Spôsob na stabilizáciu bakteriálneho obsahu vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom

Číslo patentu: E 19388

Dátum: 25.11.2011

Autori: Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob na stabilizáciu bakteriálneho obsahu vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú mletý prírodný uhlíčitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhlíčitan vápenatý a/alebodolomit a/alebo uhlíčitan vápenatý so zreagovaným povrchom0001 Vynález sa týka spôsobu na stabilizáciu bakteriálneho obsahu vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú aspoň jeden mletý prírodný uhlíčitan vápenatý, vyzrážaný uhlíčitan vápenatý, dolomit, uhlíčitan vápenatý so zreagovaným povrchom, íl, mastenec, TÍO 2, kaolín,kaolínítový íl, kalcinovaný kaolínítový íl, síran vápenatý, kremeň, atapulgit, montmorilonit,krernelinu, jemne mletý oxid kremičitý, oxid hlinitý, hydroxid hlinitý, kremičitany ako je krerničitan hlinitý, pemzu a sepiolit, alebo ich zmesi, a týka sa použitia zlúčenín so zvýšenou0002 V praxi sa vodné prípravky a najmä suspenzie alebo dísperzie vo vode nerozpustných minerálnych pevných látok používajú vo veľkej miere vodvetví papiera, náterových hmôt,kaučuku a plastov, ako poťahy, plnivá, nastavovadlá a pigmenty na výrobu papiera, rovnako ako vodné laky a farby. Napríklad sa suspenzie alebo disperzie minerálnych pevných látok používajú v papierenskom priemysle vo veľkých množstvách, ako plnivá a/alebo ako súčasť pri príprave kriedového papiera. Typické vodné prípravky vo vode nerozpustných pevných látok sú charakteristické tým, že obsahujú vodu, vo vode nerozpustné pevné zlúčeniny a prípadne ďalšie aditíva, ako sú napríklad dispergačné činidlá, vo forme suspenzie alebo disperzie. Vo vode rozpustné polymćry a kopolyméry, ktoré sa môžu použiť pri tejto príprave, ako napríklad dispergačné čínidlo a/alebo pomocné čínidlo na mletie, sú napríklad opísané v dokumente0003 Vyššie uvedené vodné prípravky sú často náchylné ku kontaminácíi mikroorganizmami,ako sú aeróbne a anaeróbne baktérie, čo má za následok zmeny vo vlastnostiach pri príprave,ako je napríklad zafarbenie či pokles v iných kvalitatívnych parametroch, ktoré negatívne ovplyvňujú ich obchodnú hodnotu. Preto výrobcovia týchto vodných prípravkov obvykle prijímajú opatrenia na stabilizáciu suspenzií, disperzií alebo ríedkych suspenzií. Napríklad je známe, že biocídy uvoľňujúce aldehyd redukujú rast a akumuláciu týchto mikroorganizmov vo vodných prípravkoch, a teda redukujú tendenciu nežiaducich zmien týchto prípravkov, ako sú0004 Na zaistenie prijateľnej mikrobiologickej kvality vodných prípravkov sa biocídy používajú v priebehu celého cyklu prípravy (výroba, skladovanie, preprava, použitie). V doterajšom stave techniky bolo navrhnutých niekoľko krokov na zlepšenie mikrobiologickej kvality vodných prípravkov. Napríklad dokument EP 1 139 741 opisuje vodné suspenzie alebo disperzie minerálov, plnív a/alebo pigmentov, ktoré obsahujú mikrobiocídne činidlo vo forme roztoku a deriváty fenolu v čiastočne neutralizovanej forme. Dokument US 5 496 398 sa týka spôsobu redukcie mikroorganizmov v riedkych suspenziách kaolínového ílu prostredníctvom kombinácie nízkej teploty zahrievania a redukovaného množstva mikrobiocídneho činidla. Dokument W 0 02/052941 opisuje biocídne kompozície na začlenenie do náterových hmôt,poťahov, omietok a plastických hmôt, ktore obsahujú aspoň jeden oxid kovu a aspoň jednu sol obsahujúcu kov. Dokument US 2006/0111410 uvádza zmesi, ktoré obsahujú LZ-benzizotiazolinón (BIT) a tetrametylolacetylendiurea (TMAD) na ochranu priemyselných materiálov a výrobkov proti napadnutiu a níčeniu mikroorganizmami. Ďalej sa v danom odbore navrhuje do týchto vodných prípravkov pridávať látky uvoľňujúce fonnaldehyd na zlepšenie súvísiacej mikrobiologickej kvality. Napríklad dokument US 4 655 815 uvádza antimikrobíálnu kompozíciu, ktorá obsahuje donor formaldehydu. Ďalej dokument W 0 2006/079911 opisuje spôsob ochrany proti mikroorganizmom prostredníctvom zvýšenia koncentrácie OHiónov v0005 Dokument W 0 2004/040979 A 1 sa týka synergických antimikrobiálnych zmesí, ktoré obsahujú l,2-benzizotiazolinón (Bľľ) a benzylhemiformal (BHF). Zodpovedajúce zmesi sa0006 Dokument EP l 661 587 A 1 sa týka germicídnych kompozícii, ktoré zahrnujú ñalaldehyd ako aktívnu zložku. V dokumente EP 1 661 587 Al je uvedené, že uhličitanové solia hydrogenuhličitanové soli môžu zvyšovať germicídnu účinnosť ñalaldehydov.0007 Dokument US 2001/0009682 Al sa týka dezinfekčných koncentrátov, ktoré majú zlepšenú biocídnu aktivitu, ktoré môžu obsahovať aldehyd, ako je glutaraldehyd, glykol a pufer0008 Dokument EP 2 108 260 sa týka spôsobu bakteriálnej stabilizácie vodného prípravku,kde tento prípravok obsahuje aspoň jeden minerál a aspoň jeden kmeň baktérií, ktorý je odolný,tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na báze aldehydu, kde tento spôsob zahmuje kroky (a) pridanie k tomuto vodnému prípravku jedného alebo viacerýchbiocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu v takom množstve, žecelkové množstvo biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu, vo vodnom prípravku, je od 250 ppm do 5.000 ppm, vypočítané vzhľadom na vodu v tomto prípravku (b) pridanie aspoň jednej vo vode rozpustnej zlúčeniny lítia do vodného prípravku v takom množstve, že celkové množstvo rozpusteného lítia vo vodnom prípravku je od 1.000 do 3.000 ppm, vypočítané vzhľadom na hmotnosť vody v tomto prípravku, kde kroky (a) a (b) sa0009 A konečne dokument EP 2 329 712 opisuje spôsob stabilizácie vodného minerálneho prípravku, ktorý zahrnuje krok (a) pridanie aspoň jedného biocídu obsahujúceho aldehyd a/alebo biocídu uvoľňujúceho aldehyd a/alebo fenolového a/alebo izotíazolínového biocídu do uvedeného vodného minerálneho prípravku kde minerál zahmuje aspoň jeden zo skupiny mletý prírodný uhličítan vápenatý, vyzrážaný uhličítan vápenatý, dolomit, uhličítan vápenatý so zreagovaným povrchom, alebo ich zmes pričom uvedený spôsob zahrnuje krok (b), ktorý môže byť paralelný a/alebo odlišný vzhľadom na kroku (a), pridanie aspoň jedného primárneho monoalkohol-alkanolamínu do uvedeného vodného minerálneho prípravku pričom biocíd/(y) sa pridá/(pridajú) do uvedeného vodného prípravku v množstve zodpovedajúcom 90 až 1.350 ppm, vztiahnuté na hmotnosť vodnej fázy uvedeného vodného prípravku a kde uvedený/(uvedené) primámy(e) monoalkohol-alkanolamín/(y) sa pridá/(pridajú) k vodnému prípravku v množstve, ktoré zodpovedá 600 až 1.200 ppm, vztiahnuté na hmotnosť vodnej fázy0010 Dokument DE 10 2009 048188 sa týka antimikrobiálneho efektívneho použitiaroztokov a použitia kombinácií izotiazolínonov a amínov na konzervačné použitie roztokov.0011 Dokument W 0 2007/042214 A 1 sa týka účinných biocídnych zmesí, ktoré obsahujúo-fenylfenol a amíny, a ich použitia na ochranu priemyselných materiálov.0012 Z dôvodu obmedzeného spektra účinnosti niektorých biocídov nie je účinnosť takých biocídov proti baktériám vždy uspokojivá, a teda je získaný účinok vniektorých prípadoch nedostatočný na to, aby sa zabránilo mikrobíálne índukovaným zmenám vlastností vodných0013 Preto stále existuje potreba vhodných kompozícii, ktoré poskytujú dostatočnú biocídnu aktivitu vo vodných prípravkoch, ako sú suspenzie a disperzie minerálnych materiálov zložené z mletých prírodných uhličitanov vápenatých, aby sa dosiahla dlhšie trvajúca a dostatočná0014 Tieto a ďalšie úlohy predloženého vynálezu môžu byť riešené spôsobom a použitím, akoje opísané v tomto predloženom vynáleze a definované v patentových nárokoch.0015 Jeden aspekt predloženej prihlášky spočíva v spôsobe na stabilizáciu vodného(a) pridanie aspoň jedného biocídu obsahujúceho aldehyd a/alebo biocídu uvoľňujúceho aldehyd a/alebo fenolového a/alebo izotiazolinového biocídu kuvedenému vodnémuminerálnemu prípravku charakterizovaný tým, že-uvedený minerál obsahuje aspoň jeden zo skupiny mletý prírodný uhličitan vápenatý,vyzrážaný uhličitan vápenatý, dolomit, uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom, íl,mastenec, TiO 2, kaolín, kaolinítový íl, kalcinovaný kaolinítový íl, síran vápenatý, kremeň,atapulgit, montmorilonít, kremelina, jemne mletý oxid kremičitý, oxid hlinitý, hydroxid hlinitý, kremičitany ako je kremíčítan hlinitý, pemza a sepiolit, alebo ich zmesí-uvedený spôsob zahmuje krok (b), ktorý môže byť paralelný a/alebo odlišný vzhľadom na krok (a), pridanie aspoň jednej lineámej alebo cyklickej diamínovej alebo triamínová zlúčeniny k uvedenému vodnému minerálnemu prípravku, kde lineárna alebo cyklická diamínová alebo triamínová zlúčenina má aspoň jednu primámu amínovú skupinu, a kde je lineáma diamínováalebo triamínová zlúčenina má nasledujúci vzorec (I) R 1mje celé číslo aje buď 0 alebo l, nje celé číslo aje od 2 do 8, oje celé číslo aje od O do 3, R je C 1 až C 12 alkylová skupina, a je najmä CH 3, CH 2 CH 3 alebo lineárna CIZHZS alkylová skupina,a R 2 je CH alebo NHz, a s podmienkou, že keď m 0, potom o 0 a R 2 je NHza kde cyklická diamínová alebo triamínová zlúčenina má jeden z nasledujúcich všeobecných

MPK / Značky

MPK: C09C 1/02, A01N 35/02, D21H 21/36, A01N 33/04, A01P 1/00, A01N 31/08, A01N 43/80

Značky: vápenatý, spôsob, prípravkov, dolomit, uhličitan, zreagovaným, prírodný, obsahu, mletý, povrchom, stabilizáciu, vodných, minerálnych, vyzrážaný, bakteriálneho, obsahujú

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/40-e19388-sposob-na-stabilizaciu-bakterialneho-obsahu-vodnych-mineralnych-pripravkov-ktore-obsahuju-mlety-prirodny-uhlicitan-vapenaty-a-alebo-vyzrazany-uhlicitan-vapenaty-a-alebo-dolomit-a-a.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na stabilizáciu bakteriálneho obsahu vodných minerálnych prípravkov, ktoré obsahujú mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo uhličitan vápenatý so zreagovaným povrchom</a>

Podobne patenty