Spôsob prípravy vo vodnom prostredí rozpustných technéciových zlúčenín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález, ktorý zapadá do odboru chémia, sa týka chemického spôsobu prípravy technéciových zlúčenín vo vodnom prostredí. Podstata novej chemickej prípravy technéciových zlúčenín spočíva v tom že východzí produkt technécia, technecistan je redukovaný do nižšieho oxidačného stavu trojmocným wolframom. Za prítomnosti ligandov, ktoré viažu redukované technécium vznikajú technéciové komplexy. Na príklade ligandov kys. dietylentriaminopentaoctovej, glukonátu sodného, derivátov kys. difosfonovej sú demonštrované prípravy technéciových zlúčenín vo vodných roztokoch v širokom rozmedzí acidity. Pripravené tochnéciové zlúčeniny pri použití rádionukloidu 99m To môžu byť využité napr. ako rádiofarmaká k diagnostickým vyšetreniam.

Text

Pozerať všetko

UŘAD mo VYNÄLIZY (40)Zvenjnené 31 12 ao(54) Spôsob prípravy vo vodnom prostredi rozpustnýcł technéoiovýoh zničenívynález, ktorý zapadá do odboru chémia., sa týka, chemického spôsobu prípravy teolméoiovýoh zlúčením. vo vodnom prostredi. Podstata. novej chemickej prípravy teohnéołiovýnh zlúčením. spočíva. v tom že výohodzi produkt eecrméeia, tàorméoiatm Jelremłtovąuý do nižšieho oxidąöného stahvu trojmooným wolťrwnom. Za. prítomnostiligandov, ktoré viažu recnúcovąně tech-gnéoimh vznikajú teołméciové komplexy. Na. príklade lisandov ky. diotylentriaminopentaootoved slukonátu oodného derivátov ky. difoafonovej sú demonštrovam né prípravy toołméoiovýoh zlúčení vo vodných roztokom v širokom romedzí acidity. Pripravené beohnéoiové zlúčeniny pri použití rádiomxlcloim 995 M môžu byt využité napr. ako rádiofąrmąkádiaą moatiokým vyšetrenia.vynález ee. týka chemického spôsobu prípravy vo vodnom prostredí rozpustných teohnéciových zlúčenín, ktoré môžu byt s výhodou využitérádiofazwnaká Ř diagnostickým úöeu lom v makleáxmej medicína.Široké využitie krâtkožijúcich rádionuklidov, ako napr. india-Hm, jódu-Hi, ortute-203 a iných, podnietilo prudký rozvoj mikleárnej nedicíny. V šesťdesiatych a sedemde siatych rokoch tohto storočia rádionuklid technécie. -ggmTc - postupne vytláča. viacero krátkožijúcich rádionuklidov z oblasti nukleárnej medicíny, pretože jeho jadrovn-afyzikálne chemické a biologické vlastnosti sú výhodnejšie pre mnoho funkčných e. statických vyšetre ní orgánov biologiokého systému. zlúčeniny označené teohnéciom -99 m je možné využít pri zobrazení a. funkčných vyšetreniach mozgu, placcnty, štítnej žľazy, obličiek, pečene,žlčových ciest, kostí, pľúc, oirkulačnýoh štúdií, nádorov, infarktov myokardu a. inde.Chemická príprava technéoiových zlúčenín je v súčasnej dobe ešte málo teoreticky prepracované. Je to preto, že zväčša se. pracuje so etopovými množetvami technécia, takže nebola. dostatočne objasnená jeho chémia. Schematicky sa technéciové komplexy pripravujú tak, že eedemmooné technécium vo forme technecistanu, ktorý sa získava. v stopových množstvách vo fyziclogicłcom roztoku ako produkt teohnéoiového generátora., se redukuje do nižšieho oxidąčného stavu a vzniklý redukčný produkt sa komplexuje rôznymi ligandemi. Podľa povahy lig-anďu sa technéoiové preparáty využívajú k rôznym vyšetreniam. Nestabilita redu koveného teohnécia e. vo väčšine prípadov aj redakčného činidle núti prevádzať prípravuV súčasnosti najrozšírenejším redukčným činidlom na teohneoietąn sú iőny dvojmocného cínu buč vo .forme chloridu cínatého, alebo voícrme komplexu. Prevažná. věniłčžčina teehnéciových rádiofarmék sa. pripravuje práve týmto spôsobom., Okrem tohto redukčného činidla sa využívajú aj dalšie, ktoré však zdaleka nenašli také použitie v rutinnej praxi. Z tejto skupiny spomeřnne napr. dvojmocné železo, hydroboritarx sodný, hydrazin, brojmocný titán, dvojmooný chrómyjednomocnú med, sústavu trcjmocné železo - kyselina askcrbcvá, deriváty kyseliny sulfínovej e. experimentálne aj kyselinu chlorovodíkov-ú, bromovodíkovú a iné.zvláštnu skupinu redukčných činidiel tvoria zlúčeniny, ktoré vykazujú redukčné a. zá.roveň komplexotvorné vlastnosti. Pri príprave takýchto technéciovýoh zlúčenín nie je tea retioky nutná prítomnost dalšieho redukčného činidla. Medzi takéto zlúčeniny patrí napr.Redukcia a komplexovanie teohnéoia prebieha. väčšinou pomaly, spravidla ze zvýšenej, teploty, reekcia neprebíeha kvantitativne a pripravené preparáty obyčajne nevykazujů dobré chemické e. biologické vlastnosti pre použitie v diagnostika. Preto v praxi aj v tomto prípade sa. pridáva redukčné öinidlo, najčastejšie iőny dvojmocného cínu. Aby rádiofarme~ kum bolo možné aplikovat do biologického systému, musí mat fyziologicky vhodné pH, Preto prípravy všetkých technéciovýoh preparátov vyžadujú operácie, ktoré túto podmienku splňujú. Samozrejme, že výhodnejšie situácia nastáva. vtedy, ked príprave. se. zjednodušuje tým, že prepared vznikne priamo v neutrálnom prostredí. Niektoré zlúčeniny (napr. bielkoviny) totiž drastické podmienky kyslého či alkalického prostredia vôbec neznášajú.Hoci iőny dvojmcmého cím sa. telcmer výhradne vyúživąjú pri rutinnej príprave technéciovýnli rádiofazunákj majú aj niektoré chemické a. biologické nevýhodné vlastnosti.Ľahké. cJcLdáoia oínatýoł iőncv na. cíniöité spôsobuje nestabilitu tohto redakčného öinidlą. Óínnté iőny veľmi .ľahko hydrolizujú v neutrálrom prostredí ktoré je nevyhnutné pre ap-lilcovunie biomedioínskyoh preparâtov. Zhýdrolizoąrané oínaté iőny sorbujú öasťrediúccvaného technêoią čím sa. podstatne zhoršuje rédiochemická. öistcte teołméoiovýoh preperátov. Okrem toho táto râdioohemická frakcie. sa v biologickom systéme dietribuje dołretikuloondoteliálnehď systému, čo vo viacerých prípadoch sťažuje vyšetrovanie toho-ktorého orà. gánn Nežiaduce. aktivita v orgáne, ktorý nie je predmetom vyšetrovania zbytočne radiąčrąe zaťažujepaciente, ohrozuje jeho zdravie.Niektoré vyššie uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom prípravy vo vodnom prostredí rozpustných teohnéoiových zlúčením podľa predloženého vynálezu podstata ktorého spoöíva v tom, že redukcia. techneoistanu sa. prevádza trojmooným wclťramcm za prítomnosti vo vodnom prostredí rozpustnej zlúčeniny, ktoré. má schopnost vinzatz vzniklý reduköný produkt technécia. 4Výhodou spôsobu prípravy podľa. vynálezu je okrem toho, že rozširuje spektrum redukčných öinidiel na prípravu technéciom označených zlúčením aj to, že ióny trojmoonéhc wolframu podliehajú hydrolýze v neutrálnej oblasti velmi pomaly. Táto skutečnost dovoľuje prevádzať prípravy niektorých teohnéciových preperátov priamo v neutrálnom prostredí. Kyslé roztoky trojmocnéhc wolŕramu sú na. vzduchu veľmi stabilné. Iőny trojmocného wolfraxuu redukujú technecistan v celom rozmedzí pH.Pripravené teohnéciové preparáty boli ąnalyzcvené papierovou chřromątografiou s vyvíjením v ecetőnĺe e. metódou gelovej ohromatografie e využitím gelu na. báze dextranu. Biologické chovanie bolo preverované distribúciou na. semcooh potkanov loueňe Wietar o hmotnosti 200 až 250 s i.v. aplikovaním 0,5 ml aktívneho teohnéciověho preparátu vždy 10 potkamPodrobnosti vynálezu .sú zrejmé z dalej uvedených príkladov, ktoré objasňujú podstatu vy nálezu, pričom ho neobmedzujú. Príklad. 150 mg slukonátu sodného sa rczpustí v 3 ml eluâtu teohnéoia. -99 m a- za stáleho miešanie. v dusíkovej atmosfére sa. k tomuto roztoku o pH 5,5 pridá 0,2 ml roztoku K 3 W 2 Cl 9/ 5 mg K 3 W 2 Cl 9 sa rozpustí v 1 ml roztoku o pH 5,5, ktorý vznikne reakciou 1 mol/l Hcl s 0,2 M 171 Ną 2 C 03/. o 10 minút sa. roztok sterilne prefiltruje. . Rádioohemiokou kontrolou nebol ietený voľný technecistan. Všetko. aktivitawtecłmécia -99 m bola zistené v redukovanej a na slukzonát nąviazanej forme. Preparát je rýchle vylučovuný z organizmu, pričom za 2 h po ąplikovaní sa »v obličkáoh kumulujełzaš apliko cvaneJ aktivity technéoia -99 m.Preparát 9.9 mTo - glukoxát je možné pripraviť aj v alkaliokom roztoku.ho mg glukonátu sodného sa rozpustí v 4 m 1 eluátu teohnécia -99 m a pH roztoku sa upra~ ví na hodnotu v 9,5 s 0,2 mel/l Na 2 C 03. Po prebublaní dusíkom sa pridá 0,2 ml kKjwàülg o koncentrácii ako je uvedená v príklade 1.Analýzou pomocou gelovej metódy bolo zistené, že vo forme komplexu sa viaže 95 aplikovanej aktivity 99 Te.10 mg DTPA sa rozpustí v ĺé m 1 eluátu technécia -99 m a za prebublâvania, dusíkom sa pridá 9,1 ni 1 1 mel/l HC 1 a, 0,2 m 1 roztoku K 3 W 2019/ 6 mg K 3 W 2 C 19 sa rozpustí v 1 ml 1 mal/l HCL 0 10 minút sa pH roztoku upraví z hodnoty 1,9 na hodnotu 14,5 s 0,2 mel/l Nazcoz. Roztok sa. sterilneprefiltruje.Vo forme komplexu bolo zistené 99 aplikovanej aktivity technécia -99 m. Biologiokou distribúciou bolo potvrdená, že preparát Je rýchlo odstraňovaný z organizmu do moče.Za. 2 h sa do moče vylúči 90 aktivity, pričom v obličkách zostáva 3,51.5 mg HEDSPA sa rozpustí v 3 m 1 eluátu teohnéoia. -.-99 m a za prebublávania dusíkom se. pridá 0,2 m 1 1 mal/l Hcl a 0,1 m 1 roztoku K 3 W 2 C 19 o koncentrácii, aká je .uvedená v oríklade 3. O 5 minút sa pH roztoku upraví z hodnoty 1,6 na hodnotu 5.Analýzou vzniklého roztoku bolo zistené že vo forme komplexu sa. viaže 98 aplikovanej aktivity teohnécia -99 m. Táto hodnota sa. nemenila ani ĺł hodiny po príprave preparátu. Pri preverovanní biodistribúoie bolo zistené, že technécium sa prevažne kumulujev kostiach ( za 1 h po podaní až 30 aplikovanej aktivity).8 mg kyseliny metylendifosfonovej sa rozpustí v 14 ml eluátu technécia -99 m a pH roztoku sa upraví na. hodnotu 155. Po prebublani dusíkom sa pridá 0,1 m 1 roztoku K 3 W 2 C 19 o koncentrácii ako je uvedené v príklade 1. Ze. 30 minút Je reakcie ukončená.Analýzou na soli bolo zistené že 98 aktivity teehnécia -99 m se. nachádza. vo forme

MPK / Značky

Značky: technéciových, zlúčenín, rozpustných, vodnom, přípravy, prostředí, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-215156-sposob-pripravy-vo-vodnom-prostredi-rozpustnych-techneciovych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy vo vodnom prostredí rozpustných technéciových zlúčenín</a>

Podobne patenty