Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy

Číslo patentu: 215824

Dátum: 20.12.1983

Autori: Veselý Otto, Majerová Jiřina, Veselý Otakar

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy, zvláště vhodný pro regulování hladiny podzemní vody při větších spádech. Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd v odvětví zemědělství. Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště v době sucha, a to s výhodou nastavením hladin podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohla být využita rostlinami jako spodní závlaha. Podstata vynálezu spočívá ve využití pneumatického vaku, který je vsunut do drenážního potrubí za pomoci vtahovací a fixační struny, přičemž tento vak potrubí uzavírá svým rozepnutím, zvětšením objemu, což způsobí tlakové médium vpuštěné přívodem plynu do vaku. Těchto vaků je vtaženo do potrubí vždy několik v sérii. Využití vynálezu je možné ve výrobnách některých stavebních melioračních družstev, popřípadě v jiných jednoduchých výrobnách. Podstatné znaky vynálezu jsou: spojovací struna, vstup plynu, přívod plynu.

Text

Pozerať všetko

ČĚŽŽĚŤŽĚÍĚXŤĚĚŽÄ 21 5824 Ragązyw POPIS VYNAlEZ U un mÚŘAD ano VYNÁLEZY A OBJEVY (451 Vydáno 20 12 3375 Autor vynálezu VESELÝ OTTO, ČESKÉ BUDĚIOVICE, VESELÝ OTAKAR ing., ČESKÝ KRUMLOV,MAIEROVÄ JIŘINA, VELEŠÍN54 Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémyPneumatický uzávěr pro šachtove i bezšachto-N vé drenážní systémy, zvláště vhodný pro regu 1 o« vání hladiny podzemní vody při větších spádech.Použití vynálezu náleží do oboru meliorací a zavodňování půd V odvětví zemědělství.Účelem vynálezu je zajištění regulace odtékající podzemní vody zvláště V době sucha, a to s výhodou nastavením hladín podzemní vody ve spádovém reliéfu půdy tak, aby nedostatková voda mohlna být využlta rastlinami jako spodní závlaha.Podstata vynálezu spočívá ve využití pneumatíckého v-aku, kterýje vsunut do dre-nážniho potrubí za pomoci vtahovací a fixační struny,přičemž tento vak potrubí uzavírá svým rozepnutím, zvětšením objemu, což způsobí tlakové médium vpuštěné přívodem plynu do vaku. Těchto vaků je vtaženo do potrubí vždy několik v sérii.Využití vynálezu je možné ve výrobnách některých stavebních melioračních družstev, popřípadě v jiných jednoduchých výrobnáçmPodstatné znaky vynálezu jsou spojovací stru~ na, vstup plynu, přívod plynu. ~vynález se týká pneumatického uzávěru pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy, který je zvláště vhodný pro regulaci drenáže při větším spáclu.Známe uzávěry na regulování drenážní vody jsou využívaný v praxi jako uzávery mechanické, použité V otevřené šachtě. Uzavírání se provádí zašupováním dlží, znamená to, že odtok je přerušen přehrazováním odtokového otvoru. Dlže mohou být umístěny i před odtokove drenážní potrubí a výškoru ,nastavení dlže bylo možno i zvýšit hladinu podzemní vody až do výše přepadu přes dlž. Nevýhody tohoto způsobu regulace spočívají především v tom, že se zdárně nedalo utěsnit »odtokové drenážní potrubí, bylo nutno regulaci provádět V každé šachtě samo statně, což vyžadovalo značnou pracnost a nebyla dodržena jednotnost nastavení požadované hladiny V jednotlivých šachtách. Tohoto způsobu je možno použít V rovlnatějším území, kde hustota otevřených šachet je malá, Tento způsob je pro velkou pracnost a nedostatok pracovních sil málo využíván a regulace se neprováděla. Pro snížení pracnosti jsou budována automatická regulační zařízení na regulaci hladiny podzemní vody, spočívající na ovládání šoupat zařazených do drenážního potrubí V otevřených šachtách. Tato šoupata jsou ovládana servomotory, ktere jsou řízené centrálne ovladačem. Tento způsob má nevýhody ve složitosti, vysokých pořizovacích nakladech, závislosti naelektrickém proudu apod. Vlivem složitosti jsou zařízení provozně méně spolehlivá. Další způsob uzavírání drenážního potrubí je pomocí klapek. které uzavírají odtokové potrubí V otevřených drenážních šachtách. Otevření se provádí mechanicky táhlem Nevýhody tohoto způsobu jsou totožné s popsanými nevýhodami uzavírání potrubí dlžemi. sou známy také tlakové regulační uzávěry na principu vzduc-hového rozepnutí vaku, tyto vaky jsou použitelné pro upevnění pouze do otevřené šachty a neumožñují regulaci hladiny při delším svodu drenážní vody zvláště při větším spádu, kdy otevřené šachty nejsou tak hustě budovaný.Výše uvedené nevýhody odstraňuje pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že pneumatický uzávěr je na čele pneumatického uzavěru opatřen spojovací strunou, vstupem plynu a přívodem plynu.Tlakový regulační uzávěr na regulování hladiny podzemní vody a jeho zapojení V drenážní soustavě podle vynálezu přináší řadu výhod,z nichž nejpodstatnější je snížení investičních nákladů, zrychlení investiční výstavby, snížení pracnosti při obsluze. Umožňuje použití dostupných a výhodnějších materiálů s většíživotností. Zařízení pracuje velmi spolehlivě, a to jak při uzavření, tak i při regulovaném průtoku drenážním potrubíin. Umožňuje další posun splavenin na dně dren-ážního potrubí a nezapřičiňuje následné špatné uzavření potrubí, jako k tomu docházelo u systému šoupat aj. ako jediný systémumožňuje centrální ovládání regulačních uzávěrů v nadzemních i podzemních šachtách. Tento systém je výhodné použít i V terénu s větším spádem. Využíva take všech výhod regulační drenáže jako například, že voda se nedostává do bezprostředního kontaktu s nadzemní částí kulturních rostlin, čímž se snižuje možnost šíření některých chorob rostlin, nepoškozuje se půdní struktura, snižují se i nároky na agrotechnlcké zpracování půdy, využívá se akumulace vody po-d zemí pročišťovacího účinku drenážních trubek, zvýšení kulturnosti práce a V neposlední řadě je možno .předmětu vynálezu použít při dotací vody v inľiltračním území. Uzávěr pracuje spolehlivě i na delších spádových drenážích, kde je vhodné přímo do drenaže zapojit V sérii několik těchto uzávěrů, které pak regulují výšku hladín podzemní vody v jednotlivých relsiéfech terénu, přičemž ovládání celé série uzávěrů je pouze z jedné »otevřené šachty. Zavedení celé série uzávěrů do drenážního systému je velmi jednoduché, jednoduché je též vyjímání několika za sebou uložených uzávěrú v potrubí. Možnost regulace drenážní vody, ktera je uzavírána v několika místech mezi dvěma otevřenými šachtami, umožňuje, že hladina spodní vody je regulovatelná V libovolněnastavených úsecích hlavní drenáže, přičemž je ovlivněna i hladina z přítokových vedlejších per. Tím je umožněno využít V době sucha podzemní vody ke Spodní zavlaze, a to i u větších spádů terénu. Tento systém umožňuje do značné míry odstranit budování nákladných »otevřených šachet, neboť regulace je uzpůsobena přímo V podzemním potrubí a šachty proto nemusí být budovaný V tak velké hustote.Příklad provedení pneumatického uzávěru je znázorněn na výkresu, kde obr. 1 představuje pohled na uzávěr zpředu ve stavu otevřený průtok, obr. 2 představuje pohled na uzávěr z boku ve stavu otevřený průtok a obr. 3 představuje pohled na uzáver z boku ve stavu uzavřený průtok.Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové vdrenážní systémy je uložen v potrubí B a v tomto potrubí je na spojovací struně 2 uloženo několik těchto pneumatický-ch uzávěrů 1, které jsou opatřeny vstupy 3 plynu, zaüstěnými do čel 5 pneumatických uzávěrťt a přívody 4 plynu, které jsou napojený na nevyznačený regulovatelný zdroj tlakového média.Osazení pneumatického uzávěru do drenážního systému se provede splavením volné spojovací struny 2 za pomoci nevyznačeného plováku. Protažení je provedeno V rozsahu spádu mezidvěma nevyznačenými otevřenými šachtamLZ d-olní nevyznačené šachty se vtáhne za pomoci spojovací struny 2 několik pneumatických uzávěrů 1 propojených V sérii, které jsou rozmístěny po celé délce drenážního potrubí po předem určených vzdálenvostech vymezených délkou spojovacích strun 2. vzdálenost se upraví podle vstupu vedlejších řad drenů do hlavního drenážního potrubí 6. V případě potřeby zvýšeníjednotlivých hladín Spodní vody v délce mezi oběma otevřenými šachtami se vpustí tlakové médium z nevyznačeného zdroje za pomoci přívodu 4 plynu a vstupu 3 plynu do jednotlivých pneumatických uzävěrů 1. Tím se-na několika místech uzavře nevyznačené hlavní drenážní po~ trubí a mezi oběma nevyznačenými otevřenýmišachtami se vytvoří několik rozdílných spod ních hladín vody, a to jak v nevyznačeném hlavním drenážním potrubí, tak i V přilehlých ved lejších drenech přinäležejících k jednotlivým pneumatlckým uzávěrüm 1. Tím se nastaví vhodná hladina spodní vody využitelná rastlinami v několika lmorizontech mezi oběma nevyznače~ nými otevřenývmi šachtami. Otevření průtoku, popřípadě i regulace průtoku, se provede vypouštěním tlakového média nevyznačeným centrálním veniilem tlakového média v otevřenê dre~ nážní šachtě.Pneumatlcký uzávěr pro šachtové i bezšach tové drenážní systémy využívající pneumatický vak, vyznačující se tím, že je na čele 5 opatřen

MPK / Značky

Značky: bezšachtové, pneumatický, šachtové, uzáver, systémy, drenážní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215824-pneumaticky-uzaver-pro-sachtove-i-bezsachtove-drenazni-systemy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pneumatický uzávěr pro šachtové i bezšachtové drenážní systémy</a>

Podobne patenty