Oporné systémy nosidiel pre jednotky zdravotnej starostlivosti

Číslo patentu: E 20571

Dátum: 12.07.2010

Autor: Chinn Robert

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OPORNÉ SYSTÉMY NOSIDIEL PRE JEDNOTKY ZDRAVOTN EJ STAROSTLIVOSTITento patent sa vzťahuje na oporné systémy nosidiel a konkrétnejšie na mechanizmus pre nastaviteľné oporné systémy nosidiel určených pre jednotky zdravotnej starostlivosti alebo na nasadenie vo vozidlách.Zranení alebo chorí pacienti bývajú často prenášaní a transportovaní na nosidlách. Nosidlá vo všeobecnosti označujú lôžko alebo poľnú posteľ, v alebo na ktorej sa dá prenášať chorá alebo zranená osoba. Nosidlá zvyčajne obsahujú nosnú konštrukciu(napr. z tkaniny), ktorú podopierajú tyče. Namiesto vykladania pacientov z nosidiel a ich nakladania na nosidlá počas transportu v záchranných vozidlách záchranári často ponechávajú pacientov na nosidlách a nakladajú pacientov spolu s nosidlami priamo do záchranného vozidla na obdobie trvania ich prepravy. Preto sú neustále potrebné systémy na upevnenie, manipuláciu a zaistenie nosidiel vo vozidlách, najmä vo vozidlách záchrannej služby. Okrem toho sú potrebné systémy, ktoré dokážu pojať a zaistiť nosidlá s rôznymi rozmermi.EP 1 790 521 A 1 opisuje sedadlovú podperu napríklad pre sedadlo autokaru, s vodiacimi kolíkmi na zavedenie do vodiacich drážok a poistnými kolíkmi na zavedenie do uzamykacích otvorov a na axiálne zadržanie spomínaných vodiacich kolíkov v spomínaných vodiacich drážkach, pričom spomínané kolíky sú rozložené na podkladovej platni.V rámci jedného prevedenia vynálezu sa poskytuje montážny koľajový systém pre montážne vybavenie na rôznych miestach pozdĺž montážnej dráhy. Montážny koľajový systém pozostáva z montážnej koľaje a montážnej konzoly. Montážna konzola zahŕňa montážnu platňu s vonkajším povrchom otočeným smerom od steny,ku ktorej je platňa upevnená, a vnútorným povrchom otočeným smerom k stene, kuktorej je platňa upevnená niekoľko montážnych výstupkov, vrátane pätky a zväčšenej hlavicovej časti na vnútornom povrchu a uzamykací výstupok umiestnený na vnútornom povrchu, pričom tento uzamykací výstupok ponúka možnosť uvedenia do vysunutej, zaistenej polohy. Montážna kolaj zahŕňa prvú vertikálnu skupinu zaisťovacích drážok, pričom každá zaisťovacia drážka zahŕňa zväčšenú otvorenú oblasť vedľa zúženej oblasti tak, aby zväčšená hlavica montážneho výstupku montážnej konzoly mohla prejsť cez zväčšenú otvorenú oblasť s cielom umožniť skĺznutie pätky pripojenej k zväčšenej hlavici nadol zúženou oblasťou tak, aby zväčšenú hlavicu nebolo možné odstrániť cez zúženú oblasť. Montážna koľaj ďalej zahŕňa druhú vertikálnu skupinu drážok stupňovitého zaistenia, ktorá je umiestnená paralelne s prvou vertikálnou skupinou zaisťovacích drážok, pričom každá z druhej vertikálnej skupiny zaisťovacích drážok je horizontálne zarovnaná s prvou vertikálnou skupinou zaisťovacích drážok, a to tak, aby prvá vertikálna skupina zaisťovacích drážok a druhá Vertikálna skupina zaisťovacích drážok boli schopné súčasne pojať pár horizontálne zarovnaných montážnych výstupkov montážnej konzoly. Každá zaisťovacia drážka zahŕňa zväčšenú otvorenú oblasť vedľa zúženej oblasti, aby zväčšená hlavica montážneho výstupku montážnej konzoly mohla prejsť cez zväčšenú otvorenú oblasť s cielom umožniť skĺznutie pätky pripojenej k zväčšenej hlavici nadol zúženou oblasťou tak, aby zväčšenú hlavicu nebolo možné odstrániť cez zúženú oblasť. Montážna koľaj ďalej zahŕňa vertikálnu skupinu otvorov, pričom táto Vertikálna skupina otvorov slúži na pojatie zaisťovacieho výstupku montážnej konzoly, čím sa bráni vertikálnemu pohybu montážnej konzoly, ked sú pätky horizontálne zarovnaných montážnych výstupkov umiestnené v zúžených oblastiach prvej a druhej vertikálnej skupiny zaisťovacích drážok v ktorých zúžené oblasti neustále spájajú susediace časti so zväčšenou hlavicou v prvej vertikálnej skupine zaisťovacích drážok a druhej vertikálnej skupine zaisťovacích drážok a Vertikálna skupina otvorov je umiestnená medzi prvou vertikálnou skupinou zaisťovacích drážok a druhou vertikálnou skupinou zaisťovacích drážok.Tieto a ďalšie charakteristiky prinášané prevedeniami charakterizovanými v tomto dokumente budú zrozumitelnejšie po naštudovaní si nasledujúceho podrobného opisu v kombinácii s priloženými výkresmi.Prehľad obrázkov na výkresochHoci špeciñkáciu uzatvárajú patentové nároky konkrétne uvádzajúce a špeciñcky vymedzujúce patentové nároky tohto vynálezu, domnievame sa, že im bude možné lepšie porozumieť z nasledujúceho opisu v kombinácii s nasledujúcimi sprievodnými výkresmi, na ktorýchOBR. 1 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie oporného systému nosidiel v konñgurácii plného nasadeniaOBR. 2 znázorňuje ďalší axonometrický pohľad na vzorový oporný systém nosidiel z OBR. 1 v zloženej konfiguráciiOBR. 3 znázorňuje bočný pohľad na vzorové prevedenie sústavy nosnéhoramena určeného na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1OBR. 4 znázorňuje pohľad na koniec vzorovej sústavy nosného ramena zOBR. 5 znázorňuje pohľad na koniec vzorovej sústavy nosného ramena z OBR. 3OBR. 6 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie montážnej konzoly určenej na použitie so sústavou nosného ramena z OBR. 3OBR. 7 a 8 znázorňujú pohľad zospodu na vzorovú montážnu konzolu z OBR. 6OBR. 9 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorovú montážnu konzolu z OBR. 6OBR. 10 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie nosného rámu určeného na použitie so sústavou nosného rámu na OBR. 3OBR. 11 znázorňuje bočný pohľad na vzorovú montážnu konzolu z OBR. 6OBR. 12 znázorňuje čelný pohľad na vzorové prevedenie koľaje určenej na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1OBR. 13 znázorňuje koncový pohľad na vzorovú koľaj z OBR. 12OBR. 14 a 15 znázorňujú interakciu medzi koľajou z OBR. 12 a montážnou konzolou z OBR. 6OBR. 16 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie montážnej platneOBR. 17 a 18 znázorňujú interakciu medzi montážnou piatňou z OBR. 16 a montážnou konzolou z OBR. 6OBR. 19 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedeniemontážnych sedadiel využívajúcich koľaj z OBR. 12 a montážnu konzolu z OBR. 6OBR. 20 znázorňuje ďalšie vzorové prevedenie sústavy nosného ramena určeného na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1OBR. 21 znázorňuje axonometrický pohľad na ďalšie vzorové prevedenie montážnej konzoly určenej na použitie so sústavou nosného ramenaOBR. 22 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie montážnejkonzoly z OBR. 22 na použitie so sústavou nosného ramenaOBR. 23 znázorňuje axonometrický pohľad na vzorové prevedenie montážnej konzoly z OBR. 22 na použitie so sústavou nosného ramenaOBR. 24 znázorňuje bočný pohľad na ďalšie vzorové prevedenie sústavy nosného ramena na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1OBR. 25 znázorňuje bočný pohľad na ďalšie vzorové prevedenie sústavy nosného ramena na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1OBR. 26 znázorňuje bočný pohľad na ďalšie vzorové prevedenie sústavy nosného ramena na použitie v opornom systéme nosidiel z OBR. 1 aOBR. 27, ktorý netvorí súčasť vynálezu, na ktorý sa vzťahuje príslušný nárok, je axonometrický pohľad na systém na vypustenie dymového granátu, ktorý sa dá namontovať na koľaj.Prevedenia znázornené na výkresoch majú zo svojej podstaty ilustračný charakter bez zámeru Iimitovať vynález detinovaný patentovými nárokmi. Navyše, jednotlivé charakteristiky výkresov a samotného vynálezu budú absolútne jasné a zrozumiteľné po preštudovaní si podrobného opisu.

MPK / Značky

MPK: F16B 21/09, A61G 3/08

Značky: jednotky, zdravotnej, oporné, nosidiel, systémy, starostlivosti

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/42-e20571-oporne-systemy-nosidiel-pre-jednotky-zdravotnej-starostlivosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oporné systémy nosidiel pre jednotky zdravotnej starostlivosti</a>

Podobne patenty