Elastická poduška ohybnice

Číslo patentu: 214094

Dátum: 01.07.1984

Autori: Ružička Kamil, Slavkovský Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Elastická poduška ohybnice, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružne deformovateľného jadra /l/ a z pružného obalu /2/ jadra /l/, ktoré sú uložené v lôžku /3/ podušky, napr. prizme, pričom obal /2/ a jadro /l/ sú v stykovej ploche posúvateľne uložené.

Text

Pozerať všetko

r°r P o PIS vv NÁLEzu 2 m 094ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (40) Zverejnené 15 09 3105) Autor vynálezu RUŽIČKA KAMÍL ing., SLAVKOVSKÝ JÁN ing. CSO., BRATISLAVAvynález se týka elastickej podušky ohybnios, najmä pre ohybnice ohreňovacích lisov a.Doteraz známe riešenie oľĺybníc majú podušky vytvorené vo forme odliateho celístvéhobloku alebo s horizontálnym i vertikálnym vrstvením pruhov z dosiek polyuretenu a pod.U týchto vyhotovení vznikajú pri vniksní ohybníka do podušky ohybnice nebezpečné koncentráktoré sú príčinou jej porušovania a podušĺcy vytvorené z jednotlivých vrs ktorých nedostatkom však je, že pricie napätí v oblasti najväčšieho pretvorenia podušlcy,tým aj nízkej životnosti. Zčasti tento problém riešiatiev voľne na sebe uložených alebo spojených lepením,ýoh uhlooh ohybníka a chybu je materiál povrchovej vrstvy podušky vytláčaný spod ohýbaLepením spojované vrstvy poduškzostr neho plechu z ohybnioe, čím prestáva plnít svoju funkciu.sa spravidla. ešte pred porušením komtaktnej vrstvy rozlepujú e nenahrádzajú vlastnosťami ce listvé podušky. Eipoločným nedost že pri ohýbaní la-atších súčastí ako je dĺžke podušky, dochádza k ich ne atkom vyššie popísanýoh vyhotovení elsstických podušiekohybníc tiež je,rovnomerněmu opotrebúvaniu s. relatívne nízkej životnosti podušky ako celku.miere odstraňuje elastické podušks. ohybnice pod Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej že pozostáva z pružne deformoveteĺrxého jadra. aĺa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom,ktoré sú uložené v lôžku podušky, napr. priame, pričom obal a jadroz pružného obalu jadra.,duška m 3 že pozostávat zo segmentov vyberateĺne ~sú v stykovej ploche posúvateĺne uložené. Po uložených v lôžku podušky. Obal poduěky môže byt vyhotovení z polyuretanu o tvrdosti aspoňVýhody elastiokej podniky onybnice podla vynálezu spočívajú najmä vo zvýšenej životnosti obalu jadra a v jednoduchej vymeniteĺnosti obalu za nový, čím sa zachová. pružne deformovateĺné jadro, které predstavuje zvtčsia viac ako 90 9 objemu podušky. Dosiahnuteĺný počet pracovaných cyklov podušky medzi výmenami je 104-105 podla stupňa pratvorenia. Vyhotovenie podušky delenej z rovnakých segmentov o dĺže výlisku, umožňuje operatívne vymenit segnenty s porušeným obalom, čo pri doterajších vyhotoveniach podušiek bolo nemožné, príp. obtažnejšie a dosiahne sa aj značné skrátenie stratových časov na výmenu. uNa pripojených výkresoch je sohematicky znázornená elastická poduška ohybnice podľa vynalezu, kde obr. l znázorňuje v šilmom pohľade celkově usporiadanie sústavy ohybník - ohybnica s poduškou bez vyznačenie uzavretia predného čela lůžka podušky, na obr. 2 je bočný pohlad na podušku v ohybnici s vyznačením čiastočného pozdĺžneho rezu A-A ohybnice z obr. 1 a na obr. 3 je v priečnom reze znázornená. funkcia podušky podla vynálezu pri ohýbaní plechového polotovaru ohybníkam do tvaru V.Elastická. poduška ohybnice pozostáva z jadra l. tvaru hranola obalu g jadra J., pričom je Poâłlška delené na segmenty P, P Pĺa atd. Ohybnicu tvorí poduška a ložko 1 podušky tvarupriamy, na koncoch uzatvorené doskami i. uchytenými upevšovacími elementami ž. Sústavu chyb-vník - ohybnica tvorí dalej ohybník Q s funkčnou častou tvaru V pre ohnutie plechového polotovaru 7.Výhodné je vyhotovenie jadra J. i obalu g zo syntetických elastomerov, pričom na jadro l je vhodný vysokoelastický polyuretán o tvrdosti 65-70 °ShA a na obal g oteru a opotrebeniu odolný polyuretan o tvrdosti 90-95 °ShA, ktorý sa zároveň vyznačuje malým súčiniteĺom trenie za sucha a umožňuje vzájomné posúvanie jadra g a obalu g. Hrúbka obalu 2 je s výhodou taká.,aby nepresahovala bitiek-ú hrúbku materiálu odolnú proti vzniku a rastu trhlín pri jeho defomácii. Poduěke mäže byt vyhotovená z rovnakých, v lížku 1 poduěky vyberateĺne uložených segmentov. pričom l 3 žko i podušky je na konoooh uzatvorené.Funkcia elaetickej pcdušky ohybnice podľa vynálezu, znázornená. na obr. 3 je nasledovnáPôsobením tuhého ohybníka g sa plechový polotovar 1 vtláča do slaatickej podušky ohybnice, pričom sa pcduška deformuje tak, že vytlačený objem jadra L poduäky sa premiestňujs eymetricky po oboch stranách vnikajúceho ohybníka 6. Obal 2 podušky sleduje tvar chybu a v stykovej ploche e jadrom ZL umožňuje posuv premiestňovaného objemu jadra l, Tým sa výrazne znižu-v je zároveň ěmykcvých napätí v stykovej ploche obalu g a jadra l, ktoré rozhodujúcou mierou vplývajú na životnost podušky. Po dosiahnutí žiadaného uhla chybu sa ohybník § pohybujeýsmerom spat, elastické. poduška nadobúda východzí tvar a pritom vyhadzujeez ohybnice výlisok z plechového polotovaruą, APri prípadnom porušení obalu gpodušky sa príslušný segment P z ohybnice vyberie, jadro L segmentu P sa opatrí novým obalom g a vloží naspat do ohybnice.Elastickú podušku ohybnice podľa vynalezu možno využít pre jej univerzálnost a vysokú životnost predovšetkým v ohybniciach určených pre ohraňovacie lisy, ale i v ohýbacích ná.strojoch s väčšou šírkou chybu e. pod. VElastická podušška ohybnice, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružne deformovateĺného jadra /1/ a z pružného obalu /2/ jadra /1/, ktoré sú uložené v lgžku /3/ podušky, napr. prizme, pričom obal /2/ a. jadro /1/ sú v stykovej ploche posúvateĺne uložené.Elastícká. poduiška ohybnice podĺa budu 1, vyznačujüca sa tým, že jadro /l/ s obalom /2/ sa skladajú zo segmentov /P, 13, P.. ./, vyberateĺne uložených v líšžku podušky /3/.Elastickà podušäka ohybnice podĺa bodov l a 2, vyznačujúea sa tým, že obal /2/ je z polyuretanu o tvrdosti aspoň 85 °ShA a jadro 1 je z polyuretanuo tvrdosti 60 až 70 °ShA.

MPK / Značky

Značky: ohybnice, poduška, elastická

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-214094-elasticka-poduska-ohybnice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elastická poduška ohybnice</a>

Podobne patenty