Vztlakové teleso

Číslo patentu: U 6984

Dátum: 04.12.2014

Autor: Kaliský Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYVztlakove teleso využíva na vztlak hybridné aerostatickć,ako aj aerodynarnické sily. Na spoločnom nosníku (5) je upevnený aspoň jeden aerostatický valec (2), ktorého čelné plochy sú výstužnými rebrami tvarované do zakrivenia pre aerodynamický paradox, V strede tvarovanie ktorého sú vzduchové dýzy (l), napojené na zdroj (4) tlakovćho vzduchu. Na nosniku (5) sú aerodynamické plochy (9) apod nosníkom (5) je zavesené účelové zariadenie alebo breme 110.Dátum podania prihlášky 3. 3. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014úžitkového vzoru 4. 12. 2014 Vestník UPV SR č. 12/2014Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 15. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyTechnické riešenie sa týka vztlakového telesa účelových hybridných aerostaticko-aerodynamických zariadení najmä pre montážne a ťažobné práce.Montážne práce vo vzduchu a ťažba dreva výberkovým spôsobom sa V súčasnosti zabezpečujú vrtuľníkom. Tento nákladný a hlučný spôsob sa uplatňuje len v nevyhnutných prípadoch. Použitie aerostatov podľa existujúcich návrhov sa neuplatnílo pre nedoriešené problémy najmä s uskladnením zariadení, ich ochranou proti silnému vetru a UV žiareniu pri vonkajšom parkovaní. Hélium ako náplň pre aerostaty je v súčasnosti extrahované zo zemného plynu ekonomicky vhodnou technológiou.Technické riešenie podľa vynálezu umožňuje prevádzkovať účelové zariadenia tým, že na spoločnom nosníku je prichytený aspoň jeden aerostatický valec, ktorého čelné plochy sú vystužené rebramí do hríbovitej plochy s hrotom uprostred na dosiahnutie efektu vztlaku oñlkovaním dýzou napojenou na zásobník tlakového vzduchu. Na nosníku sú aerodynamické plochy ako autorotačné listy, krídla. V ťažisku pod nosníkom sú účelové zariadenia.Na účely výberkovej ťažby pozostáva dreva účelové zariadenie zo zvemých čeľustí na kmene stromov a navijálca.Účelovým zariadením môže byť zavesený veternoenergetický systém rôzneho vyhotovenia, najlepšie v podobe multiturbinovej siete, pričom zásobník tlakového vzduchu je umiestnený v mieste upútania veternoenergetického systému.Prídavné aerodynamické plochy sú vo vyhotovení aspoň jedného autorotačného rotora, ktorého listy sú uhlovo nastaviteľné. Umožňujú vztlak za letu po minuti tlakového vzduchu a slúžia na kolmý štart a ochranu proti vetru pri parkovaní.Na nosníku je ďalej vodná nádrž, obsah ktorej sa vypúšťa takmer vo váhe vyťaženého dreva.Spodné dýzy napájané zo zásobníka tlakového vzduchu ofukujú čelnú plochu v čase nadmemých poryvov vetra a chránia aerostaty pred tlakom vetra krátkodobo extrémnym krátkodobým príkonom pri silnom poryve, spotrebou tlakového vzduchu zo zásobníka.Aerostatické valce sú vo svojej spodnej časti vybavené elektricky odporovými vodičmi, ktoré umožňujú krátkodobý ohrev celého povrchu aerostatických valcov potrebných pri mínusových teplotách.Aerostatické valce sú z vnútomej strany vybavené pretlakovými komorami ťažšieho plynu, napr. vzduchu vnútorného poťahu s miernym pretlakom proti nosnému plynu a zabraňujú prieniku malých molekúl nosného plynu aj pri teplotných a tlakových výkyvoch vnútomej náplne tým, že vzájomný tlakový rozdiel je konštantný.Opis obrázkov na výkreseNa obrázku l je bočný pohľad na vztlakové teleso s dvoma modulmi aerostatických valcov za letu. Na obrázku 2 je rez aerostatickým valcom s dvojitým poťahom a vzduchovými rebramí - ochrannou vrstvou v pretlakových komorách.Vztlakové teleso pre ťažbu dreva výberkovým spôsobom v ťažkoprístupnom a strmom teréne. Zariadenie obsahuje dvojicu aerostatových valcov g, ktoré sú vybavené na každom čele vzduchovými dýzami 1 a sú prichytené na nosníku j s dvoma autorotačnými rotormi 2, zvemými čeľusťami Z, navijakom Q, vodnou nádržou, zdrojom i tlakového vzduchu a motorom § s turbodúchadlom.Cyklus priblíženia jedného stromu podľa výberu, ktorý je určený prehustením alebo poškodením, je nasledovnýNatlakovanie vzduchu do zdroja i na stanovišti s dostupom nákladných áut a mechanizmov, napustenie vodnej záťaže, stúpavý let na miesto výberu stromu, uchopenie odkonáreného stromu, vypustenie vody, stúpanie na akumulačnú pneumatickú energiu účinkom dýz, klesavý čiastočne kĺzavý let autorotáciou rotorov, 10naplnenie vodnej nádrže, odovzdanie stromu. Uvedený režim ľahkého nastúpanía a klzavého vyklesávania vyžaduje prevažne výkon len zo zdroja 51 tlakového vzduchu, takže motory pre dopredný pohyb sú relatívne nízkovýkonové a prevádzková hodina práce je nižšia, než sú náklady na iné mechanizmy a prípravu ťažby na prístup mechanizmov.Parkovanie zariadenia je upnutim osky nosníka á na vrch asi 6 m vysokého stlpa. Aerostatové valce g sú chránené proti maximálnemu vetru dýzami g, ktoré sú spínané na čas krátkodobého poryvu a ktoré vytvárajú na chránenej čelnej ploche ochrannú vrstvu znižujúcu tlak vetra. Prídavné zníženie účinkov vetra môžu zabezpečiť autorotačné rotory 2 s natočenými listami pre nižšie obvodové rýchlosti a strmý vzponový odstredivý kužel alebo prídavné priečky parkovacieho stlpa. Povrch je chránený proti slnku a mrazu obvodovým poťahom (materiálom). Nosnosť 4000 kg úžitkového bremena zabezpečí dvakrát 10 m priemer s 30 m dĺžkou.Iným vyhotovením je doprava nadrozmemých bremien. Skladanie modulov dvakrát 12 m priemeru 21 m výšky pozdĺžne aj paralelne unesie napríklad aj 30 ton už pozváraných rúr pre diaľkové potrubné rozvody rôzneho druhu. Produktivita pokladania sa môže zniekoľkonásobiť.Iným vyhotovením je nosenie upútaného vetemoenergetického systému rôzneho typu, najvýhodnejšie multiturbínový systém vetemého kolektora s cieľom zvýšenia špecifického výkonu jednotky veľkosťou zbernej plochy ako aj výškou prevádzky systému a nezávislosti na stĺpe s možnosťou lepšieho kotvenia na akýchkoľvek zle prístupných miestach. V tomto vyhotovení sú aerostatické valce g vybavené vnútomým poťahom a v medzivrstve mieme pretlakovým vzduchom, ktorý zabraňuje úniku nosného plynu. Vzduch alebo dusík v medzivrstvách alebo pretlakových komorách w okolo ľahkého nosného plynu zvyšuje stabilitu náplne hélía alebo vodíka pri tepelne tlakových zmenách a zvyšuje bezpečnosť pri úniku plynu poškodením vnútomých náplní.l. Vztlakové teleso využívajúce na vztlak hybridné aerostatické ako aj aerodynamické sily, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na spoločnom nosníku (5) je prichytený aspoň jeden aerostatický valec (2), ktorého čelné plochy sú výstužnými rebrami tvarované do zakrivenia pre aerodynamický paradox, v strede tvarovania ktorého sú vzduchové dýzy (l) napojené na zdroj (4) tlakového vzduchu, pričom na nosníku (5) sú aerodynamické plochy (9), pod nosníkom (5) je zavesené účelové zariadenie alebo bremeno.2. Vztlakové teleso podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že účelové zariadenie obsahuje zvemé čeľuste (7) s navijakom (6) a motorovú jednotku (8) na pohon dúchadla alebo kompresora, alebo priamy ťah.3. Vztlakové teleso podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na účelové zariadenie je upútaný vetemoenergetícký systém zavesený pod vztlakovým telesom, pričom zdroj (4) tlakového vzduchu môže byť v mieste upútania vetemoenergetického systému.4. Vztlakové teleso podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aerodynamické plochy (9) sú autorotačné listy aspoň jedného rotora s nastaviteľným uhlom sklonu listov.5. Vztlakové teleso podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na nosníku (5) je vodná nádrž.6. Vztlakové teleso podľa nároku l, v y z n a č uj ú c e s a tý m ,napojené na zdroj tlakového vzduchu so zásobníkom.7. Vztlakové teleso podľa nárokov l a 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aerostatické valce (2) obsahujú ohrevné elektricky odporové vodiče (pásky) na spodnej strane plochy.8. Vztlakové teleso podľa nárokov l a 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vnútomý obvod aerostatických valcov obsahuje pretlakové komory (10) ťažšieho plynu.že obsahuje spodné dýzy (3)

MPK / Značky

MPK: B64B 1/18, B64B 1/50, F03D 5/06

Značky: vztlakové, těleso

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6984-vztlakove-teleso.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vztlakové teleso</a>

Podobne patenty