Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu

Číslo patentu: U 6975

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 16. 5. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014Vestník UPV SR č. 12/2014úžitkového vzoru verejnosti 14. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuuSústava na sledovanie procesov montované na elektrónolúčový kanón (10), obsahujúca osvetľovacia telesá (3), kameru (5), ktorej objektiv chráni fólia (6) previjaná v samostatnom module (4), vytvára podmienky na on-line sledovanie procesu bez potreby servisných alebo dodatočných mon tážnych úkonov.Riešenie sa týka koncepcie a technického riešenia sústavy na optické sledovanie elektrónolúčových technologických procesov vnútri vákuovej komory.Pri realizácii technologických procesov zvárania, navárania a iného tepelného opracovania dielcov vo vákuovej komore pri používaní stacionárnych elektronolúčových kanónov, umiestnených zvonku komory, je kamerové sledovanie lúča zabezpečené cez špeciálne okienko sústavou umiestnenou zvonku komory. Na sledovanie procesu na väčších dielcoch, umiestnených vo väčších komorách, je potrebné používať sústavu kamier, ktorúje možné umiestniť vnútri vákuovej komory.Riešenie využíva koncepciu kamery, ochrannej fólie a osvetlenia montovaných spoločne na ochranný kryt. Kryt je montovaný na teleso kanóna, čim je zabezpečená stála poloha systému proti kanónu a elektró novému lúču. Kameraje fokusovaná na miesto dopadu lúča na opracovávané teleso a umožňuje on-line sledovanie procesu a procesného okolia.Súčasťou sústavy optického sledovania je jedno osvetľovacie teleso alebo dvojica osvetľovacích telies,ktoré sú montované k sebe pod uhlom tak, aby došlo k precíznemu osvetleniu sledovaného priestoru a aby nedošlo k nežiaducim svetelným efektom proti kamere. Na tienidle je použité účelové rozmiestnenie osvetľovacích telies tak, aby sa dosiahlo správne smerovanie svetelného toku cez otvory v tienidle. Z dôvodu vyššej životnosti osvetľovacích telies, ktorých svetelný výkon je požadovaný počas celej doby procesu, sú použité osvetľovacie telesá bez ochranného obalu.Kamera je montovaná na tienidlo na spoločnom telese so systémom ochrany objektívu. Tienidlo umožňuje montáž jednej kamery alebo dvoch kamier. Pred objektívom kamery sa pohybuje tepluodolný priesvitný fóliový pás, ktorý zachytáva nápary z procesu, chráni objektív kamery pred naparením a zabezpečuje ostrosť zobrazenia. Vzhľadom na priebeh procesu dochádza k zaneseniu fólie, preto je fóliový pás pred objektívom kamery presúvaný na pokyn obsluhy.Fóliový pás je prevíjaný vlastným mechanizmom medzi dvoma cievkami, pomocou servopohonu ťahom navíjacej cievky zo zásobnej cievky, ktorá je mechanicky dobrzďovaná z dôvodu zabezpečenia napnutia pásu. V prípade použitia dvoch kamier na sledovanie procesu, je mechanika prevíjania pásu pre každú kameru samostatná a obsluha pohonu prevíjania je riešená tak, aby bolo možné posun pásu vykonávať nezávisle.Tienidlo, ktoré je nosným prvkom sústavy, je montované k držiaku kanóna, čím je zabezpečená správna poloha na miesto sledovaného lúča a je zabezpečená tiež univeizálnosť pri zmene polohy kanóna vo vákuu. Spôsob montáže a tvar pripojovacej príruby tienidla vytvára podmienky na použitie sústavy optického sledovania upevnením na kanóne alebo na mechanizme polohovania kanóna vo vákuovej komore.Na obrázku č. l je znázomené montážne usporiadanie sústavy optického sledovania elektrónového lúča vo vákuu.Sledovanie miesta pôsobenia elektrónového lúča vo vákuu a sledovanie okolia blízko miesta pôsobenia lúča je dôležitou podmienkou na dosiahnutie kvality technologického procesu, vykonávaného elektrónovým lúčom vo vákuu. Vizuálny obraz sledovaného okolia prenášaný na miesto operátora vyžaduje ostré zobrazenie počas celého procesu, čo sa dosiahne správnou fokusáciou kamery Q a dostatočnou svetelnosťou osvetľovacieho telesa ě.Nosným prvkom sústavy optického sledovania je ochranné tienidlo l, ktoré sa pomocou dištančných skrutiek g montuj e k telesu kanóna Q. Na tienidle l sú montované osvetľovacie telesá g a na spoločnom module i je montovaná kamera j a mechanika servopohonu 2 navíj acej cievky 8 a zásobná cievka Z. Tepluodol 10ná fólia g je navinutá na zásobnej cíevke 1 a ťahom navíjacej cievky § sa presúva pred objektívom kamery j.1. Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na tienidlo (l) upevnené dištančnými skmtkami (2) na elektrónolúčový kanón (10) je montované jedno osvetľovacie teleso alebo dve osvetľovacie telesá (3) bez ochranného krytovania, jedna kamera alebo dve kamery (5), s trvalou ochranou objektívu pomocou tepluodolnej fólie (6), so samostatným odklopným modulom (4) s mechanikou servopohonu (9) navijacej cievky (8), zásobnej cievky (7) s ochrarmou fóliou (6) pre každú kameru (5) a sústava umožňuje pohyby v osiach X, Y alebo X, Y, Z.2. Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu podľa nároku l, v y z n a č u j ú e a s a t ý m , že tienidlo (l), kamera (5), odklopný modul (4) a osvetľovacie teleso (3) sú mechanicky spojené s elektrónolúčovým kanónom (10).3. Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že objektív kamery (5) chrání tepluodolná priesvitná pásová fólia (6), navinutá na zásobnej cievke (7), prevíjaná regulovaným servopohonom (9) do navíjacej cievky (8).4. Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu podľa nároku 1, 2 a 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na osvetlenie sledovaného miesta pôsobenia lúča a okolia procesu sú inštalované osvetľovacie telesá (3) bez ochranného krytovania.

MPK / Značky

MPK: B23K 15/00

Značky: optické, sústava, procesov, elektrónolúčových, sledovanie, vakuu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6975-sustava-na-opticke-sledovanie-elektronolucovych-procesov-vo-vakuu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava na optické sledovanie elektrónolúčových procesov vo vákuu</a>

Podobne patenty