Spalovací motor s rovnoběžnými pracovními válci

Číslo patentu: 215828

Dátum: 20.12.1983

Autor: Pudil František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká spalovacího motoru s rovnoběžnými válci, kde klikový hřídel je opatřený protizávažími. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na klikovém hřídeli jsou výstředníky, jejichž osy jsou na opačné straně osy klikového hřídele než příslušné ojniční čepy, přičemž na výstřednících jsou uspořádána protizávaží. Protizávaží mohou mít vedení uspořádána v motorové skříni nebo být vedena táhlem ukotveným jedním koncem k motorové skříni. Vynálezu může být využito všude tam, kde je potřebné vyvážit silové účinky od posuvných hmot rovnoběžných pracovních válců.

Text

Pozerať všetko

75 Autor vynálezu PUDIL FRANTIŠEK ing., STRAKONICEVynález se týká spalovacího motoru s r~ovno~ běžnými válci, kde .klikový hřídel je opatřený í protizávažími. Podstata vynálezu spočívá v tom, A že na klikovém hřídeli jsou výstředníky, jejichž osy jsou na opačné straně osy klikověho hřídele než příslušné aoj-niční čepy, přičemž na výsvtřednících jsou uspořádána protizávaží. Protizávaží mohou mít vedení uspořádána v motorové skříni nebo být vxedena táhlem ukotveným jednímVy-nálezu může být využito všude tam, kde je potřebné vyvážít Silové účinky od posuvných hmot rovnoběžných pracovních válců.Vynález se týká spalovacího motoru srovnoběžnýml pracovními válcí, kde kllkový hřídel je opatřen protizávažími.sou známé různě upravené spalovací motory s rovnoběžnýmí .pracovnímí válcí za účelem lepšího vyvážení. Všechny tyrto úpravy používají pomocné vyvažovací hřídele s Výstředně ul-oženým prottzávažím. Používá se bud jeden pomocný vyvažovací hřídel, otáčející se stejnýmí otáčkami jako hřídel klikový, ale V opačném smyslu, nebo dva pomocné vyvažovací hřídele, otàčející se stejnýml otáčkami jako hřídel kllkový nebo s dvojnasobnýmí otáčkamí.Společnou nevýhodou všech dosud známých provedení spalovacích motorů s rovnoběžnýmipracovnímí válcí je nedokonalé vyvážení, kterézcela neodstraňují anl pomocné vyvažovací hřídele. U spaľovacích motorů s jedním nebo dvěma pracovními válcl používaných pro pohon motocyklů dosahují víbrace vlivem nedokonalélío vyvážení zdraví škodlivých hvodn-ot.Tuto nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož ~podwstata spočíva v tom, že na klikovém hřídelí jsou pevné uspořádaný výstředníky, jejichž osy jsou na opačné straně osy klikového lířídele než příslušné ojniční čepy, přičemž na výstřednících jsou uspořádání protízávaží.Význakem vynalezu může být též, že protlzávaží jsou vedena ve vedení uspořádaném v motorové skříní.Význakem vynàlezu by mohlo být též to, žeprotizávaží jsoru spojene s tâhlem ukotveným jedním koncem k motorové skřínl.Výhodou řešení podle vynálezu je dokonalé vyvážení spalovacíh-o motoru s rovnoběžnýml pracovními válci s počt-em pracovních válců menším než šest. je zřejmě, že stejným způsobem lze vyvážit i jiné pírstové stroje, např. kompresory.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 značí podélný řez klikovým mechanismem s protízávažímí motoru se dvěma rovnoběžnýmí pracov-ními válcl,obr. 2 značí tentýž motor v řezu A-A podle obr. 1 s protizávažímí vedenými ve vedení a obr. 3 značí motor v bočním řezu v altenratlvním provedení s protizávažím v-e-deným táhlem.Obr. 1 až 3 znázorňují příklad provedení motoru se dvěma rovnoběžnými pracovnímí válci 1,kde v motorové skříni 2 je na lož-lskách 3 uložen klikový hřídel 4 opatřený jednak ojnícemí 5,pístními čepy 6, s písty 7 a jednak pevne uspořáddnýmí výstředníky 8, na nichž jsou na ložískách 9 výstředníku 8 uspořádána otoč-ně protizávaží lll, 11. Ojniční čepy 12 jsou souosé. Výstředniky 8 mají své osy 13 na »opačné straně osy klikového hřídele 14 než osy oj-níčních čepů 15.Posuvné hmoty pracovního válce 1 jsou zcela vyvážený vhodné volenou posuvnou hmotou příslušného protizávaží 10, 11. Protizávaží 10 jsou vedena ve vedení 16. Alternatívne e vedení protízávaží 11 provedeno táhlem 17, které je výkyvně spojene s motorovou skříní 2.1. Spalovací motor s rovnoběžnýml pracovnímí válcl opatřený protizávažím, vyznačený tím, že na klikovém hřídell 4 jsou pevně uspořádaný výstředníky 8, jejichž orsy 13 jsou na opačné straně osy klikového hřídele 14 než -příslušné ojniční čepy 12, přičemž na výstřednících 8 jsou uspořádána protízávaží 10, 11..válci podle bodu 1, vyznačený tím, že protizá važí 10 jsou vedena ve vedení 16, uspořádaném v motorové skříní 2.3. Spalovací motor s rovnoběžnýmí pracovnímí válcí podle bodu 1, vyznačený tím, že protizávaží 11 jsou spojena s táhlem 17 ukotveným jedním k-oncem k -motorové skřívní 2, 215828

MPK / Značky

Značky: válci, pracovními, rovnoběžnými, spalovací, motor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215828-spalovaci-motor-s-rovnobeznymi-pracovnimi-valci.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spalovací motor s rovnoběžnými pracovními válci</a>

Podobne patenty