Forma na výrobu ľadových dielov

Číslo patentu: U 6621

Dátum: 02.12.2013

Autor: Bartko Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 6. ll. 2012 (13) Dmh (mkumcntu yl Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- CL (20501)Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vesmík UPV SR č. 7/2013ÚRAD Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. 10. 2013 Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 50052-2012 Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Forma na výrobu ľadových dielovForma pozostáva z podstavy (l), bočných vonkajších dielov (2), prípadne jadra na vytvorenie dutého dielu, izolačných platní (7), vonkajšieho kovového transportnćho obalu (5), transportnćho kovového vrchnáka, odlievacích 1 obalov odpudzujúcich vodu. Základným znakom formysú kónické steny bočných vonkajších dielov (2), na zabránenie deformácie fonny pri mrmutí vyrábaného dielu.Na podstavu (l) sa upevnia bočné diely (2) a vytvoria du- A tú kovovú formu. Do formy sa vloží odlievací obal odpu-A dzujúci vodu, vyhotovený v tvare vnútorného priestoru Wil/ formy - budúceho tvaru ľadového prvku. Do formy sa jnasype vopred pripravená ľadová drvina a zaleje sa podchladenou vodou. Takto naplnená forma sa schladí a vymrazi. Po stuhnuti kvapalného materiálu sa forma rozobe- rie a vznikne ľadový diel.Technické riešenie sa týka formy na výrobu ľadových dielov určených na výrobu ľadového nábytku, ako sú barové stoly, barové násypníky, stoly, rautové a konferenčné stoly, stoličky, kresielka, kreslá, lavice, odpadové koše a pod. Taktiež sú tieto diely použiteľné ako statické prvky pri stavbách z ľadu, opomé prvky pri stavbách zo snehu a tiež ako dekoračné ľadové prvky.Ľadové domy, voľné priestranstvá určené či už na promo akcie, spoločenské akcie alebo určené na bývanie ako hotely sú vybavené bud klasickým nábytkom, alebo nábytkom z ľadu. Nábytok z ľadu je teraz vyrábaný z kusov ľadu, ktoré sú obrábané konvenčnými nástrojmi, kde obsluha musí mať umelecké cítenie a umelecké vlohy, aby bola schopná vypracovať požadovaný tvar či už tvar kocky, kvádra, ihlanu alebo iného trojrozmemého telesa. Konvenčné nástroje sú mčné píly, dláta a hoblíky, ale tiež píly a iné nástroje s elektromotorom alebo spaľovacím motorom. Pri výrobe týchto telies je veľká hrozba, že sa z telesa nekontrolovane odlúpi jeho časť a tiež je z časového hľadiska a aj hľadiska manuálnej zručnosti výrobcu náročné vyrobiť teleso s dutinou.Podstata predloženého technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru spočíva V tom, že forma pozostáva z podstavy, bočných vonkajších dielov, prípadne jadra na vytvorenie dutého dielu, izolačných platní,vonkajšieho kovového transportného obalu, transportného kovového vrchnáku, vodu odpudivých odlievacích obalov. Základným znakom formy sú kónické steny, na zabránenie defonnácie formy pri mrznutí vyrábaného dielu.Na podstavu sa prichytia bočné dielce a vytvoria dutú kovovú formu. Do formy sa vloží vode odpudivý odlievací obal vyhotovený v tvare vnútomého priestoru fonny - budúceho tvaru ľadového prvku. Do formy sa nasype vopred pripravená ľadová drvina a zaleje sa podchladenou vodou. Takto naplnená forma sa schladí a vymrazí. Po stuhnutí kvapalného materiálu sa forma rozoberie a vznikne ľadový diel. V prípade výroby dutého ľadového dielu sa do formy upevní jadro a tiež sa obalí vode odpudivým odlievacím obalom. Do formy sa nasype vopred pripravená ľadová drvina a zaleje sa podchladenou vodou. Takto naplnená forma sa schladí a vymrazí. Po stuhnutí kvapalného materiálu sa forma rozoberie, vyberie sa jadro a vznikne dutý ľadový diel. Forma umožňuje vyhotovený ľadový prvok transportovať bez rizika deštrukcie vyhotoveného ľadového prvku. Na transport alebo stabilizáciu vyhotovených ľadových prvkov sa používajú izolačné platne, ktoré sa priložia a ñxujú na formu alebo priamo na vyhotovený ľadový prvok. Pri dlhých transportoch je možné celú zaizolovanú formu aj s vyhotoveným ľadovým prvkom vložiť do transportného kovového obalu. Bočné vonkajšie dielce podstava a jadro majú otvory na vzájomné priestorové vymedzenie a upevnenie. Vonkajší tvar ľadového dielu je určený tvarom podstavy a tvarom bočných vonkajších dielov. V prípade dutého ľadového dielu je dutina určená tvarom jadra.Formy na výrobu ľadových dielov umožňujú vyrábať ľadové prvky rôznych tvarov, ako kocky, kvádre,valce, kužele, ihlany, prvky s guľovitým, resp. oblým povrchom.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázomený schematický nákres formy.Fonna pozostáva z podstavy i, bočných vonkajších dielov g, prípadne jadra na vytvorenie dutého dielu,izolačných platní 1, vonkajšieho kovového transportného obalu i, transportného kovového vrchnáku, vodu odpudivých odlievacích obalov. Základným znakom formy je, že steny bočných vonkajších dielov z sú proti sebe usporiadané kónicky, na zabránenie deformácie formy pri mrznutí vyrábaného dielu.Na podstavu 1 sa upevnia bočné diely g a vytvoria dutú kovovú formu. Do formy sa vloží vode odpudivý odlievací obal vyhotovený v tvare vnútomého priestoru formy - budúceho tvaru ľadového prvku. Do formy sa nasype vopred pripravená ľadová drvina a zaleje sa podchladenou vodou. Takto naplnená forma sa schladía vymrazí. Po stuhnutí kvapalného materiálu sa forma rozoberie a vznikne ľadový diel. V pripade výroby dutého ľadového dielu sa do formy upevní jadro a tiež sa z vonkajšej strany obalí vode odpudivým odlievacím obalom. Do formy sa nasype vopred pripravená ľadová drvina a mleje sa podchladenou vodou. Takto naplnená forma sa schladí a vymrazí. Po stuhnutí kvapalného materiálu sa fonna rozoberie, vyberie sa jadro a vznikne dutý ľadový diel. Forma umožňuje vyhotovený ľadový prvok transportovať bez rizika deštrukcie vyhotoveného ľadového prvku. Na transport alebo stabilizáciu vyhotovených ľadových prvkov sa používajú izolačné platne 1, ktoré sa priložia a fixujú na formu alebo priamo na vyhotovený ľadový prvok. Pri dlhých transportoch je možné celú zaizolovanú formu aj s vyhotoveným ľadovým prvkom vložiť do transportného kovového obalu ž. Bočné vonkajšie diely z, podstava L ajadro majú prvky A na vzájomné priestorové vymedzenie a upevnenie. Tieto prvky Q môžu byť otvory, napríklad na skrutky alebo spony. Bočné vonkajšie diely z ajadro sú vystužené rebrami g a môžu obsahovať prípravky Q na upevnenie transportného obalu j. Vonkajší tvar ľadového dielu je určený tvarom podstavy l a tvarom bočných vonkajších dielov g. V prípade dutého ľadového dielu je dutina určená tvarom jadra.Formy na výrobu ľadových dielov umožňujú vyrábať ľadové prvky rôznych tvarov, ako kocky, kvádre,valce, kužele, ihlany, prvky s guľovitým, resp. oblým povrchom.l. Forma na výrobu ľadových dielov, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že obsahuje podstavu (1), ku ktorej sú pripevnené bočné vonkajšie diely (2), pričom vnútro formy je vybavené vode odpudivým odlievacím obalom, kde steny bočných vonkajších dielov (2) sú proti sebe usporiadané kónicky na zabránenie deformácie forrny pri rnrznutí vyrábaného dielu.2. Fomia na výrobu ľadových dielov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na podstavu(l), ku ktorej sú pripevnené bočné vonkajšie diely (2) je upevnené jadro na vytvorenie dutiny v ľadovom diele, pričom vnútro formy a vonkajšie steny jadra je vybavené vode odpudivým odlievacím obalom, kde steny bočných vonkajších dielcov (2) a steny jadra sú proti sebe usporiadané kónicky na zabránenie deformácie formy pri mrmutí vyrábaného dielu.3. Forma na výrobu ľadových dielov podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že bočné vonkajšie diely (2), podstava (l) a jadro majú prvky (4) na vzájomné priestorové vymedzenie a upevnenie.4. Forma na výrobu ľadových dielov podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že prvky(4) na vzájomné priestorové vymedzenie a upevnenie sú otvory napríklad na skrutky alebo spony.5. Forma na výrobu ľadových dielov podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že bočné vonkajšie diely (2) a jadro sú vystužené rebrami (3) a môžu obsahovať prípravky (6) na upevnenie transportného obalu (S).

MPK / Značky

MPK: F25C 1/04, F25D 31/00

Značky: forma, ľadových, dielov, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6621-forma-na-vyrobu-ladovych-dielov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na výrobu ľadových dielov</a>

Podobne patenty