Číslo patentu: E 16170

Dátum: 20.09.2007

Autor: New Roger

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis 0001 Vynález sa týka vnútorne obmedzeného cyklického oligopeptidu,farmaceutického prípravku obsahujúceho takýto polypeptid, použitia takéhotopolypeptidu a farmaceutického prípravku V medicíne a spôsobu výroby takéhoto oligopeptidu.0002 O proteínových receptoroch je známe, že sa normálne viažu na ich cieľové ligandy prostredníctvom epitopov, kombináciou aminokyselín, ktoré tvoria malý podiel celkovej moIekuIy proteínu.0003 Proteínové receptory na povrchu buniek sú často aktivované na produkciu signálu vo vnútri bunky následkom viazania na ďalšie proteíny,nazvané proteínové Iigandy. Časť Iigandu, ktorá interaguje s receptorom, sa nazýva epitop, a obvykle tvorí kombináciu malého počtu aminokyselín v tesnej blízkosti u seba, držaných na kostre peptidového reťazca. Príklady epitopov sú tie štruktúry na povrchu proteínov, ktoré interagujú s protilátkami alebo receptormi T-buniek, ale v skutočnosti ľubovoľná štruktúra na povrchu proteínu,ktorá je rozpoznaná špecificky inou, môže spadať do definície epitopu. Pretože viazanie proteínového receptora s epitopom môže byť dôležitý krok v etiológii choroby, alebo naopak, pri liečbe stavu choroby, identifikácia funkčných skupín,ktoré tvoria epitopy, je potenciálne účinný smer vývoja nového liečiva, kde liečivo je prostriedok, obsahujúci epitop, ktorý sa viaže na receptor.0004 Existujú dve výzvy, ktoré bránia tomuto prístupu vývoja nového liečiva. Jednou je identifikácia epitopov, ktoré môžu byt použité ako moIekuIy liečiva k viazaniu na príslušné receptory pri liečbe choroby. Druhou výzvou je navrhnúť moIekuIy, ktoré môžu držať a prezentovať kombináciu aminokyselín tvoriacu epitop, takže možno dosiahnuť silné väzbové interakcie s receptorom bunky.0006 Sasaki a kol., Peptide Science 1998, 1999, p 421-424 opisuje gramicidínové S analógy nesúce štyri L-alkylglycíny a dva D-1-naftylalaníny.0007 Nishino a kol., Chemistry Letters, str. 665 - 668, 1992 opisuje Iipofilný cyklický hexapeptid pre vápnikovú iónovú-selektívnu elektródu.0008 Sú známe spôsoby na identifikáciu kombinácie aminokyselín, ktoré môžu tvoriť epitopy. Vtradičnej kombinatorickej chémii musí byt identifikácia najvýhodnejšej sekvencie pre viazanie na špecifický receptor uskutočňovaná syntézou stoviek možných kombinácií rôznych skupin, ako napríklad aminokyselín, v rôznych poradiach, pričom u každej je nutné testovať účinnosť. Tento proces je časovo náročný, nákladný a je obmedzený povahou chémie,ktorú možno uskutočňovať spojovaním rôznych zložiek dohromady.0009 Dokument WO 01/01140 opisuje zlepšený spôsob identifikácie epitopov. Je zaistený prostriedok pre interagovanie sligandom. Prostriedok obsahuje nekovalentnú zostavu množstva zoddelených konjugátov, pričom každý konjugát obsahuje hlavnú skupinu a koncovú skupinu. Koncové skupiny konjugátov tvoria hydrofóbnu agregáciu a konjugáty majú voľnosť pohybu voči sebe vo vnútri zostavy, takže za prítomnosti ligandu aspoň dve z hlavných skupín sú príslušným spôsobom umiestnené k vytvoreniu epitopu, schopného interagovat sligandom silnejšie než každá zhlavných skupín samostatne. Množstvo konjugátov, ktoré má požadovanú biologickú aktivitu, môže byť identitikované výberom sady konjugátov s polom hlavných skupin, tvoriacich s nimi nekovalentné asociácie, v ktorej koncové skupiny agregujú hydrofóbne a v ktorej konjugáty vykazujú voľnosť pohybu voči sebe a testujú dostatočnú interakciu medzi nekovalentnou asociáciou a Iigandom. Tento proces môže byt opakovaný s modiñkovaným polom hlavných skupín pre nájdenie dostatočnej interakcie medzi nekovalentnou asociáciou a Iigandom. Tento proces umožňuje identifikáciu najvýhodnejšej sekvencie pre viazanie na špeciñcký receptor spoľahnutím sa na blízkosť hlavných skupín pre zaistenie epitopov, odvodených od asociácie, bez potreby syntézy stoviek možných kombinácií rôznych skupín s použitím tradičnej kombinačnej chémie. Spôsob sa jednoducho spolieha nablízkosť hlavných skupín pre zaistenie epitopov, odvodených od asociácie. Po syntéze sady konjugátov sa nevyžaduje žiadna ďalšia syntetická chémia, iba jednoduché zmiešanie konjugátov pre vytvorenie odlišných skúšobných vzoriek nekovalentnou asociáciou.0010 Aj keď tento nový prípravok a spôsob boli úspešné pri identifikácii funkčných skupín, ktoré tvoria epitop a viažu sa na cieľový ligand, stále existuje požiadavka na zaistenie zlepšených prostriedkov, ktoré sú schopné vytvárať požadovaný epitop a interagovať so zlepšenou stabilitou a špecifickosťou s cieľovým Iigandom pre vytvorenie biologickej odozvy.0011 Pokusy vytvoriť analogický peptid kepitopu, zostrojenému iba zaminokyselin, obsahujúci väzbové miesto, často zlyhávajú, pretože tieto peptidy nemajú rovnakú biologickú aktivitu ako proteínový receptor.0012 Tam, kde je väzbové miesto proteínu zostrojené zoligopeptidov zrôznych nesúvislých časti proteínového reťazca, pokusy orekonštrukciu väzbového miesta zmiešaním izolovaných oligopeptidov vo volnom roztokunemajú za následok aktívne väzbové miesto.0013 Tento vynález sa teda snaží poskytnúť zlepšené oligopeptidy, ktoré sú schopné vytvoriť požadovaný epitop, ktorý môže interagovať so zlepšenou stabilitou a špecifickosťou scieľovým Iigandom pre vytvorenie biologickej0014 Tento vynález poskytuje skríningový test pre určovanie interakciemedzi cyklickým oligopeptidom a cieľovým Iigandom podľa nároku 1.0015 Tento vynález tiež poskytuje vnútorne obmedzený cyklický oligopeptid podľa nároku 14.0016 O cyklických peptidoch je v odbore známe, že majú štruktúru, ktorá je obmedzenejšia než u lineárnych oligopeptidov. voľnosť pohybu koncov peptidu je u cyklického peptidu obmedzená, pretože boli spolu chemicky ukotvením spojené. Cyklické peptidy však stále majú značnú mieru pružnosti, ktoráspôsobuje, že nie sú vhodné pre účasť v stabilných väzbových interakciách0017 Zostrojením cyklických oligopeptidov s dvomi alebo viacerými asociačnými funkčnými skupinami umiestenými tak. že tvoria jednu alebo viac intra-cyklických asociácii, je cyklický oligopeptid obmedzený vnútorne v jedinej konformácii. To umožňuje epitop-tvoriacim aminokyselinám v každej doméne viazať sa špecificky na cieľový Iigand s vyššou stabilitou a špecitickosťou, než bola možná doteraz. Epitop-tvoriace aminokyseliny sú schopné tvoriť stabilný epitop pre interakciu sligandom pre vyvolanie biologickej odozvy. Pretože epitop je stabilne vytvorený, existuje zlepšená interakcia s cieľovým Iigandom.0018 Dokument US 2005/0107289 opisuje anti-mikrobiálne činidlá a prostriedky, ktoré obsahujú cyklické peptidy, majúce sekvenciu aminokyselín striedajúcich sa D- a L-oi-aminokyselín alebo j 3-aminokyselín. Tento dokument ďalej opisuje, že sa predpokladá, že cyklické peptidy sa samostatne zostavujú do supramolekulárnych štruktúr vo vnútri alebo asociáciou smikroblálnymi membránami. Tieto supramolekulárne štruktúry môžu byť napríklad nanotrubice. Každá nanotrubica má pór v strede trubice, ktorý je obklopený radom hlavných reťazcov peptidu navrstvených cyklických peptidov. lóny a malé molekuly môžu cestovat cez póry nanotrubíc.0019 Dokument US 2005/0107289 neopisuje, že cyklické peptidy obsahujú epitop-tvoriace aminokyseliny, ktoré tvoria epitopy, schopné špecificky sa viazať na cieľový Iigand. Dokument US 2005/0107289 tiež neopisuje, že cyklické peptidy sú obmedzené intra-cyklickými asociáciami, aby sa umožnilo vytvorenie týchto epitopov.0020 Dokument G. Abbenante a kol. Conformational Control by Thiazole and Oxazoline Rings in Cyclic Octapeptides of Marine Origin. Novel Macrocyclic Chair and Boat Conformations J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 10384- 10388 opisuje adaptáciu aminokyselinových stavebných blokov (Thr, Cys) ako konformačných kruhových obmedzení (oxazolin, tiazol) na reguláciu

MPK / Značky

MPK: C07K 7/52, A61K 38/12

Značky: peptidy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/44-e16170-peptidy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Peptidy</a>

Podobne patenty