Zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních a horkovodních soustav

Číslo patentu: 215186

Dátum: 15.10.1982

Autori: Kobrle Stanislav, Kohout Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného media teplovodních a horkovodních soustav, zejména výměníkových stanic. Řeší samočinné uzavření uzávěru vstupu teplonosného média při havárii nebo výpadku proudu, a to uspořádáním prvků v impulsním potrubí. Podstata zapojení spočívá v tom, že z hlavního potrubí je vyvedeno impulsní potrubí přes elektromagnetický ventil, ovládaný napětím sítě, na přímočarý hydromotor, jehož píst je spojen přes táhlo s kuželkou uzavíracího ventilu, napojeného v hlavním potrubí za odbočkou impulsního potrubí ve směru přívodu média, přičemž na impulsní potrubí je mezi přímočarý hydromotor a elektromagnetický ventil napojena vypouštěcí armatura. Vynálezu může být využito také k rychlému dálkovému uzavírání vodovodních řádů a dalších tlakových rozvodů.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu KOHOUT nam, KOBRLE STANISLAV, HRADEC KRÄLOVE(50 zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosněho média taplovodních a horkovodních soustavVynález se týká zapojení pro zabezpečo~ vaci uzávěr vstupu caplonosného média teplovodních a horkovodních soustav, zejména výměnikových stanic. Řaší samočihné uzavření uzávěru vstupu teplonosného média při havá~ rii nebo výpadku proudu, a to uspořádáním prvků v impulsnim potrubí.Podstata zapojení spočívá v tom, že z hlavního potrubí je vyvedeno ímpulsní potrubí přes elektromagnetický ventil, ovládaný napětim sítě, na přimočarý hydromotor,jehož píst je spojen přes táhlo s kuželkóupotrubí za odbočkou impulsnihu potrubí ve směru přivodu média, přičemž na ímpulsni potrubí je mezi přimočarý hydromotor a elek tromagnenický ventil napojena vypouštěciarmatura. Vynálezu může být využite také k rychlému dálkovému uzavírání vodovodnich řádůvynález se týká zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních s horkovodních soustav, zejména výměníkovýcb stanic obsahující ímpulsní potrubí napojené na přímočarý bydromotor spojený přes tíhlo s kuželknu uzavíracího ventilu hlavního potrubí.V současné době se uzávěr vstupu teplonosněho média výměníkových stanic jístí buď ventily 5 pneumatickým setvopohonem, nebo elektromagnetíckými ventily. Nevýhodou ventilů s pneumatiokým pohonem je nutnost vybavit stanice zdrojem 8 rozvodem tlekového vzduchu, což představuje značnou hmotnost a s tím spojenou obtížnou manípulací. Nevýhodou elektromagnetických ventilů je značný příkon, podle jmenovíté svetlosti potrubí 0,4 až 0,8 kW. Další nevýhodou je, že současné konstrukce elektromagnetických ventilů při případné poruše elektromagnetických ventilů neumožňuje ruční otevírání ventilu, takže se musí potrubí částečně rozebrat.Nevýhody součaeněho stavu techniky jsou odstraněny spojením pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosnáho média teplovodních a horkovodních soustsv, zejména výměnikových stanic obsahující impulsní potrubí ntpojeně na přímočarý hydromotor spojený přes tâhlo s kuželkou uzavírecího ventilu hlavního potrubí podle vynálezu, jehož podstatou je, že elektromegnetícký ventil je negatívního typu a mezi přímočarý hydromotor a elekttomagnetioký ventil je napojená vypouštěcí armaturs.Výhodou vynálezu je nepatrná spotřeba elektrické energie, poněvadž přimočarý pohyb táhla s kuželkou uzaviracího ventílu zabezpečuje převod tlaku teplonosnébo média z hlavního potrubí. Řešením dle vynálezu vzniká možnost ručního otevření při případně poruše celkového zapojení. Ještě další výhodou tohoto posledního jísticího členu je, že i při výpadku proudu lze soustavu otevřít, a to tak, že po odpuštěni tlaku teplonosného média nad písten otevře tlak teplonosného média z potrubí uzavírací ventíląvynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu možného provedení dle vynálezu pomoci dvou výkresü, kde obr. 1 představuje sohematický náčrt zapojení s obr. 2 pohled na část hlavního potrubí 9 uzavíraoím ventílem, impulsní potrubí a přímočarý hydromotor v čáatečněm řezu.V konkrětním příkladu provedení /víz obr. 1/ bylo 2 hlavního potrubí É vyvedeno impulsní potrubí 1, které je přes elektromagnetický ventil 3 napojeno na přímočarý hydromotor 5. jehož píst 3 byl tšhlem 2 spojen a kuželkou Q uzavíracího ventílu 1. Mezi elektromagnetícký ventil 3 a přímočarý hydromotor Ž byla do impulsního potrubí 1 nspojena vypouštěcí armàtura 3. Byl použít elektromagnetícký ventil á negativního typu, u něhož neni-li cívka napâjena, dojdeV klidovém stavu je elektromagnetický ventil 3 pod napätím a uzavítá impulsní potrubí 1. Kuželka É uzavíracího ventílu 1 je v horní poloze, stejně jako píst 3 přímočarého hydrometeru í. Hlavní potrubí É je otevřeno, teplonosné médium proudí do soustavy. Dojde-li k výpadku elektrického proudu, nebo k jínému havarijnímu stavu /vi obr. 2/, přeruší se napájení elektromagnetického vencilu 3. Cívks elektromagnetického ventílu 3 neni napäjena, dojde k jeho otevření,a tím proníkne teplonosné médium z hlavního potrubí É ímpulsním potrubím 1 do přímočarého hydromotoru 5, kde tlakem působí na píst 3. Tím se uvede píst 3 spolu s táhlem 2 e kuželkou E do pohybu. Kuželks 3 dosedne do sedle uzevíracího ventílu 1. Hlavní potrubí É je uzavřeno n bez odstranění havarijního stavu se neotevře. Po odstranění havatíjního stavu otevře obsluha vypouštěcí armeturu É, čímž dojde k poklesu tlaku nad plstem 3 přímočarého hydromotoru 3. Tlak teplonosného média v hlavním potrubí É vytlačí kuželku Ě ze sedla uzavíracího ventilu 1, takže dojde k otevření uzavírecíbo ventílu 1 e teplonosně médium proudí do soustavy. Po otevření uzevítscího ventílu 1 obsluha uzavře vypouštěcí armaturu 2.zapojení podle vynálezu může být použito také k ryohlěmu dálkovému uzavírání vodovodníchzapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních e horkovodních soustav, zejména výměníkových stanic obsahující impulsni potrubí napojené na břimočnrý hydromotot spojený přes táhlo s kuželkou uzavíracího ventílu hlavního potrubí, vyznačené tim, že elektromagnecický ventil je negatívniho typu A mezi přimačarý hydromotcr /4/ a elektromagnetický ventil /3/ je nnpajena vypouštěci armatura /5/.

MPK / Značky

Značky: teplovodních, vstupu, media, uzáver, teplonosného, zapojení, horkovodních, zabezpečovací, soustav

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215186-zapojeni-pro-zabezpecovaci-uzaver-vstupu-teplonosneho-media-teplovodnich-a-horkovodnich-soustav.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení pro zabezpečovací uzávěr vstupu teplonosného média teplovodních a horkovodních soustav</a>

Podobne patenty