Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 6 6(22) DátLun podania prihlášky 16. 12. 2009(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 2013 F 16 H 48/00 Vestník UPV SR č. 6/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 16. 10. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenía 50059-2009(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Transmisie engineering as., Martin, SK(54) Názov Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmiPrevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi, určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadeni, pozostáva zo vstupného hriadeľa (l) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášači (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6),ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8), ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom (9), ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom (10) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (ll), pričom centrálne koleso (4) je pevne spojené s ozubeným pastorkom(12), ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesomTechnické riešenie sa týka diferenciálnej planétovo-čelnej mechanickej redakčnej prevodovky s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určenej hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení.V súčasnosti sa v praxi využíva veľké množstvo rôznych prevodov. Odhliadnuc od iných typov prevodov,ako sú prevody nekonečnými členmi (reťaze a remene), sú pomerne v technike využívané prevody ozubenými kolesami. Rôznou kombináciou použitia rôznych typov ozubených kolies sa dá prepracovať k prevodom alebo prevodovkám určeným na špeciálne použitie v konkrétnych zariadeniach. Pri prevodoch a prevodovkách resp. diferenciáloch sú skoro vždy použité známe prvky a súčasti, ale ich kombináciou sa dá dosiahnuť nové usporiadanie týchto prvkov alebo súčasti. Ide o to, aký typ ozubených kolies je použitý, či už čelné ozubené kolesá alebo kužeľové ozubené kolesá. Pri sofistikovanejších prevodovkách sú už využívané planétové prevodovky a tie zvyknú pozostávať z centrálneho kolesa, satelitov, korunového kolesa, unášača. Výhodou planétových prevodoviek je vysoký prevodový pomer a menšia priestorová náročnosť.V dokumente JP 10044145 je opísaný uzatvorený miesič s párom miesiacich lopatiek. Miesič je poháňaný motorom cez prevodovku, ktorá má jeden vstupný hnaný hriadeľ a dva výstupné hnané hriadele. V prevodovke je prevod realizovaný čelným súkolesím.V dokumente CN 201042659 je opísaný miesič s prevodovkou, ktorá má jeden vstupný hnaný hriadel a dva výstupné hnané hriadele.Predmetom prihlášky úžitkového vzoru je diferenciálna planétovo-čelná mechanická redukčná prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení, ktorá pozostáva zo vstupného hriadeľa pevne spojeného s centrálnym kolesom, ktoré je v ozubenom zábere so satelitmi, ktoré sú otočne uložené na unášači satelitov a súčasne sú v ozubenom zábere s centrálnym kolesom, pričom unášač satelitov je pevne spojený s ozubeným pastorkom,ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, pričom centrálne koleso je pevne spojené s ozubeným pastorkom, ktorý je v uibere so štvrtým ozubeným kolesom pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom, Základnou výhodou technického riešeniaje vyššia mechanická účinnosť, nižšia hmotnosť, menšia potreba olejovej náplne a tým aj nižšia ekologická záťaž. Nárast mechanickej účinnosti je dôsledkom použitia planétového diferenciálu vo vhodnej kombinácii s čelnými ozubenými zábermi. Ďalšou výhodou sú menšie zabudovacie rozmery pri tom istom prenášanom výkone ako pri klasických koncepciách. Keďže inštalované výkony zariadení, na ktorých pohon je prevodovka určená, môžu byť megawatty, sú výhody spojené s použitím a prevádzkou novej koncepcie prevodovky nezanedbateľné.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázkuje zobrazená kinematická schéma prevodu.Predmetom technického riešenia je diferenciálna planétovo-čelná mechanická redukčná prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadeni, ktorá pozostáva zo vstupného hriadeľa l pevne spojeného s centrálnym kolesom g, ktoré je v zábere so satelitmi 1, ktoré sú otočne uložené na unášači 5 satelitov 3 a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom 4, pričom unášač á satelitov s je pevne spojený s ozubeným pastorkom Q, ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom 1 pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom §, ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom 2, ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom 19 pevne spojeným s dmhým výstupným hriadeľom 1 l, pričom centrálne koleso 4 je pevne spojene s ozubeným pastorkom g, ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom l 3 pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom .Výkon vstupujúcí do prevodovky na vstupný hriadeľ l, ktorý je pevne spojený s centrálnym kolesom g planétového diferenciálu sa prostredníctvom ozubeného záberu í, í a mechanickej väzby 35 planétového diferenciálu, rozdeľuje na vetvu unášača j a vetvu korunového kolesa A. Vetva unášača Q ďalej prechádza cez ozubený záber Q 7 na prvý Výstupný hriadeľ §. Vetva korunového kolesa Q ďalej prechádza cez ozubený záber 12-» 13 na druhý Výstupný hriadeľ ll. Výstupné hriadele § a ll sú vzájomne prepojené cez ozubený záber 9- 10 prepájacieho prevodu.Technicke riešenie je výhodné použiť na priemyselné aplikácie pohonov protíbežných dvojhriadeľových strojov a zariadení, pri ktorých je osová vzdialenosť hriadeľov relativne malá a inštalovaný výkon relatívne veľký (napr. mixéry gumárenských zmesí, kalandre, kompaktory atď.)Prevodovka s jedným vstupným a dvomi výstupnými protibežnými hriadeľmi určená hlavne na pohon dvojhriadeľových technologických zariadení, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo vstupného hriadeľa (l) pevne spojeného s centrálnym kolesom (2), ktoré je v zábere so satelitmi (3), ktoré sú otočne uložené na unášačí (5) satelitov (3) a súčasne sú v zábere s centrálnym kolesom (4), pričom unášač (5) satelitov (3) je pevne spojený s ozubeným pastorkom (6), ktorý je v zábere s prvým ozubeným kolesom (7) pevne spojeným s prvým výstupným hriadeľom (8), ktorý je pevne spojený s druhým ozubeným kolesom (9), ktoré je v zábere s tretím ozubeným kolesom (10) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (1 l), pričom centrálne koleso (4) je pevne spojené s ozubeným pastorkom (12), ktorý je v zábere so štvrtým ozubeným kolesom (13) pevne spojeným s druhým výstupným hriadeľom (l l).

MPK / Značky

MPK: F16H 48/10, F16H 37/06

Značky: dvoma, protibežnými, hriadeľmi, převodovka, vstupným, jedným, výstupnými

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6609-prevodovka-s-jednym-vstupnym-a-dvoma-vystupnymi-protibeznymi-hriadelmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodovka s jedným vstupným a dvoma výstupnými protibežnými hriadeľmi</a>

Podobne patenty