Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou

Číslo patentu: U 7531

Dátum: 05.09.2016

Autor: Kučera Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 6. 7. 2015(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016ÚRAD úžitkového vzoru 5. 9. 2016 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2016 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 7. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskouDverové lqídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou (2),ktorá má na vnútornej stene (21) paralelne s rámom (l) upevnenú príchytku (5) a na vnútornej stene (ll) rámu (l) je upevnená konzola (6), pričom príchytka (5) a konzola (6) 3 sú navzájom spojené rozoberateľným spojom (7). Medzipríchytkou (5) a konzolou (6) je umiestnený izolačný prvok(8). Rám (l) je vytvorený ako trojkomorový, pričom izo- 4 lačný prvok (8) je situovaný oproti strednej komore (12) rámu (l). Po obvode vnútornej steny (21) exteriérovej dosky (2)je umiestnený tesniaci prvok (9).Technické riešenie sa týka dverového krídla s odnímateľnou exteriérovou doskou, najmä celokovového dverového krídla vyrobeného z hliníka.Dverové krídla vstupných dverí do budov, vyrábané ako celokovové - najmä z hliníka, majú exteriérovú dosku nerozoberateľne spojenú s rámom dverového krídla, ktorý exteriérová doska prekrýva. Taký systém je nevyhnutný s cieľom zabránenia nežiaducim deformáciám exteriérovej dosky v dôsledku jej dilatácie vyvolanej vonkajšími poveternostnými vplyvmi. Nevýhodou takých dverí je, že v prípade poškodenia exteriérovej dosky je potrebné vymenit cele dverové krídlo, keďže používané technológie povrchovej úpravy exteriérovej dosky neumožňujú jej renováciu. Vzhľadom na uvedené vznikla úloha hľadať také technické riešenie, ktoré umožní opravu dverového krídla s poškodenou exteriérovou doskou bez potreby výmeny celého dverového krídla, ale iba nahradením poškodenej exteriérovej dosky.V stave techniky sú známe viaceré riešenia dverového krídla s odnímateľnou čelnou doskou. Riešenia spočívajúce v upevnení čelných dosiek na vnútornej výplní dverového krídla sú opísané v patentovom spise DE 29917448 U 1, kde sú čelné dosky rozoberateľne upevnené na vnútornej výplní dverového krídla prostredníctvom rybinového spoja, a v patentových spisoch EP 2400103 A 2 a GB 2496889 A, kde sú čelné dosky rozoberateľne upevnené na vnútornej výplní dverového krídla prostredníctvom líšt so zámkovým spojom. Riešenia spočívajúce v upevnení Čelných dosiek v drážkach vytvorených v ráme dverového krídla sú opísané v spisoch GR 1006370 B a US 2011232192 A 1.Uvedené nevýhody dverového krídla s exteriérovou dosku nerozoberateľne spojenou s rámom dverového krídla do značnej miery odstraňuje dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou, obsahujúce rám, interiérovú dosku a exteriérovú dosku, medzi ktorými je umiestnená izolačná výplň, pričom exteriérová doska prekrýva rám, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na vnútornej stene exteriérovej dosky je paralelne s rámom upevnená príchytka a na vnútornej stene rámuje upevnená konzola, pričom príchytka a konzola sú navzájom spojené rozoberateľným spojom.Podstata technického riešenia spočíva ďalej v tom, že medzi príchytkou a konzolou je umiestnený izolačný prvok. Účelom takého usporiadania je prerušiť tepelný most medzi exteriérovou doskou a interiérovú doskou.Podstata technického riešenia spočíva tiež v tom, že rám je vytvorený ako trojkomorový, pričom izolačný prvok je situovaný oproti strednej komore rámu. Účelom takého usporiadania je zvýšenie účinnosti prerušenia tepelného mosta medzi exteriérovou doskou a interiérovú doskou.Nakoniec podstata technického riešenia spočíva V tom, že po obvode vnútornej steny exteriérovej dosky je umiestnený tesniaci prvok. Účelom takého usporiadania je eliminovať rozmerové nepresnosti stykových plôch rámu a vnútornej steny exteriérovej dosky.Predložené technické riešenie umožňuje zjednodušiť opravu dverového krídla s poškodenou exteriérovou doskou bez potreby výmeny celého dverového krídla, ale iba nahradením poškodenej eXteriérovej dosky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde je znázornený na obrázku 1 čelný pohľad na dverové krídlo zo strany exteriérovej dosky a na obrázku 2 detail dverového krídla v priečnom reze.Ako je znázornené na obrázku 1, exteriérová doska g prekrýva rám l, ktorý je trojkomorový, s komorami vytvorenými v smere medzi exteriérom a interiérom, ako je znázornené na obrázku 2.Na vnútornej stene 21 exteriérovej dosky g je paralelne s rámom l upevnená príchytka i a na vnútornej stene Q rámu l je rozoberateľne prostredníctvom skrutkového spoja m upevnená konzola Q. Príchytka j a konzola Q sú navzájom spojené viacnásobnými rozoberateľnými spojmi Z. Medzi príchytkou Q a konzolou Q je umiestnený izolačný prvok §, ktorý je situovaný oproti strednej komore Q rámu l. Po obvode vnútornejsteny Ä exteriérovej dosky g je umiestnený tesniaci prvok 2, ktorým môže byť obojstranná lepiaca páska. Na vnútornej stene Ä exteriérovej dosky g je V priestore medzi príchytkou j uložená izolačná výplň i,na ktorej je uložená interiérové doska i, ktorá je proti rámu l fixovaná štandardnou upevňovacou lištou Q so zaskakovacím mechanizmom.V prípade poškodenia exteriérovej dosky g a potreby jej Výmeny sa odnĺme z rámu l upevňovacia lišta E, čím sa sprĺstupniá rozoberáteľné spoje Z. Po uvoľnení rozoberáteľných spojov Z sa poškodená exteriérová doska g vyberie a nahradí sa novou, na ktorej vnútornej stene Ä je vopred paralelne s rámom g upevnená prĺchytka j a po obvode tesniaci prvok 2. Potom sa exteriérová doska g upevnĺ rozoberateľnými spojmi Z ku konzole Q a nakoniec sa interiérová doska i zafixuje proti rámu l upevňovacou lištou 13.Rozumie sa, že príklad konkrétneho uskutočnenia technického riešenia je predstavený iba na ilustráciu,a nie ako obmedzenie rozsahu ochrany technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru.1. Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou, obsahujúce rám (1), interiérovú dosku (3) a eXteriérovú dosku (2), medzi ktorými je umiestnená izoláčná výplň (4), pričom exteriérová doska (2) prelcrýva rám (l), V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že na vnútornej stene (21) exteriérovej dosky (2) je paralelne s rámom (1) upevnená príchytka (5) a na vnútornej stene (l l) rámu (l) je upevnená konzola (6), pričom príchytka (5) a konzola (6) sú navzájom spojené rozoberateľným spojom (7).2. Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že medzi príchytkou (5) a konzolou (6) je umiestnený izolačný prvok (8).3. Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou podľa nároku l alebo 2, V y z n a č u j ú c e s a tý m , že rám (l) je vytvorený ako trojkomorový, pričom izolačný prvok (8) je situovaný oproti strednej komore (12) rámu (1).4. Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou podľa niektorého z predošlých nárokov, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že po obvode vnútornej steny (21) exteriérovej dosky (2) je umiestnený tesniaci prvok (9).

MPK / Značky

MPK: E06B 3/96, E06B 3/72

Značky: odnímateľnou, dverové, doskou, krídlo, exteriérovou

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7531-dverove-kridlo-s-odnimatelnou-exterierovou-doskou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dverové krídlo s odnímateľnou exteriérovou doskou</a>

Podobne patenty