Paramultikolektor

Číslo patentu: U 7529

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 13. 5. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 03 D 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 29. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Liptovský Mikuláš, SKRotorové nosné plochy v tvare parakrídla alebo guľového vrchlíka sú pripevnené lankami a tieto smerujú do ťažiska(7). Stlp obsahuje stred (l), na ktorom sú upnuté primárne nosníky (4) a sekundárne nosníky (5), na ktorých sú rozmiestnené vrtule (2). Ťažisko (7) obsahuje príchyty laniek a energetické centrum s úpravou elektrickej energie. V aplikácii pre multikoptéru alebo multivímik je energetické Centrum zdrojom energie pre elektrické motory, prípadnýTechnické riešenie sa týka paramultikolektora, ktorý možno uplatniť ako veterný kolektor na snímanie výškového vetra a snímanie umelého termodynamický vyvolaného umelého prúdenia ejektorrni alebo ho možno uplatniť ako nosnú plochu a závesnej multikoptéry alebo multivímika.Veternoenergetické systémy a letecké kolmo štartujúce zariadenia pre vyššie výkony alebo nosnosti uplatňujú veľkopriemerové turbíny alebo rotory s vysokým podielom hmotnosti aerodynamických plôch na celkovej váhe zariadení. Multirotorové systémy sú menej rozšírené a neobsahujú prvky na ich hybridizáciu alebo optimalizáciu vyhotovenia, skladovania alebo univerzálnosť uplatnenia.Dôsledok vysokej hmotnosti zariadení V súčasnom stave techniky sú nároky na materiálové náklady, nároky na zakladanie veternoenergetických systémov, najmä v ťažko prístupnom teréne alebo v hlbokých vodách. Pri leteckých aplikáciách sú vysoké nároky na výkon motora a skladovanie v pokojovom stave.Technické riešenie eliminuje niektoré nevýhody súčasného stavu riešením, ktorého podstatou je paramultikolektor z množiny vrtúľ v tvare guľového vrchlíka alebo parakrídla, ktoré sú ptiprbnrné lankami smerujúce do ťažiska, ich stred obsahuje otočné príchyty primárnych nosníkov a sekundárnych nosníkov, na ktorých sú prichytené vrtule s posunutými rozstupmi. Stred ďalej obsahuje vybranie pre nezávislý stĺp, ktorý slúži na skladovanie zariadenia v pokojovej polohe so sklopenými primárnymi nosníkmi a sekundárnymi nosníkmi. Ťažisko paramultikolektora obsahuje príchyty laniek aspoň v dvoch bodoch je nezávislé na stĺpe a podľa vyhotovenia môže obsahovať energetické centrum zložené zo zariadení na úpravu elektrických hodnôt z generátora na vrtuliach (turbínach), akým sú rozvody, transformátory, meniče alebo usmerňovače, akumulátory alebo tepelné zdroje pre tlakové ejektory indukčného prúdenia.Systém ejektorových dýz umožňuje výrazné zvýšenie koeficientu prevádzky, ktorá je praktický nepretržitá. V slabom vetre alebo za bezvetria vzniká kužeľový prúd vzduchu indukčným prúdením tlakového média z ejektorových dýz tak, aby základňa kužeľa pokiyla plochu paramultikolektora, ktorý sa dištančnými Členmi nastaví do polohy a vzdialenosti od ťažiska pre optimálne rýchlostné a plošné pomery. Systém zdroja tlakového média je koncipovaný ako otvorený termodynamický parný alebo vzdušný cyklus alebo ako akumulátor tlakového vzduchu, pričom zdroj tepla môže byť akumulované teplo, teplo slnka alebo biomasy.Paramultikolektor vytvára rovnomerné napätie všetkých laniek účinkom zmeny výkonu do motorov vrtúľ podľa pokynov zo senzorov na primárnych nosníkoch a sekundárnych nosníkoch, ktoré snímajú napätie v ich povrchových vláknach, s príslušnou reakciou na vyrovnanie tvam guľového vrchlíka.Vyrovnaný tvar zaručuje najmä bezpečnosť letu pri aplikácii plochy paramultikolektora pre multikoptéru alebo multivírnik. V tomto prevedení vrtule obsahujú elektromotory, ťažisko obsahuje zdroj elektrickej a ťažnej energie, stĺp slúži ako úložný prostriedok v stave nečinnosti, pričom plocha multikolektora zaberá len malý pôdorysný priestor.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku 1 je bočný pohľad na zariadenie v pokojovom stave uložené na úložnom stĺpe s rozvinutými a čiarkovane so sklopenými primárnymi nosníkmi a sekundárnymi nosníkmi. Na obrázku 2 je pohľad zhora na rozvinutú plochu paramultikolektora.Paramultikolektor pre prenosnú malú veternú elektráreň obsahuje stred l, ktorý je v pokojovom stave(za bezvetria) nasunutý na stĺp Q. Zo stredu l visia na obrázku 1 (čiarkovane) primárne nosníky i a sekundárne nosníky j, na ktorých sú rozmíestnené vrtule g so vzájomne presadenými roztečami. Štart zariadenia do činnosti je postupný. Do oblúka sa účinkom elektropohonu vztýčia primárne nosníky po nich sekundárne nosníky j. Následne sa pružne alebo navijákmi predĺžia upútacie lanká v dištančných členoch à a plocha zaujme tvar guľového vrchlíka. Vietor, prípadné prídavné prúdenie vzniknuté indukčným strhávaním vzduch z prúdu tlakového média z ejektorov drží plochu v pracovnej polohe v optimálnej výške pre dané prostredieumiestnenia veternej elektrárne. Malé generátory na každej Vrtuli z sú zmeniteľné na elektromotory a generujú elektrickú energiu V sériovom paralelnom zapojení s prenosom do ťažiska Z, kde je elektrická energia spracovaná do požadovanej formy. Nízka špecifická hmotnosť plochy paramultikolektora umožňuje prakticky nepretržitú prevádzku, ktora je pri slabom Vetre umožnená umelým prúdením z indukčného prúdenia ejektorovými dýzami a tlakom získaným termodynamicky z akumulovaného tepla (tlaku) alebo z priameho ohreVu slnkom, biomasou. Nárast koeficientu prevádzky priamo ovplyvní cenu l KWh a v prípade malej prenosnej veternej elektrárne zabezpečí špičkovú energiu V čase potreby bez nárokov na väčšie elektroakumulačné kapacity. Výhodou je možnosť operoVať Vo vyšších Vrstvách prúdenia bez potreby vysokého stožiara s neadekvátnymi nákladnú pre malú jednotku.Iné Vyhotovenie je použitie systému pre jednotky s veľkým výkonom a umiestnené na ťažko prístupných miestach, resp. na hladine s hlbokou vodou. Principiálne je zloženie a činnosť ako v predošlom príklade, ale pri vyšších rozmeroch. Tu je nosnou výhodou úspora masívnej platformy, ktorú nahrádza len stĺp Q bez ohybovej záťaže umiestnený na nosnom kotvenom plavidle.1. Paramultikolektor pre Veternoenergetické alebo manipulačné letecké systémy obsahujúce multivrtuľové nosné plochy V tvare parakrídla alebo guľového Vrchlíka pripevnené lankami, ktoré smerujú do ťažiska,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stred (l) paramultikolektora obsahuje otočné príchyty pre primárne nosníky (4) a pre sekundárne nosníky (S), na ktorých sú so vzájomne posunutými rozstupmi rozmiestnené vrtule (2), stred (l) ďalej obsahuje vybranie pre stĺp (6) nezávisle ukotvený na paramultikolektore, pričom ťažisko (7) obsahuje príchyty laniek, energetické centrum a je zavesené aspoň V dvoch bodoch nezávisle na stlpe2. Paramultikolektor podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že k energetickému centru pri ťažisku (7) je priradený systém ejektorových dýz v smere záklonu laníek, ktoré obsahujú dištančné členy (3),ktoré sú pružné alebo obsahujú navijáky, pričom ejektorové dýzy sú tlakovo napojené na systém zdroja tlakového média koncipovaný termodynamicky alebo akumulačne.3. Paramultikolektor podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že primárne nosníky (4) a sekundárne nosníky (5) obsahujú senzory napätia V spojení s procesorom ovládania výkonu motorov každej vrtule (2).4. Paramultikolektor podľa nároku 1 a nároku 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je nosnou plochou závesnej multikoptéry alebo multivírnika, pričom stlp (6) slúži ako nezávislý úložný prostriedok.

MPK / Značky

MPK: F03D 1/02

Značky: paramultikolektor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7529-paramultikolektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Paramultikolektor</a>

Podobne patenty