Zariadenie na dojazd elektromobilu

Číslo patentu: U 7299

Dátum: 03.12.2015

Autor: Matula Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 9. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 6014 11/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 B 60 R 16/00 Vestník UPV SR č. 07/2015 H 02 J 7/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 12. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na dojazd eleklromobiluZariadenie na dojazd elektromobilu pozostáva z funkčne nabitej rezewnej batérie (2) elektromobilu s elektrickou sieťou (6) elektromobilu s vybitou hlavnou batériou (l) elektromobilu pomocou káblov (4) cez prepí nač (3).Technické riešenie sa týka zariadenia na báze rezervnej batérie elektromobilu, jej využitia na obmedzenú jazdu elektromobilu pri vybitej hlavnej batérii elektromobilu.V súčasnosti sa na dojazd elektromobilov využívajú agregáty na výrobu elektrickej energie, ktoré sú zabudované v elektromobiloch. Ich nevýhodou je, že sú drahé a musia byť zabudované v každom elektromobile.Uvedený nedostatok možno v úplnej miere odstrániť zariadením podľa tohto technického riešenia. Použitím rezervnej batérie elektromobilu, ktorá je hlavnou časťou predmetného zariadenia, už nie je potrebný na dojazd elektromobilu agregát na výrobu elektrickej energie. Pripojením rezervnej batérie elektromobilu k elektrickej sieti elektromobilu je elektromobil schopný obmedzenej jazdy. Odbremenením elektromobilu od agregátu sa v prípade použitia rezervnej batérie elektromobilu znížia náklady na elektromobil a na jazdu elektromobilom.Zariadenie na dojazd elektromobilu podľa tohto riešenia pozostáva z funkčne nabitej rezervnej batérie elektromobilu spojenej s elektrickou sieťou elektromobilu a vybitou batériou elektromobilu pomocou káblov cez prepínač.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku 1 je elektrická schéma zapojenia zariadenia na doj azd elektromobilu.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že pri vybitej hlavnej batérii l elektromobilu pripojením nabitej rezervnej batérie g elektromobilu k elektrickej sieti Q elektromobilu, a to káblami A a prepnutím prepínača ž, je elektromobil schopný obmedzenej jazdy. Prítomnosť rezervnej batérie g elektromobilu V elektromobile je potrebná len na dojazd pri vybitej hlavnej batérii l elektromobilu. Kapacita rezervnej batérie g elektromobilu je obmedzená hmotnosťou rezervnej batérie g elektromobilu, ktorá je pre dobrú manipuláciu obmedzená do 50 kg.V zariadení na doj azd elektromobilu je pripojenie rezervnej batérie g elektromobilu k sieti Q elektromobilu cez prepínač 3, ktorý prepína zdroje elektrickej energie, čiže batérie l, g. Pripojenie ďalej pokračuje cez elektrické káble A so svorkami. Svorky sú prichytené na pólové koncovky batérie. Svorky sa odpájajú a pripájajú k pólovým koncovkám batérií len vtedy, keď je elektrický prúd a napätie vypnuté. Po pripojení svoriek na pólové koncovky rezervnej batérie g sa prepne prepínač à tak, aby bol vytvorený elektrický obvod od rezervnej batérie g elektromobilu k sieti Q elektromobilu, a tým k elektrickým spotrebičom i elektromobilu. Takto je elektromobil schopný obmedzenej jazdy pomocou rezervnej batérie g elektromobilu. Po dobití hlavnej batérie l elektromobilu, prípadne po výmene hlavnej batérie l elektromobilu sa odpojí rezervná batéria g elektromobilu, pripojí hlavná batéria l elektromobilu, a to spôsobom opačným, ako bolo uskutočnené pripojenie rezervnej batérie g elektromobilu. Potom je elektromobil schopný ďalšej plnohodnotnej jazdy.Predmet technického riešenia možno využiť v automobilovom priemysle, najmä pri konštrukcii elektromobilov.Zariadenie na dojazd elektromobilu, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z ñinkčne nabitej rezervnej batérie (2) elektromobilu Spojenej elektrickou sieťou (6) elektromobilu s vybitou hlavnou batériou 5 (l) elektromobilu pomocou káblov (4) cez prepínač (3).

MPK / Značky

MPK: B60R 16/033, B60L 11/18, H02J 7/36, H02J 7/00

Značky: zariadenie, elektromobilu, dojazd

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7299-zariadenie-na-dojazd-elektromobilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na dojazd elektromobilu</a>

Podobne patenty