Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Táto prihláška sa týka chinolónových zlúčenín, ktoré sú užitočné ako liečivo liečivo na veterinárne použitie, liečivo na použitie v rybárstve alebo ako antibakteriálne ochranné0002 Od objavu norfloxacínu boli vyvinuté chinolónové syntetické antibakteriálne agens (vrátane tých, ktoré majú pyridobenzoxazínovú kostru) s vylepšenou antibakteriálnou aktivitou a farmakokinetikou ako chemoterapeutické agens účinné pri temer všetkých systemických infekciách. a mnoho z nich je teraz klinicky používaných (pozri Japonský predbežne zverejnený patent (Laid-Open) č. 61-282382 alebo Japonský predbežne zverejnený patent č. 63-45261 a Clinical Microbiology and Infection, zv. 11, č. 4, str. 256 (2005.0003 V klinickej oblasti sa však poslednou dobou rozširuje mnoho typov baktérií s nízkou senzitivitou voči chinolónovým syntetickým antibakteriálnym agens. Napríklad sa zvýšil počet typov baktérií rezistentných voči iným liečivám, ako sú chinolónové syntetické antibakteriálne agens, ako sú baktérie rezistentné voči mnohým liečivám, ako sú Gram-pozitívne koky vrátane Staphylococcus aureus (staphylococcus aureus rezistentné voči meticilínu MRSA) a pneumokoky (Streptococcus pneumoniarezistentné voči penicilínu PRSP) s nízkou senzitivitou voči B-laktámovým antibiotikám a enterokoky s nízkou senzitivitouvoči aminoglykozidovým antibakteriálnym agens (enterokokrezistentný voči vankomycinu VRE), tieto baktérie majú tiežnízku senzitivitu voči chinolónovým syntetickým antibakteriálnym agens. Bakteriálne infekcie spôsobené takto odolnými Gram-pozitivnymi baktériami sú známe tým, že sú obvykle závažné(fatálne) a ťažko liečiteľné. Preto sú v klinickej oblasti hlavne žiaduce liečivá účinnejšie voči Gram-pozitivnym kokom0004 Na druhú stranu, chinolónové syntetické antibakteriálne zlúčeniny vytvorené v nedávnych rokoch majú antibakteriálne aktivity, ktoré sú omnoho vyššie ako tie, ktoré mali skôr vyvinuté zlúčeniny (pozri Japonský predbežne zverejnený patent č. 2-231475 alebo Japonský predbežne zverejnený patent č. 395176). Mnoho týchto- chinolónových zlúčenín s vysokou antibakteriálnou aktivitou však spôsobuje vedľajšie účinky vďaka ich fyziologickým a farmakologickým účinkom, ktoré neboli pozorované u skôr vyvinutých chinolónových syntetických antibakteriálnych agens.0005 Príklady vedľajších účinkov chinolónových syntetických antibakteriálnych agens zahŕňajú bežne uvádzané vedľajšie účinky, ako sú indukcie kŕčov pri použití V kombinácii s nesteroidnými protizápalovými liečivami (NSAID), účinky na centrálny nervový systém (stredne závažné poruchy centrálneho nervového systému, ako sú výkyvy ťažiska, bolesti hlavy a insomnia, a závažné vedľajšie účinky, ako je vznik fatálnych kŕčov), a fototoxicita (fotosenzitivita) rovnako ako nedávno opísané vedľajšie účinky, ako sú hepatotoxicita (závažná alergická hepatitída), kardiotoxicita (elektrokardiografická abnormalita vrátane fatálnej arytmie pozorovanej ako predĺženie fáz QT alebo QTc), oneskorený výskyt vyrážky po požití liečiva(vyrážka na koži) a abnormalita koncentrácie glukózy v krvi(pozri Hiroyuki Kobayashi (ed.), Clinical Application of New Chinolone Agents, Iyaku (Medicine and Drug) Journal Co., Ltd,Drugs, zv. 62, č. 1, str. 13 (2002) Toxicology Letters, zv.1269 (2005 a International Journal of Antimicrobial Agens,zv. 23, č. 5, str. 421 (2004.0006 V posledných rokoch je hlavne závažným problémom medzi týmito vedľajšími účinkami klinický nástup kardiotoxicity. Je opisované jasne rozlišiteľné predĺženie fáz QT alebo QTc a tiež bolo u niektorých komerčne dostupných chinolónových syntetických antibakteriálnych agens (ako sú grepafloxacín, sparfloxacín,moxifloxacin, gatifloxacín a gemifloxacín) publikované niekoľko závažných stavov (elektrokardiografická abnormalita vrátane fatálnej arytmie). Klinickými problémami sú tiež závažné vedľajšie účinky, ako sú vznik závažnej alergickej hepatitídy sprevádzajúci transplantáciu pečene (trovafloxacín pozri Clinical Infectious Diseases, zv. 41, str. 1269 (2005 a abnormalita koncentrácie glukózy v krvi vrátane fatálnej hypoglykémie (gatifloxacín pozri International Journal of Antimicrobial Agents, zv. 23, č. 5, str. 421 (2004. Ďalej bol publikovaný oneskorený výskyt vyrážky po požití liečiva (vyrážkana koži) spôsobený opotomovaným podávaním chinolónového agens Vklinickom teste (gatifloxacín pozri Clinical Infectious Diseases, zv. 41, str. 1269 (2005. Pri týchto okolnostiach bolo podávanie niektorých chinolónových syntetickýchantibakteriálnych agens obmedzené a vývoj a použitie v ľudskej medicíne niektorých chinolónových syntetických antibakteriálnych agens boli ukončené. To znamená, že boli skúmané niektoré chinolónové syntetické antibakteriálne agens, ktoré majú silnú antibakteriálnu aktivitu, avšak vzhľadom na vedľajšie účinky nie sú dostatočne vhodné ako liečivá.0007 Preto existuje potreba bezpečnejšich chinolónových syntetických antibakteriálnych agens na použitie ako ľudského liečiva s len malými vedľajšími účinkami, ako sú indukcie kŕčov pri použití V kombinácii s nesteroidnými protizápalovými liečivami, účinkami na centrálny nervový systém a fototoxicita(fotosenzitivita), ktoré sú bežne známe ako vedľajšie účinkyrovnako ako sú kardiotoxicita, hepatotoxicita, oneskorený výskytvyrážky po požití liečiva (vyrážka na koži) a abnormalita koncentrácie glukózy v krvi, ktoré sa prejavili ako klinické problémy V nedávnych rokoch. Preto tu existuje potreba vývoja zlúčenín koncepčne odlišných od skôr známych zlúčenín, ktoré majú vysokú antibakteriálnu aktivitu, avšak spôsobujú vedľajšie účinky, a tak nemôžu byť použité ako liečivá. To znamená, že existuje potreba chinolónových zlúčenín, ktoré majú ako silnú antibakteriálnu aktivitu, tak vysokú bezpečnosť (pozri The Japanese Journal for History of Pharmacy, zv. 38, č. 2, str. 1610008 Je známe, že sú antibakteriálna aktivita, farmakokinetika a bezpečnosť chinolónového syntetického antibakteriálneho agens ovplyvnené štruktúrou substituentov v každej pozícii chinolónovej kostry, hlavne štruktúrou substituentu v pozícii 7(zodpovedajúcou pozícii 10 pyridobenzoxazínovej kostry) (pozri napríklad Clinical Microbiology and Infection, zv. 11, č. 4,str. 256 (2005.0009 Charakteristickým rysom zlúčenín tejto prihlášky je to,že majú I pozícii 7 chinolónovej materskej kostry substituentpredstavovaný nasledujúcim vzorcom 1kde R 1, R 2, R 3, R 4, R 5, R 5 a R 7 sú také, ako je definované V nároku 1. To znamená, že substituent V pozícii 7 v zlúčeninách tejto prihlášky má fúzovanú bicyklickú amínovú štruktúru, ktorá je vytvorená fúziou pyrolidínového kruhu s cyklickou štruktúrou

MPK / Značky

MPK: C07D 401/04, C07D 498/04, C07D 491/052, C07D 401/14, A61K 31/47, A61P 31/04

Značky: fúzované, substituované, aminopyrolidínové, deriváty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/401-e14920-fuzovane-substituovane-aminopyrolidinove-derivaty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fúzované substituované aminopyrolidínové deriváty</a>

Podobne patenty