Kompozitné materiály obsahujúce nanočastice uhlíka

Číslo patentu: E 4792

Dátum: 28.12.2005

Autor: Asgari Sohéil

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

01-3408-08-će EP 1836 239 KOMPOZITNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE NANOČASTICE UHLÍKA Popis0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby kompozitných materiálov sol/gélovým spôsobom, pričom tento spôsob zahrnuje použitie nanočastice uhlíka a organický polymérny materiál. Vynález sa ďalej týka kompozitných materiálov, ktoré sú vyrobené pri použití uvedenej0002 Kompozitné materiály, najmä keramické, sa vďaka svojim mechanickým vlastnostiam a ich tepelnej alebo chemickej stabilite používajú ako stavebné Hmteriály pre funkcionalizované zložky strojov, zariadení alebo súčiastok apod., ktoré sú vystavené vysokému tepelnému a mechanickému napätiu Najmä, porézne keramické materiály sa používajú viac a viac u membrán, filtrov, katalyzátorov alebosenzorov V dôsledku svojich výhodných vlastností.0003 Okrem toho existuje potreba vyvinúť funkcionalizované kompozitné materiály, ktoré vykazujú určité elektrické, dielektrické, magnetické alebo optické vlastnosti alebo dokonca polovodivé, feromagnetické alebo0004 US 6 255 241 opisuje spôsob výroby keramického materiálu s dispergovanými fulerénmi, keď sa použije tak zvaný spôsob tvoriaci Húcely, ktorý tvorí C 50 micely pre uľahčenie rovnomernej distribúcie častíc na báze uhlíka vo výslednom materiále. Tento známy spôsob pre získanie keramického materiálu ďalej vyžaduje sušenie soli alebogélu, rovnako ako následné tepelné ošetrenie.0005 US 6 066 272 opisuje optické sklá a polyméry, do ktorých sú sol/gélovým spôsobom zapracované homogenne dispergované fulerové molekuly, pričom sa získajúmateriály, ktoré nachádzajú uplatnenie ako optické filtre.0006 EP 1 439 248 A opisuje spôsob výroby uhlíkovej nanotrubičkovej disperznej kvapaliny, V ktorej je nanotrubička modifikovaná zásaditou alebo kyselinovou funkčnou skupinou dispergovanou v polárnom rozpúšťadle. Kompozit sa pripraví zmiešanim polymérneho roztoku a nanotrubičkovej disperznej kvapaliny a odparením0007 WO O 2/088025 A opisuje spôsob výroby zmesi nanotrubičiek (pôvodné alebo funkcionalizované) a polymérov,pričom tento spôsob zahrnuje nasledujúce kroky i) dispergáciu alebo rozpúšťanie nanotrubičiek a elektrondonorovej zlúčeniny V rozpúšťadle alebo dispergačnom činidle ii) pridanie rozpúšťadla alebo dispergačného činidla do polyméru a zmiešanie rozpúšťadla alebo dispergačneho činidla polymerom, a iii) odstránenierozpúšťadla alebo dispergačného činidla zo zmesi.0008 Nevýhody bežných keramických materiálov sú krehkosť materiálu ako jeden z problémov v spojeni so spôsobom ich formovania do stabilných dvoch alebo trojrozmerných štruktúr. Okrem toho, rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti (rôznych) surovín môžu viesť k vzniku napätia vovnútri vytvorených materiálov, pokiaľ sa zložky keramických materiálov použijú napriklad spoločne0009 Pokiaľ sa pri výrobe keramického materiálu použijúslinovacie procesy, potom nie je možné riadiť velkosťa distribúciu pórov, čo môže viesť V prípade kovových podkladov pri typických tepelných podmienkach k skrehnutiu podkladu, takže sú nežiadúcim spôsobom ovplyvnené0010 Okrem toho sa tieto materiály vyrábajú tepelným spracovaním pri vysokom tlaku a/alebo vysokej teplote sintrovaním zelených telies. Tieto spôsoby sú drahé a rovnako vyžadujú vynaloženie značného úsilia na následné0011 Jednýn z cieľov predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby kompozitných materiálov, ktorý umožníprispôsobenie vlastností kompozitných Inateriálov, napr.odolnosti proti mechanickému napätiu, elektrickej vodivosti, ràzovej húževnatosti alebo optických vlastnosti.0012 Ďalším cielom predloženého vynálezu je poskytnúť nové kompozitné materiály, u ktorých by bolo možné poréznosť vytvoreného materiálu meniť pre účely použitia v rôznych aplikačných oblastiach bez nežiadúceho0013 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob výroby kompozitných materiálov, v ktorých konverzia sol/gélu na kompozitný materiál umožní takmer bezchybný slinovací proces pre dosiahnutie extrémne stabilných0014 Riešením podľa vynálezu je spôsob výroby materiálov, ktorý zahrnujea) vytvorenie sol/gélu. uvedením aspoň jednej zložky tvoriacej sol/gél do reakcie s aspoň jednou uhlíkovou nano časticou, ktorá je chemicky modifikovaná funkcionalizáciou s vhodnými Väzobnými skupinami, schopnými reagovať so zložkami tvoriacimi sol/gél, pričom nanočastica na báze uhlíka je so sol/gélom kovalentne spojená pomocou uvedenejaspoň jednej zložky tvoriacej sol/gélb) prípadné pridanie organického polymérneho neteriálu dovytvoreného sol/gélu, c) prevedenie výslednej zmesi na pevný kompozitný materiál.Obr. 1 znázorňuje SEM obrázok (zväčšenie x 50 000) ilustrujúceho povrch gélu vyrobeného podľa príkladu 2 pred oxidačnou pyrolýzou, z ktorého je oćividná takmer perfektnádistribúcia fulerenových častíc V pevnej gélovej sieti.Obr. 2 znázorňuje SEM obrázok (zväčšenie x 50 000) rovnakého materiálu ako na obrázku 1 po oxidačnej pyrolýze,ktorý ukazuje rovnomernú poréznosť s približne lnmObr. 3 znázorňuje SEM obrázok (zväčšenie X 5 000) ilustrujúci povrch hrany zlomu valcového tela kompozitnéhomateriálu vyrobeného podľa príkladu 5.

MPK / Značky

MPK: C08K 9/00, C08J 5/00, C09C 1/44

Značky: obsahujúce, uhlíka, kompozitné, materiály, nanočastice

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/44-e4792-kompozitne-materialy-obsahujuce-nanocastice-uhlika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitné materiály obsahujúce nanočastice uhlíka</a>

Podobne patenty