Dvojspojková vinutá prevodovka

Číslo patentu: E 19812

Dátum: 22.12.2011

Autori: Voigt Arne, Vöge Wolfgang

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dvojspojkovej vinutej prevodovky pre motorové vozidlo s jedným prvým vstupným hriadeľom prevodovky, s jedným druhým vstupným hriadeľom prevodovky,s najmenej jedným hnacim hriadeľom, s viacerými ozubenými kolesami a s viacerými synchronizačnými zariadeniami, pričom prvý vstupný hriadeľ prevodovky je možne spojiť alebo je spojený s hnacím motorom cez prvú treciu spojku a druhý vstupný hriadeľ prevodovky je možné spojiť alebo je spojený s hnacím motorom cez druhú treciu spojku,pričom ozubené kolesá sú usporiadané v zábere tak, že vzájomne zaberajúce ozubené kolesá vytvárajú viaceré stupne ozubených kolies, pričom prostredníctvom synchronizačných zariadení je možné stupne ozubených kolies radiť tak, že je možné zaradiť viaceré prevodové stupne chodu dopredu, pričom najmenej jeden prevodový stupeň chodu dopredu je vytvorený ako vinutý prevodový stupeň a týmto sa tok výkonu vinutého prevodového stupňa odvíja cez najmenej dva stupne ozubených kolies, pričom stupne ozubených kolies prislúchajúce prevodovým stupňom chodu dopredu zakaždým vykazujújedno ozubené koleso prislúchajúcek hnaciemu hriadeľu a jedno ozubené koleso prislúchajúce k vstupnému hriadeľu prevodovky.Z DE 10 2006 054 281 je známa typová dvojspojková vinutá prevodovka. Dvojspojková vinutá prevodovka vykazuje dvojitú spojku s dvomi trecimi spojkami. Obidve trecie spojky sú spojené respektíve je možné spojiť s hnacím motorom. Dvojspojková vinutá prevodovka vykazuje dva vzájomne koaxiálne usporiadané vstupné hriadele prevodovky. Ku každému vstupnému hriadeľu prevodovky prislúcha jedna parciálna prevodovka. Vstupné hriadele prevodovky sú zakaždým spojené s jednou trecou spojkou dvojitej spojky. Koaxiálne ku vstupným hriadeľom prevodovky je usporiadaný Výstupný hriadeľ prevodovky. Dvojspojková vinutá prevodovka vykazuje jeden predlohový hriadeľ, pričom predlohový hriadeľ je prostredníctvom neotočne tuho spojeného stupňa ozubených kolies spriahnutý výstupným hriadeľom prevodovky. Predlohový hriadeľ slúži ako hnací hriadeľ. Tento hnací hriadeľ respektíve predlohový hriadeľ sa rozprestiera paralelne ku vstupným hriadeľom prevodovky. Na hnacom hriadeli je usporiadaný viacdielny dutý hriadeľ. Cez viaceré stupne ozubených kolies sú časti dutého hriadeľa v spojení s prvým a/alebo druhým vstupným hriadeľom prevodovky. Stupne ozubených kolies a časti dutého hriadeľa čiastočne prislúchajú k prvej parciálnej prevodovke a čiastočne prislúchajú k druhej parciálnej prevodovke. Prvej vinutej parciálnej prevodovke prislúchajú tri stupne ozubených kolies, a druhej vinutejparciálnej prevodovke prislúchajú dva stupne ozubených kolies. Preto je prítomných celkovopäť stupňov ozubených kolies, pričom päť stupňov ozubených kolies je usporiadaných na celkovo piatich úrovniach ozubených kolies. Vinutá parciálna prevodovka bližšia kdvojitej spojke vykazuje tri stupne ozubených kolies. Tok výkonu najmenej jedného prevodového stupňa sa vinie cez viaceré stupne ozubených kolies. Stupne ozubených kolies sú tvorené ozubenými kolesami usporiadanými vo vzájomnom zábere. Vinuté parciálne prevodovky sú vzájomne nezávislé takým spôsobom, že tok výkonu jedného vinutého prevodového stupňa sa odvíja len cez prislúchajúci vstupný hriadeľ prevodovky a cez stupne ozubených kolies prislúchajúce kpríslušnej vinutej parciálnej prevodovke. Zmeny prevodových stupňov sa uskutočňujú prekrývajúcim sa otváraním azatváraním obidvoch trecích spojok, pričom vzakaždým neaktívnej vinutej parciálnej prevodovke je predvolený najbližšie nasledujúci prevodový stupeň. Tu sú vytvorené dve skupiny prevodových stupňov,síce jedna skupina prevodových stupňov s pámymi prevodovými stupňami dva, štyri, šesť a osem a jedna skupina prevodových stupňov s nepámymi prevodovými stupňami jeden, tri,päť a sedem. Skupiny prevodových stupňov s pámymi prevodovými stupňami sa realizujú jednou vinutou parciálnou prevodovkou a skupiny prevodových stupňov s nepárnymi prevodovými stupňami sa realizujú druhou vinutou parciálnou prevodovkou. Týmto sa tok výkonu prenáša len za účasti jedného zo vstupných hriadeľov prevodovky, pričom vinutéparciálne prevodovky je možné radiť navzájom nezávisle.Z DE 10 2007 051 806 A 1 a DE 10 2007 049 266 Al sú známe aj dvojspojkové vinute prevodovky s dvomi paralelnými hnacími hriadeľmi, ktorých pastorky zaberajú s výstupným hriadeľom. Aj vtýmto prevodovkách sa tok výkonu vinutého prevodového stupňa odvíja vždy len cez stupne ozubených kolies prislúchajúce k voľnému vstupnému hriadeľu prevodovky. Cez stupeň ozubených kolies prislúchajúci k inému, nie voľnému vstupnému hriadeľu prevodovky sa krútiaci moment motora zavedie do jeho parciálnej prevodovky a potom sa prenáša cez dva stupne ozubených kolies voľného vstupného hriadeľa prevodovkyz jedného hnacieho hriadeľa na druhý.Ďalej je z DE 198 60 251 C 1 známa dvojspojková prevodovka, sposuvnými ozubenými kolesami prislúchajúcimi k hnacím hriadeľom a s pevnými ozubenými kolesami prislúchajúcimi k vstupným hriadeľom prevodovky, pričom jedno ztýchto pevných ozubených kolies je vytvorené ako posuvné ozubené koleso amôže byť neotočne tuho spojené bud s jedným alebo sdruhým vstupným hriadeľom. Pri tejto prevodovke nie jemožný žiaden vinutý prevodový stupeň, pretože všetky posuvné ozubené kolesá prislúchajúcek hnacim hriadeľom môžu byť neotočne tuho spojené výlučne s prislúchajúcim hnacírnDvojspojková vinutá prevodovka uvedená v úvode nie je ale optimálne vytvorená. Na redukciu emisií počas jazdy by malo byť pokiaľ možno dobre možné prispôsobiť prevádzkový stav hnacieho motora na aktuálny jazdný stav motorového vozidla. Toto je okrem iného možné dosiahnuť tým, že dvojspojková vinutá prevodovka vykazuje vysoký počet prevodových stupňov. Na redukciu emisií je požadované udržiavať otáčky motora čo najnižšie aj pri vysokých rýchlostiach jazdy, napríklad pri jazde na diaľnici. Cieľom preto je využiť vysoký počet prevodových stupňov bez toho, aby sa narušíli prísne reštrikcie pre konštrukčný priestor, ktoré sú definované zo strany výrobcu vozidla. Typová dvojspojková vinutá prevodovka je na čelné/ priečne zabudovanie príliš konštrukčne dlháa preto nieje ešte optimálne vytvorená.Úlohou vynálezu je preto také vytvorenie a ďalšie Zdokonalenie dvojspojkovej vinutej prevodovky, aby dvojspojková vinutá prevodovka poskytovala vysoký počet prevodovýchstupňov a aby bola vhodná na čelné/ priečne zabudovanie.Nevýhody uvedené vúvode je možné eliminovať tým, že tok výkonu vinutého prevodového stupňa sa vinie tak cez stupeň ozubených kolies prislúchajúci k prvému vstupnému hriadeľu ako aj cez stupeň ozubených kolies prislúchajúci k druhému vstupnému hriadeľu prevodovky. Najmenej jedno zozubených kolies prislúchajúcich k vstupným hriadeľom prevodovky súčasne prislúcha kdvom stupňom ozubených kolies. Toto (prvé) ozubené koleso je vytvorené ako posuvné ozubené koleso a tok výkonu vinutého prevodového stupňa prechádza cez obidva stupne ozubených kolies prislúchajúce k tomuto ozubenému kolesu. Kjednému z hnacích hriadeľov prislúchajú dve posuvné ozubené kolesá(jedno druhé ozubené koleso a jedno tretie ozubené koleso), ktoré je možné vzájomne neotočne tuho spojiť, pričom jedno ztýchto posuvných ozubených kolies (druhé ozubené koleso) prislúcha k stupňu ozubených kolies, ku ktorému prislúcha jedno (prvé) ozubené koleso, a druhé posuvné ozubené koleso (tretie ozubené koleso) prislúcha k inému stupňu ozubených kolies. Tento druhý stupeň ozubených kolies prislúcha k druhému zo vstupných hriadeľov prevodovky ako prvé ozubené koleso. Toto má za výhodu, že je možné priestorovo úspome viacnásobne využiť viaceré stupne ozubených kolies a synchronizačné zariadenia anapriek tomu je možné približne realizovať výhodnejšie progresívne odstupňovanieprevodových stupňov. Dvojspojková vinutá prevodovka vykazuje predovšetkým taký krátkyaxiálny rozmer, že je vhodná na čelné/ priečne zabudovanie v motorovom vozidle,predovšetkým vosobnom motorovom vozidle. Stupne ozubených kolies prislúchajú predovšetkým určitým prevodovým stupňom chodu dopredu. Napríklad môže časť stupňov ozubených kolies prislúchať pámym prevodovým stupňom chodu dopredu, napríklad prevodovým stupňom chodu dopredu dva, štyri a šesť a ostatné stupne ozubených kolies môžu prislúchať nepámym prevodovým stupňom chodu dopredu, napríklad prevodovým stupňom chodu dopredu tri, päť a sedem. Páme stupne ozubených kolies prislúchajú k prvému vstupnému hriadeľu prevodovky a nepáme stupne ozubených kolies príslúchajú k druhému vstupnému hriadeľu prevodovky. Tok výkonu (s možnosťou označenia ako silový tok) vínutého prevodového stupňa využíva aj pámy stupeň ozubených kolies ako aj nepámy stupeň ozubených kolies. Ak sa tok výkonu prenáša z ozubeného kolesa usporiadanom na vstupnom hriadeli prevodovky na ozubené koleso prislúchajúce k hnacíemu hriadeľu, využíva sa tento stupeň ozubených kolies smerom vpred. Ak sa tok výkonu prenáša z ozubeného kolesa usporiadaného na hnacom hriadeli na ozubené koleso prislúchajúce k vstupnému hriadeľu prevodovky, využíva sa tento stupeň ozubených kolies smerom naspäť. Na výpočet celkového prevodového pomeru vinutého prevodového stupňa sa zostaví zlomok,pričom do čitateľa príslušného zlomku sa použije jednotlivý prevodový pomer stupňa ozubených kolies použitého v smere vpred. V menovateli tohto zlomku, respektíve v menovateli celkového prevodového pomeru sa objavia tie jednotlivé prevodové pomery stupňov ozubených kolies, ktoré sa V toku výkonu použijú v smere naspäť. Výhodnejšie sa v čitatelí objaví maximálne prevodový pomer príslušného stupňa ozubených kolies prevodového stupňa susediaceho s vinutým prevodovým stupňom. V menovateli sa objavia len prevodové pomery stupňov ozubených kolies, ktoré neprislúchajú prevodovým stupňom chodu dopredu priamo susediacim s vinutým prevodovým stupňom. Predovšetkým sú prítomné dva hnacie hriadele. Obidva hnacie hriadele sa rozprestierajú s radiálnym odsadením vedľa koaxiálne usporiadaných vstupných hriadeľov prevodovky. Dvojspojková vinutá prevodovka výhodnejšie vykazuje sedem prevodových stupňov chodu dopredu. Dvojspojková vinutá prevodovka výhodnejšie vykazuje jeden mechanický prevodový stupeň spätného chodu. Dvojspojková vinutá prevodovka výhodnejšie poskytuje dvojité geometrické odstupňovanie prevodových stupňov, ktoré sa dobre približuje progresívnemu odstupňovaniu prevodových stupňov, t.j. vyšším prevodovým stupňom chodu dopredu V priemere prislúchajú menšie skoky odstupňovania ako nižším prevodovým stupňom chodu dopredu. Skokyodstupňovania (s možnosťou označenia aj ako skoky prevodových stupňov) vyplývajú

MPK / Značky

MPK: F16H 3/00, F16H 3/093

Značky: dvojspojková, převodovka, vinutá

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/41-e19812-dvojspojkova-vinuta-prevodovka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvojspojková vinutá prevodovka</a>

Podobne patenty