Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciuVynález sa týka kapsuly, zariadenia a spôsobu prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu pri použití extrahovateľného produktu.Sú známe systémy zariadení na prípravu nápoja, ako je káva, používajúca varné zariadenie na dodávanie tekutiny pod tlakom, ako je voda, do puzdra obsahujúceho dávku nápojovej ingrediencie. Všeobecne, zariadenie na prípravu obsahuje zachytávač na zachytenie kapsuly, ako je napríklad vkladacia časť na vloženie kapsuly. Pri použití ja zabezpečené tesné spojenie medzi kapsulou a vkladacou časťou, takže sa zabráni úniku tekutiny, napr. vody alebo nápoja. Tesné spojenie sa zvyčajne zabezpečí stlačením kapsuly a vkladacej časti oproti sebe pozdĺž obvodovej línie kontaktu.Je možné, aby materiál vkladacej časti v mieste tesného spojenia, napr. elastomérový materiál, bol mäkší ako materiál kapsuly v mieste tesného spojenia,napr. z hliníka. Takýto systém je známy napríklad z EP 1 203 554. V takomto prípade, materiál vkladacej časti v mieste tesného spojenia môže byť stlačovaný. Takéto systémy môžu mať nevýhodu v tom, že materiál vkladacej časti je vystavený opotrebovaniu, degradácii a/alebo znečisteniu, takže kvalita tesnenia v spojení sa môže zhoršovať s rastúcim časom používania zariadenia na prípravu nápoja.Zdá sa, že tieto nevýhody sú čiastočne prekonané inými známymi systémami,v ktorých materiál vkladacej časti v mieste tesného spojenia, napr. kov, je tvrdší ako materiál kapsuly v mieste tesného spojenia, napr. plast. Takýto systém je známy napríklad z FR 2 617 389. V takomto prípade, materiál kapsuly v mieste tesného spojenia sa môže stlačiť. Výhodou takéhoto systému je to, že materiál vkladacej časti v mieste tesného spojenia je menej vystavený opotrebovaniu, degradácii a/alebo znečisteniu, zásluhou dobrého tesného spojenia. Osobitne, ak je materiál kapsuly v mieste tesného spojenia rovnaký ako materiál obvodovej steny, kapsula sa môževyrobiť veľmi ľahko. Tento spôsob však vykazuje nevýhodu v tom, že tesné spojenie sa môže porušiť, ak vkladacia časť v mieste tesného spojenia vykazujeW 0 2007/137974 opisuje kapsulu s tesnením na vyčnievajúcom okraji. Známe tesnenie je tvorené obráteným okrajom vytvoreným na vonkajšej hranici vyčnievajúceho okraja kapsuly.WO 2010/084475 je dokument podľa čI. 54 (3), ktorý ukazuje a opisuje rôzne uskutočnenia kapsúl. Každý z obrázkov 26-28 a 32 znázorňuje časť okraja kapsuly,ktorého hrúbka je variabilná. Variabilná hrúbka môže vytvorená oblasťami, ktoré majú dodatočnú hrúbku ako napríklad výčnelky, alebo oblasťami s menšou hrúbkou.Cieľom vynálezu je aspoň čiastočne odstrániť aspoň jednu z vyššie uvedených nevýhod. Cieľom vynálezu je najmä poskytnúť kapsulu na prípravu vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu s použitím extrahovateľného produktu určenú na použitie v zariadení na prípravu nápoja obsahujúcej zachytávač na spolupôsobenie s kapsulou, pričom je zlepšené spojenie medzi kapsulou a zachytávačom na zmierenie možných únikov kvôli nepravidelnostiam povrchu zachytávača a/alebo kapsuly.Preto je podľa vynálezu zabezpečená kapsula podľa nároku 1.Zistilo sa, že vytvorením lokálnych výčnelkov na povrchu kapsuly v oblasti určenej na spolupôsobenie s povrchom zachytávača môžu byť účinne zmiernené nepravidelnosti povrchu uvedeného zachytávača. Je nutné uznať, že sa dajú predpokladať rôzne typy nepravidelnosti povrchu, okrem iných vrátane lokálnych vybraní, lokálnych výčnelkov, prasklín, puklín, lokálneho opotrebovania a tak ďalej. Preto môže byť povrch kapsuly opatrený aspoň jedným výstupkom v polohe, v ktorej sa takéto nepravidelnosti vyskytujú alebo sa môžu vyskytnúť. Uvedený aspoň jeden výstupok môže byť vytvorený napríklad na vonkajšom povrchu misky. V pripade, že miska obsahuje prírubový lem vystupujúci smerom von od obvodovej steny na druhom konci, uvedený aspoň jeden výstupok môže byť vytvorený napríklad na vonkajšom povrchu prírubového lemu. Zachytávač môže byť poskytnutý vo formevkladacej časti, ktorá môže byť uspôsobená tak, aby aspoň čiastočne obaľovalakapsulu, a môže byť pri používaní pritlačená o lem kapsuly. Vzhľadom na to, že zachytávač je zvyčajne vyrobené z extrudovaného plastu, môžu sa vyskytnúť menšie výrobné chyby. To môže viesť k ďalším Iokàlnym nepravidelnostiam vonkajšieho povrchu zachytávača, určeného na spojenie sa s prírubovým lemom kapsuly pri používaní. Takéto ďalšie lokálne nepravidelnosti sa môžu týkať vyhĺbení, t. j. miestneho prehĺbenia vonkajšieho povrchu zachytávača, alebo výčnelkov, t. j. miestneho vyvýšenia vonkajšieho povrchu zachytávača.Poskytnutím prírubového lemu kapsuly s aspoň jedným výstupkom určeným na spolupôsobenie s povrchom zachytávača pri použití, čím vytvorí tesné spojenie so zachytávačom, sa môžu uvedené nepravidelnosti zmierniť.Bude uznané, že je možné uvažovať o rôznych typoch tesniacich spojov. Napríklad môže byť poskytnutý aspoň jeden výstupok v oblasti kapsuly na dosiahnutie dosadnutia medzi aspoň jedným výstupkom a povrchom zachytávača určeného na spolupôsobenie s kapsulou pri použití. Bude uznané, že odborníci z danej oblasti poznajúci tvar a rozmer vonkajšieho povrchu zachytávača určeného na prichádzanie do styku s kapsulou môžu ľahko rozpoznať, v ktorej oblasti kapsuly mábyť poskytnutý uvedený aspoň jeden výstupok tak, aby sa vytvarovalo uvedené dosadnutie.Menšie povrchové nepravidelnosti môžu byť zmiernené tak, že je poskytnutý aspoň jeden výstupok majúci modulovaný povrchom obsahujúci textúrovaný materiál. Modulovaný povrch môže obsahovať zmes pravidelne rozmiestnených priehlbín a vyvýšenín. Výškový rozdiel medzi vyvýšenými plochami a prehĺbenými plochami je výhodne aspoň 0,05 mm, výhodne najmenej 0,15 mm. Zistilo sa, že takéto uskutočnenie je účinné na zabezpečenie dostatočného tesného spoja medzi prírubovým Iemom a povrchom zachytávača, keď zachytávač obsahuje zahĺbenia a/alebo výčnelky.V uskutočnení kapsuly podľa vynálezu uvedený aspoň jeden výstupok je obvodový vzhladom na prírubový Iem. Bude však uznané, že takto vytvorený obvodový výstupok nemusí byť nevyhnutne kruhový. Predpokladá sa aj nepravidelne tvarovaný obvodový výstupok prispôsobený tak, aby spolupôsobil s povrchom zachytávača. Takýto nepravidelne tvarovaný obvodový výčnelok môže mať ešte aj otáčavú súmernosť. Toto uskutočnenie bude prediskutované podrobnejšie s odkazom na obrázky.Zistilo sa, že hoci môže byť poskytnutý aspoň jeden výstupok na vybraných plochách prírubového Iemu, ktoré majú pravdepodobne nepravidelný povrch,napríklad na samostatných oblastiach pozdĺž okraja prírubového Iemu, je výhodné poskytnúť aspoň jeden výstupok ako obvodovú štruktúru tak, aby bola zachovaná otočná súmernosť na vloženie kapsuly do zachytávača zariadenia na prípravuV ešte ďalšom uskutočnení kapsuly podľa vynálezu uvedený aspoň jeden výstupok obsahuje teleso schopné udržať tekutinu.Zistilo sa, že je obzvlášť výhodné vybrať pre aspoň jeden výstupok určený na to, aby tvoril tesný spoj so zachytávačom, materiál, ktorý je schopný udržať tekutinu. Vďaka tejto funkcii sú možné mikroskopické nedokonalosti tesniaceho spoja účinne zmiernené absorbovaním tekutiny do materiálu výstupku. Výhodne sa pre takýtomateriál používa špongiový materiál.V ešte ďalšom uskutočnení kapsuly podľa vynálezu je poskytnuté množstvo podlhovastých jednotlivých výstupkov, pričom uvedené výstupky tvoria kefovú plochu.Zistilo sa, že spoľahlivé tesné spojenie sa dá dosiahnuť. ked sa uvažuje o výstupku s viacerými telesami, napríklad keď je na prírubovom Ieme kapsuly poskytnutá kefová štruktúra. Môže to mat ten dôvod, že podlhovasté individuálne výstupky môžu byť ohnuté alebo byť inak deformované zachytávačom bez výrazného ovplyvnenia priestorovej polohy susediacich podlhovastých výstupkov. V dôsledku toho, napríklad keď povrch zachytávača určený na prichádzanie do styku s kapsulou pri použití obsahuje vyhĺbenie, takéto vyhĺbenie môže byť vyplnené alebo inak zmiernené jedným alebo niekoľkými podlhovastými výstupkami, napríklad chĺpkami,pričom susedné podlhovasté výstupky sú v podstate neovplyvnené.V ešte ďalšom uskutočnení kapsuly podľa vynálezu majú podlhovasté jednotlivé výstupky rôznu výšku.Zistilo sa, že miestne výškové rozdiely povrchu zachytávača môžu byť účinne vyhladené, keď majú jednotlivé podlhovasté telesá kefovej štruktúry rôznu výšku. Na vytvorenie tesného spojenia je výhodne vybraná základná výška, ked neexistujú žiadne nepravidelnosti povrchu zachytávača. Niektoré podlhovasté telesá budú maťväčšiu výšku na zmiernenie miestnych nepravidelnosti povrchu kvôli vyhlbeninám.

MPK / Značky

MPK: A47J 31/40, A47J 31/36, B65D 85/804

Značky: nápoja, kapsula, vopred, vhodného, konzumáciu, spôsob, zariadenie, množstva, přípravy, určeného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/41-e19838-kapsula-zariadenie-a-sposob-pripravy-vopred-urceneho-mnozstva-napoja-vhodneho-na-konzumaciu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kapsula, zariadenie a spôsob prípravy vopred určeného množstva nápoja vhodného na konzumáciu</a>

Podobne patenty