Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest, tažené traktorem

Číslo patentu: 215813

Dátum: 20.12.1983

Autor: Adámek Ivo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynálezem je řešena údržba a asanace úzkých lesních komunikací s podélným spádem do 20 až 25 %. Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest tažené traktorem, zpravidla speciálním lesním kloubovým traktorem, se skládá z nosného ramene uchyceného v jednom bodě za traktorem, které je možno ve svislé i vodorovné rovině ovládat hydraulickými válci. Na konci tohoto ramene je na svislém nosníku otočně uchyceno těleso radlice, které je také ve vodorovné i svislé rovině ovládané hydraulickými válci. Řešení umožňuje z kabiny řidiče nastavit těleso radlice podle technologické potřeby i mimo stopu traktoru. Hydraulicky ovládané nosné rameno umožňuje přítlak radlice při záběru nebo vyzdvižení celého zařízení do nesené polohy. Spouštění a zvedání radlice je možné i s vodicím kolem, které je umístěno za radlicí Vynálezu je možno využít při údržbě zemědělských komunikací a při údržbě veřejné dopravní sítě.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYN Ál.EZY75 V Autor vynálezu ADAMEK IVO ing. CSC., KRTINY54 Zařízení pro údržbu a asanaci Iesních cest, taženê traktnremVynálezern je řešelna údržba a asanace úzkých lesních komunikací s podélným spádem do 2 U až 25 .Zařízení pro údržbu a atsanaci lesnich cest tažené trakt-orem, zpravidla speciálním lesním kloubovým tnakboreqn, se skládá z nosného ra« mene uchyceného v jednom bodě za traktorem,které je možno ve svislé 1 vodorovné rovině ovlá« dat hydraulickými válci. Na konci tohoto ramene je na svislém nosníku otvočně uchyceno těleso radlice, které je ta.ké ve vodorovné i svislé ro« vině ovládané hydraulickými válci. Řešení umož~ ňuje z kabiny řidiče nastavit těleso radlice podle technologické potřeby i mimo stopu trakt-om. Hydraulicky ovládané nosné rameno umožňuje přítlak radlice při záběru nebo vyzdvižení celého zařízení do nesené IPOIOÍIY. Spouštění a zvedá- i ní radlice je možné i s vodicím kolem, které je Umístěno za radlicí.Jynálezu je možno využít při údržbě zemědělských komunikací a při údržbě veřejné dopravní sítě.Vynález se týká zařízení taženého traktorem,které umožňuje údržbu a asanaci úzkých přibližovacích a vývozních cest V lesním hospodářství, kde stávající stavební technika z hlediska své velikosti i manévrovatelnosti nalézá stěžíJsou známé lehké typy nesených srovnavačů pro údržbu lesních a polních odvozních komunikací, které jsou uchyceny na tříbodovém závěsu univerzálních kolových traktorů. Radlice těchto srovnavačů jsou mechanicky stavitelné do jedné pracovni polohy, přičemž spouštění a zvedání se provádí prostřednictvím tříbodového závěsu. účinnost pracovního záběru radlic těchto strojů i kvalita prováděné práce je závislá na váze volně visícího srovnáuv-ače. ovládání radlice v průběhu prováděných prací, nebo změna jejich základních pracovních poloh z kabiny řidiče včetně přítlaku radlice, není řešeno. Pro malou váhu nelze s těmito stroji iprovádět reprofilace zdeform.ovaných cest v těžkých půdních podmínkách a hloubení příkopů, ktere je při asainaci pracovišť nezbytně nutné.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro údržbu a asanaci přihliižovacich neho vyvážecích cest, které je zpravidla .adaptováno ke specialnímu kloubovému přibližovacímu traktoru. K zadní části traktoru je pevně přichycena konzola se svislým čepem, na kterém je otočné přichycen svislý nosník vidlioového tvaru, který je hydraulickými válci přichycenými k tahači přestavován d-o různých vodorovných pracovních poloh.V horní části tohoto výkyvného nosníku je v horizontálním, čepu otočné uchyceno zadní nosné rameno stroje, které je hydraulickým valcem nadzvedáno, nebo přitlačováno k zemi. Tento válec umožňuje -přenášení části váhy tahače na vlastní radlici, čímž se zvyšuje výrazně jeho pracovní účinnost. Současněpři jeho fixaci hydraulickým zámkom se vytváří pevná soustava mezi koly tahače, radlicí a zadní-m vodicím kolem, což má velký vliv na kvalitu pnováděných prací. V zadní části nosného rámu je umístěn mohutný otočný čep svislého nosníku, ve kterém je umístěn spodní vodorovný čep podpěrného tělesa radlice. vNa nosném rámu umístěnými hydraulickými válci je ovláwdána otoč svislého nosníku, kterýmje pak ovládáno teleso radlice .a pod-pěrným těsvislými uchycenými na svislém nosníku je -ovládáno prostřednictvím čepů na podpěrném tělese radlice ve svislé rovině.Na konci nosného ramene je v masivním svislém pouzdře uchycen svislý čep vodicího kola,které je ovládáno prostřednictvím otočneho vidlioavitého nosníku hydraulickým váloem v případě, je-li z funkce vypnut zvedací valec nosného rámu.Príklad provedení vynálezu zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest tažené traktorem je znázorněno na obrázcích, kde na obr. č. 1 je bokorys ana obr. č. 2 .püdorys zařízení.Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest tažené traktorem sestává ze svislého čepu 5, který je prostřednictvím konzoly 4 pevně přichycen k zadní části traktoru 1. K čepu 5 je otočné přichycen svislý vidlicovitý nosník 6, v jehož horní.části je prostřednictvím vodorovného čepu 7otočné přichyceno hlavní nosné rameno 11 stroje, které je zvedáno a spouštěno hydraulickým přítlačným válcem 9 uchyceným v čepu 1 D a čepu 8 vidlicoviteho nosníku li. Nosné rameno 11 prepojené s vidlicovitým nosníkem B je okolo svislého čepu 5 natáčeno v horizontální rovině hydraulickými válci 3 přichycenými k rámu traktoru 1 a vidlicovitému nosníku 6.V zadní části nosného ramene 11 je v čepu 19 otočné uchycen svislý nosník 15, v jehož Spodní části je v čepu 2 D podpěrného tělesa 21 uchyceno teleso radlice 22. V horizontálním směru je svislý nosník 15 i s podpěrným télesem 21 a radlicí 22 ovládán vodorovnými hydraulickými válci 13, přichycenými čepy 12 k nosnému ramenu 11 .a čepy 14 k svislému nosníku 15. Otáčení tělesa radlice 22 prostřednictvím .podpěrného tělesa 21 okolo jeho čepu 20 umožňují hydraulické válce 16 uchycené v čepech 18 svisleho nosníku 15 a čepech 17 podpěrného tělesa. 21.Na konci nosného ramene 11 je v masivním svislém pouzdře uchycen svislý čep 25, v jehož spodní části je umístěn vodorovný čep 31 vodicího kola 3 D, které je ovládáno prostřednictvím vidlicovitého nosníku 29 hydraullckým válcem 26 uchyceným v čepech 27 oboče 25 a čepech 28 vidlicovitého nosníku 29 okolo čepu 31.1. Zařízení pro údržbu a asanací lesních cest tažené traktorem, skládající se z tělesa radlice a jeho podpěrného tělesa, význačující se tím, že na konci nosného ramene 11 ~ovlâdanéh~o ve vodonovném 1 svíslém směru hyxdraullckýmí válci 3, 9 je přichvcen svislý nosník 15 s čepem 19, urnožňujícírn »ovládání radllce (22) ve vodorovné rovlně ąrostřednictvím hydraulických válců 13 a prostřednictvím čepů 17 hydraulickými válci 16 v rovině svislé, přičemž pro supouštění a zvedání radlíce 22 je nosník vodlcího kola 30. opatřen hydraulíckým vál cem (26).2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím,že vicllicovitý nosník 6 je otočné uchycen ke svlslému čepu 5 prostřednictvím konzoly 41.3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že vidlicovitý nosník 6 je v horizontální rovině ovládán hydraulickýml válcl 3, přichycenými ke traktoru 1.4. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že nosné rameno 11 je otočné uchyceno ve vodorovném čepu 7 vidlicovitého nosníku 6,v jehož Spodní části je přlchycen přítlačný hydraulický válec 9, který prostřednictvím čepu 10 a B zvedá, nebo spouští nosné rameno 11.5. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že v zadní části nosného ramene 11 je v če.pu 19 svislého .nosníku 15 otočné uchycen vodorovný čep 20 podpěrněh-o telesa 21 nesoucího teleso radllce Z 2.6. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím,že svislý otočný nosník 15 je ovládán vodorovnými hydraullckými válcí 13, přichycenými k čepům 12 nosného rámu 11 a čepům 14 svislého nosníku 15, 7. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím,že těleso ra-dlíce 22 se otáčí okolo čepu 20 podpěrného tělessa 21 hydraulickými válci 16 uchycenými k če.pům 17 .pod-pěrného tělesa 21 a k čepům 18 svírslého nosníku 15.

MPK / Značky

Značky: zařízení, tažené, lesních, cest, asanaci, traktorem, údržbu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215813-zarizeni-pro-udrzbu-a-asanaci-lesnich-cest-tazene-traktorem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro údržbu a asanaci lesních cest, tažené traktorem</a>

Podobne patenty