Měřicí hlavice seřizovacího přístroje

Číslo patentu: 215826

Dátum: 20.12.1983

Autori: Wais Stanislav, Savov Penčo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká dotekového snímání souřadnic břitů nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. Řeší konstrukční provedení měřicí hlavice seřizovacího přístroje pro měření souřadnic v jednom směru, v kladném i záporném smyslu, s vyhodnocením měřených údajů jedním indikačním měřidlem. Podstatou vynálezu je úhlové odklápění měřicí hlavice do pracovní a manipulační polohy se zajištěním těchto poloh kuličkou s tlačnou pružinkou, vymezování vůle odklopného zařízení pouzdrem se závitem, výškové stavění doteků pomocí šroubového spoje držáku s upínacím pouzdrem a tělesem, zamezení samovolného natáčení a jednoznačné nastavení měřicích doteků do pracovní polohy pomocí souosých drážek v tyčce, jednotné provedení horního a spodního měřicího doteku, zjednodušené uložení tlačné pružiny na čela pouzder.

Text

Pozerať všetko

(54 Měřici hlavice seřizovacího přístrojeVynález se týká dotekového snímání souřadnic břitů nástrojů číslicově řízených DbľáběCĺCh strojů. Řeší konstrukční provedení měřicí hlavice seižizovacího přístroje pro měření souřad nic v jednom směru, v kladném i záporném smyslu, s vyhodnocením měřených údajů jednímPodstatou vynálezu je úhlwové odklâpění měřicí hlavice do pracovni a manipulační polohy se zajištěním těchto poloh kuličkou s tlačnou pru« žinkou, vymezování vůle odklopného zařízení pouzdrem se závitem, výškové stavění dotekü pomocí šroubového spoje držáku s upínacím pouzdrem a těiesem, zamezení samovolného natáčení a jednoznačne nastavení měřících doteků do pracovní polohy pomocí souosých drážek v tyčce, jednotné provedení horního a spodního měřícího doteku, zjednodušene uložení tlačné pružiny na čela pouzder.Vynález se týká provedení měřicí hlavice seřizovacíbo. přístroje pro nastavování souřadnic řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů. vynález se týká dotekového snímání souřädllĺC břitů nástrojů V jednom srněru, v kladnem i záporném smyslu, s vyhodnocením měřených údajů jedním indikačním měřidlem.Dosud známá řešení měřicích hlavic s jedním indikačním měřidlem jsou provedena tak, že při změně smyslu měření se pákovým nebo otočným přepínačem nastavuje požadovaný smysl měření- kladný nebo záporný. Ojediněle se vyskytuji měřicí hlavice bez přepínačů, jejichž stručný technický popis je následující. Měřicí hlavice je na seřizovacím přístroji připevněna pomocí konzoly, ve které je otočně uložen držák nesoucí měřicí ústrojí. Při praktickém měření je využíváno dvou poloh měřicí, neboli pracovní a odklopné, čili manipulační. Uvedené polohy jsou vymezeny dorazovýml kolíky. zajištění pololi proti nežádoucímu pootočení se provádí maticí. Aby byla zajištěná přesnost uložení, jsou konzo la a držák robustního provedení. V držáku je připevněno těleso s ústrojím, které však není výškově stavitelné. Tyčka s měřicími doteky je válcového provedení, bez zajištění proti otáčeni. Pevné pouzdro je V tělese připevněno pomocí závit-ového spojení přidržovacím pouzdrem složitého provedení. Zabudovaná tlačná pružina se jedním koncern opírá o čelo posuvného pouzdra a druhým koncem o nákružek v pouzdru, který je zvlášť pro tento účel vytvořený.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny měřicí hlavicí seřizovacího .přístroje podle vynálezu, kde v konzole je otočně okolo válcového kolíku uložen držák, který má otvor s vnitřním zá~ vitem, ve kterém je na jedné straně zašroubováno upínací pouzdro pro číselníkový üchylkoměr a na druhé straně je zašroubováno těleso s měřicím ústrojím. Uv-nitř tělesa jsou dvě pouzdra,z nichž jedno je pevné a druhé posuvné. V ose otvorů pouzder je posuvně uložena tyčka, která má na obvodě vytvořeny souosé drážky, do kterých zapadá válcový konec zajišťovacího šrou bu, který zajišťuje tyčku proti otáčení. Na vyčnívajícím konci tyčky jsou pomocí matice připevněny měřicí doteky. Na druhém konci tyčky je nákružek, o který se opírá posuvné pouzdro,soustavně přitlačované tlačnou pružinou směrem k měřicímu doteku číselníkového üchylkoměru.Nový nebo vyšší účinek měřicí hlavice podle vynálezu spočíva. ve zjednodušene a dokonalejší konstrukcí. Pracovnípoloha .měřicí hlavice je zajištěná kuličkou, přitlačovanou tlačn-ou pružinkou do dülku v držáku. Tím odpadají dorazové kolíky a zajišťování polohy maticí. Natáčení držáku se děje okolo válcového kolíku, který nevyžaduje žádných úprav. Kolik není axlálně na.máhán, a proto odpadá jeho zajištění proti nežádoucímu vysunutí. Vůle uložení mezi držákem a konzolou je vymezována pouzdrem se závitem. Tím je možno volit provedení konzoly a držáku menší hmotnosti a rozměrů. V držáku je šrou bovým spojením umožněno výškově sta-vění upínacího pouzdra a tělesa. Měřicí tyčka má ve spodní části vyfrézované souosé drážky, do kterých suvně zapadá válcový konec zajišťovacího šroubu, čímž je zajištěno jednoznačne nastavenípolohy měñicích doteků a zamezeno Samovolné.měnění její polohy. Vrchní dotek í spodní dotek jsou totožněho provedení, zcela jednoduché konstrukce. Pevné pouzdro je v tělese upevněn-o zalisováním, a tím zcela odpadá přidržovací prouzdro. Tlačná pružina se svými konci opírá o čela pouzder, takže odpadá vytvoření nákružku a těleso je výr-obně jednodušší. Číselníkový úchylkoměr je v upínacím pouzdru zajištěn zavrtaným šroubem, což -je nejlevnější provedení a s ohledem na funkci zcela clostačující. Proti používanému způsobu upevnění číselníkového úchylkoměru svíránim rozříznutého pouzdra převlečnou maticĺ nebo šroubem se podstatně snížila pracnost.Na výkresech je na obr. 1 znázorněn celkový pohled na měřicí hlavici podle vynálezu s vyznačenim spojení konzoly s držákem a na obr. 2 v řezu ústrojí měřicí hlavice seřizovacího přístroje.Měřici hlavice podle vynalezu je k pojezdu seři-z-ovacího přístroje připevněna konzolou 18. V přední části .konzoly 18 je otočně připevněn držák 3, který umožňuje stranové odklápění ústrojí měřicí hlavice, hlavně při vkladaní a vyjímání seřizovaných nástrojů. Pracovní i odklopná poloha je zajišťována kuličkou 20 přltlačovanou tlačnou pružínkou 15 do důlků v držáku 3. V konzole 18 je připevněn držák 3 válcovým kolíkem 15, který je na jedné straně upevněn přímo v konzole 18 a na druhé straně v pouzdru se závitem 16. Na čele pouzdra se závitem 16 je provedena drážka pre šroubovák. Pouzdrem se závitem 16 se současně vymezuje vůle v uložení mezi konzol-ou 18 a držákem 3. Polohu pouzdra se závitem 16 zajišťuje pojistná matice 17. Přední část držáku 3 je opatřena otvorem se závitem,do kterého je z Vrchní strany zašroubováno upínací pouzdro 2 pro upevnění číselníkového úchylkoměru 1. Ze spodní strany je do držákvu 3 zašroubováno těleso 4 s měřicím ústrojím. Vzájemným poměrem zašroubování upínacího pouzdra 2 a tělesa 4 je výškově seřiditelná poloha měřicích doteků 10 a 11. Vrchní dotek 1 D a spodní dotek 11 jsou konštrukčné shodné a svými funkčními plochami, přesně opracovanými, dosedají na sebe v místě upnutí na tyčce 5 pomocí podložky 13 a matice 12. Tyčka 5 přenáší axiální pohyb z měřicích doteků 10 a 11 na číselníkový úchylkooměr 1. Samovolné natáčení polohy měřicích doteků 1 I a 11 je znemožněno zajíšťovacím šroubem 9, který zapadá do drážky na obvodu tyčky 5. Drážky tyčky 5 jsou souběžné s její osou a jsou dvě, aby bylo možno operativně nastavit příslušný měřicí dotek ll nebo 11 do pracovní polohy, aniž by musela být povolena matice 12. Ve spodní části telesa 4 je zalisováno pevné pouzdro 8, které tvoří vedení tyčky 5. Pevné pouzdro 8 tvoří současně dosedací plochupro tlačnou pružinu B. Ve vrchní části tělesa 4 je uloženo posuvné pouzdno 7. Tlačná pružina 6 svým působením překonává hmotnost posuvné~ ho pouzdra 7, tyčky 5, měřicích doteků 10 a 11,podložky 13, matice 12 i měřicí sílu číselníkovée ho úchylkoměru 1 a udržuje měřicí ústrojí v rovnovážném stavu tím, že přitlačuje posuvné pouzdro 7 na čelo upínacího pouzdra 2. Pokud se tyčka 5 vychýlí z rovnovážné polohy směrem dolů, při dosednutí břitu nástroje na funkční5 posunováno posuvné pouzdro 7 a stlačována tlačná pružina 6, Naopak, při dosednutí břitu nástroje na funkční plochu vrchního doteku 10,je tlačná pružina G i posuvné pouzdro 7 bez pohybu a posunující se tyčka 5 překonává odporčíselníkového úchylkoměru 1. Pominutím síly vyvozující axiální vychýlení tyčky 5, je tato měřicí silou číselníkového úchylkoměru 1 vrácena do rovrrovážné polohy, která nastane dosednutím nákružku tyčky 5 na čelo posuvného pouzdra 7.ako alternativní provedení je možno vytvořit více pracovních poloh úhlově pootočených, vyvrtäním příslušného počtu důlků v držáku 3. Shodně tak, vytvořením dalších vodicích drážek na obvodu tyčky 5, vznikne více pracovních poloh pro úhlové nastavení měřicích doteků ll a 11. Číselnikový úchylkoměr 1 lze též zajistit dvěma zavrtanými šrouby 14, pootočenými o 180 nebo třemi zavrtanými šrouby 14, s ühlovou roz~ tečí 120 °.1. Měřicí hlavice seřizovacího přístroje pro nastavení souřadnic břitů řezných nástrojů číslicově řízených obráběcích strojů, vyznačující se tím, že v konzole 18 je otočné okolo kolíku 15 uložen držák 3, který má vytv-ořen otvor s vnitřním závitem, ve kterém je na jedné straně zašroubováno upínací pouzdro 2 pro čísel» níkvový úchylkoměr 1 a na druhe straně je za~ šroubováno těleso 4, ve kterém je zalisováno pevné pouzdro 8 a suvně uložetno posuvné pouzdro 7 a v ose těchto pouzder 7, B je axiálně posuvné uložena tyčka 5, která je radiálně zajištěna zajištdvacím šroubem 9 a na vnějším konci tyčky 5 jsou pomocí matice 12 připevněny Spodní .dotek 11 a horní dotek 10 a druhý konec tyčky 5 svým nákružkem dosedá na čelo posuvného pouzdra 7 a osově na dotek číselníkového úchylkoměru 1, 2. Měřicí hlavice podle bodu 1, vyznačená tím, že kolik 15 je na jedné straně uložen přímo v konzole 18 a na druhé straně v pouzdru se závitelm 16, které spodním čelem dosedá na držák 3, v horním čele má drážku pro šroubovák a na vyčnívající části obvodu pouzdra se závitem 16 je našroubováłna pojistnä matice 17.3. Měřicí hlavice podle bodu 1, vyznačená tím,že v konzole 18 je ve vytvořeném otvoru uložena tlafnä pružinka 19 pro kuličku 20 uloženou v důlku držáku 3.4. Měřicí hlavice podle bodu 1, vyznačená tim,že tyčka 5 má po obvodě vytvořeny souosé drážky, pro suvné uložení osazeněho válcového konce zajxištovací-ho šroubu 9.5. Měřicí hlavice .podle bodu 1, vyznačená tím,že tlačná pružina B je svými konci opřena o čelo pevného pouzdra 8 a o čelo posuvného pouzdra 7.

MPK / Značky

Značky: hlavice, prístroje, seřizovacího, měřicí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215826-merici-hlavice-serizovaciho-pristroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Měřicí hlavice seřizovacího přístroje</a>

Podobne patenty