Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Cigareta (23) zahŕňa tabakovú tyčinku s naplnenou a nenaplnenou časťou usporiadanou tak, že elektrické žeraviace prvky (37) môžu prekrývať obe tieto časti. Tabaková tyčinka obsahuje rúrkovitú tabakovú štruktúru, ktorá je zostavená premenou tabakovej suroviny do spojitej vrstvy tabakovej štruktúry a jej premenou do jednej alebo viac cievok s tabakovou štruktúrou, vhodnou na automatizovanú výrobu cigariet. Ohrievač (25) zahŕňa podporné hrdlo a žeraviace čepele (37), vymedzujúce objímku (27) vsunutej cigarety (23). Každá čepeľ zahŕňa prvé a druhé žeraviace čepeľové rameno, majúce prvé a druhé zakončenie a spájajúcu časť, ktorá spája druhé zakončenie prvého ramena a prvé zakončenie druhého ramena. Čepele (37) sú žeravené pomocou odporového žeraviaceho obvodu a ohrievajú zasunutú cigaretu (23). Ramená sú od seba oddelené medzerou, na vťahovanie príchuťových substancií pri potiahnutí cigarety.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa všeobecne týka elektrických fajčiarskych systémov, najmä cigariet, prispôsobených na spoluprácu s elektrickýrni zapaľovačmi elektrických fajčiarskych systémov, a ohrievača na používanie v týchto systémoch.Tradičné cigarety dodávajú fajčiarovi chuť a arómu,ktoré sú výsledkom horenia, počas ktorého je hmota nejakého horľavého materiálu, najmä tabaku, spaľovaná pri teplotách, ktore počas potahovania cigaretou často presahujú 800 °C. Teplo je potiahnutím na konci cigarety pri ústach preťahovaně cez priľahlú masu tabaku. Počas ohrievania uvoľňuje nedostatočná oxidácia horľavého materiálu z tabaku rozmanité plynné produkty spaľovania a destiláty. Keď sú tieto plynné produkty preťahované cigaretou,ochladzujú sa a kondenzujú do podoby aerosólu, ktorý poskytuje príslušné chute a anómu spojené s fajčením.Tradičné cigarety majú so sebou spojené rôzne vnímané nedostatky. Jeden s týchto nedostatkov je vytvorenie postranného prúdu dymu počas tlenia medzi jednotlivým potiahnutím, ktorý môže byt nefajčiarom nepríjemný. Len čo sú už raz Zapálené, musia byt spotrebované alebo inak zahasené. Znovuzapálenie tradičnej cigarety je možné, ale pre fajčiara s vycibrenou chuťou je to zo subjektivnych dôvodov zvyčajne nepríťažlivá voľba (vôňa, chuť, zápach).Altematíva tradičnej cigarety obsahuje tie, v ktorých horľavý materiál sám neuvoľňuje tabakový aerosól. Také fajčiarske výrobky môžu obsahovat horľavý, uhlíkový ohrievací (žeraviaci) prvok (zdroj tepla), ktorý je umiestnený bud v, alebo okolo jedného z koncov fajčiarskeho výrobku, a lôžka tabakom naplnených prvkov, umiestnených priľahlo k už uvedenému ohrievaciemu elementu. Ohrievací prvok je zapaľovaný pomocou zápalky alebo zapaľovača a ked fajčiar potiahne cigaretu, žiar generovaný týmto ohrievacím prvkom je vedený do lôžka tabakom naplnených prvkov, takže spôsobuje uvoľňovanie tabakového aerosólu týmto lôžkom. Hoci tento typ fajčiarskeho zariadenia produkuje malý alebo žiadny postranný prúd dymu,stále ešte generuje produkty spaľovania v zdroji Žiaru a hned ako je jeho zdroj zapálený, nie je ľahké rýchlo ho uhasiť na budúce použitie v praktickom zmysle.Tak v tradičných, ako aj v uhlíkom žeravených zariadeniach už opísaných, dochádza pri ich používaní k horeniu(spaľovaniu). Tento postup prirodzene dáva vzniknúť mnohým vedľajším produktom, keď sa spaľovaný materiál rozkladá a reaguje s okolitou atmosférou.Patentová prihláška, ktorá je súčasne prejednávaná a spoločne pridelená, a ktorá má poradové číslo 08/380 718,podaná 30. septembra 1995 (PM 1697 Cont) a poradové číslo 07/943 504, podaná 11. septembra 1992 (PM 1350) spoločne s patentmi US 5 093 894, 5 225 498, 5 060 671 a 5 095 921, uvádzajú rôzne ohrievacie prvky a výrobky generujúce príchuť alebo vôňu, ktoré významne redukujú postranný prúd dymu, zatiaľ čo dovoľujú fajčiarovi, aby ľubovoľne prerušil (alebo odložil, zastavil) a zase obnovil fajčenie. Ale cigaretové výrobky uvedené v týchto patentoch nie sú veľmi trvanlivé, a môžu sa rozsypat, trhať alebo praskat pri dlhšom alebo hrubšom zachádzani. Pri určitých okolnostiach sa tieto predchádzajúce cigarety môžu drvit(drobiť), pretože sú ešte mäkšie a môžu sa trhat alebo praskat, keď sú Vybraté zo zapaľovača.Už uvedená patentová prihláška Spojených štátov, ktorá má poradové číslo 08/380 718 (PM 1697 Cont) a US5 388 594, opisujú elektrický fajčiarsky systém, ktorý obsahuje nový elektricky napájaný zapaľovač a novú cigaretu,ktorá spolupracuje s týmto zapaľovačom. Prednostná vyhotovenie tohto zapaľovača obsahuje množstvo kovových,ohýbaných (točivých) žeraviacich vláken, ktoré sú usporiadané v takej konfigurácii (zastavení), ktorá posuvne prijíma časť s tabakovou tyčinkou danej cigarety.Prednostná vyhotovenie tejto cigarety s poradovýrn číslom 08/380 718 (PM 1697 Cont) a takisto uvedenej V EP-A-O 615 411, zahŕňa rúrkovitý nosič naplnený tabakom, cez ktorý je prebalený cigaretový papier, usporiadanie prietokových filtrových vložiek na jednom konci pri ústach,a ñltrovú vložku na voľnom (distálnom) zakončení nosiča. Cigareta a zapaľovač sú vytvorené tak, že ked je cigareta vsunutá do zapaľovača a sú aktivované jednotlivé ohrievače pri každom potiahnutí, dochádza k lokalizovanému rozpáleniu v bodoch okolo cigarety v miestach, kde sa každý ohrievač (žeraviaci prvok) opiera proti cigarete (tu ďalej nazývané ako odtlačok ohrievača). Hned ako sú všetky ohrievače aktivované, tieto rozpálene body sú od seba vzájomne rozmiestené a obklopujú centrálny diel časti nosiča (držiaka) cigarety.V závislosti od maximálnych teplôt a celkových energií dodávaných pri ohrievačoch, žeraviace body prejavujú viac ako číre zmeny zafarbenia cigaretového papiera. Vo väčšine prihlášok toto žeravenie vytvára aspoň drobné trhlinky v cigaretovom papieri a v podkladovom materiáli nosiča,tieto trhlinky majú tendenciu mechanicky zoslabovať danú cigaretu. Aby mohla byt cigareta vytiahnutá zo zapaľovača, žeraviace body musia byt aspoň čiastočne posunuté mimo ohrievač. Keď sú okolnosti horšie ako vtedy, keď je cigareta mokrá, alebo ked sa s ňou niekto hrá, alebo je skrútená, môže sa ľahko pretrhnúť alebo zanechať za sebou kusy pri vytiahnutí zo zapaľovača. Kusy zanechané v držiaku zapaľovača môžu rušivo zasahovať do fungovania zapaľovača a/alebo dodávať nejakú pachuť pri fajčení budúcej cigarety.Ked sa cigareta pretrhne na dva kusy pri vyťahovaní zo zapaľovača, môže byt fajčiar nielen sklamaný z poškodeného cigaretového výrobku, ale takisto môže mat neprijemný pocit z odstraňovania zvyškov z upchatého zapal vača skôr, ako sa on alebo ona budú môcť potešiť z ďalšej cigarety.Prednostná vyhotovenie cigarety podľa US patentu,ktorý má poradové číslo 08/380 718, EP-A-O 615 411 patentu číslo 5 388 594, je v podstate dutá rúrka medzi filtrovými vložkami na konci cigarety a vložkou v distálnom zakončení. Predpokladá sa, že toto vyhotovenie zvyšuje dodávku fajčiarovi prostredníctvom vytvorenia dostatočného priestoru, do ktorého sa môže uvoľňovať aerosól z nosiča, s minimálnym rušivým zasahovanim a kondenzáciou aerosólu na ktoromkoľvek susednom povrchu.Boli vytvorené niektoré návrhy, ktoré významne znižujú nežiaduci postranný prúd dymu, zatiaľ čo umožňujú fajčiarovi, aby prerušil fajčenie daného výrobku na požadovaný čas a potom fajčenie obnovil. Napríklad, spoločne pridelené čísla patentov US 5 093 894, 5 225 498, 5 060 671 a 5 095 921 uvádzajú rôzne ohrievacie prvky a systémy ktoré, generujú príchut. EP-A-O 615 411 a patent US číslo 5 388 594 uvádzajú elektrický fajčiarsky systém majúci ohrievače, ktoré sú aktivované pri zaregistrovaní potiahnutia pomocou riadiaceho a logického obvodu. Ohrievače sú vytvorené prednostné ako tenká, točitá štruktúra na prenos adekvátneho množstva tepla (Žiaru) na cigaretu, ktorá je ľahká.Hoci tieto zariadenia a ohrievače prekonávajú uvedené problémy a dosahujú stanovený cieľ, mnoho vyhotovenípodlieha mechanickému oslabenie a možnému zlyhaniu v dôsledku zaťaženia, ktoré je vyvolané zasúvaním a odstraňovaním valcovitého tabakového nosiča a takisto nastavovanírn a hraním si so zasunutou cigaretou.Dalej, ked je tvar sústavy ohrievača zmenený, napríklad keď sa upravuje alebo hrá sa s zasunutou cigaretou,môžu nastať nežiaduce elektrické skraty.Elektrické fajčiarske systémy takisto používajú elektricke odporové ohrievače, ktoré si vynútili pomeme zložité elektricke spojenia, ktoré môžu byť porušené nasúvaním a vyberanim danej cigarety.Keď sa použije narezaný plniaci tabak s dutou štruktúrou cigarety podľa EP-A-O 615 411, bolo zistené, že tieto cigarety, ked sú úplne naplnené rezaným plniacim tabakom, majú tendenciu fungovat adekvátne v elektrickom zapaľovači počas prvých niekoľkých ťahov. Potom má ich dodávka tendenciu sa zmenšovať. Rovnaký jav má tendenciu nastať, ked boli tradičné cigarety fajčené v elektrickom zapaľovači, takom, ako je uvedený v EP-A-O 615 411.Keď boli ponechané nenaplnené, duté cigaretové štruktúry prednostne vytvorené podľa EP-A-O 615 411 boli takisto pri extrémnom alebo hrubom zaobchádzaní zraniteľné proti rozsypaniu.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené cigaretou obsahujúcou tabakovú tyčinku, ktorá obsahuje rúrkovitú tabakovú štruktúru, tabaková štruktúra má voľné zakončenie a protiľahlé zakončenie, ďalej obsahuje podkladovú štruktúru a vrstvu materiálu tabakovej príchute a je prispôsobená na prenášanie tepla od elektrického žeraviaceho prvku do materiálu tabakovej prichute, tabaková tyčinka je prispôsobená na funkčné prijímanie elektrického žeraviaceho prvku pozdĺž tabakovej tyčinky v umiestnení medzi voľným zakončením a protiľahlým zakončenim, ktorej podstata spočíva v tom, že ďalej obsahuje vložku tabaku, ktorá je umiestnená vnútri rúrkovitej tabakovej štruktúry, vložka tabaku je umiestnená priľahlo k voľnému zakončeniu a je umiestnená stranou od protiľahlého zakončenia a tak vymedzuje nenaplnený priestor medzi vložkou tabaku a protiľahlým zakončením.Vo výhodnom uskutočnení je umiestnenie pozdĺž tabakovej tyčinky také, že prekrýva aspoň časť nenaplneného priestoru a aspoň časť vložky tabaku.V ďalšom výhodnom uskutočnení tabaková tyčinka obsahuje filter s voľným prietokom priľahlým k protiľahlému zakončeniu, pričom je umiestnený stranou od vložky tabaku tak, že vymedzuje nenaplnený priestor medzi filtrom a vložkou tabaku. Podstatou vynálezu je aj cigareta a zapal vač, prispôsobené na spoluprácu ako elektrický fajčiarsky systém, kde cigareta obsahuje rúrku tabakovej štruktúry,ktorého podstata spočíva v tom, že rúrka je čiastočne naplnená rezaným plniacim tabakom tak, že vymedzuje naplnenú časť tabakovej tyčinky a nenaplnenú časť tabakovej tyčinky, pričom cigareta a zapaľovač sú vzájomne usporiadané tak, že elektrický žeraviaci prvok zapaľovača prekrýva aspoň jednu z naplnenej a nenaplnenej časti tabakovej tyčinky, ked je cigareta vo funkčnej polohe v zapaľovači.Vo výhodnom uskutočnení naplnené časť tabakovej tyčinky obsahuje tabakovú vložku, a elektrický ohrievač prekrýva aspoň časť nenaplneného priestoru a prekrýva aspoň časť tabakovej vložky, keď je cigareta vo funkčnej polohe v zapaľovači.V ďalšom výhodnom uskutočnení má cígareta voľné zakončenie, ku ktorému je tabaková vložka umiestnená pri ľahlo a ďalej obsahuje rúrkovitý prvok umiestnený stranou od tejto vložky tabaku na vymedzenie nenaplnenej časti tabakovej tyčinky medzi filtrom s voľným prietokom a tabakovou vložkou.V ďalšom výhodnom uskutočnení je rúrkovitým prvkom filter a môže byt z plastového ťažného materiálu, príčom filter s voľným prietokom je z lisovaného materiálu.Ci gareta môže ďalej obsahovať filtrovú špičku priľahlo k protiľahlému zakončeniu.Výhodne je, ked cigareta obsahuje papier špičky pripoj ujúci dnihý filter s voľným prietokom k protiľahlému ukončeniu a špička obsahuje druhý filter s voľným prietokom priľahlo k protiľahlému zakončeniu.Špička môže obsahovat náustkovú filtrovú vložku, priľahlú k druhému filtru s voľným prietokom.Predmetom predloženého vynálezu je aj spôsob zdokonalenia dodávky dymu z cígarety, ktorá funguje s elektrickým zapaľovačom, pričom cigareta obsahuje rúrkovitú štruktúru majúcu voľné zakončenie a protíľahlé zakončeníe, dym je naťahovateľný z protiľahlého zakončenia, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje vytvorenie nenaplnenej časti pozdĺž rúrkovitej štmktúry V umiestnení priľahlo k protiľahlému zakončeniu, a tabakom naplnenej časti pozdĺž rúrkovitej štruktúry v umiestnení priľahlo k voľnému zakončeniu a ďalej obsahuje prekrytie žeraviaceho prvku elektronického zapaľovača aspoň čiastočne cez tabakom naplnenú časť rúrkovitej štruktúry, zatiaľ čo sa aktivuje elektrický žeraviaci prvok na pôsobenie uvoľňovania dymových zložiek z tabaku. Výhodné je, ked prekrytie obsahuje prekrytie elektrického žeraviaceho prvku aspoň čiastočne cez naplnenú čast a súčasne cez nenaplnenú časť rúrkovitej štruktúry, zatial čo sa aktivuje elektrický žeraviaci prvok.Vo výhodnom uskutočnení ďalej obsahuje krok prechodu uvoľňovaných tabakových zložiek cez konštrukciu umiestnenú priľahlo k protiľahlému zakončeniu.Predmetom vynálezu je aj tabaková štruktúra prispôsobená na zvinutie do rúrkovitej tabakovej tyčinky cigarety,fungujúca s elektrickým cigaretovým zapaľovačom, pričom tabaková štruktúra obsahuje podkladovú štruktúm a tabakový materiál, usporiadaný pozdĺž prvej strany podkladovej štruktúry, ktorej podstata spočíva v tom, že tabakový materiál má aspoň dvojnásobnú plošnú hmotnosť ako má podkladová štruktúra, tabakový materiál obsahuje jemne mletý tabak a extrahované tabakové tuhé látky v pomere v 3 1 až 9 l, a stabilizátor vlhkosti na úrovní 5 až 20 hmotn. tabakového materiálu a podkladové štruktúra obsahuje kombináciu tabakových a celulózových vlákien spojených v pomere 2 1 až 4 l, pričom podkladové vrstva má plošnú hmotnosť 35 až 45 g/mz.Vo výhodnom uskutočnení má tabakový materiál plošnú hmotnost tri- až štyrikrát väčšiu ako má podkladová štruktúra. Výhodné uskutočnenie cigarety s elektrickým zapaľovačom obsahuje rúrkovitú tyčinku vyrobenú z tabakovej štruktúry. Výhodné je, keď cigareta ďalej obsahuje vložku rezaného plniva priľahlo k voľnému zakončeniu tabakovej tyčinky, aspoň jeden rúrkovitý filter s voľným prietokom priľahlo k protiľahlému zakončeniu tabakovej tyčinky a dutý priestor bez plniva, umiestnený medzi vložkou rezaného plnidlového tabaku a filtrom s voľným prietokom.Predmetom vynálezu je aj spôsob výroby tabakovej štruktúry, ktorá obsahuje podkladovú štruktúm a vrstvu tabakového materiálu, pričom tabaková štruktúra je skladateľná do rúrkovitej formy ako súčasť cigarety fungujúcej s elektrickým cigaretovým zapaľovačom, ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje oddeľovanie rozpustriých látokod vlákien tabakovej suroviny, pričom rozpustné látky sú V roztoku s obsahom 5 až 10 hmotn. rozpustených tabakových zložiek, výrobu podkladovej štruktúry vytvorením kaše z oddeleného tabakového vlákna, miešanie kašovitého tabakového vlákna s prostriedkom na vytvorenie kašovitej zmesi a liatie kašovitej zmesi na zariadenie vytvárajúce štruktúru, ďalej Výrobu podkladovej štruktúry vytvorením kaše z oddeleného tabakového vlákna, miešanie kašovitého tabakového vlákna s prostriedkom na vytvorenie kašovilej zmesi a liatie kašovitej zmesi na zariadenie vytvárajúce štruktúru, ďalej výrobu tabakového materiálu miešaním 5 až 10 roztoku tabakových zložiek s ďalšími tabakovými častícamí, glycerínom a pektínom, za vytvorenia disperzie tabakového materiálu a upravenie obsahu vody za dosiahnutia obsahu tuhých látok V disperzii V rozsahu 20 až 30 ,ďalej aplikáciu disperzie tabakovćho materiálu pozdlž podkladovej štruktúry na Vytvorenie vrstvy tabakovej štruktúry, ďalej sušenie vrstvy tabakovej štruktúry na obsah vlhkosti 8,5 až 12 , chladenie vrstvy tabakovej štruktúry,odkadereníe vrstvy tabakovej štruktúry, jej navíjanie za Vytvorenie valca tabakovej štruktúry, rezanie tohto valca za vytvorenia cievky tabakovej štruktúry.Ohrievač na použitie vo fajčiarskom systéme so zdrojom elektrickej energie na ohrievanie cigarety obsahuje elektricke odporové žeraviace čepele vymedzujúce objímku na príjem vsunutej cigarety a umiestnené pozdĺž vsunutej cigarety, pričom jeho podstata spočíva v tom, že každá čepeľ obsahuje prve žeraviace čepeľové rameno majúce prvé zakončenie a druhé zakončenie, druhé žeraviace čepeľové rameno majúce prvé a druhe zakončenie a spojovaciu časť,ktorá spojuje druhé zakončenie prvého žeraviaceho čepeľ vého ramena a prvé zakončenie druhého žeraviaceho čepeľového ramena, kde prvé a druhé žeraviace rameno každej žeraviacej čepele sú vzájomne oddelené príslušnou medzerou, a kde prvé zakončenia prvého žeraviaceho čepeľového ramena sú prispôsobené na elektrický kontakt so zdrojom elektrickej energie, kde sú vytvorené príslušné odporove žeraviace dráhy, ktore obsahujú prve žeraviace čepeľove rameno, spojujúcu časť, a druhé žeraviace čepeľove rameno na príslušné ohrievanie každej z elektricky odporových žeravíacich čepelí pozdlž prvých a druhých čepelí, ktoré ohrievajú Vsunutú cigaretu a kde prve zakončenia prvých čepelí majú spoločně pripojenie.Vo výhodnom uskutočnení prvé zakončenia prvých žeraviacích čepeľových ramien sú uzemnené.V ďalšom výhodnom uskutočnení ohrievač ďalej obsahuje podpome hrdlo, pričom prvé zakončenia každého z prvých žeraviacich čepeľových ramien vychádzajú z podpomého hrdla, kde podporné hrdlo je prispôsobené na elektrický kontakt so zdrojom elektrickej energie za vytvorenia spoločného prepojenia prvých zakončení prvých žeraviacich čepeľových ramíen.V ďalšom výhodnom uskutočnení obsahuje ohrievač elektrický izolátor, aplikovaný na aspoň jedno hrdlo a druhé zakončenia druhých žeraviacich čepeľových ramien,resp. je izolátor aplikovaný na aspoň jedno z druhých zakončení druhých žeraviacich čepeľových ramien a prvých zakončení prvých žeraviacich čepeľových ramien.V ďalšom výhodnom uskutočnení sú podpomé hrdlo a čepele monolitické.V ďalšom výhodnom uskutočnení ohríevač ďalej obsahuje podpomú štruktúru, ktorá je stacionáme umiestnená vnútri fajčiarskeho systému a vymedzuje kanály na príjem voľných zakončení spojujúcich časti čepele. Tieto kanály sú usporiadané na umožnenie translačného tepelného rozťahovania a sťahovania žeraviacich čepelí.Predmetom vynálezu je aj elektrický fajčiarsky systém, ktorý obsahuje cigaretu podľa vynálezu a zapaľovač, ktorý obsahuje odporové žeraviace čepele, vymedzujúce objímku na príjem žeraviacich čepelí, ktorého podstata spočíva V tom, že čepele aspoň čiastočne prekrývajú tabakovú vložku, ked je cigareta zasunutá do objímky.Výhodné je, keď žeraviace čepele sú umiestnené pozdĺž dĺžky tabakovej vložky a čiastočne prekrývajú nenaplnený priestor.Prehľad obrázkov na výkresochVyhotovenia tohto vynálezu budú teraz ďalej opísaně prostredníctvom príkladu a pomocou odkazov na príslušné sprievodné výkresy, na ktorýchObr. l a 2 - znázorňujú perspektívne pohľady na elektrický fajčiarsky systém, V súlade s prednostným vyhotovením tohto vynálezu.Obr. 3 - znázorňuje rozložený perspektívny pohľad na cigaretu v zábere vnútri držadla ohrievača fajčiarskeho systému uvedeného na obr. l.Obr. 4 A - znázorňuje bočný prierez cigaretou vytvorenou V súlade s prednostným vyhotovením tohto vynálezu.Obr. 4 B - znázorňuje podrobný perspektívny pohľad na cigaretu znázomenú na obr. 4 A, s určitými komponentmi ci garety čiastočne rozbalenými.Obr. SA a SB - znázorňujú prúdové grafy krokov v uprednostňovanom postupe výroby cievok tabakovej štruktúry cigarety znázomenej na obr.4 A a 4 B, V ktorýchObr. SA znázorňuje kroky premeny tabakovej suroviny na spracovanie do vrstvy tabakovej štruktúry, a obr. SB znázorňuje kroky premeny tabakovej štruktúry do cievok tabakovej štmktúry.Obr. 6 A - znázorňuje pohľad na bočný prierez cigaretou Vyhotovenou V súlade s V podstate dutým vyhotovením tohto vynálezu.Obr. 6 B - znázorňuje grafické vyjadrenie produkcie aerosólu vers. čas, počas ktorého je generovaný každý ťah cigaretou vytvorenou V súlade s V podstate dutým vyhotovením tohto vynálezu na obr. 6 A.Obr. 6 C - znázorňuje schéma zariadenia na meranie dymu, ktoré bolo použité na získanie údajov, ktoré sú uvedeně na obr. 6 B, 7 B a 8.Obr. 7 A - znázorňuje pohľad na bočný prierez cigaretou Vytvorenou v súlade s V podstate úplne naplneným vyhotovením tohto vynálezu.Obr. 7 B - znázorňuje grafické vyjadrenie produkcie aerosólu vers. čas, počas ktorého je generovaný každý ťah cigaretou vytvorenou v súlade s úplne naplneným Vyhotovením na obr. 7 A.Obr. 8 - znázorňuje grafické porovnanie objemu aerosólu V každom nasledujúcom potiahnutí, ako je dodávaný každou z cigariet opísaných s odkazom na obr. 4 A, 6 A a 7 A.Obr. 9 - znázorňuje grafické vyjadrenie vzťahu medzi dodávkou celkovej časticovej hmoty (TPM) a veľkosťou prekrytia ohrievača nad plnou časťou čiastočne naplnenej cigarety, vyhotovenej V súlade s uprednostňovaným Vyhotovením (obr. 4 A) tohto vynálezu.Obr.l 0 - znázorňuje bočný prierez cigaretou vytvorenou V súlade s druhým uprednostňovaným vyhotovením tohto vynálezu.Obr. ll - znázorňuje bočný prierez cigaretou vytvorenou V súlade s tretím uprednostňovaným vyhotovením tohto vynálezu.Obr. 12 - znázorňuje bočný prierez cez držadlo ohrie vača znázorňujúci ďalší aspekt tohto vynálezu.Obr. 13 - znázorňuje bočný pohľad na sústavu ohrievača znázorňujúci ďalší aspekt tohto vynálezu.Obr. 14 - znázorňuje bočný prierez cez držadlo ohrievača znázorňujúci ďalší aspekt tohto vynálezu, používajúci elektrický izolátorový povlak.Obr. 15 - znázorňuje bočný prierez cez držadlo ohrievača znázorňujúci aspekt tohto vynálezu, používajúci elektrický izolátorový povlak, ktorý formuje hrdlo.Obr. 16 - znázorňuje bočný prierez cez držadlo ohrievača znázorňujúci aspekt tohto vynálezu, používajúci točito tvarované žeraviace čepeľové ramená.Obr. 17 A - znázorňuje pohľad spredu na rez cez žeraviacu čepeľ, ktorá má k zasunutej cigarete otočenú plošnú spodnú časť.Obr. 17 B - znázorňuje pohľad spredu na rez cez žeraviacu čepeľ, ktorá má k zasunutej cigarete ostrou hranou otočenú spodnú časť.Obr. l 7 C - znázorňuje pohľad spredu na rez cez žeraviacu čepeľ, ktorá má k zasunutej cigarete otočenú zakrivenú spodnú časť.Obr. 18 - znázorňuje pôdorys symetrického usporiadania žeraviacích čepelí v plochom stave pred zvinutím.Obr. 19 - znázorňuje pôdorys nesymetrického usporiadania žeraviacich čepelí v plochom stave pred zvínutím.Obr. 20 - znázorňuje radiálny prierez cez elektrický fajčiarsky systém vytvárajúci tento vynález, znázorñujúci altematívne žeraviace vyhotovenie.Obr. 21 v znázorňuje pozdĺžny prierez cez patrónu s príchuťou (vôňou), ktorá prijíma dutiny elektrického fajčiarskeho systému z obr. 20, urobený pozdĺž čiary A-A na obr. 20.Obr. 22 - znázorňuje radiálny prierez znázorňujúci ešte jedno alternatívne žeraviace vyhotovenie.Obr. 23 - znázorňuje pozdlžny prierez cez patrónu s príchuťou (vôňou), ktorá prijima dutiny elektrického fajčiarskeho systému z obr. 22, urobený pozdĺž čiary B-B na obr. 22.Na obr. 1 a 2 zabezpečuje uprednostňované vytvorenie tohto vynálezu fajčiarsky systém 21, ktorý obsahuje čiastočne naplnenú plniacu cigaretu 23 a opätovne použiteľný zapaľovač 25. Cigareta 23 je prispôsobená tak, aby sa dala zasunúť a vybrať z objimky 27 v prednej koncovej časti 29 zapaľovača 25. Hned ako je cigareta 23 zasunutá, fajčiarsky systém 21 je použitý v podstate rovnakým spôsobom ako tradičná cigareta, ale bez zapaľovania alebo tlenia cigarety 23. Cigareta 23 je odhodená potom, ako si z nej fajčíar raz alebo viackrát potiahne. Každá cigareta je prednostne vytvorená tak, že si z nej môže fajčiar osemkrát (cyklus) alebo viackrát potiahnut na jedno vyfajčenie. Ale je to záležitosť účelnej úpravy (vyhotovenia), upravit cigaretu na menší alebo väčší počet použiteľných ťahov.Zapaľovač 25 obsahuje puzdro 31, ktoré má prednú a zadnú čast 33 a 35. Jedna alebo viac batérií 35 a sú odstraňovateľne umiestnené v zadnej časti puzdra 35 a dodávajú energiu množstvu elektricky odporových žeraviacích prvkov 37, ktoré sú usporiadané vnútri prednej časti puzdra 33,priľahlo k objimke 27. Ovládací obvod 41 v prednej časti puzdra 33 vytvára elektrické spojenie medzi batériami 35 a a žeraviacimi prvkami 37. Zadná časť 35 je prednostne tak prispôsobená, aby sa ľahko otvárala a zatvárala, napríklad pomocou skrutiek alebo časťami západkovej sústavy, na uľahčenie výmeny batérií. Keď je to žiaduce, môže byť vytvorená elektrická zásuvka alebo kontakty na opätovné do bíjanie batérií domácim prúdom alebo podobne.Predná časť puzdra 33 je prednostne odoberateľne prípojená na zadnú časť puzdra 35, napríklad pomocou rybinového spojenia alebo pomocou zástrčky. Puzdro 31 je prednostne vyrobené z tvrdého materiálu, ktorý odoláva teplu. Prednost sa dáva materiálom metalickým, väčšia prednosť sa ale dáva materiálom polymérovým. Puzdro 31 má celkové rozmery asi 10,7 cm krát 3,8 krát 1,5 cm, takže sedi pohodlne v ruke fajčiara.Veľkost batérií 35 a je dostatočná na to, aby zabezpečili dostatočný výkon žeraviacích prvkov 37, aby fungovali tak ako sa predpokladalo, a prednostne zahŕňajú vymeniteľný znovunabíjací typ. Altematívne zdroje energie sú použitelné, ako napríklad kondenzátory. Prednost sa dáva vyhotoveniu príslušného napájacieho zdroja, ktorý zahŕňa nikel-kadmiové bateriové články spojené V sérii s celkovým, nezaťaženým, napätím približne 4,8 až 5,6 voltov. Charakteristiky požadované od napájacieho zdroja sú ale volené s ohľadom na charakteristiky iných komponentov vo fajčiarskom systéme 21, najmä charakteristiky žeraviacích prvkov 32. Patent US č. 5 144 962 (PM 1345), takto tu zapracovaný, opisuje niekoľko typov napàjacích zdrojov, užitočných v spojení s fajčiarskym systémom podľa tohto vynálezu, ako sú znovunabíjacie bateriové zdroje a napájacie usporiadania, ktoré zahŕňajú kondenzátor, ktorý je dobíjaný baté 1101.1.Podľa vyhotovenia znázomeného na obr. 3, predná časť puzdra 33 zapaľovača 25 podporuje v podstate valcovité upínadlo (držiak) ohrievača 39, ktoré posuvne prijíma cigaretu 23. Toto upínadlo ohrievača 39 má v sebe umiestnené žeraviace prvky 37 a je prispôsobené na podporu zasunutej cigarety 23 vo ñxovanom vzťahu (polohe) k žeraviacim prvkom 37 tak, že ohrievacie prvky 37 sú umiestnené pozdĺž danej cigarety, v približne rovnakom umiestnení pozdĺž každej cigarety. Na miesto, kde každý žeraviaci prvok 37 tlačí (alebo je v tepelnom kontakte s) proti úplne zasunutej cigarete 23, sa tu odkazuje ako na odtlačok ohrievača.Na zabezpečenie súdižného umiestnenia žeraviacích prvkov 37 vo vzťahu ku každej cigarete 23, od cigarety k cigarete, je upínadlo ohrievača 39 vybavené zarážkou 182,oproti ktorej je cigareta tlačená počas svojho umiestnenia v zapaľovačí 25. Miesto toho by mohli byt na vyrovnanie cigarety 23 vo vzťahu k zapaľovaču 25 použite aj iné vhodné prostriedky.Predná časť puzdra 33 zapaľovača 25 takisto obsahuje elektrický ovládací obvod 41, ktorý dodáva vopred stanovené množstvo energie z napájacieho zdroja 35 a do žeraviacích prvkov 37. V uprednostňovanom vytvorení toto upínadlo ohrievača 39 obsahuje osem obvodovo od seba rozmiestených žeraviacích prvkov 37, ktoré sú koncentricky vyrovnané s objímkou 27 a majú točitú (kľukatú) podobu. Podrobnosti týchto (ohrievačov) žeraviacích prvkov 37 sú znázomené a opísané v spoločne pridelenej prihláške US, ktorá má poradové číslo 07/943 504 (PM 1550), prejednávanej spoločne s touto prihláškou, a v spoločne pridelenom patente US číslo 5 388 934 (PM 1697), oba tieto dokumenty sú tu zapracované. Dodatočné žeraviace uplnadlá 22, ktoré sú funkčne ako súčasť zapaľovača 25, obsahujú tie, ktoré sú uvedené v spoločne pridelenej, spoločne prejednávanej patentovej prihláške US, ktorá má poradové čisloz-n-(nie je uvedené), podanej 6. januára 1995 (program rokovania č. PM 17293 CIP ll), v spoločne pridelenej,spoločne prejednávanej prihláške US, ktorá má poradové číslo 08/291 690, podanej 16. augusta 1994 (program rokovania č. PM 1719) všetky tieto dokumenty sú tu spracované, a v ďalšej časti tohto opisu podaného s ohľadom na obr. 13 až 23. Žeraviace vlákna 22 sú prednostne nabudzo

MPK / Značky

MPK: A24F 47/00

Značky: ohrievač, fajčiarskom, použitie, systéme, elektrickom, cigareta

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/49-284345-cigareta-a-ohrievac-na-pouzitie-v-elektrickom-fajciarskom-systeme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cigareta a ohrievač na použitie v elektrickom fajčiarskom systéme</a>

Podobne patenty