Číslo patentu: U 7525

Dátum: 01.08.2016

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 18. 5. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 16 H 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 28. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Liptovský Mikuláš, SK KZLM-TILIA, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš, SKMultimotor má motory (8) rozmiestnené okolo veľkého kolesa (2), pričom malé kolesá (5) na hriadeľoch motorov (8) aprídavné malé kolesá (7) sú medzi vonkajším obvodom veľkého kolesa (2) a vnútorným obvodom opásania (l).Technické riešenie sa týka multimotora na účely pohonu mobilných zariadení osobitne elektrolietadiel z dôvodu výhodných parametrov hmotnosti a optimálnych otáčok. Recipročným uplatnením je elektrogenerátor na nízkohmotnostné účely.Nároky na minimálnu hmotnosť mobilných zariadení, osobitne lietadiel s elektropohonom (multikoptéru) sú V súčasnosti uplatňované integrovaním menších jednotiek do mnohopočetných sústav alebo uplatňovaním zariadení s nižším výkonom na účely bez nárokov na vyšší vztlak. Multikoptéry (drony) sú tak určené na zdvih kamier alebo predmetov, ktoré majú obmedzenú hmotnosť (urgentné lieky, prístroje), donáška potravín a podobne. Diaľkové a technicky jednoduché ovládanie V súčinnosti s nízkou celkovou hmotnosťou umožňuje uplatniť čisto elektrický pohon na LiIon batérie alebo superkondenzátory, prípadne hybridný pohon na stále širšie aplikácie V rôznych variantoch. Na redukciu otáčok sú používané najmä planétové prevody, ktoré však obmedzujú životnosť zariadení pri zvýšenom namahaní ložísk medzikolies a ich ozubenia.Zvýšenie výkonových a ekonomických parametrov súčasného stavu mobilných pohonov umožňuje technické riešenie, podstatou ktorého je multirotor integrovaný s reduktorom otáčok obsahujúci aspoň dva motory pružne prichytené pružnou príchytkou k rámu alebo náboju pre ložiská centrálneho výstupného hriadeľa. Malé kolesá každého motora sú V styku s odvaľovaním na veľkom kolese po jeho vonkajšom obvode a V styku s opásaním na jeho vnútornom obvode, pričom veľké koleso je ľahčené skladaním zo širšieho obvodu so spoj nicou, ktorá obvod spája s osou výsmpného hriadeľa.Medzi dvojicou motorov sa nachádzajú prídavné malé kolesá nezávisle voľne uložené medzi veľkým kolesom a opásaním, ktorých otáčky sú protibežné. Každé prídavné koleso tak zvyšuje krútiaci moment pri maximálne dovolenej obvodovej sile jedného malého kolesa.Stykové plochy medzi veľkým kolesom, opásaním a malými kolesami alebo prídavnými kolesami môžu byť trecie plochy pri dostatočnom počte stykov s materiálom vhodným pre trecie prevody, ako sú kysličníky Al, Si, Cu alebo rôzne trecie obloženia pri optimálnej voľbe parametrov podľa potreby výkonu, účinnosti a životnosti V závislosti na statickom koeficiente trenia a pevnosti materiálu na tlak. Integrovaný systém pohonu z množstva menších jednotiek umožňuje nízky jednotkový prenosový Výkon pri súčasnom poklese špecifickej hmotnosti motorov a využití vysokých otáčok.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l je bočný pohľad s čiastočným rezom multimotora s integrovaným reduktorom. Na obrázku 2 je pohľad V smere osi výstupného hriadeľa.Multimotor pre pohon vrtúľ multikoptéry s účelovým využitím v manipulačnej záchranárskej technike alebo osobnej doprave a turizme. Multimotor je pod každou vrtuľou, napr. quadrokoptéry, a obsahuje napr. štyri elektromotory § s malými kolesami á a štyri prídavné malé kolesá l. Oproti veľkému kolesu g sú desaťkrát menšieho priemeru, čím je daný prevodový pomer redukcie otáčok elektromotorov §. Relatívne malý výkon na jednu vrtuľu umožňuje použiť trecie prevody stykom napr. oXidovaného duralu na stykových krúžkoch všetkých kolies. Rozmery a výkony sú variabilné podľa účelu použitia. Pre všetky varianty platia všeobecne prínosy konštrukcie pre hmotnostné a účinnostné parametre. Radiálny prítlak malých kolies j a prídavných kolies Z je prítlakom z opásania l, napr. vo forme zverného kotúča - pružného medzikružia, ktoré sa točí opačne oproti veľkému kolesu z a ktoré je poháňané tiež prídavnými malými kolesami Z, a to bez záťaže ložísk. Početnosť malých vysokootáčkových motorov a spôsob redukcie umožňujú minimalizovať špecifickú hmotnosť multimotorov včítane redukcie pod 0,8 kg na inštalovaný kw.Možnosť krátkodobo preťažiť motory umožňuje efektívny zvoz bremien z hôr (zranení ľudia, odpad, drevo). Po výkonnom krátkodobom zdvihu nasleduje nízkovýkonové klesanie. Úspora hmotnosti a nákladov jemožná aj pre Variant hybridu so spaľovacím motorom pre tlačnú vrtuľu pri vodorovnom lete a súčasnom dobíj aní batérie pre krátkodobé zaťaženie elektromotorov.Iným príkladom je recipročné použitie multimotora vo funkcii elektrogenerátora všade tam, kde je zdroj otáčok nízkootáčkový (veterné a vodné energosystémy). Osobitne V pokročilých systémoch, ktoré sú určené na prevádzku vo vyšších vrstvách prúdenia vzduchu, a kde špecifická hmotnosť hrá významnú úlohu pre prevádzkovateľnosť na vysokých konštrukciách alebo na lietajúcich zariadeniach aerodynamického alebo aerostatického vyhotovenia. Použitie tvrdých, tepelne alebo chemicky spracovaných materiálov umožňuje technické riešenie s životnosťou valčekového bezmazného ložiska pri účinnosti 0,96, pričom straty vytvára prevažne valivý odpor kolies. Ložiská generátorov (motorov) sú bez záťaže.Iný príklad je dvoj stupňová a viacstupňová redukcia otáčok v aplikáciách pre extrémne prevodové pomery. V týchto prípadoch sú motory § v usporiadaní multimotorov, čím je realizovaný prvý redukčný stupeň. Ich centrálny výstupný hriadeľ je polohovaný na obvode koncového výstupného veľkého kolesa g. Prevod je vhodný na redukciu otáčok v technológii mlynov, drvičov, valcov a pod, alebo multiplikácii otáčok pri veľkopriemerových veterných turbínach. Pri trecích stykových plochách je výhodou možnosť prekĺznutia pri nárazoch a dostatočnej prenosovej sile viacnásobným stykom kolies.l. Multimotor integrovaný s reduktorom otáčok, obsahujúci nmožinu menších motorov rozmiestnených okolo centrálneho výstupného hriadeľa, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že aspoň dva motory (8) sú prichytené radiálne alebo výsuvnou pružnou príchytkou (4) k rámu alebo náboju (6), ich malé koleso (5) je v styku s veľkým kolesom (2) na jeho vonkajšom obvode a v styku s opásaním (l) na jeho vnútornom obvode, pričom veľké koleso (2) obsahuje spojnicu (3) prichytenú na osi výstupného hriadeľa.2. Multimotor podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že medzi dvojicou motorov (8) sa nachádzajú prídavné malé kolesá (7) nezávisle polohované medzi veľkým kolesom (2) a opásaním (l).3. Multimotor podľa nároku l a 2, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že stykové plochy medzi veľkým kolesom (8), opásaním (l) a malými kolesami (7) sú trecie plochy materiálu s optimálnymi trecími vlastnosťami ako kysličníky Al, Si, Cu alebo trecie obloženia známe z techniky pre vysoké statické trenie.

MPK / Značky

MPK: F16H 1/22, F16H 1/36, F16H 1/32

Značky: multimotor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7525-multimotor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multimotor</a>

Podobne patenty