Jednorazový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom a spôsob jeho vyhotovenia

Číslo patentu: U 7429

Dátum: 02.05.2016

Autori: Hiľovský Roman, Timko Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 6. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 651) 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 12. 2015 A 47 G 19/00 Vestník UPV SR Č. 12/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 2. 5. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 4. 4. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Jednorazový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom a spôsob jeho vyhotoveniaOchranný označovací prvok je tvorený označovacou páskou (2), ktorá je cez lepiacu vrstvu (ll) pripevnená na jednorazový výrobok (l) a na druhú stranu označovacej pásky(2) je nanesený farebný indikátor (3). Opísaný je aj spôsob vyhotovenia jednorázového plastového alebo papierového výrobku s ochranným označovacím prvkom.Technické riešenie sa týka jednorázového plastového alebo papierového výrobku s ochranným označovacím prvkom a spôsob jeho vyhotovenia, určeného na zabránenie viacnásobnému použitiu jednorazových plastových a papierových výrobkov.V súčasnosti sú známe obaly z priehľadnej fólie na jednorazové výrobky, ktoré dávajú používateľovi pri otvorení informáciu, že tento obal bol prvýkrát otvorený, že ho už neotvorila žiadna neoprávnená osoba a použila jednorazový výrobok. Nevýhodou tohto riešenia je funkčná nespoľahlivosť a možnosť opätovného prebalenia jednorázového výrobku.Ďalšie známe riešenie je uvedené v zverejnenej českej prihláške vynálezu PV č. 3 385 - 97 s názvom Papierové výrobky na jedno použitie s indikátorovými prostriedkami, kde indikátorové prostriedky dávajú viditeľne rozpoznateľný signál používateľovi, že požadované vlastnosti nie sú zachované, ak sa papierový výrobok namočí kvapalinou, indikátor sa stratí. Nevýhodou tohto riešenia je, že používateľ môže byť uvedený do omylu tým, že si nepreverí skutočnosť, či výrobca pripojil indikátorový prostriedok na konkrétny papierový výrobok alebo nie.Ďalšie známe riešenie je uvedené v popise vynálezu k československému autorskému osvedčeniu č. 260 773 s názvom Zariadenie na fixáciu farbiva na povrchu hadice alebo pásky, ktoré sú z plastu, z ktorých sa delením vyhotovujú označovacie návlačky alebo štítky. Nevýhodou tohto riešenia je nielen veľká obťažnosť fixácie farbiva na jednorazových výrobkoch, ale aj nemožnosť zistenia, či už bol skôr jednorazový výrobok použitý iným používateľom.Ďalšie známe riešenie je opísané v európskom patentovom spise EP č. 1 532 002 s názvom Trvanlivé bezpečnostné označenie a bezpečnostné predmety využívajúce toto označenie, kde bezpečnostné označenie nielenže je odolné proti chemickému a mechanickému poškodeniu, ale aj proti kvapalinám. Nevýhodou tohto riešenia je nemožnosť jeho použitia na papierových a plastových jednorazových výrobkoch.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje jednorazový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený najmenej jednou označovacou páskou, na ktorú je z jednej strany pripevnený farebný indikátor a druhá strana označovacej pásky je cez lepiacu vrstvu pripevnená na jednorazový výrobok.Je výhodné, že jednorazovým výrobkom je jednorazová hygienicky neškodlivá slamka a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý pribor, a/alebo jednorazová hygienicky neškodlivá miska, a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý tanier, a/alebo jednorazová hygienicky neškodlivá tácka, a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý pohár, a/alebo jednorazová hygienicky neškodlivá fľaša, a/alebo jednorazová krabica,a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý podnos, a/alebo jednorazová vanička, a/alebo jednorazový obrus,a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý termobox.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje spôsob vyhotovenia jednorázového plastového alebo papierového výrobku s ochranným označovacím prvkom podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa najprv na očistený jednorazový výrobok prilepí jedna časť označovacej pásky a ďalej sa na druhú časť označovacej pásky nanesie farebný indikátor, ktorý sa následne pri styku s kvapalinou rozpustí a nakoniec zafarbí označovaciu pásku a jednorazový výrobok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku č. 1 je schematické znázornenie ochranného označovacieho prvku na jednorazovom kruhovom výrobku a na obrázku č. 2 je schematické znázornenie ochranného označovacieho prvku na jednorazovom plochom výrobku. Príklady uskutočneniaPríklad č.1 Jednorázový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom podľa obrázka č. 1 jetvorený označovacou páskou z, ktorou je potravinársky papier. Na jednu stranu označovacej pásky z je nanesená lepiaca vrstva 11, ktorou je potravinárske lepidlo. Označovacia páska g je cez lepiacu vrstvu pripevnená na jednorazový Výrobok l. Na druhú stranu označovacej pásky g je nanesený farebný indikátor i, ktorým je práškové potravinárske farbivo.Spôsob vyhotovenia jednorázového plastového alebo papierového výrobku s ochranným označovacím prvkom podľa obrázka č. 2 spočíva V tom, že sa najprv na očistený jednorazový výrobok l, ktorým je jednorazová hygienicky neškodliVá papierová tácka, prilepí jedna časť označovacej pásky z a následne sa na druhú časť označovacej pásky z nanesie farebný indikátor à, ktorý sa pri styku s kvapalinou rozpustí a zmení práškové skupenstvo na tekuté skupenstvo a nakoniec zafarbí označovaciu pásku z a jednorazový výrobok l, čo dáva používateľovi informáciu o jeho znehodnotení.Jednorazový plastový a papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom podľa tohto technického riešenia je možné využiť na zabránenie viacnásobnému použitiu jednorazových plastových a papierových výrobkov, ktorými sú jednorazové slamky, jednorazové príbory, jednorazové misky, jednorazové taniere, jednorazové tácky, jednorazové poháre, jednorazové fľaše, a to najmä V bufetoch a zariadeniach rýchleho občerstvenia.1. Jednorazový plastový alebo papierový Výrobok s ochranným označovacím prvkom, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený najmenej jednou označovacou páskou (2), na ktorú je z jednej strany pripevnený farebný indikátor (3), a druhá strana označovacej pásky (2) je cez lepiacu vrstvu (l l) pripevnená na jednorazový výrobok (1).2. Jednorazový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom podľa nároku 1,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jednorazovým výrobkom (1) je jednorazová hygienicky neškodliVá slamka a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý príbor, a/alebo jednorazová hygienicky neškodliVá miska,a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý tanier, a/alebo jednorazová hygienicky neškodliVá tácka, a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý pohár, a/alebo jednorazová hygienicky neškodliVá fľaša, a/alebo jednorazová krabica, a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý podnos, a/alebo jednorazová Vanička, a/alebo jednorazový obrus, a/alebo jednorazový hygienicky neškodlivý termobox.3. Spôsob vyhotovenia jednorázového plastového alebo papierového výrobku s ochranným označovacím prvkom, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že sa najprv na očistený jednorazový výrobok (1) prilepí jedna časť označovacej pásky (2) a ďalej sa na druhú časť označovacej pásky (2) nanesie farebný indikátor (3),ktorý sa následne pri styku s kvapalinou rozpustí a nakoniec zafarbí označovaciu pásku (2) a jednorazový Výrobok (1).

MPK / Značky

MPK: A47G 19/03, B65D 5/43

Značky: výrobok, spôsob, označovacím, ochranným, jednorázový, prvkom, vyhotovenia, papierový, plastový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7429-jednorazovy-plastovy-alebo-papierovy-vyrobok-s-ochrannym-oznacovacim-prvkom-a-sposob-jeho-vyhotovenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednorazový plastový alebo papierový výrobok s ochranným označovacím prvkom a spôsob jeho vyhotovenia</a>

Podobne patenty