Dverný otvor medzi miestnosťami

Číslo patentu: U 6610

Dátum: 02.12.2013

Autor: Pomahač Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 1. 4. 2011Číslo priorimej prihlášky PUV 2010-22512 Dátum podania prioritnej prihlášky 1. 4. 2010 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vestník UPV SR č. 7/2013Vestník UPV SR č. 12/2013úžitkového vzoru verejnosti 16. 10. 2013 Čislo pôvodnej prihláškyČislo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/CZ 20 l 1/000026Čislo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2011/120478Čislo podania európskej patentovej prihláškyDverný otvor medzi miestnosťamiDvemý otvor medzi miestnosťami, vybavený na stene (l)obložkovou zárubňou (2) dverí (3) pozostávajúcou z ostenía aobložiek, kde medzi ostením a/alebo obložkou a stenou je vytvorený aspoň jeden vetraci kanálík (4) spá jajúci miestnosti.Technické riešenie sa týka dvemého otvoru medzi miestnosťami, vybaveného na stene obložkovou dvernou zámbňou pozostávajúcou z ostenia a obložiek, Doterajší stav technikyV interiéri budov sa na oddelenie jednotlivých miestností používajú na priechodné otvory dvere v zárubniach, a ak sa požaduje ventilačná funkcia, vtedy sa osadzuje Vetracia mriežka do dvemého krídla, táto sa umiestňuje do plochy dverí a narúša ich dizajn, prípadne sa vetranie zabezpečuje ponechaním väčšej medzery medzi podlahou a spodnou hranou dverí, čo vyzerá ncesteticky, prechádza tade svetlo a zásadným spôsobom sa znižuje hlukový útlm uzáveru.Uvedené nedostatky odstraňuje do veľkej miery dvemý otvor medzi miestnosťami, vybavený na stene obložkovou dvemou zárubňou pozostávajúcou z ostenia a obložiek podľa tohto technického riešenia. Jeho pod statou je to, že medzi ostením, obložkami a stenou je vytvorený minimálne jeden vetrací Kanálik, ktorý spája miestnosti.Kanálik je výhodne zalomený okolo steny. Kanálik môže byť vybavený filtračným prvkom. V pripade potreby je v kanáliku umiestnená protipožiama napeňovacia hmota. Vstupné otvory kanálika je možné vybaviť mriežkou alebo sieťkou.Vzhľadom na to, že vetrací kanálik je umiestnený medzi ostením, obložkou a stenou, nenarúša plochu dverí ani vlastnú stenu. Kanálik výhodne kopíruje tvar steny, preto nie sú potrebné žiadne vŕtacie, vysekávacie, murovacie a podobné dodatočné práce. Vzhľadom na to, že kanálikje zalomený a jeho vstupné otvory sú umiestnené pod obložkou alebo v obložke, nepreniká cez kanálik svetlo zo susednej miestnosti.Ak je kanálik vybavený ñltračným prvkom, je zabezpečené minimálne vírenie prachu. Prípadné mriežky na vstupoch môžu tvoriť estetický prvok a bránia nežiaducemu upchaniu týchto otvorov. V prípade potreby je možné do kanálika umiestniť protipožiarnu napeňovacia hmotu, ktorá v prípade požiaru zaručuje zachovanie požiamej odolnosti celých dveri i zárubní - uzáveru.Navrhované riešenie je efektívne aj z hľadiska ceny, možnosti osadenia do štandardizovaných stavebných otvorov, rýchlosti aplikácie, životnosti, bezchybnosti.Obložková zárubňa je teda konštrukčne upravená tak, že pri osadení do stavebného otvoru sa vytvoria Vetracie kanály, ktoré umožňujú voľný priechod vzduchu medzi miestnosťami, Prierez kanála je voliteľný podľa požiadavky na objemový prietok vzduchu. Kanál je skonštruovaný tak, že neumožňuje priamy priechod svetla a iba minimálne mižuje hlukový útlm uzáveru. Pri umiestnení filtračnej tkaniny umožňuje zároveň filtráciu prechádzajúceho prúdu vzduchu. V prípade požiadavky na požiarnu odolnosť uzáveru - dvere plus zárubňa, je možné vybaviť ventilačný kanál napeňovacou protipožiamou hmotou tak, aby bol v pripade požiam utesnený a požiama odolnosť uzáveru zachovaná. Dvemé krídlo zostáva bezozmeny, nie je požiadavka na jeho rozmerovú úpravu, ako je napríklad podrezanie na vytvorenie medzery od podlahy.Prehľad obrázkov na výkresochDvemý otvor medzi miestnosťami podľa tohto technického riešenia bude podrobnejšie opísaný na konkrétnom príklade uskutočnenia pomocou priloženého výkresu, kde je na obr. l schematicky znázomená v pôdoryse V reze stena so zárubňou a vetracím kanálikom.V príklade dvemého otvoru medzi miestnosťami, vybaveného na stene L obložkovou zárubňou g dverí i pozostávajúcou z ostenia, prahu, nadpražia a obložiek, sú medzi ostenírn a stenou L vytvorené na každej strane dverí à v ich spodnej časti dva Vetracie kanáliky A spájajúce miestnosti. Kanáliky i sú zalomené okolo steny L so vstupmi a výstupmi pod obložkou alebo v obloäce. Výstupy môžu byť vybavené mriežkou a kanáliky 5 môžu byť vybavené filtračnými prvkami.V kanálikoch 41 môže byť umiestnená protipožiama napeňovacia hmota i.Dvemý otvor medzi miestnosťami vybavený na stene obložkovou dvemou zárubňou pozostávajúcou z ostenia a obložiek podľa tohto technického riešenia nájde uplatnenie predovšetkým v interiérových zárubniach.l. Dvemý otvor medzi miestnosťami vybavený na stene (1) obložkovou zárubňou (2) dverí (3) pozostávajúcou z ostenia a obložiek, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že medzi ostením a/alebo obložkou a stenou (l) je vytvorený aspoň jeden vetracl kanálik (4) spáj ajúci miestnosti.2. Dvemý otvor podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že kanálik (4) je zalomený okolo steny (l).3. Dvemý otvor podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kanálik (4) je vybavený filtračným prvkom.4. Dvemý otvor podľa ktoréhokoľvek z uvedených nárokov, v y z n a č uj ú c i kanáliku (4) je umiestnená protipožiama napeňovacia hmota (5).

MPK / Značky

MPK: E06B 7/10

Značky: miestnosťami, dverný, medzi, otvor

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6610-dverny-otvor-medzi-miestnostami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dverný otvor medzi miestnosťami</a>

Podobne patenty