Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde

Číslo patentu: U 6640

Dátum: 08.01.2014

Autor: Kelemeca Vasil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 6 4 0(22) Dátum podania prihlášky 29. l. 2013 (13) Druh dokumentu y(32) Dátum podania priorítnej prihlášky (51) m Cĺv 0014-0organizácia priority GoĺN 33/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 8. 2013 Vestník UPV SR č. 8/2013ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzom 8. l. 1014 VLASTNÍCTVA VeSÍIllk UPV SR Č. 0 l/20 ĺ 4 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 26. 11. 2013(62) Cislo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôdeSpôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v hmote pôdy a v hmotách vkladaných do pôdy je založený na respiračnej schopnosti týchto hmôt biologicky spotrebovávať kyslík zo vzduchu. Respirácia vzorky (2) prebieha v uzatvorenej nádobe (l) pri zvolenej konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín. Množstvo naviazaného kyslíka O 2 sa odčíta na displeji ovládača (7). Biologicky využiteľná energia pôdy v MJ/mz sa určí zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120 MJ/kg na kyslík O ako uvoľňovača tejto energie v pomere 1 8 za vzniku zlúčeniny HzO podľa platného zlučovacieho vzťahu 1 kg H 8 kgO 9 kgH 20 l 20 MJ.Vynález patrí do oblasti agrotechnológie energetickej úpravy omej pôdy pre pestovanie úžitkových plodín a týka sa spôsobu zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde, v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote.Je známe, že pôda ako ekosystém má symbiózny vzťah k ekosystému rastlín. Aby mohli oba tieto ekosystémy žiť a prosperovať, musia efektívne premieňať energiu slnečného žiarenia na biologicky využiteľnú energiu a zároveň recyklovať nosiče tejto energie považované za živiny organizmov žijúcich v týchto ekosystémoch. Táto biologicky využiteľná forma energie sa prenáša v ekosystéme pôdy z jedného organizmu na ďalší organizmus prostredníctvom energetického toku tejto energie známeho ako potravový reťazec pôdneho ekosystému.Doterajšia agrotechnológia úpravy pôdneho ekosystému na pestovanie úžitkových plodín upravuje tento ekosystém len mechanickým drobením hmoty na vytváranie lôžka semíen osiva plodín. Pritom sa nesleduje a nezisť uje obsah biologicky využiteľnej energie V tomto lôžku, potrebnej na vytváranie žiaducej koreňovej rhizosféry pre tok biologicky využiteľnej energie z fotosystému rastlín do pôdneho ekosystému a po jej kumulácii v pôdnom ekosystérne späť postupne až do generativnych orgánov rastlinného organizmu na tvorbu energetickej produkcie úžitkových plodín.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde, v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote pomocou respiračného zariadenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa určí biologicky využiteľná energia pôdy V MJ/mz respiráciou hodnotenej vzorky pôdy v množstve 100 g na ploche 0,015 m 2 z nameranej hodnoty váhového množstva respirovaného kyslíka pri konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín, zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120 MJ/kg na kyslík O ako uvoľňovača tejto energie V pomere l z 8 za vzniku zlúčeniny HzO podľa platného zlučovacieho vzťahu l kg H 8 kg 0 9 kg HZO 120 MJ.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde podľa tohto technického riešenia je podrobnejšie opísaný s odkazom na priložený výkres, na ktorom je na obr. 1 znázomené respiračné zariadenie.Uvedený príklad uskutočnenia technického riešenia predstavuje jednu z mnohých možností, pričom predmetom zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie môže byť bežná orná pôda bez agrotechnologickej úpravy, omá pôda obohatená substrátom s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie,samostatný substrát s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie alebo rastlinná hmota určená na výrobu substrátu na energetickú úpravu omej pôdy.V uvedenom príklade je opísaný spôsob zisťovania obsahu využiteľnej energie v bežnej omej pôde bez agrotechnologickej úpravy. Pre stanovenie biologicky využiteľnej energie sa použije respiračné zariadenie znázomene na obr. l. Do otvorenej respiračnej nádoby 1, ktoráje kruhového tvaru s priemerom dna približne 14 cm a s objemom 0,0025 m 3, sa vloží vzorka g rozdrobenej hmoty z mechanicky upraveného pôdneho osivového lôžka V množstve 100 g, takže povrchová plocha hodnotenej vzorky je 0,015 m 2. Následne sa do tejto nádoby L zavesí nádobka Z 1 s náplňou absorbéra i a vzduchotesne sa uzavrie vekom i, na ktoré sa vzduchotesne upevní elektronická meracia hlavica Q. Príprava respiračného zariadenia je ukončená a vzorka sa ponechá pôsobiť počas 96 hodín pri teplote 25 °C. Po uplynutí uvedeného času sa na displeji ovládača 1 odčíta množstvo naviazaného kyslíka 02, ktorého hodnota je podľa tohto prikladu 2021 miligramov.sa analogicky odvodí množstvo biologicky využiteľnej energie hodnotenej vzorky omej pôdy ak sa z 8 kg O 2 uvoľní 120 MJ, tak z l kgje to množstvo 15 MJa z lg množstvo 0,015 MJ, potom obsah biologicky využiteľnej energie meranej vzorkyx Zistená hodnota obsahu biologicky využiteľnej energie hodnotenej vzorky omej pôdy je 2,021 MJ/mz.Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v hmote pôdy a v hmotách vkladaných do pôdy je využiteľný vo farmárskej praxi na zvyšovanie efektívnosti rastlinnej produkcie.Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde, v pôdnom substráte alebo v rastlinnej hmote ako zložke pôdneho substrátu pomocou respiračného zariadenia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že biologicky využiteľná energia pôdy v MJ/mz sa určí respiráciou hodnotenej vzorky pôdy v množstve 100 g na ploche 0,015 m 2 z nameranej hodnoty váhového množstva respirovaného kyslíka pri konštantnej vegetačnej teplote 25 °C počas 96 hodín zo známej chemickej väzby vodíka H ako nosiča biologicky využiteľnej energie v hodnote 120 MJ/kg na kyslík O ako uvoľňovača tejto energie v pomere l 8 za vzniku zlúčeniny HzO podľa platného zlučovacieho vzťahu

MPK / Značky

MPK: G01N 33/24

Značky: energie, biologicky, obsahu, pôde, zisťovania, spôsob, využiteľnej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6640-sposob-zistovania-obsahu-biologicky-vyuzitelnej-energie-v-pode.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zisťovania obsahu biologicky využiteľnej energie v pôde</a>

Podobne patenty