Zariadenie a spôsob výroby kebabov na špajle

Číslo patentu: E 1169

Dátum: 10.01.2004

Autori: Walser Glenn, Kracker Lothar

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EF 1 437 045 B 1 Vynález sa vzťahuje k prístroju pre prípravu potravy, konkrétne stroja na výrobukebabu, a pozostáva z a) nosiča pridržujúceho aspoň jeden potravinový komponent rozmiestnený pozdĺž prvého smeru b) zostavy prepravníka nosiča pre prepravu nosiča z počiatočnej Pozície do vopred určenej pozície a c) z vkladacieho zariadenia pre posúvanie špajdle v prvom smere cez potravínovú zložku pre vytvorenie potraviny, keď nosič je vo vopred určenej pozícii, podľa úvodnej časti Nároku l.Kebab je všeobecne vnímaný ako rad potravín napichnutých na špajdli, ktorý je potom obvykle opekaný nad sporákom alebo grilom. Typický kebab obsahuje mäso, ako napr. hovädzie alebo kuracie, zeleninu, ako napr. cibuľu, papriku a podobne, a akékoľvek ďalšie požadované potraviny.Trh výroby kebabu vo veľkom rozsahu je významný a rastúci. Kebaby sú následne chladené alebo zmrazené a distribuované do obchodov pre predaj zákazníkom. Zákazníci považujú tieto položky za veľmi žiaduce, pretože zákazník nemusí kupovať jednotlivé potravinové zložky, krájať ich do požadovaného tvaru a napichovať ich na špaj dľu, ale stačí mu len vybrať kebab z príslušného obalu a zahájiť jeho kuchynské spracovanie. Existuje potreba účinného a účelného prístroja a metódy pre výrobu týchto kebabov v prostredí veľkovýroby.V niektorých krajinách je kebab považovaný za rad mäsovýcb položiek, hlavne kúsky baranieho mäsa, napichnute na špajdli pred varením alebo grilovaním. Rozsah nasledujúceho vynálezu by mal pokryť klasický kebab rovnako ako kebab zložený z malých kúskov klobás, a samozrejme tiež vyššie uvedený typický kebab, ktorý je známy v Európe tiež ako šašli , Podľa dokumentu US 5 740 722 A (EMSENS Michel) o známom stave techniky je zverejnený stroj pre automatickú produkciu mäsových alebo zeleninových kebabov podľa skôr uvedenej úvodnej časti, stroj pracujúci s nosičmi určenými pre držanie potravinových komponentov, so zostavou prepravmkov nosiča a s vkladacím zariadením pre zasúvanie špajdle alebo ihlíce do potravinových komponentov. Tento dobre známy napichovaci systém má zostavu ihlíce a trubice skonštruovanú k napichovaniu do ingrediencií/kusov mäsakrok), po ktorom zostane ihlica zapichnutá a trubica sa vytialme (druhý krok). Problém tohto riešenia spočíva v tom, že trubice prichádzajú do styku so šťavami zeleniny a- čo je závažnejšie - so šťavami mäsa. Tento efekt je o to silnejší, že ingrediencie súEP 1 437 046 B 1 zostavou íhlice a trubice počas kroku prepichovania. Preto je nutné trubice relativne častočistiť a výsledkom je výrazné úsilie vynakladané na čistenie.Okrem toho sa patent US 4 842 181 A (WALSER, Glenn E.) odkazuje na prístroj pre zavádzanie potravy k zarovnaniu s potravinovými špajdľami, čo rovnako zodpovedá známemu stavu techniky uvedenému v úvodnej časti. Dobre známy prístroj pozostáva z dopravného pásu na hot dogy, ktorý má zúbkovitý profil tvoriaci vybrania konštruované pre držanie klobások alebo párkov určených k napichnutiu. Pre zasunutie špajdle sa pás zastaví a upínacia lišta je natočená tak, aby sa jej uchytávacie výbežky nachádzali nad skupinou párkov. Do otvorov pre špajdle v prepravnom páse sú zasunuté špajdle, ktoré sú umiestnené tak, aby boli oproti párkom na prepravnom páse. Špaj dle sú zapichované do skupiny parkov prechádzajúcich skrz otvory svorky na špajdle. K tomuto koncu sú špajdle tlačené piestami na lište pre zasúvanie špajdlí, ktoré sú spojené s piestom vzduchového valca. Piesty sú navádzané prechádzaním cez otvory v podpornej lište. Plocha konštrukcia tohto prístroja môže byť dôvodom toho, prečo vo svorke na špajdle občas zostane zasunutá nadbytočná špaj dľa. Preto sú realizované kroky k odstráneniu nadbytočnej špajdle, aby sa zabránilo zaseknutiu a zastaveniu stroja.DE 101 24 119 A (VOELKL Thomas) zverejňuje prístroj pre zasúvanie špajdlí do šašlikov, ktorý má dve susediace kladky alebo valce, ktoré sú spojené s obvodovými komorarni naplnenýrni ingredienciami takým spôsobom, že komory sú v axiálnom smere posunuté. V mieste priesečníkov kladiek, a to len tam, kde sa formuje usporiadanie komory,ktorá má všetky komory naplnené ingredienciami, a cez túto kompletnú komorovú zostavu je zasunutá špajdľa. Tento dokument o známom stave techniky predstavuje technológiu,ktorá sa líši od súčasného stavu vývoja citovaného v úvodnej časti Nároku 1 a jzverejneného v skôr uvedených dokumentoch o známom stave techniky vzhľadom k tomu, že tu chýba zostava nosičového prepravníka alebo príslušný prepravný pás.Začínajúc konceptom v úvodnej časti Nároku 1 je všeobecným cieľom vynálezu prekonanie problémov uvedených vyššie v spojeni s príslušným známym stavom techniky a vytvorenie prístroja pre prípravu potraviny konkrétne stroja na výrobu kebabov, ktore sú kompletne vyhotovené priamo pre umiestnenie do grilu alebo pre uloženie do chladničky pred alebo po predaji, pričom sú vylepšené nosiče potravín a prostriedky pre tlačenie alebo vkladanie špajdlí.Preto sa špeciálny cieľ vynálezu týka konštrukcie a funkcie nosičov, držania potravinových komponentov a ich prepravy v spolupráci so zostavou prepravníka. Ďalšíšpeciálny cieľ sa týka vytvorenia vkladacieho zariadenia, ktoré spolupracuje s nosičorn aEP 1 437 046 B 1 zostavou nosičového prepravníka, a tlačí alebo zasúva špajdle do potravinových komponentov.Vynález zodpovedajúci vyššie uvedeným cieľom je zhrnutý v pripojených nárokoch 1 - 16 Predmetom vynálezuje tiež metóda prípravy potraviny podľa priložených nárokov 17 a 18. Ciele predstavujúce základ nárokov na metódu (17 a 18) súpodobne tým, ktoré sú uvedené vyššie v spojení s nárokmi na pristroj.Podľa úvodnej časti nároku 1 existuje prístroj pre prípravu potravín, konkrétne stroj na výrobu kebabu. Prístroj sa skladá z a) nosiča pridržujúceho aspoň jeden potravinový komponent rozmiestnený pozdĺž prvého smeru b)zo zostavy nosičového prepravníka pre prepravu nosiča z počiatočnej pozície do vopred určenej pozície a c) z vkladacieho zariadenia pre posúvanie špajdle v prvom smere cez potravinovú zložku pre vytvorenie potraviny, keď je nosič vo vopred určenej pozície.Podľa Vynálezu spočíva vylepšenie v d) vkladacom zariadení zahrňujúcom najmenej dvojicu prvých a druhých valivých prvkov, uvedené valivé prvky zložené z kladiek alebo hnacích remeňov poháňanć kolieskami za účelom posúvanie špaj dle medzi sebou a cez potravinový komponent a e) v nosiči vybavenom nmožstvom oddelených priestorov,priehradiek alebo priečok oddeľujúcich jednotlivé priestory, kde každá priečka má v sebe drážku v tvare V prístroj sa ďalej skladá z krytu na nosič, krytu s množstvom rozšírení zodpovedajúcim oblastiarn s V-drážlcami v priestoroch, kde uvedený nosič a kryt deñnujú súvislý valcovitý priechod cez hlavu ihly.Ďalšie prospešné Zdokonalenie. predmetu vynálezu sú uvedené v pri ožených nárokoch 2 až 16.Podľa priloženého nároku 17 je uvedený postup prípravy potraviny a pozostáva z nasledujúcich krokov umiestnenie nosiča s aspoň jedným potravinovým komponentom do prvej vopred určenej pozície mniesmenie aspoň jednej špajdle do druhej vopred určenej pozície tlačenie špajdle z druhej vopred určenej pozície do vkladacieho zariadenia prúdom vzduchu a vsunutie špajdle do potravinového komponentu na nosiči pomocou vkladacieho zariadenia s použitím rouniestnenej dvojice prvého a druhého valivého hnacieho prvku zachycujúceho špajdle a ich poháňanie v smere zasúvania.Ďalšie Zdokonalenie predmetu nároku 17 pozostáva z krokov súčasného zasúvania susediacich dvojíc špajdlí v susediacich nosíčoch podľa nároku 18.Pre kompletnejšie pochopenie uvedeného vynálezu a jeho výhod sa teraz odkazujerne na nasledujúci popis spojený so sprievodnými výkresmi, v ktorých Obr. 1 je predný perspektívny pohľad na časť prvého prevedenia uvedeného vynálezuQjl.2 je pôdorys oblasti prvého prevedenia913 g je zadný perspektívny pohľad na oblasť prvého prevedeniaga je perspektívny pohľad na nosič použitý v prvom prevedenín je perspektívny pohľad na nosič z obrázka 4 z pod oblastí nosičamg je koncový pohľad na oblasť nosiča z obrázka 4915,1 je perspektívny pohľad na homú časť nosiča995 g je bočný pohľad na homú časťQr.2 je koncový pohľad na homú časťgama je koncový pohľad na nosič z homej častiQłgł je perspektívny pohľad na zariadenie pre posun špaj dle v prvom prevedeníE 433 je perspektívny pohľad na zariadenie pre posun špajdle V prvom prevedení so znázomením senzoru z optických vlákienQjgggg je perspektívny pohľad na zariadenie pre posun špajdle v prvomprevedení, znázorňujúci senzor z optických vlákien zo špajdlí pretinajúcich trasu lúčov QLLĽ je schematický pohľad na zariadenie pre posun špajdle z obrázka 11. ilustrujú proces zasúvania špajdle do potravinových komponentovQhLJA je perspektívny pohľad na rameno prepravníka špajdlí5217516 je pôdorys prvého prevedeniaQQĽLĽ je názomý pohľad na tesnenie Quad Ring ® použité v uvedenom vynáleze Qhnhjä je perspektívny pohľad na prvý modiñkovaný nosič použitý v prvom prevedení QhLJQ je bočný pohľad na prvý modíñkovaný nosič QbLZQ je koncový pohľad na prvý modiñkovaný nosičQhzhzl je perspektívny pohľad na prítlačný prvok použitý v prvom modifikovanom nosiči QhLJZje bočný pohľad na pritlačný prvok z obrázka 21 Qhnjâ je perspektívny pohľad na druhý modiñkovaný nosič použitý v prvom

MPK / Značky

MPK: A22C 17/00

Značky: špajle, zariadenie, kebabov, spôsob, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/40-e1169-zariadenie-a-sposob-vyroby-kebabov-na-spajle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob výroby kebabov na špajle</a>

Podobne patenty