Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá

Číslo patentu: U 7303

Dátum: 03.12.2015

Autor: Kivader Marián

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 10. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 60 T 11/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 Vestník UPV SR Č. 07/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidláOvládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá sa skladá z hydraulickej časti a mechanickej Časti, ktoré sú spojené skrutkou (25) a tiež vzájomne prepojené ovládacími pákami (26), ktoré vyvodia po privedení vstupného hydraulického tlaku (PH) pôsobením na piest (3) cez tlačidlo (5) pevne spojené s vidlicou (6),nastavovací čap (22), nastavovaciu tyč (23) a súčasne vodiacu súčiastku (16) s pohyblivo umiestneným tlačným klinom (18) vysunutím tlačného klina (18) brzdný účinok na diskovej brzde (F). Zároveň je možné dosiahnut vyvodenie brzdného účinku (F) na diskovej brzde vyvodením silyTechnické riešenie sa týka ovládacieho valca diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá, ktorý je určený na zvýšenie funkčnosti a životnosti diskovej brzdy.Je známe vyhotovenie ovládacieho valca diskovej brzdy s hydraulickým ovládaním v traktoroch, ked sa tento valec skladá z dvoch častí, a to hydraulickej a mechanickej, ktoré sú zastavané do kompaktného telesa valca. Výhodou je kompaktnosť riešenia. Nevýhodou tohto riešenia je veľká prácnosť a vysoké náklady na výrobu, ako aj vyššia sila potrebná na ovládanie diskovej brzdy. Po opotrebení, poruche valca sa musí vymeniť celý komplet.Je tiež známe technické riešenie ovládacieho valca diskovej brzdy v traktoroch uvedené v slovenských zapísaných úžitkových vzoroch UV č. 3068 s názvom Ovládací valec brzdy ktoré je tvorené dvoma samostatnými časťami, a to hydraulickou časťou a mechanickou časťou, ktoré sú navzájom spojené skrutkovým spojom, kde hydraulická časť ovláda mechanickú časť cez prevod. Tým je možné znížiť silu potrebnú na ovládanie diskovej brzdy. Pri opotrebení stačí vymeniť hydraulickú časť - hydraulický valec ovládania diskovej brzdy. Náklady na výrobu a prípadnú opravu sú nižšie.Ďalším riešením uvedeným V slovenských zapísaných úžitkových vzoroch UV č.3894 s názvom Ovládací valec brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá je podobné riešenie, navyše doplnené ochranným krytom na ochranu spodnej časti hydraulického valca proti prenikaniu a nalepeniu rôznych nečistôt, ktoré zabraňujú pohybu piesta hydraulického valca, čím dochádza k znefunkčneniu ovládacieho valca diskovej brzdy.Aj napriek použitiu ochranného krytu na ochranu spodnej časti hydraulického valca ovládacieho valca diskovej brzdy dochádza vplyvom vlhkosti a poveternostných vplyvov k nefunkčnosti hydraulického valca zablokovaním piesta alebo poškodeniu tesnenia a následnej nefunkčnosti hydraulického valca diskovej brzdy vplyvom tečenia. Rovnako V časti nastavenia zdvihu môže dôjsť k zadretiu mechanizmu vplyvom dlhodobého pôsobenia vonkajších vplyvov.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie ovládacieho valca diskovej brzdy, ktorý je upevnený pri oboch zadných kolesách pod premostením, pozostávajúci z najmenej dvoch samostatných častí, a to hydraulickej a mechanickej, navzájom prepojených najmenej jednou skrutkou a najmenej jednou ovládacou pákou vytvárajúcou spolu s konzolou s ďalšími dielmi pákový prevod, ktorý prenáša silu z hydraulického valca cez mechanickú časť a tlačný klin na diskovú brzdu a súčasne umožňuje prenos mechanicky sily z ručnej brzdy cez mechanickú časť a tlačný klin na diskovú brzdu, čo umožňuje znížiť sily v ovládacom valci diskovej brzdy. Výhodou tohto technického riešenia je aj zabránenie vzniku korózie hydraulického valca, prípadne jej oddialenie použitím vhodnej povrchovej úpravy hydraulického valca vrátane funkčného jeho otvoru, čo vedie k zvýšeniu funkčnosti a životnosti ovládacieho valca diskovej brzdy a súčasne zníženiu nákladov na prevádzku. Ďalšie zlepšenie predstavuje aplikovanie klzného laku na závit mechanizmu nastavenia zdvihu, čo prinesie dlhodobo ľahký chod a spoľahlivosť pri nastavovaní zdvihu diskovej brzdy.Prehľad obrázkov na výkreseOvládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá je znázornený na priloženom výkrese, kde na obrázku č. 1 je v reze znázornený ovládací valec diskovej brzdy a na obrázku č. 2 je znázornený pohľad zhora na ovládací valec diskovej brzdy s upínacími otvormi.Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá sa skladá z hydraulickej a mechanickej časti podľa obrázka č. 1, ktoré sú spojené najmenej jednou skrutkou Ä, a podľa obrázka č. 2 tiež vzájomne prepojené ovládacími pákami Ä. Hydraulická časť, podľa obrázka 1 obsahuje hydraulický valec l so stredovým funkčným otvorom g, v ktorom je posuvne uložený piest i s tesniacou manžetou i. V pieste Q je uložené tlačidlo Q zvarom spojené s vidlicou Q. V spodnej časti hydraulického valca l je umiest 1 Dnená prachovka Z a na Vonkajšie steny hydraulického valca l je nasunutý ochranný kryt Q. V hornej časti hydraulického valca l je vytvorený vstupný otvor Q a odvzdušňovací otvor Q s odvzdušňovacou skrutkou 2. Vidlica Q je podľa obrázka č. 2 pomocou čapu Q, závlačky Q spojená s ovládacími pákami Q. Ovládacie páky Q sú prepojené na mechanickú časť ovládacieho valca brzdy podľa obrázka č. 1 cez nastavovací čap Q, nastavovaciu tyč Q, v ktorej je nasunutá opierka Q a pružina Q. Ovládacie páky Q podľa obrázka Č. 2 sú tiež spojené s konzolou Q, podľa obrázka Č. l pomocou čapu 27, závlačiek Q a podložiek Q. V konzole Q je súosovo s nastavovacou tyčou Q vytvorený funkčný otvor Q, v ktorom je umiestnené vodidlo Q s tesniacim krúžkom Q. V spodnej Časti vodidla Q je umiestnený tlačný klin Q s gumeným krúžkom Q. V hornej časti konzoly Q je umiestnená ochranná prachovka Q a V spodnej časti konzoly Q sa nachádza tesniaci krúžok Q. Na okrajoch konzoly Q sú podľa obrázka č. 2 vytvorené upínacie otvory Q. Ovládacie páky Q sú tiež spojené s ručnou brzdou pomocou čapu ručnej brzdy Q, podložiek Q a podľa obrázka č. l závlačiek Q.Zároveň pre pomer prenosu síl z mechanickej na mechanickú časť (ručná brzdy) platíStlačením brzdového pedálu sa cez vstupný otvor Q hydraulického valca l privedie tlak pracovnej kvapaliny PH do ñmkčného otvoru g. Súčasne piest Q vyvodí silu FĺH, ktorá následne pôsobí na tlačidlo Q spojené s vidlicou Q, tie sú prepojené podľa obrázka č. 1 a obrázka č. 2 s ovládacími pákami Q, ktoré uvedú do pohybu. Ovládacie páky Q sú prepojené podľa obrázka č. l cez nastavovací čap Q a nastavovaciu tyč Q na mechanickú časť ovládacieho valca brzdy, ktorú uvedú do činnosti. Nastavovacia tyč Q je tlačená na vodidlo Q uložené vo funkčnom otvore Q konzoly Q. V spodnej časti vodidla Q je umiestnený tlačný klin Q, ktorý je pohybovo spojený s vodidlom Q a smerom nadol dochádza k vyvodeniu osovej sily F, ktorá zabezpečí rozopnutie diskov diskovej brzdy. Nastavenie zdvihu sa zabezpečuje otáčaním nastavovacej tyče Q v závite nastavovacieho čapu Q. Na zabezpečenie plynulého vratného pohybu mechanických časti je pod nastavovacím čapom 22 umiestnená opierka Q s pružinou Q. Zatiahnutím ručnej brzdy silou FZM je uvádzaná do pohybu cez pákový mechanizmus len mechanická časť ovládacieho valca brzdy. Nezávislé ovládanie od hydraulickej časti je zabezpečené cez oválne otvory vo vidlici Q. Pre pomer prenosu sily z hydraulickej na mechanickú časť ovládacieho valca diskovej brzdy platíOvládací valec brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá, podľa technického riešenia je možné využiť najmä pre traktory s označením Zetor, ale aj pre obdobné motorové vozidlá.l. Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá, upevnený pri oboch zadných kolesách pod premostením, pozostávajúci z najmenej dvoch samostatných častí, a to hydraulickej a mechanickej, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tieto časti sú navzájom prepojené najmenej jednou ovládacou pákou (26) vytvárajúcou spolu s konzolou (15) s ďalšími dielmi pákový prevod, na znásobenie sily (Fm) z hydraulického valca a sily (FZM) z páky ručnej brzdy cez mechanickú časť na tlačný klin (18), ktorý je pohyblivo spojený s diskovou brzdou, na vytvorenie brzdového účinku osovou silou (F).2. Ovládací valec diskovej brzdy podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že hydraulický valec (l) vrátane jeho stredového funkčného otvoru (2) je vybavený povrchovou úpravou na zabezpečenie zabránenia vzniku korózie hydraulického valca, prípadne jej oddialenie a zároveň je na závit nastavovacieho čapu (22) nanesený klzný lak na zníženie trenia a zabezpečenie dlhodobo ľahkého chodu mechanizmu nastavenia zdvihu.

MPK / Značky

MPK: B60T 11/04

Značky: najmä, traktory, válec, obdobné, brzdy, motorové, diskovej, vozidla, ovládací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7303-ovladaci-valec-diskovej-brzdy-najma-pre-traktory-a-obdobne-motorove-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ovládací valec diskovej brzdy, najmä pre traktory a obdobné motorové vozidlá</a>

Podobne patenty