Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Číslo patentu: 215181

Dátum: 15.10.1982

Autor: Chromý Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízeni k provádění tohoto způsobu. Slínek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze
při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářejí granálie. Samovolná tvorba granálií vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který je z hlediska výkonů a rozměrů zařízení nevýhodný. Při způsobu výpalu slínku portlandského cementu podle vynálezu se surovinová směs rozdělí na dvě samostatně ohřívané části, z nichž jedna se roztaví a obě části se pak ve vznosu směšují a takto vzniklé granálie se vypalují.

Text

Pozerať všetko

ššsšľžtfšžľêii POPIS VYNALEZU 215181ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A(75) Aumrvynálezu canon STANISLAV RNDr. csc., BRNO(50 Způsob výpalu materiálů, vznikajícicb reakcemi V prostředí pevných částio a kapaliny,zejména alinku porclandského cemantu a zařízení k provádění tohoto způsobuvynález se týká způsobu výpalu materiálů,vznikajícioh reakcemi v prostředí pevných ćástic a kapaliny, zejména slinku portlandského oementu a zařízení k provádění tohoto způsobu. Sąinek portlandského cementu se vyrábí ohřevem surovinové moučky nad teplotu vzniku kapalné fáze při vzniku kapalné fáze se ze surovinové moučky mechanickým pohybem vytvářojí granálie. samovolná tvorba granálii vyžaduje mechanický pohyb a pozvolný ohřev, který jez hlediska výkonů a rozměrů znřízeñi nevýhodný. Při způsobu výpalu sliňk portlandského cementu podle vynůlezu se surovinovâ směs rozděli na dvě samostatně ohřivané části, z nichž jedna se roztaví a obě části se pak ve vznosu aměšuji a takto vzniklé granúlie sa vypaluji.vynález se týká způsobu výpalu materiálů, vznikajicích rsakcemi v prostředí. pevných částic a kapaliny, zejména slínku ýportlandského oementu a zařízení k provádění tohotoSlínek portląndského oementu se vyrábí ohřovem surovinově mouěky nad teplotu vzniku kapalné fáze, ve ktoré probihá třidioí proces ryołxlosti vzniku slinku - difuse. Při vzniku kapalná fáze se ze surovinové mouöky mechanickým pohybom vytvářejí granálie,jejichž složení odpovídá ohemíokému složení. surovinové moučky. Proto mohou v rámci. každé granálle proběhnout obdobné reakce až po vznik linku požadovaná kvality. Samovolnâ. tvorbe. granáliiývyžaduje mechanický pohyb a. pozvolný ohřev, ktorý ,je však z hlediska výkonu a rozměrů zařízení. nevýhodný. Vysoký přestup tepla při ryohlém ohřevu lze dosáhnout výpalem surovlnové moučky ve vznosu, avšak právě nutnost tvorby ~určitýoh minimâlnich objsmů -v grąnálií - je překážkou uplatnění tohoto způsnbu výpalu ve výrobní praxi. Pro úspěšný výpsl ve vznosu Je nutný vznik malých granálií sbližené velikosti s minimem prachu, ktorý tvoří nežádoucí úlet. Příprava granálií. ze surovinové moučkypřed výpalom nevyhovuje pro .jejich malou mechanickou odolnost.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výpalu materiálů, vznikejioioh reakoemi v prostředí pevných částio a. kapaliny, zejména linku portlandského oementu podle vynálezu,jehož podstata je v tom, že surovinová směs se rozdělí na dvě samostatná ohřivané části,z nichž Jedna se roztaví a obě částí se pak směšuji a takto vzniklé granálie so vypaluji.Granule se mohou vypelovst ve vznosu.Podstata zařízení. k provádění uvedeného způsobu Je v tom, že zařízení sestává z předehřivsče dilöi směsi I spojeného e tavioí pecí dilči směsi I., spojenou s dieper-sním eměäovačem a. z přodehřivoöe, spojeného s dispersnim směšovaöem, na jehož výstupJe nąpojen reaktor, ktorý Je svým výstupom pojem s ohladičsm.způsobem podle vynálemu se dosahuje samovolné tvorby gronàlii ve vznosu při vysokéZ energetického hlediska Je rozdíl mezi stávajioim a. novým způsobe výpalu malý,protože ve linku vždy vzniká endotermioky 20 - 25 teveniny. Při způsobu výpalu podle vynálezu však proběhne exotsrmiokě reakce velmi rychle s velkým překrytim, což se projeví vzrůstem teploty granâlii a uryohlaním procesu. Oddělsný ohřev karbonátové složkyumožní. zvýšení teploty v kaloinátoru a. tim svýěeni jeho výkonu s emenšsni rozměr-ü.vynález bude dále podrobnědi vysvětlen na příkladu způsobu výpelu linku portleudského oementu. Surovinová. smie se rozdělí no dvě části, z nichž jedne. zahrnuje převážně karbonâtovou složku a druhá převážně ostatni kysličniky. První. dilöi Mně se samostatné ohřívů na teplotu vyšší, než je teplota tavsní druhé dilčí směsi, která se roztąví a obě složky so ve vznosu směěuJí za vzniku granálii. Velikost grsnálii, vznikají-cieľ stmslovànim pevných části tsveninou závisí na velikosti kepek taveniny o. Jejich vzá jemné slepováni je omezeno vznikom suchého povrchu.Príklad Pro výrobu slínku je k dispozici vâpenec, písčitý vápsneo, břidlice s. kyzové výpslky.Pro složení surovínovő směsi s parametry Su, 97, M 5 2,5, MA 1,7 .je následující- V tab. I ,je uvedena celková chemické složení směsi., její rozdělení na podružná směsiTab. I Podíl složek na eelkovém ohemiokćm složení sur. směsi. a složení tsveníny.Smäs celkem vápeneo ostatní složky taveninn (směs II) (směs I )Na přilcženém výkrese .je znàzcrnšno schema zařízení. Zařízení k provádění výše uvedeného způscbu sestává. z předehřívače ł dílěí směsi I, ktorý ústí do tsvicí pece g dílöí směsi I, na kterou Je napojen dispsrzsní směšovočDlsporsní směüovaö E jerovněž spojsn s předehřívąöem 1 směsi II a ústí do réaktoru 1, na který je napoJenDílöí směs II je v přadehřívsüi 1 zksloinováne a ohřáta na teplotu vyšší. než je teplota tavoní dílöí směsi I a přívâděns. do dispsrsního směäovačs ž, kam je pŕivâděne. L dílčí směs I, roztuvená v tavicí peci g. Smísením obou složek ve vznosu se vytvořígranálie, ktoré se dopálí v reaktoru 2 e ochladí v chladící 6 rovněž ve vznosu.Zařízenímpodle vynálezu ,je podstatné. část surovlnové moučky ohřívána ne nejvyšší teploty va vznosu a ve vznosu probíhá i výpal slínku a jeho chlazení. Tcumcžnuje Vyvžití vysokých rychlostí přestupu tepla v procesu chřevu i. chlazení, vysoké výkony při malých rozměr-sob zařízení a snížní počtu mechanicky pohyblivých dílů. na minimum. Možnost vracení odpadního tepla zpět do procesu znamená vysokou tepelnou účinnostzařízení s. malá. zrnitosť. produktu podstatné sníží energetické náklady na mletí cemsntu.Způsob podle vynález může být použit tam, kde Je jako jedna surovinoyá složka k dispozici vápenec 5 nizkým stupněmłznečiätšni a také při zpraoováváni vysokopeoni strusky ve výrobě slínku. Oddělená připreva taveniny je výhodná pro aplikací malých množství intenzifikátorů výpalu.1. Způsob výpalu materiálů, vznikajicích raakcemi v prostředí pevných öâstic a kapaliny,zejména slínku portlandského oomentu vyznačujici se tim, že surovinová směs se rozdäli na dvě samostatňě ohřivané části, z nichž jedna se roztavi a obě části se smě šuji a takto vzniklé granálie se vypaluji. Z. Způsob podle bodu 1 vyznačujíoí se tim, že granálie se vypalují va vznosu.3. Zařízení k provádění způsobu podle bodů 1 A 2 vyznačující se tím, že sastâvá 2 předehřiveěe (1) dilčí směsi I, spojeného 5 tavioí peci (2), spojenou s disperaním směšovaůem (M) a z předehřivaöe (3) dilči směsi II, spojeného s dispersnim směšovačBm~(4), na jehož výstup je nápojen reaktor (5), ktorý je svým výstupom spojen s chladičem (6).

MPK / Značky

Značky: portlandského, vznikajících, výpalu, částic, reakcemi, způsobu, zejména, tohoto, zařízení, slínku, cementů, prostředí, pevných, materiálů, provádění, kapaliny, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215181-zpusob-vypalu-materialu-vznikajicich-reakcemi-v-prostredi-pevnych-castic-a-kapaliny-zejmena-slinku-portlandskeho-cementu-a-zarizeni-k-provadeni-tohoto-zpusobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výpalu materiálů, vznikajících reakcemi v prostředí pevných částic a kapaliny, zejména slínku portlandského cementu a zařízení k provádění tohoto způsobu</a>

Podobne patenty