Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům a způsob jejího zhotovení

Číslo patentu: 215167

Dátum: 15.10.1982

Autori: Svoboda Lubor, Pěnička Zdeněk, Kačer Miloslav, Král Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům, vyznačená tím, že je složená ze základní, k podkladu nebo spodní izolaci přiléhající vrstvy modifikovaného torkretovaného betonu o tloušťce 30 až 500 mm, složeného ze směsi kameniva o velikosti zrn do 12 mm, cementového pojiva, vody a vodního skla, přičemž množství záměsové vody nepřesahuje o více než 10 % teoretický obsah potřebný k hydrataci, a na tuto vrstvu nanesené infiltrační membrány o tloušťce 2 - 10 mm, vytvořené a vodou ředitelné disperze, zejména asfaltolatexové suspenze a z uzavírací vrstvy v tloušťce 5 až 50 mm ze směsi drobného kameniva o velikosti zrn do 4 mm a z pojiva na bázi syntetických pryskyřic, zejména z furylalkoholové pryskyřice, nebo z pojiva tvořeného vodnými roztoky alkalických křemičitanů.

Text

Pozerať všetko

úmn ono wuALEzv i(75) . Autor vynálezu mčnn mmsmv ing., ni. PAVEL ing., ršnxm mmm, svonomx moon ing.,mm(54) víoevírstvá bezespari izolace protiichemickým vlivůme způsob jejího zhotovenívynález se týká vícevrstvć bezesperě izolace proti chemickým vlivům, u ktoré řeší skladbu vrstev, mechanickou a chemickou odolnost výsledněho izolaöníhc systemu, způsob zhotovení a složení finální uncvírací vrstvy.Průmyelovó chemicky odolná izolace vnitřních nebo l. vnäáäíchplcch nádrží, Jímek s chemických renktorů, nemáhnných za pztovcnu chemicky silně agresivními látkami, ,jsou spravidla řeäeny tak, že spcdní vąrstvn izclsčního systému tvcřená chemicky cdolnou izolační meubránou (zhotovenou buň z ufeltcvých nebo pryskyřičnýoh materiálů, nebo z termoplastických tőlií) je chráněn před mechanickými a tepelnými vlivy prostředí i před přímým působení chemikálií vyudívkou nebo ohkledem s chemicky odolné vystýlkové kamenciny. Tato knmeninn je klndens od přímo do speciálních roŕnää chemicky odolných tmelů, nebo jí lao klást do tmelů cemsntcvých neho asteltovýoh a teprve dodstečnčíspárcvat speciálním tmely. ą ąIevýhcdnmi popseného spůscbu shotcvování těchto izolací som vysoká pracncst, rycická namáhavost a. množství etyöných opar, které Jsou nejarenitelnäjším místem izolace. Kromě toho přináší uvedená technologie značné mnteriálově problémy, nebořłvyetýlkcv 6 ksmeniny je nedostatok e to zejmóne pro vysdívání speciálních chemických reektorů,pro než musí být jednotlivé dílce kemeniny individuálně navrhovány e nhotcvovány voDalším nedostatkom obkledových izolací je značná. pracnost c. technologickú náročnoet provádění oprav poškozených místo výtluků spod. a to především u vysdívek ze spociálníoh tvarovck. Tyto opravy Jeon obvykle .spcjeny s rozsáhlými boureoími pracemi o jejich realizace je pcdmíněne zprevidla dlouhodohými cdetívkatni zařízení.Docud známá tentcvrstvě bezcsperá izolační povleky s chemicky odclných materiálů,nenášenć náterom, ěpachtlcväním nebo etříkánim v tlouštkćch 0,3 až 20 m, nemchou vuneprostâ většině případů pre popscný účel obkledcvć izolace nahradit, nebot je obvykle nelze nenáłet přímo na izolační membránu. a jejich přilnavcst na ni není dostatečně s přitom tyto pcvlekovő izolace nemají dostatočné mechanické vlastnosti (nejsou ssmonosná).Výše uvedené nedostatky odstraňuje izolační systém podle vynálozu, Jehoä podtatou Je vícevrstva bezespcrá mechanicky a chemicky odolná ssmnnosná izolace vytvoření tak. že základní, k podklad nebo podní izolací přilőhající vrstve Je z modifikovaného torkretovanőho betonu o tlouätce 30 až 500 mm, složeného ze směsi kanwniva o ve»likosti zrn do l 2 m, cementověho pcjiva. vody a vodního skla. Množství mäsové vodyš- bctcnu táto základní vrstvy nepřesahujeo více než 10 5 tccretický obsah vody potřebný k hydratzci. No. tuto vrstvu je nancsens intiltrcöní mcmbráns o tlouätcs 2 až10 mm vytvořená z vodcu řsditelně disperze. K tomuto účelu lze s výhodou použít asteb tolatexove euspenze. Uzevírccí vrstve izolaüního systému nanáěená na infiltrsöní mmbránu je slošena ze směsidrobněho kameniva o velikosti zrn do 4 mm o. z pcjlve na bázi syntetických pryekyřic, s výhodou pryskyřic Iurylolkoholovýoh, nebo z pojiva tvořeněhc vodnými roztoky slkalických křemiöitenů. mlcnâtka táto vrstvy se pohybuje vTento izolační systém je znotoven tak. še izolace .je nenáěenc na podklad nebo spodní izolační memhránu ve třech postupně následujících vrstvioh. základnívrstve o tlouätoe 30 až 500 m ae ncnášena spravidla metodou polcsnchěho ctříkání. při něm mísení kspslných složek s pevnými se uakutečnujc v istí torkretoveoí pistole. Is tuto vrstvu je, po jejím poőáteöním zaschnutí, pomocí vzduchcvého nebo beovzduchověho stŕíkání nebo i ručne nanasecs infiltrsöní membrána v jedné až třech vrstväoh v tlacitce celkem 2 ašl 0 m. .Ihneď po zaschnutí se na tuto memhránn nenese stříkánínz omítkář-u akými äerpadly nebo pietolemi uzavírací chemicky odolná vrstva o tlcuštce 5 - 50 m.Funkoí základní kcnstrukční vrstvy Jo především vytvoření nosného základu proĺ další chemicky odolnou vrstvu, zajištění eomcnosnesti izolace a .její částečně nenávi nlosti na izolační msmbrúnä a spolehlivá mechanická ochrana izolační mmbränyoldodifikeční prísady zsrnÉuJí urychlenó tuhnutí směsi, rozäiřují teplotní rozsahpoužití s vo spojení se strcjním nonášením metodou polosuchého stříkání zsjiiiřují vy soká zhutnění, snišují nasákavost vrstvy s zvyäují i její chemickcu odolnost, např.proti rontokům solí. současně tento způsob nsnášení e vliv modifiksčních přísed možnoJí sníiit obsah vody ve směsi na minimum, potřebné k hydrstaci. Nedochází zde proto k vylnőování nadbyteöná vody, která by onemožšovale následné nenášcní dalších vrstev.vynikající mechanickou pevnosti této vrstvy e možnost jejího strojního etříkání vo velkých tlouätkáoh až do 500 mm, rosěiřují použití ioolaöníoh systémů dle vynález i na opravy nnněnä nsrušených izolací např. nn betonových podkladeoh e to i v případech, že byla provosem narušenevlastní konstrukce nádrže, nebot popsaným způsobem lze taková poškození oprevit e konstrukőnä spevniłh-Ne takto opravenou constrnkci lze dále pokrsčovet způsobem dle vynálenu, případně opravený podklad opstřit spcdní izolační membránou a teprve potom nenést kompletní izolací. dle vynálesu. °Infiltreöní membrínu n csfeltoletexovő suspense nebo i zjiných vodou ředitelných disperzí lze s ohledem .na nižší obsah vody v nákladní vrstvě nanáäet na. Její povrch dřív než na beton provedenýtradičním způsobem. Zároveň tato infiltrsční membmino umožnuje nenáäet okamžitě po jejím prosohnutí vrstvu chemicky odolného msteriálu. Provedení intiltreční membrány spolu se způsobem nanášení e uložením nosné vrstvy mwchlu Je tedy celý technologický postup, ktorý by jinak vyžadoval dvacetiosmidenní technolo sickou přestávku ke nrání betonu.Vrchní nzsvírsoí vrstva tvořená materiály na. bázi epondových, tursnovýoh, fenolickýeh nebo i jiných pryskyřio, nebo anorgenickýoh pogjidel Jako vcdního skle spod. dodává systému chemickou odolnost, kterou lze v širokóm roamezí evliväovat výborom základním poáivo, případně i plnive modifikečních-příead. Takto prcvedený izolační systém lze v případě potřeby ještě dctěsnit a pcvrchovů upravit nástřikem nebe náterem vhodná nátěrovő hmoty. K tomuto účelu lze s výhodou použít nátěrovýoh hmot na obdobne bázi Jako Je pojivo vnchní tmelovó vrstvy.Výhody izolsčníoh systémů dle vynález oproti stávoaícím izolaoím obklady a vyzdívkami Jsou možnost Jejich nendšení i ne znečně poškodené a narušená podklady, nychlcní e zproduktivnění postupu izolećních prací, snížení fyzická namâhavoti a nákladů na vertikální dopravu na steveništi, zkrćoení technologických odstávsk při opravách,vytvoření bezespsrêho systému s delší životnotí, snodnägjší mšnost oprav poškosených míst izolečníoh systémů dle vynálesu, náhrada nedostetkovýoh keramických materiálů,levnění prevedené ochrany stavebního dílo.Uvedené výhody Jsou výslednou vlastností kompletním ioolačníhc systému dle vyní- . lozu, žádná s jednotlivých vrstev nemůže samoststně zajistit komplexní protiohemickou ochranu stavebního dílo v potřebnám rozsahuPředmět vynálezu je dále dcložen příklady prevedení, áimlž však jeho rozsah není nijak omezen. Uvedená díly značí hmotově áednotky.l. V prvním případě sa Jedni o lsolaoí proti. vlivům střední sílnćho slkalíokőho pro- nstłodí Jako např. v alkalíokýoh odmeüłovsoíoh lćsníoh. n Plnívo pro nákladní osmsntovou vrstvu oo přípraví důklsdnýn smísonín 333 dílůaomsntu typu vro 200. 205 dílo kiomsnnőho píeku o srnäní. 0,1 až l nm, 205 dílů Idomennâho písku zrnłní l si 2 m a 257 dílů křenonnóho písku o zrnäní 0,3 si 4 m.i Kopalní složka je tvořeno 100 díly vody o. 1.0 díly vodníno skla sodnőho o hupatotä 36 u 30 °. smie so nanüí na podklad s průměru tlouäšoo 80 m strojom pro polosuohő stří»kdní botonu (kepalíns so nísí so sushon smäsí si tůsnä před. výstupom z vysoky). Kapolní sloiks je dodavans do níaící komory torkrstovaoí pistolo pomocí vhodnéholastříkani základní vrstva se opatříipo navadnutí (aus na 24 si 46 hodín) nástřikem nebo ndťürsm vodná oaísltolstexovő snsponso ve dvou. až všech vrstváoh. nastřík lso provádät atrojnímí aeřísenímí ne principu vsdnohnvćho nobo í hosvsduänâho svříkání. nebo los susponno nanděat na nákladní vrstvu rnönämitätkou, astnltárskýnPo sasohnutí poslední vrstvy nnspenss (ta. opät a 24 aš 48 hod.) so prevode uaavíraoí ohoníokv odolný/outfit asňaíjojíä tepelnú složka se příprava( snísoním tnrylslkoholovőho kspelnćho rssolu. s turylancoholen v pouäru l a l. výplň táto smial je sloäens se 700 dílů lcřemannćho pískn o srnäní 0,3 si 4 m. 450 dílů křomonnłho písku o ruční 0,0 si 1 m, 450 dílů křomsnnőho pískn o ruční l a 2 m 00 dílñ vytvroovaoí sloiky. Poslednä jnsnovaná vytvrsovauí složka so pripraví předem v uzavřeno nldobä omísoním 640 dílů křomsnndho píaku o srnäní 0,3 s 1.9 m, 240 díld Henannd nouäk o srnöní do 0,2 m, 150 dílů möovín a 216 dílů kyselín dusíünő G 5 5.Kapalní sloiks s psvnon as před nástívíkom smísí v poměru l díl kapelně slolq ku ötyŕon a päta. dílům priikovâ vłplnő. Vznikli koäovítd amäs se naniäí na nosohp lou ínťílvrsöní vrstvu. bu vsdnohovou omítkiřokou pístolí nebo änokovým čerpadlo v tloułšoo sme vrstvy ooa 5 m. Pro sískdní vůtií tlouäšky nravírsoüo ntnosu Je třobe nástřík po sevadnutí předchozího víookrít opskovet.2. Jako druhý příklad je uvedene isolaoo proti. silným kysolínőm, například proti kysell galvaníokő linni a to L při zvýšené teplotä ooa 60 s B 0 ° 0.mm hladní oomsntovő vrstvy s ínflltraäní mmbrány r ssraltolatexovć susponso so provsdo tajným způsobem Jako v prvním příkladu.Po aavsdnutí inríltraäní vrstvy se provsdo usavíraoí nístřík allikítového tmo

MPK / Značky

Značky: vícevrstvá, proti, chemickým, způsob, zhotovení, jejího, vlivům, bezespará, izolace

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215167-vicevrstva-bezespara-izolace-proti-chemickym-vlivum-a-zpusob-jejiho-zhotoveni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vícevrstvá bezespará izolace proti chemickým vlivům a způsob jejího zhotovení</a>

Podobne patenty