Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 3. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 60 W 40/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 Vestník UPV SR č. 06/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 6. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Technická fakulta, Nitra, SK(54) Názov Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidlaUsporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov ná kladných a osobných automobilov podľa tohto riešenia spočíva v zázname polohy brzdového pedála (2) bezkontaktným snímačom (A) spolu s informáciami o čase, rýchlosti, decelerácii a akcelerácii vozidla. Prvá časť snímača(3) je pripevnená kbrzdovému pedálu (2), pričom druhá časť snímača (5) je umiestnená na konštrukcii vozidla.Technické riešenie sa týka monitorovania intenzity brzdenia a rozbehu vozidla na základe informácií o počte stlačení brzdového pedála spolu so záznamom rýchlosti a času prostredníctvom snímača polohy brzdového pedála, GPS modulu a záznamovej jednotky.V súčasnosti monitorovanie väčšiny jazdných parametrov vodiča (brzdenie, trasa) sa uskutočňuje pomocou zariadení a softvéru, ktoré dodáva výrobca vozidla. Tieto systémy vyvíja a dodáva každý výrobca automobilov zvlášť a nie sú vzájomne kompatibilné. Na stiahnutie údajov z vozidla do PC potrebujeme špeciálne príslušenstvo a zakúpenú licenciu príslušného softvéru daného výrobcu. Na nadviazanie komunikácie medzi vozidlom a počítačovým programom musíme používať komunikačné zariadenie. Údaje o vozidle sa následne dajú stiahnuť pripojením špeciálneho príslušenstva k OEBD zásuvke vozidla a nadviazaním spojenia cez samotný program. Zo získaných údajov týmto spôsobom však nie je možné presne určiť kedy, kde a aký dlhý čas vozidlo brzdilo. Takýto spôsob vyhodnocovania vodičov je finančne náročný hlavne V prípade, ak je vozový park tvorený viacerými značkami vozidiel. Okrem toho môžu nastať určité nepresnosti pri porovnaní vodičov na základe záznamov z odlišných systémov jednotlivých značiek automobilov.Zaznamenávanie jazdného štýlu jazdy vodiča sa uskutočňuje pomocou bezkontaktného snímača polohy,ktorý je montovaný na brzdový pedál a ku konštrukcii automobilu. Ak je brzdový pedál stlačený, na pamäťovú karm sa uloží hodnota O, v opačnom prípade hodnota l. Poloha brzdového pedála sa zisťuje každých 0,2 s. Týmto spôsobom vieme presne vyhodnotiť, či vodič jazdí ekonomicky.Zariadenie môže byť napájané nezávisle od elektrickej siete vozidla pomocou USB zbernice zo samostatného USB zdroja v podobe 4 monočlánkov s napätím 1,5 V, ktoré sú umiestené v držiaku, alebo je možné využiť zásuvku autozapaľovača.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je vysvetlené pomocou schémy na obrázku l, kde je znázornené pripojenie bezkontaktného snímača na brzdový pedál. Jedna časť bezkontaktného snímača sa pripevňuje vhodnými upínacími prostriedkami - upínacími pásmi ku konštrukcii pedála a druhá k rámu vozidla.Predmetom technického riešenia je záznam štýlu jazdy vodiča s využitím bezkontaktného snímača A polohy, obsahujúceho prvú časť ą a druhú časť ž. Prva časť 3 snímača A je montovana priamo na brzdový pedál g vhodnými upínacími prostriedkami - upínacími pásmi í potrebnej dĺžky. Druhá časť snímača A sa pripevňuje k rámu l vozidla tak, aby kontakt bol spojený V prípade, keď je brzdový pedál g v zakladnej polohe. Druhá časť 5 snímača je vodičom s potrebnou redukciou pripojený k digitálnej záznamovej jednotke.Ak je brzdový pedál g V okamihu záznamu stlačený, zariadenie na pamäťovú kartu uloží hodnotu 1. V opačnom prípade hodnotu 0. Tým je poloha brzdového pedála g monitorovaná každých 0,2 s a uložená na pamäťovú SD kartu. Okrem polohy brzdového pedála g je zaznamenávaná aj aktuálna rýchlosť, čas, číslo záznamu a GPS súradnice vozidla. Tieto funkcie zabezpečuje GPS modul, ktorý má integrovanú vysoko kvalitnú a citlivú GPS anténu umiestnenú V hornej časti prístroj a.Navrhnuté technické riešenie je nové tým, že zariadením vieme presne vyhodnotiť, ako vodič jazdí jeho rozbiehanie či brzdenie, akceleráciu, deceleráciu, brzdenie prevádzkovou brzdou alebo motorom, dodržiavanie dopravných predpisov v oblasti rýchlosti, chyby v správaní vodiča a štýle jazdy.Technické riešenie bolo realizované na viacerých druhoch osobných aj nákladných vozidiel Škoda Octavia, Renault Magnum DXi 460. Pripevnenie bezkontaktného snímača A a jeho nastavenie závisia od konkrétnych podmienok. Snímač A sa umiestňuje tak, aby kontakt bol spojený V prípade, keď je brzdový pedál g v základnej polohe. V špeciálnych prípadoch, kde toto riešenie nie je realizovateľné, je možné snímač A umiestniť tak, aby kontakt bol spojený pri stlačení brzdového pedála g.Pri realizácii sa zariadenie napájalo zo zásuvky autozapaľovača vozidla. Podmienkou napájania je využitie USB zdroja 12 V (24 V)/1000 mA.h 1.Z dôvodu správnej funkcie GPS systému je potrebné umiestniť GPS modul tak, aby bola anténa smerovaná k navigačným satelitom. Pri rozhodovaní o umiestnení prístroja je potrebné zaistiť jednoduchý prístup k pamäťovej karte a k LED, ktoré signalizujú režim prevádzky prístroja. Z doterajších skúseností sa najviac osvedčilo umiestnenie prístroja na palubnej doske v tesnej blízkosti čelného skla.Analýza údajov sa vykonáva načítaním údajov z SD karty v programe špeciálne vytvorenom na tento účel. Po otvorení programu a načítaní SD karty sa zobrazia všetky záznamy na pamäťovej karte.Navrhnuté technické riešenie je určené pre všetky druhy motorových vozidiel, najmä však pre dopravné spoločnosti, ktorých vozový park je tvorený niekoľkými druhmi nákladných automobilov a ktoré majú záujem o efektívne vyhodnocovanie štýlu jazdy svojich vodičov. Samotné zariadenie je možné použiť okrem analýzy štýlu jazdy vodiča aj na vytváranie knihy jázd, na sledovanie dodržiavania rýchlostí na komunikáciách, na kontrolu vodičov, či nezastavili na podozrivých miestach, na meranie prejdenej vzdialenosti v daný deň alebo na zobrazenie prejdenej trasy na mapovom podklade.Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje snímač (A) polohy brzdového pedála (2), ktorého prvá časť (3) sa pripevňuje ku konštrukcii pedála (2) a druhá časť (5) k rámu vozidla(l), pričom GPS modul so záznamovou jednotou, ktorý je napájaný zo zásuvky autozapaľovača, sú s druhou časťou snímača (A) trvalo spojené pomocou vodiča.

MPK / Značky

MPK: B60W 40/09

Značky: informácií, vozidla, monitorovanie, osobnej, usporiadanie, nákladnej, využitím, štýlu, brzdění, vodičov, jazdného, dopravy, rozběhu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u7295-usporiadanie-na-monitorovanie-jazdneho-stylu-vodicov-osobnej-a-nakladnej-dopravy-s-vyuzitim-informacii-o-brzdeni-a-rozbehu-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie na monitorovanie jazdného štýlu vodičov osobnej a nákladnej dopravy s využitím informácií o brzdení a rozbehu vozidla</a>

Podobne patenty