Izolačná doska

Číslo patentu: U 6992

Dátum: 04.12.2014

Autor: Bobik Mikuláš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 9 2Číslo prihlášky 5032-2013 Dátum podania prihlášky 29. 5. 2013 (13) Druh dokumentu y Číslo príoritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnĺ- CL (2014-WW Krajina alebo regionálna organizácia priority E 0413 1/ 00 Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 B 2913 17/00 Vestník UPV SR č. 07/2014 V Dátum oznámenia o zápise URAD ł úžitkového vzoru 4. 12. 2014 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 12/2014VLASTNÍCTVA Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyPodstatou technického riešenia je izolačná doska vyrobená zo zmesi obsahujúcej l 0 až 90 hmotnostných drviny expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu (l) a 10 až 90 hmotnostných drviny mäkkej polyuretánovej peny(2) a 10 až 90 hmotnostných drviny tvrdej polyuretánovej peny (3), získaných z odpadu a 5 až IS spojiva (4) na baze tekutých vytvrdzovateľných polymćrov, z ktorej je vo forme prefukovaním vodnou parou pri teplote 30 až 75 °C vytvorený zhomogenizovaný kompaktný materiál. Je určená na tepelnú a zvukovú izoláciu stavebných konštrukcií a vyznačuje sa nízkym difúznym odporom, nízkou tepelnou vodivosťou a vysokou zvukovou pohltivosťou.Technické riešenie sa týka tepelnoizolačnej, zvukovoizolačnej a paropriepustnej dosky vyrobenej z plastických odpadových surovín.Odpad plastických hmôt je produkovaný už v prvovýrobe a v nemalej miere následne pri aplikáciách a likvidáciách v stavebnom, baliacom, nábytkárskom priemysle a pod. Významný objem týchto surovín tvori expandovaný polystyrén a tvrdá i mäkká polyuretánová pena. Izolačné dosky vyrobené z expandovaného alebo extrudovaného polystyrénu sa vyznačujú nízkym súčiniteľom tepelnej vodivosti a používajú sa najmä V stavebníctve na zvýšenie tepelného odporu konštrukcie. Pri niektorých aplikáciách je ich nevýhodou vysoký difúzny odpor a nízka zvuková pohltivosť. Tieto materiály v prevažnej miere končia na skládkach odpadu a v horšom prípade v spaľovniach, kde sú zdroj om enviromnentálne škodlivých produktov.Z úžitkového vzoru CZ 14749 U je známy Zatepľovací systém obvodového muriva pozostávajúci z polystyrénových dosiek. Nevýhodou tohto riešenia je, že neumožňuje optimálne odvádzať vlhkosť na vonkajšiu stranu dosky.Na trhu je v súčasnosti materiál s obchodným názvom EKIMOLITÁN vyrobený na báze mäkkej recyklovanej polyuretánovej peny a textílií opísaný úžitkovým vzorom Sl( 4999 U. Jeho nevýhodouje relatívne vysoká objemová hmotnosť a relatívne vysoká tepelná vodivosť.Úžitkový vzor CZ 20537 Ul s názvom Polyesterová izolačná doska z polyesterových komponentov sa zaoberá izolačnou doskou z polyesterového bikomponentného vlákna a polystyrénových guličiek. Nevýhodou je používanie prvotných surovín.Z európskeho patentového spisu CZ/EP 1 815 077 T 3 je známa tepelnoizolačná doska zložená z bieleho a šedého polystyrénu s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Jej nevýhodou je vysoký difúzny odpor a nízka hodnota zvukovej pohltivosti.Podstatou technického riešenia je trojzložková izolačná doska vyrobená zo zhomogenízovanej zmesi, ktorá obsahuje l) l 0 až 90 objemových drveného expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu ziskavaného z odpadu prvovýroby, stavebného priemyslu, baliaceho materiálu a iných podobných zdrojov a 2) 10 až 90 objemových drveného odpadu mäkkej polyuretánovej peny získavanej z odpadu prvovýroby, nábytkárskeho a automobilového priemyslu, baliaceho materiálu a iných podobných zdrojov a 3) 10 až 90 objemových drveného odpadu tvrdej polyuretánovej peny získanej z prvovýroby a rôznych tepelnotechnických izolácií z elektrotechnického, strojárskeho a stavebného priemyslu spojená s 5 až 15 hmotnostnými spoj iva na báze tekutých vytvrdzovateľných polymérov.Výsledkom je kompozit vyznačujúci sa nízkou objemovou hmotnosťou, nízkou tepelnou vodivosťou,nízkym difúznym odporom a vysokou zvukovou pohltivosťou.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zobrazený rez izolačnou doskou s vyznačenými zložkami kompozitu podľa technického(3) je tvrdá polyuretánová pena,Zmes pozostávajúca z 50 hmotnostných rozdrveného expandovaného polystyrénu l na veľkosť 0,1 až 10 cms a 20 hmotnostných rozdrvenej mäkkej polyuretánovej peny z na veľkosť cca l cm 3 a 20 hmotnostných rozdrvenej tvrdej polyuretánovej peny 3 na veľkosť cca 5 cm je v miešačke počas 10 až 20 minút zhomogenizovaná s lO hmotnostnými spojiva 4 na základe polyméru. Takto pripravená zmes sa presunie do formy tvaru hranola s protiľahle perforovanými stenami a je stlačená na 20 až 50 pôvodného objemu.Do naplnenej formy sa privedie vodná para s teplotou okolo 70 °C, ktorá spôsobí vytvrdnutie spojiva. Vznikne tak kompaktný hranol, ktorý sa po odformovaní reže na požadované hrúbky tvaru platní s požadovanými tepelnoizolačnými, zvukovoizolačnými a difúznymi vlastnosťami.Výrobok podľa technického riešenia je využiteľný v stavebníctve ako Zatepľovací, zvukovoizolačný a antivibračný materiál vyrobený z odpadových surovín, vyznačujúci sa nízkym faktorom difúzneho odporu, nízkou tepelnou vodivosťou, nízkou objemovou hmotnosťou a vysokou zvukovou pohltivosťou.l. Izolačná doska, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vyrobená zo zmesi obsahujúcej 10 až 90 hmotnostných drviny expandovaného a/alebo extrudovaného polystyrénu (l) a 10 až 90 hmotnostných drviny mäkkej polyuretánovej peny (2) a 10 až 90 hmotnostných drviny tvrdej polyuretánovej peny (3) získaných z odpadu a 5 až 15 spojiva (4) na baze tekutých vytvrdzovateľných polymérov, z ktorej je vo forme preftlkovaním vodnou parou pri teplote 30 až 75 °C vytvorený zhomogenizovaný kompaktný materiál.2. zolačná doska podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že zmes drviny mäkkej polyuretánovej peny (2) a tvrdej polyuretánovej peny (3) je spojená adhezívom na báze tekutých vytvrdzovateľných polymérov.3. Izolačná doska podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že zmes drviny polystyrénu (l) a mä 1 dej polyuretánovej peny (2) je spojená adhezívom na báze tekutých vytvrdzovateľných polymérov.4. lzolačná doska podľa nároku l, v y z n a ě u j ú c a s a t ý m , že zmes drviny polystyrénu (l) a tvrdej polyuretánovej peny (3) je spojená adhezívom na báze tekutých vytvrdzovateľných polymérov.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/80, E04B 1/90, B29B 17/00

Značky: izolačná, doska

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6992-izolacna-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izolačná doska</a>

Podobne patenty