Spôsob spracovania drevenej dyhy

Číslo patentu: U 6986

Dátum: 04.12.2014

Autor: Potočan Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 8 6(22) Dátum podania prihlášky 28. 2. 2014 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺnľ- CL (2014-my(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 321 21/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 B 3213 37/00 Vestník UPV SR č. 07/2014 B 27 N 3/00(45) Dátum oznámenia o zápise B 27 D 1/00 ÚRAD úžitkového vzoru 4. 12. 2014 PRIEMYS/ELNEHO Vestník UPV SR č. 12/2014 VLASTNICTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 15. 10. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky odľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(74) Zástupca Rohaľ lľkiv Martin, J UDr., Bratislava, SK(54) Názov Spôsob spracovania drevenej dyhyOpisaný je spôsob spracovania drevenej dyhy spočivajúci v technologickom postupe, ktorým sa dosiahne zachovanie štruktúry dreva bez jeho poškodenia, a to aj pri ohýbaní dyhy a jej lepení na Cieľové predmety. V prvej fáze spracovania je samotná drevená dyha orezaná do požadovaného geometrického tvaru a zbrúsená zo zadnej strany. Na zadnú stranu obrúsenej dyhy je nanesená tenká vrstva lepidla, pričom následne sa pripravená plocha prekryje netkanou textilnou látkou a takto pripravený kus sa zlisuje. Po vychladnutí pripraveného kusa drevenej dyhy a zaschnuti lepidla sa na zadnú stranu dyhy nanesie obojstranná lepiaca páska. Záverečná fáza spracovania umožňuje docieliť rôznu povrchovú úpravu prednej strany dyhy. Po obrúsení je na prednú stranu dyhy nanesená ochranná vrstva oleja, vosku alebo laku a následne tam môžu byť vytvorené ľubovoľné zárezy, nápisy, grafiky či obrázky, a to bud jemným gravirovanim, nanesenim farby, alebo počítačom riadenou povrchovou úpravou laserom, respektive tlačiarňou. Po odstránení ochrannej fólie zo zadnej strany dyhy je možné dyhu nalepiť priamo na cieľový predmet, ako napr. smartfón, tablet alebo notebook.Technické riešenie sa týka spôsobu spracovania drevenej dyhy, jej opracovania a lepenia spôsobom spočívajúcom v technologickom postupe pridania textílie a lepíacej pásky, ktorým sa dosiahne take spracovanie dyhy, že je ju následne možne ohýbať a lepiť bez toho, aby došlo k poškodeniu štruktúry prírodného dreva. Predmetné technické riešenie spadá do odboru drevospracujúceho, nábytkárskeho a dizaj nérskeho priemyslu.V drevospracujúcom priemysle sa lepenie drevenej dyhy používa V stavebno-stolárskej výrobe na rôznych dieloch, ako sú napríklad dielce nábytku, obklady stien, prahy a ďalšie výrobky V nábytkárskom a dizajnérskom odvetví.Drevená dyha s pomerne malým rozmerom je zošívaná k sebe pomocou zošívacieho stroja, ktorý dyhu zošije zo zadnej strany, takto spracované pláty dyhy sa ďalej lepía na dosku, ako napr. DTD alebo MDF dosky. Spojenie týchto časti napevno sa realizuje pomocou prítlačného lisovania a je nutné, aby ho realizoval zaškolený odborník. Tento spôsob zalisovania drevenej dyhy má však aj napriek tomu niektoré nedostatky, ktoré sa prejavujú pri zmenách teploty a relatívnej vlhkosti. Vyvoláva znehodnoteníe a deštrukcíu výrobku.Podstata technického riešenia tkvie v novosti spôsobu spracovania drevenej dyhy pridaním textílie, lepidla a lepiacej pásky spôsobom, ktorým sa dosiahne zachovanie štruktúry dreva bez jeho poškodenia, a to aj pri ohýbaní dyhy a jej lepeni na cieľové predmety. Týmto spôsobom spracovania drevenej sa dosiahne premena bežnej drevenej dyhy na samostatný produkt, ktorý má ochranný, ale aj estetický charakter. Drevená dyha v pôvodnom stave nie je určená ako samostatný produkt, jej nedostatky sa pri štandardnom nalepení na pevné dosky (napr. DTD alebo MDF) stratia, nakoľko je pevne prilepená na túto plochu a jej pnutie zaniká. Nové technické riešenie spracovania drevenej dyhy mení jej vlastnosti a rozširuje možnosti použitia dyhy na nové účely, ktoré predtým neboli možné.Novosť technického riešenia je v spôsobe spracovania drevenej dyhy, ktorá nalepením pásky a spevnením netkanou textilnou látkou stratí vlastnosť pnutia a je plne použiteľné na lepenie na rovné, ako aj zaoblené plochy. Tento spôsob spracovania drevenej dyhy je aplikovateľný na všetky druhy drevenej dyhy. V prvej fáze spracovania je samotná drevená dyha s počiatočnou hrúbkou v rozsahu od 0,1 mm do 6 mm orezaná do požadovaného geometrického tvaru a zbrúsená zo zadnej strany pomocou brúsneho stroja. Na takto opracovaný dielec drevenej dyhy je ďalej na zadnú zbrúsenú stranu nanesená tenká vrstva lepidla pomocou hrebeňa s priepustnosťou v rozsahu od 10 g do 160 g na m 2, pričom následne sa na pripravenú plochu nanesie netkaná textilná látka a pripravený kus sa ďalej lisuje v prítlačnom lise s teplotou v rozsahu od 10 °C do 120 °C pod tlakom v rozsahu od l Pa do 10 Mpa. Po vychladnutí pripraveného kusa drevenej dyhy a zaschnutí lepidla sa na zadnú stranu dyhy nanesie obojstranná lepiaca páska s hrúbkou v rozsahu od 0,01 mm do 2,5 mm. Záverečná fáza spracovania sa zameriava na prednú stranu dyhy a umožňuje docieliť rôznu povrchovú úpravu dyhy. V závislosti od požiadaviek na výslednú povrchovú úpravu dyhy môže byť dielec ďalej brúsený z prednej strany od drsnej až na úplne hladkú plochu. Na plochu prednej strany dyhy je po opracovaní nanesená ochranná vrstva oleja, vosku alebo laku na docielenie impregnácie, ako aj oživenia farebnosti výrobku. Na povrchu drevenej dyhy môžu byť na záver vytvorené ľubovoľné zárezy, nápisy, grafiky, či obrázky, a to bud jemným gravírovaním, povrchovým vypaľovanim prostredníctvom lasera, či nanesením farby ručne, resp. pomocou prístroja. Počítačom riadenými prístrojmi, ako napr. UV tlačiarňou je dokonca možné na povrch takto spracovanej drevenej dyhy naniesť aj fotografie, či obrázky V akejkoľvek farebnosti.Týmto spracovaním drevenej dyhy dosiahneme hotový produkt, ktorý je možno použiť jednoduchým spôsobom podobne ako nálepku. Výhoda tohto riešenia spočíva aj v tom, že jeho ďalšie použitie nevyžaduje žiadne spájacie prístroje, či zariadenia, takže po odstránení ochrannej fólie zo samolepiacej vrstvy možno drevenú dyhu jednoducho a rýchlo nalepiť na ľubovoľný hladký, čistý, odmastený a suchý povrch. Ďalšia výhoda tohto riešenia, oproti doterajším spôsobom spracovania dyhy, spočíva vo zvýšení odolnosti dyhy pri zmenách teploty a relatívnej vlhkosti.Uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia predstavuje jeden z mnohých príkladov spracovania,keďže daným technologickým postupom môže byť výsledný dielec spracovanej drevenej dyhy využitý na na 10lepenie v podstate na akýkoľvek rovný, či mieme zaoblený predmet so suchým, hladkým povrchom zbaveným nečistôt.Spôsob spracovania drevenej dyhy opisuje technologický postup spracovania menšieho dielca drevenej dyhy, ktorý má slúžiť ako ochranný, ale aj estetický prvok skrášľujúci zadnú stranu smartfónu. Spracovanie dyhy prebieha nasledovným spôsobom v prvej časti spracovania je samotná drevená dubová dyha s počiatočnou hrúbkou l mm orezaná do požadovaného tvaru a zbrúsená zo zadnej strany pomocou brúsneho stroja. Na zadnú zbrúsenú stranu dyhy je ďalej nanesená tenká vrstva lepidla pomocou hrebeňa s priepustnosťou 60 g na m 2. Na takto pripravenú plochu sa ďalej nanesie netkaná textilná látka a pripravený kus sa následne vloží do prítlačného lisu s teplotou 30 °C pod tlakom 200 Pa. Po vyschnutí lepidla sa na zadnú stranu nanesie obojstranná lepiaca páska s hrúbkou 0,1 mm. Dielec je ďalej brúsený z prednej strany do úplne hladkej plochy, ktorá je následne naimpregnovaná olejom. Na záver spracovania sa na prednú plochu dyhy UV tlačiarňou vytlačí obrázok. Takto spracovaný kus dyhy je pripravený na použitie, ktoré možno realizovať rýchlym a jednoduchým odstránením ochrarmej fólie zo zadnej strany dyhy a následným nalepením na smartfón, z ktorého boli predtým odstránené nečistoty a vlhkosť.Spôsob spracovania drevenej dyhy opisuje spracovanie väčšieho dielca drevenej dyhy, ktorý slúži na opravu kuchynských dvierok z orechového dreva s povrchovým poškodením. Spracovanie začína orezaním drevenej orechovej dyhy s počiatočnou hrúbkou 1,4 mm do požadovaného tvaru. Po zbrúsení zadnej strany dyhy je na túto stranu nanesená vrstva lepidla pomocou hrebeňa s priepustnosťou 100 g na m 2. Následne sa na lepidlo nanesie netkaná textilná látka a pripravený kus sa ďalej vloží do prítlačného lisu s teplotou 40 °C pod tlakom 0,5 MPa. Po vychladnutí pripraveného kusa drevenej dyhy a vyschnutí lepidla sa na zadnú stranu nanesie obojstranná lepiaca páska s hrúbkou 1 mm. Dielec je ďalej brúsený z prednej strany do úplne hladkej plochy, na ktorú je následne nanesený lak. Takto spracovanú dyhu je po odstránení ochrannej fólie zo zadnejstrany dyhy možné nalepiť na poškodené kuchynské dvierka, z ktorých boli predtým odstránené nečistoty a vlhkosť.Spôsob spracovania prírodnej drevenej dyhy opísaným novým technologickým postupom je možne využiť v stolárskom, stavebnom, ako aj dizajnérskom odvetví na vyhovenie rôznych dielcov, ako napríklad na nábytok, schody, obklady na steny, prahy, držadlá, a ďalšie výrobky V nábytkárskom priemysle, ako aj na výrobu ochranného a estetického krytu na ľubovoľný predmet dennej spotreby s hladkým a suchým povrchom,ako napr. smartfón, tablet alebo notebook.Spôsob spracovania prírodnej drevenej dyhy je možné využiť aj pri realizovaní opráv drevených výrobkov s poškodeným rovným, či mierne zaobleným povrchom a to bez potreby nákladného transportu týchto výrobkov do stolárskej, či inej dielne. Poškodený drevený povrch sa jednoducho prelepí dyhou spracovanou opísaným spôsobom.l. Spôsob spracovania drevenej dyhy spolu s lepidlom, netkanou textílnou látkou a obojstrannou lepiacou páskou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že drevená dyha je orezaná do požadovaného geometrického tvaru, na zadnú stranu dyhy je po jej obrúsení nanesené lepidlo, ktoré sa prekryje netkanou textilnou látkou, a takto pripravený kus dyhy sa lisuje, následne sa prilepí na zadnú stranu dyhy obojstranná lepiaca páska a na záver sa vykoná povrchová úprava dyhy z prednej strany.2. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že týmto spôsobom sa spracovávajú všetky druhy drevenej dyhy s počiatočnou hrúbkou v rozsahu od 0,1 mm do 6 mm.3. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l až 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po obrúsenení zadnej strany dyhyžíe na túto stranu nanesená vrstva lepidla pomocou hrebeňa s priepustnosťou v rozsahu od 10 g do 160 g na m.4. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že lisovanie kusa dyhy s textilnou netkanou látkou a lepidlom sa realizuje pri teplote v rozsahu od 10 °C do 120 °C pod tlakom v rozsahu od l Pa do 10 Mpa.5. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po vychladnutí a zaschnutí lepidla na zlisovanom kuse drevenej dyhy sa na zadnú stranu dyhy nanesie obojstranná6. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že povrchová úprava dyhy z prednej strany je realizovaná brúsenim z prednej strany a následným nanesením ochrannej vrstvy oleja, vosku alebo laku.7. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na povrchu drevenej dyhy sú realizované zárezy, nápisy, grafiky, či obrázky vytvorené gravírovaním alebo nanesením farby.8. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že laserom sú na povrch spracovanej drevenej dyhy vypálene zárezy, nápisy, grafiky, či obrázky.9. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku l až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počítačom riadenou tlačiarňou sú na povrch spracovanej drevenej dyhy nanesené fotografie alebo obrázky.10. Spôsob spracovania drevenej dyhy podľa nároku 1 až 9, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že po odstránení ochrannej fólie zo zadnej strany takto spracovanej dyhy je možné drevenú dyhu nalepiť na rovný alebo mieme zaoblený predmet s hladkým, čistým, odmasteným a suchým povrchom.

MPK / Značky

MPK: B27N 3/08, B32B 37/10, B32B 37/06, B27D 1/00, B32B 21/04

Značky: spôsob, spracovania, drevenej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6986-sposob-spracovania-drevenej-dyhy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania drevenej dyhy</a>

Podobne patenty