Otvárač viečok nádob

Číslo patentu: U 7313

Dátum: 03.12.2015

Autor: Oravec Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 11. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 6713 7/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 B 651) 51/00 Vestník UPV SR č. 07/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky 5063-2014(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Otvárač viečok nádobOtvárač viečok nádob je tvorený hranatou drevenou tyčou(l) na jednom konci ukončenou klinom (2) s uhlom 30 °,ktorý je aspoň z dvoch strán obopnutý kovovou násadkou(3), ktorá má plochý vyčnievajúci nos (4). Kovová násadka(3) má na bočných stranách úpony (5), ktoré sú zatlačenédo drevenej tyče (l).Technické riešenie sa týka otvárača viečok nádob použiteľného najmä pre maliarov a natieračov. Technické riešenie spadá s hľadiska použitia do oblasti stavebníctva, záhradkárstva, modelárstva, hobby, automobilového priemyslu a iných odvetví.Zo stavu techniky je bežne známe otváranie plechových nádob s obsahom farieb, lakov, pigmentov, hnojív pomocou rôznych nástrojov, ako sú napríklad skrutkovače, špachtle a pod. Pritom nie sú známe špeciálne nástroje, náradie určené len na otváranie plechoviek s uzatvárateľnými plechovými viečkami. Tým, že sa na otváranie plechoviek používajú nie na to určené špeciálne nástroje, dochádzalo k deforrnácii okrajov plechoviek a k deformáciám viečka. Tiež dochádzalo k pracovným úrazom v dôsledku skĺznutia použitého nevhodného nástroj a.Opísané skutočnosti evokovali vytvorenie pomôcky na otváranie plechoviek, najmä pre maliarov a natieračov. Výsledkom tohto úsilia je opisovaný otvárač viečok nádob v predloženom úžitkovom vzore.Uvedené nedostatky sú odstránené otváračom viečok nádob podľa technického riešenia, ktorého podstata je založená na tom, že je tvorený hranatou drevenou tyčou na jednom konci ukončenou klinom, ktorý je aspoň z dvoch strán obopnutý kovovou násadkou, ktorá má plochý vyčnievajúci nos. Kovová násadka má na bočných stranách úpony, ktoré sú zatlačené do drevenej tyče. Je výhodné, ak klin hranatej drevenej tyče má uhol 30 °.Výhody súpravy otvárača viečok nádob podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Účinky spočívajú najmä V tom, že vo všeobecnosti otvárač plechoviek slúži na rýchle,efektívne a účelné využitie náterových hmôt s bezpečnou manipuláciou.Prehľad obrázkov na výkresochOtvárač viečok nádob podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na obrázku 1, ktorý znázorňuje otvárač na viečka plechoviek. Na obrázku 2 je znázornený detail hrotu otvárača.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia otvárača viečok nádob podľa technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého náčinia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísaný otvárač viečok nádob s obsahom tekutých látok, najmä pre maliarov a natieračov. Otvárač viečok nádob je tvorený hranatou drevenou tyčou l z bukového alebo jelšového dreva s dĺžkou 375 mm na jednom konci ukončenou klinom g s uhlom 30 °. Tento klin g je z dvoch strán obopnutý kovovou násadkou 3, ktorá má plochý vyčnievajúci nos í. Kovová násadka 3 má na bočných stranách úpony á, ktoré sú zatlačené do drevenej tyče l. Kovová násadka 3 je plechová, z pružinovej pásoviny C-65, čo je to znázomené na obrázku 1 a 2.Otvárač viečok nádob s farbami, lakmi alebo riedidlami môže byť aj súčasťou súpravy, ktorá ďalej pozostáva z troch miešacích drevených paličiek s dĺžkou 375 mm a šiestich miešacích paličiek s dĺžkou 240 mm a dávkovacej mierky viaczložkových tekutých látok. K súprave môže tiež patriť tkanina zo 100 bavlny s rozmermi 200 X 200 mm na čistenie náčinia. Všetky komponenty sú uložené v kartónovej krabičke.Otvárač viečok nádob s farbami, lakmi alebo riedidlami podľa technického riešenia nachádza uplatnenie najmä V stavebníctve, záhradkárstve, modelárstve, hobby, automobilovom priemysle a v iných odvetviach,kde sa používajú náterové, maliarske a iné hmoty.1. Otvárač viečok nádob, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je tvorený hranatou drevenou tyčou (1) na jednom konci ukončenou klinom (2), ktorý je aspoň z dvoch strán obopnutý kovovou násadkou (3), ktorá má plochý vyčnievajúci nos (4) kovová násadka (3) má na bočných stranách úpony (5), ktoré sú zatlačené do drevenej tyče (1).2. Otvárač viečok nádob podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci s a tý m ,nej tyče (l) má uhol 30 °.

MPK / Značky

MPK: B67B 7/00, B65D 51/32

Značky: otvárač, viečok, nádob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7313-otvarac-viecok-nadob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otvárač viečok nádob</a>

Podobne patenty