Spôsob úpravy palných zbraní strieľajúcich jednotnými nábojmi na perkusné zbrane

Číslo patentu: U 7507

Dátum: 01.08.2016

Autor: Balko Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) IVDátum podania prihlášky 14. 7. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 41 A 9/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 3. 2016 F 41 A 21/00 Vestník UPV SR č. 03/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 8. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 16. 6. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Spôsob úpravy palných zbraní strieľajúcich jednotnými nábojmi na perkusné zbranePri spôsobe úpravy pôvodnej hlavne (l) najednotný náboj sa odvŕtá nábojová komora (2), následne sa do nej naréže závit, do ktorého sa naskrutkuje dnová skrutka (4) s perkusným pistonom (5). Ostatné funkčné celky zbraní ostávajú zachované. Zbraň aj naďalej svojím výzorom zvonkunevykazuje žiadne viditeľné úpravy.Technické riešenie sa týka spôsobu úpravy zbraní konštruovaných na strieľanie jednotného náboja, ktorých výsledný Vzhľad zostane zachovaný, ale ich ñinkcia bude zmenená na perkusnú predovku.Palné zbrane konštruované na jednotný náboj pracujú na princípe okarnžitého uvoľnenia chemicky naakumulovanej energie prachovej zlože umiestnenej v jednotnom náboji, ktorý tvorí celok obsahujúci strelu,nábojnicu, zápalku a prachovú zlož. Jednotný náboj je pri týchto zbraniach odpalovaný bicím mechanizmom umiestneným v závere zbraní z nábojovej komory hlavne, z ktorej je po výstrele prázdna nábojnica vyťahovaná smerom vzad v protismere výstrelu. Pri rôznych konštrukciách zbraní strieľajúcich jednotný náboj je po výstrele zrealizovaný funkčný cyklus odpálenie náboja, extrakcia prázdnej nábojnice, napnutie bicieho mechanizmu a zasunutie nového náboja, a to bud mechanickou obsluhou zbrane, alebo automaticky zo zásobníkového zariadenia, v ktorom sú ďalšie jednotné náboje. Zbrane s perkusným zámkom vychádzajú väčšinou z historických zbraní, nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť a nie sú vhodné na každodenné nosenie.Spôsob úpravy na perkusnú zbraň spočíva v odstránení nábojovej komory pre jednotný náboj jej odvftaním, vyrezaním požadovaného závitu, do ktorého sa naskrutkuje dnová skrutka s perkusným pistónom.Ostatné funkčné celky upravovaných zbraní zostávajú bez zásahov, čo umožní zachovat pôvodný vzhľad zbrane. Z takto upravenej zbrane nie je možné spätne strieľať jednotný náboj.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je vyobrazená hlaveň zbrane strieľajúca jednotný náboj. Na obrázku 2 je vyobrazená upravená hlaveň s dnovou skrutkou a perkusným pistónom.Spôsob úpravy zbrane strieľajúcej jednotný náboj, napr. samonabíjacia pištoľ CZ vz.75, ktorá strieľa jednotný náboj 9 x 19 mm v samonabíjacom režime, dosiahneme tým, že do jestvujúcej hlavne l (obrázok 1) sa v mieste nábojovej komory g nareže závit, do ktorého sa pevne naskrutkuje dnová skrutka í (obrázok 2) s perkusným pistónom j. Po opätovnom vložení takto upravenej hlavne â (obrázok 2) do zbrane dostaneme perkusnú jednoranovú zbraň na čierny prach, so zachovaním pôvodného vzhľadu zbrane, ktorú pred každým výstrelom treba opätovne nabiť. Nabíjanie zbrane spočíva v tom, že do hlavne â v smere od ústia nasype používateľ čierny pušný prach, následne upchávku a strelu. Na perkusný pistón á zo zadnej strany hlavne â umiestni zápalku, natiahne pôvodný bicí mechanizmus zbrane a môže vystreliť strelu. Po vystrelení strely musí opätovne zopakovať celý postup nabíjania. Popísanú konštrukciu je možné použiť na palné zbrane rôzneho typu.Priemyselnou využiteľnosťou úpravy zbrane stríeľajúcej jednotný náboj na perkusnú zbraň je sprístupnenie palných zbraní väčšiemu okruhu koncových používateľov podľa platnej legislatívy o nadobúdaní palných zbraní. NÁROKY NA OCHRANUSpôsob úpravy palných zbraní strieľajúcich jednotnými nábojrni na zbrane perkusné, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že z hlavne (1) na jednotný náboj sa odvfta nábojová komora (2), následne sa do nej nare že závit, do ktorého sa naskrutkuje dnová skrutka (4) s perkusným pistónom (5).

MPK / Značky

MPK: F41A 21/16, F41A 9/52

Značky: jednotnými, palných, perkusné, nábojmi, úpravy, strieľajúcich, zbraně, spôsob, zbraní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7507-sposob-upravy-palnych-zbrani-strielajucich-jednotnymi-nabojmi-na-perkusne-zbrane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob úpravy palných zbraní strieľajúcich jednotnými nábojmi na perkusné zbrane</a>

Podobne patenty