Zaostřovací zařízení projektoru seřizovacího přístroje

Číslo patentu: 215829

Dátum: 20.12.1983

Autori: Wais Stanislav, Savov Penčo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká seřizovacího přístroje, určeného pro seřizování řezných nástrojů pro číslicově řízené obráběcí stroje. Vynález řeší konstrukční provedení zaostřovacího mechanismu seřizovacího přístroje s projekčním snímáním břitů seřizovaných řezných nástrojů. V držáku, připevněném na konstrukci seřizovacího přístroje je suvně uloženo válcové pouzdro s upevněným projektorem. Aretace výškového nastavení pouzdra se provádí zajišťovacím šroubem, který dosedá na boční plochu pera, připevněného na obvodu pouzdra, přitlačuje jej na stěnu drážky v držáku, a tím vymezuje vůli v uložení. Další podstatou je seřiditelnost osy svazku světelných paprsků s osou tubusu projektoru, úhlové natáčení osvětlovače v rozsahu 360° a seřiditelnost vzdálenosti mezi kondensorem osvětlovače a čelem tubusu projektoru.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZY ř A OBJEVYVydano 2 D 12 8375 Autor vynálezu SAVOV PENČO ing., WAIS STANISLAV, TEPLICE54 Zaostřovací zařízení projektoru seřiznvacího přístrojevynález se týká seňizovacího přístroje, určeného pro seřízování řezných nástrojů pro čísllcově řízené obráběcí stroje.vynález řeší konstrukční provedení zaostrovacího mechanismu seřízovacího přístroje s pro- 9 jekčním snímáním břítů seřizovaných řezných nástrojů.V držáku, připevněném na konstrukcí seřlzovacího přístroje je suvně uložen-o válcové pouzdro s upevvněným projektorem. Aretace výškového nastavení pouzdra se provádí zajišťovacím šroubem, který dosedá ,na boční plochu pera, připevněnêho na obvod-u pouzdra, přítlačuje jej na stěnu drážky v ídržáku, a tím vymezuje 7 vůlí v uložení. Další podstatou je seřiddtelnost osy svazku svetelných paprsků s osou tubusu projektoru, úhlové natáčení vosvětlovače v rozsahu 360 ° a seřídítelnost vzdálenosti mezi kondensore~m osvětlovače a čelem tubusu projekĚOľll. 1. vynález se týká seřiízovacího přístroje určeného pro seřizování řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Vy-nález řeší konstrukční uspořádání zaostřovacího mechanismu seřizovacího přístroje s ąprojekčnním snímánlm břitů seřízovaných řezných nástrojů.Dosud známá řešení seřlzovacích přístrojů s projekčním snímaním břitů seřizovaných nástrojů většinou zaostřovacímí zařízeními nejsou vybaveny. Projektory jsou upnuty V rozříznutých objímkáoh svíraných šrouby. Zaostřování projektorů se provádí ručním posouváním tubusů projektorů v upínacích objímkách, po předchozím-povolení šroubů. Nevýhodou tohoto řešení je ínepřesnost seřízení, vznik nežádoucího úhlového natočení projektoru i vliv dilatace při manipulaci s projektorom. Ojediněle se u seřizovacích přístrojů vyskytují konstrukčníprovedení, kde zaostřrování projektoru je řešeno ozubeným pastorkem s ozubeným hřebenem, popř. výstředníkem nebo vačkou. Zaaretování polohy bud chybí nebo je řešeno rozříznutou objímkou svíranou šroubem. V případě řešení posuvu projektoru pomocí drážkoveho vedení, je aretace provedena tlačným šroubem působicím na lištu v drážce vedení. Uvedená řešení jsou pracná, zaostřování projektorů nepřesná a při aretacích dochází ke změnám .poloh os projektorů. Seřídltelnowst osvětlovačů neuní u současných přístrojü řešena. Souosost osy kondensoru osvětlovače s ows-ou tubusu projektoru je zajíštována přesnými výrobními 1 montážnímí tolerancemi. l .přes nákladná provedení součástí i m-ontáže, je výsledná přesnost nedostačující a při promítání břitů nástrojů vzniká zkreslení obrazů na matnici projektoru.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zaostřovacím zařízením projektoru seřizovacího přístroje podle vynálezu, kde v držáku je suvně uloženo pouzdro, ve kterém je upnut projektor. Vzájemná poloha součástí suvného uložení je aretována zajištovacím šroubem. Na spodní části obvodu pouzdra je v rozsahu 360 otočná objímka, na které je přípevněna konzolka s válcovým otvorem, ve kterém je otočně i výškově stavitelně uložená tyčka, na jejímž spodním konci je připevněn třmen s váloovým otvorení, ve kterém je suvně i okolo podélné osy úhlově stavitelně uložen osvětlovač vnějšího válcového tvaru.Nový a vyšší účinek zaostřovacího zařízení projektoru seřizovacího přístroje -podle vynálezu spočívá v podstatném zlevnění výroby součástí tím, že výrobní tolerance jsou volený značné volnější, protože osa světel-ného svazku paprsků je proti ose tubusu projektoru seříditelná ve všech souřadnicích. Při zaostřování bři-tu řezného nástroje se současně s pnojektorem posouvá osvětlovač, takže vzdálenost mezi kondensorem osvětlovače a čelem tubusu projektoru zůstává konstantní. Objímka s tyčkou, třmenem a osvětlovačem je okolo osy tubusu projektoru úhlově stavitelná v rozsahu 360 °, a tím je vyloučena poloha, která by kolidovala s .polohou seřizovaného nářadí. Přesnost, opakovatelnost, provozníspolehlivost a živ-otnost zaostřovacího zařízení je zajištěná tím, že aretace se provádízvajištovacím šroubem, který přitlačuje pero na stěnu drážky v držáku, čímž je vymezena vůle funkční,potřebné pro suvné uložení, i vůle vzniklá opotřebením v průběhu životnosti přístroje.Na výkresoch je na obr 1 znázorněno v podelném řezu zaostřovací zařízení projektoru včetně osvětlovače a na obr. 2 je v příčném řezu znázorněno zaostřovnací zařízení s vyznačením způsobu aretace polohy.Zaostřovací zařízení projektoru je připevněno k seřizovaci-mu přístroji pomoci držáku 1, opatřeného otvory se závity pro »wpevňovací šrouby. Uvnitř držáku 1 je suvně uloženo pouzdro 2, ve kterém je zasunut tubus projektoru 3. Projektor 3 je v pouzdru 2 upevněn zavrtaným šroubem 4,který přítlačuje segment 5 na tubus projektoru 3. Pouzdro 2 s projektorom 3 je vůči držáku 1 výškově přestavitelné otáčaním maticí 6. Přímočarý posuv pouzdra 2 je zajištěn perem 7 připevněným spojovacím šroubem 8 k pouzdru 2. Pero 7 je suvně uloženo v drážce držáku 1. Aretace nastavené polohy pouzdra se provádí zajištovacím šroubem 9, který přitlačuje pero 7 ke stěně dräžky v držáku 1. Tím je současně vymezena vůle v uložení a zajištěná přesnost a opakovatelnost. Na válcověm obvodu spodní části pouzdra 2 je otočně uložená objímka 10. Axiálně je objímka 10 zajištěná příložkou 11, tvaru mezikruží, přivpevněnou šroubky 12 .na čelo pouzdra 2. Na obvodu objímky 10 je spojovacím šroubem připevněna konzolka 13. V otvoru konzolky 13 je stavitelné výškově i otočně uloženo tyčka 14. Poloha tyčky 14 je zajištěná stah-ovacím šroubem 15, který svírá rozříznutý konec konzolky 13. Na Spodní části tyčky je uípevněn třmen 16 s válcovým otvorom, ve kterém je otočně i suvně uložen osvětlovač 17. Poloha osvětlovače 17 je zajištěná aretačním šroubem 18, který svírá rozříznutou Spodní část třmene 15.Funkce zaostřovacího projektoru seřizovacího přístroje spočívá v tom, že owsu svazku světelných paprsků vysílaných kondensorem 19 osvětlovače 17 lze přesně a .opakované nastavit proti ose tubusu projektoru 3 tím, že osvětlovačem 17 uloženým ve třmenu 15 se natáčí a posouvá a v kolnzolce 13 lze tyčku 14, nesoucí třmen 16 a osvětlovač 17, také ühlově natáčet a axiálně posouvat. Tím je seřiditelná nejentosa svazku svetelných paprsků, ale i optimální vzdálenost kondensoru 19 od čela, respektive od vstupního optického vybavení projektoru 3. Aby nebyla vázána poloha seřizovaného řezného nářadí na polohu osvětlovače 17 nebo tyčku 14, je uvedené zařízení otočné uloženo pomocí objímky 1 D na pouzdru 2. Seřízená osa svazku svetelných paprsků vysílaných kondensore-m 19 se při otáčením objímkou ll nemění. Protože projektor 3 i osvětlovač 17 jsou ulpevněny na pouzdru 2, které je výškově stavitelné, nemění se ,prevedené seřízení ani při zaostřování břltuĺřezného nástroje, umístěrněho v projekčním poli mezi kondensorem 19 sa tubusem projektoru 3.1. Zaosątřowací zařízení projektoru seřizovacího přístroje, vyznačující se tím, že v držáku 1 je suvně a zaaretovatelně uloženo pouzdro 2, ve kterém je upevněn projektor 3 a sptodní obvodová část pouzdra 2 je opatřena otočnou objímkou 10, na které je připevněna konzolka 13 s válcovým -otvorem, ve kterém je otočné í posuvné uložena tyčk/a 14, na jejímž spodním konci je upevněn třmen 16 s .osvětlovačem 17, 2. Zaostřovací zařízení podle bodzu 1, vyzna čující se tím, že na »obvodu pouzdna 2 je přípevněno pero 7, které je suvně uloženo v drážce držáku 1 pro styk se zajišťovacím šroubem 9, zašroubovaným v držáku 11.3. Zaostřovací zařízení podle bodu l, vyznačující se tím, že ve válcovém otvoru třmenu 16 je suvně i okolo podélné osy otočné uložen osvětlovač 17 välcového tvaru.

MPK / Značky

Značky: zaostřovací, projektoru, zařízení, seřizovacího, prístroje

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215829-zaostrovaci-zarizeni-projektoru-serizovaciho-pristroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zaostřovací zařízení projektoru seřizovacího přístroje</a>

Podobne patenty