Excentrický prevod

Číslo patentu: U 7541

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 29. 6. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 16 H 15/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2016 F 16 H 13/00 Vestník UPV SR Č. 04/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 25. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Liptovský Mikuláš, SKTechnické riešenie sa týka prevodoviek pre vysoké prevodové pomery a pre vysoké vstupné otáčky so stálym aj meniteľným prevodovým pomerom. Vnútorné kolesá (8), ako aj vonkajšie koleso (l), sú na stykových plochách hladké s trecím povrchom. Valivý odpor vnútorného kolesa (8) aj pri vysokých prítlačných odstredivých silách je rádovo nižší než odpor vysokootáčkového ložiska pri odstredivej záťaži pri ozubených vyhotoveniach. Tri hmotnostne recipročné vnútonlé kolesá (8) zabezpečujú adekvátny Výstupný krútiaci moment. Kolíky (13) regulujú priemer vonkajšiehokolesa (l), a tým aj prevodový pomer.Technické riešenie sa týka excentrických prevodov pre vysoké prevodové pomery reduktorov z vysokootáčkových motorov alebo násobiče otáčok pre elektorgenerátory.Stále prevodové pomery na vysokú redukciu otáčok uplatňujú excentrické reduktory ako druh diferenciálnych planetových prevodov s obmedzením vstupných otáčok ohľadom účinnosti a životnosti zariadení. Obmedzené sú tiež výkonovo a rozmerovo z dôvodu nepriaznivého nárastu odstredivej sily pôsobiacej na centrálne, vysokootáčkové ložisko, ako aj presnosť styku roztečných kružníc v ozubenom súkolí. Využitie malých výkonov sa obmedzuje pre vstupné otáčky do 1750 ot. minĺ a prevodový pomer do 1 100 v jednom stupni. Uplatnenie nachádzajú reduktory pre veľmi nízke otáčky zodpovedajúcich výkonov.Obmedzenia aplikácií vyplývajúce z doterajšieho stavu techniky znižuje technické riešenie, ktorého podstatou je eXcentrický diferenciálny prevod s vonkajším kolesom na obvode s hladkým, trecím vnútorným stykovým povrchom v zábere s vnútorným kolesom s hladkým trecím obvodom. Vonkajšie koleso je prichytené na stator, vnútorné koleso na rotačný hriadeľ motora cez excenter vnútri ložiska, ktorého excentricita má hodnotu najmenej rozdielu priemerov obidvoch kolies. Presah vytvára potrebný prítlak kolies a obvodovú treciu silu, otáčkami sa prítlak zvyšuje a záťaž ložiska znižuje.Vnútorné kolesá v počte tri majú recipročnú excentricitu, vzájomne dve krajné vnútorné kolesá proti strednému. Krútiaci moment redukovaných otáčok sa prenáša zo všetkých vnútorných kolies ich prepojením výkyvnými unášačmi rozmiestnenými okolo stredového hriadeľa a uloženými kĺbovo v krížových alebo imbusových vybraniach.Výkyvné unášače a Výstupný unášač sú uložené kĺbovo v krížových alebo imbusových vybraniach pružne prichytených k oscilujúcim čelným plochám s vplyvom na zúženie dráhy trecích plôch.Excentrické vačky vnútorných kolies sú nasunuté na unášacie hrany hriadeľa s pružnou vložkou, ktorá uľahčuje nasúvanie vnútorných kolies a iniciuje unášaciu treciu silu pred získaním potrebnej odstredivej sily. Nahrádza prípadnú potrebu odstredivej spojky a obmedzuje radiálnu záťaž ložiska.Súčasne s odstredivou silou dotláča vnútorné kolesá na obvod vonkajšieho kolesa, ktoré pri vyhotovení pre plynule meniteľný prevodový pomer pružne mení svoj priemer a je vyrobené zo zvinutej pružnej pásoviny do špirály. Radiálne klzné kolíky sú na vnútornej strane vo vybraní na obvode stredného závitu z dvoch strán. Zvonku sú vo vedení vonkajšieho rámu a zachytávajú krútiaci moment. Ovládanie kolñçov môže byť vynútené. Zmena prevodu je inak automatická zmenou odstredivej sily proti zvernej sile špirály.Ovládanie priemeru vonkajšieho kolesa môže byť rovnako skľučovadlom používaným na upnutie valcových predmetov, pričom axiálny okraj musí byť klzný pre stáčavý pohyb.Popis obrázkov na výkresochObrázok 1 je priečny rez excentrickým prevodom v mieste jedného z vnútorných kolies. Obrázok 2 je pozdlžny rez zariadením.Reduktor otáčok vysokootáčkového elektromotora s neodymovými magnetmi alebo s bezjadrovým vinutím na nízkohmotnostné aplikácie (drony, multikoptéry, helikoptéry a pod.). Redukcia v pomere 1 50 z motora í na príchytke j z vonkajšieho rámu M s otáčkami napr. 30 tis. za min. na 600 ot. za min. na výstupnom hriadeli Q. Excentricky uložené vnútorné kolesá § sú vzájomne vyvážené excentrami 3 so 180 ° proti sebe a ich obvod g je z trecieho materiálu, napr. z duralu. Vonkajšie koleso l je valec z duralu. Kolesá vytvárajú na protiľahlej strane k styku vôľu 1 50 k priemeru. Po roztočení hriadeľa Z a excentrov 3 na ložiskách sa vnútorné kolesá odstredivo rozovrú na výslednú prítlačnú silu. Jej hodnota určuje Výstupný krútiaci moment, sčítaný z troch vnútorných kolies § ich vzájomným prepojením výkyvnými unášačmi Q. Výstupný oscilačný hriadeľ Q prenáša krútiaci moment na radiálne kľudný Výstupný hriadeľ Q prostredníctvom výstupného unášača Q. Vysoké otáčky hriadeľa Z nezaťažujú odstredivou silou ložiská na excentroch á vnútorných ko 10lies 8. Tá sa zachytáva na vonkajšom kolese l a premieňa na Valivý odpor, ktorý je rádovo nižší pri 50 násobne nižších výstupných otáčkach.Použitie prevodu umožňuje zníženie hmotnosti zariadení V elektrickom, hybridnom vyhotovení alebo vo vyhotovení s nárazovým Výkonom (štartovací, zdvíhací, akceleračný mechanizmus).Iným vyhotovením sú výkonné servomotory na ovládanie ventilov, posúvačov a rôznych mechanizmov,pričom Výstupný krútiaci moment sa zabezpečí V jednom prevodovom stupni pri nízkych nákladoch na prevod, ako aj na samotný elektromotor.Iným vyhotovením sú elektrogenerátory V systémoch výroby jednosmerného prúdu na jeho ďalšie spracovanie na vysokonapäťové aplikácie a rozvody, čo sa môže využiť napr. vo Veternoenergetických systémoch pri súčasných úsporách nákladov na prevody, generátory a hmotnosti agregátov.Iným vyhotovením sú prevodovky s plynule meniteľným prevodovým pomerom vhodné najmä pre nízkootáčkové výstupy ťažkých pracovných mechanizmov, ako aj pre automatické prevody osobných dopravných prostriedkov, najmä terénnych. Excentrický prevod môže byť menený V rozsahu 1 20 až 1 100 účinkom zmeny priemeru Vonkaj šieho kolesa l, ktoré je V tomto vyhotovení zhotovené z pružnej pásoviny stočenej do špirály. Kolíky Q sú polohované na obvode kolesa l a sú radiálne klzné vo vonkajšom ráme H. Odstredivou silou a dvojicou kolíkov Q sa špirála stáča a stláča alebo rozvíja vnútorným koncom kolíka Q sa na strednom závite zachytáva krútiaci moment. Vnútorné kolesá 8 menia svoju excentricitu prítlakom na obvod vonkajšieho kolesa 1 odstredivo a pružnou Vložkou Q. Analógovo zmenou odstredivej sily po zmene záťaže lineárne zhodne sa mení zverná sila a priemer vonkajšieho kolesa l.Servomotory a ručné náradie môžu meniť svoj redukčný pomer skľučovadlom obdobnej konštrukcie ako pri obrábacích technológiách alebo s prídavkom skrucovania pomocou tangenciálnych ťahových členov 2 na koncoch špirály vonkajšieho kolesa l.l. Excentrický prevod, ktorý Využíva diferenciálny rozdiel priemerov vnútorného a vonkajšieho kolesa,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že na obvode (2) hladké trecie vonkajšie koleso (l) je spojené so statorom motora (4), na ktorého hriadeli (7) sú upnuté excentre (3) s excentricitou minimálne V hodnote rozdielu vonkajšieho kolesa (l) a vnútorného kolesa (8) s ložiskami V strede vnútorných kolies (8), ktoré sú na obvode2. Excentrický prevod podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že obsahuje tri Vnútorné kolesá (8) s opačnou excentricitou stredného vnútorného kolesa (8) proti dvom krajným vnútorným kolesám (8) s recipročnou hmotnosťou aXiálne prepojené výkyvnými unášačmi (6), paralelne rozmiestnenými okolo hriadeľa (7).3. Excentrický prevod podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že Výkyvné unášače (6), Výstupný unášač (ll) sú na svojich koncoch kĺbovo uložené V krížových alebo imbusových vybraniach na pružne uložených koncoch výstupného oscilačného hriadeľa (10) a výstupného vonkajšieho hriadeľa (12) alebo čelných plochách vnútorných kolies (8).4. Excentrický prevod podľa nárokov 1, 2 a 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že excentre (3) obsahujú V drážke pružnú vložku (15) a Vonkajšie koleso (1) je pružná zvinutá páska do špirály, pričom kohky(13) sú radiálne pohyblivo uložené vo vonkajšom ráme (14) a svojím vnútorným koncom sú umiestnené V záchytnom vybraní na obvode špirály pružnej zvinutej pásky vonkajšieho kolesa (l) na strednom závite.5. Excentrický prevod podľa nárokov 1, 2 a 3, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že Vonkajšie koleso(l) zo zvinutej pásky do špirály je V skľučovadle, ktorého zverné časti sú spojené s ovládačom zovretia, pričom ich Vnútorné prítlačné plochy sú klzné V miestach na koncoch vonkajšieho kolesa (1) alebo sú protismeme otočné tangenciálnymi ťahovými členmi (9).

MPK / Značky

MPK: F16H 15/04, F16H 13/02

Značky: excentrický, převod

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7541-excentricky-prevod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Excentrický prevod</a>

Podobne patenty