Držiak senzora CO

Číslo patentu: U 6611

Dátum: 02.12.2013

Autori: Mižák Jozef, Piteľ Ján, Mižáková Jana, Židek Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 10. 2012 (13) Druh dokumentu yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺm» C 1- ĺ 2013 ~ 0 Uľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority G 01 N 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 2013 Vestník UPV SR č. 612013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 16. 10. 2013(62) Čislo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Prešov, SK(54) Názov Držiak senzora CODržiak senzora CO je vyhotovený z kovového alebo keramického materiálu a pozostáva z nosnej priruby (3),ktorá sa pomocou nastavovacej skrutky (6) posuvne pripevňuje k puzdru (2) držiaka, do ktorého sa senzor (l) upevňuje pomocou skrutky (7). Príruba má vonkajší závit(4), ktorým sa naskmtkuje do návarku odbemého miesta Kábel na elektrické pripojenie senzora je k puzdru prichytený pomocou káblovej priechodky (5).Technické riešenie sa týka oblasti kontinuálneho riadenia a monitorovania obsahu C 0 v spalinách, ktoré vznikajú v spaľovacom procese pri výrobe a dodávke tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody.Na monitorovanie a prípadne aj riadenie obsahu C 0 v spalinách sa v súčasnosti používajú špeciálne odbemé sondy s pripojením väčšinou na analyzátory spalín, ktoré vyhodnocujú meranú koncentráciu CO. Tieto analyzátory spalín sú vyhotovené buď ako prenosné (použitie najmä ako servisný nástroj pri nastavovaní horákov kotlov), alebo stacionáme na kontinuálne monitorovanie koncentrácie CO v spalinách s možnosťou využitia aj pre riadenie spaľovacieho procesu. Odbemá sonda analyzátora sa vkladá do odbemého miesta v spalinovej ceste (komíne) často iba na dočasné použitie, pričom tomu je prispôsobené aj jej konštrukčné vyhotovenie. Existujú aj senzory CO vhodné pre tzv. low cost orientačné meranie koncentrácie CO, ktoré však nie sú vhodne prispôsobené na použitie na priame meranie koncentrácie v spalinách.Navrhovaný držiak umožňuje montáž senzora CO do odbemého miesta s možnosťou jeho variabilného umiestnenia na kontinuálne meranie koncentrácie obsahu C 0 v spalinách. Variabilita umiestnenia spočíva V tom, že puzdro senzora je možné posunúť v prírube tak, že sa samotný senzor vzdiali od prúdiacich spalín, a tak sa ochráni pred možnou vysokou teplotou spalín a zároveň sa zníži jeho zanášanie jemným popolom. Výhodou navrhovaného držiaka je jeho jednoduchá montáž do odbemého miesta, spoľahlivé elektrické pripojenie, variabilné nastavovanie vzdialenosti senzora od prúdiacich spalín ajednoduchá údržba v prevádzke (čistenie a prípadná výmena senzora).Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, pričom obr. l znázorňuje celkové usporiadanie držiaka, obr. 2 príklad upevnenia držiaka v odbemom mieste a obr. 3 izometrický pohľad na držiak.Na obr. 1 je znázornený príklad uskutočnenia technického riešenia držiaka §, na obr. 2 príklad upevnenia držiaka § v odbemom mieste. Držiak g je vyhotovený z kovového alebo keramického materiálu a pozostáva z nosnej príruby ą, ktorá sa pomocou nastavovacej skmtky g posuvne pripevňuje k puzdm g držiaka g. Príruba 1 má vonkajší závit i, ktorým sa naskrutkuje do návarku 10 odbemého miesta v spalinovom potrubí 2. Senzor i CO sa upevňuje do puzdra z pomocou skrutky 1. Kábel na elektrické pripojenie senzora lje k puzdru g držiaka § upevnený a chránený pomocou kovovej káblovej priechodky á.Držiak podľa navrhovaného riešenia je možné použiť na montáž senzora do odbemého miesta v spalinovom potrubí na meranie koncentrácie oxidu uhoľnatého, ale aj iných zložiek spalín vznikajúcich pri spaľovaní tuhých, kvapalných aj plynných médií. Vzdialenosť senzora od prúdiacich spalín sa nastaví v závislosti od teploty spalín a množstva popola vznikajúceho v spaľovacom procese.Držiak senzora CO, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z nosnej príruby (3) s vonkajším závítom (4), ktorá je pomocou nastavovacej skrutky (6) posuvne pripevnená k puzdru (2) na variabilné upevnenie senzora (l) pomocou skrutky (7), pričom kábel na elektrické pripojenie senzora (l) je k puzdru (2)upevnený pomocou káblovej príechodky (5).

MPK / Značky

MPK: G01N 1/22

Značky: senzora, držiak

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6611-drziak-senzora-co.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak senzora CO</a>

Podobne patenty