Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy

Číslo patentu: U 6606

Dátum: 02.12.2013

Autor: Fisher Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 14. 12. 20 l 2 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- C 1- (Ž 013-0 Uí(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority E 041 13/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vestník UPV SR č. 7/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie. úžitkového vzoru verejnosti 16. ll). 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Stavebný profil na ukončenie balkóne alebo terasyStavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy je vytvorený vytláčaním hliníkového materiálu a pozostáva z kotviaceho ramena (9), ukončovacieho ramena (5), odkvapového ramena (3), odkvapkávacej časti (2), spätného zuba (l) a spojky profilov, pričom kotviace rameno (9)je ploché, V spojnici medzi odkvapovým ramenom (3) a kotviacim ramenom (9) je ukončovacie rameno (5), kolmo na rovinu kotviaceho ramena (9) je upevnená odkvapkávacia časť (2) profilu, ktorá je na voľnom konci zakončená spätným zubom (l), ktorý slúži na príchytenie spojky profilov, pritom spojka má tvar, ktorý kopíruje spätný zub (l), odkvapkávaciu časť (2), odkvapové rameno (3) a ukončovacie rameno (5). Ukončovacie rameno (5) je výhodne možné odlomiť, pričom hladké odlomenie je umožnené vďaka oslabeniu profilu.Technické riešenie sa týka oblasti stavebných profilov slúžiacich hlavne na ukončenie balkónov a teras s hotovým vyspádovaným poterom.Balkóny a terasy patria medzi najviac namáhané súčastí bytových domov, pretože sú neustále vystavovane nepriaznivým povetemostným vplyvom. Pri výstavbe nových i sanácii starších balkónov a terás je najdôležitejšie zabrániť zatekaniu vody do konštrukcie, pretože to spôsobuje jej trvalé poškodenie.V súčasnosti sa na ukončenie balkónov a terás používajú hlavne profily z ohýbaného hliníkového alebo medeného plechu. Na povrch balkónov a terás sa používa dlažba, ktorá sa lepí pomocou lepiacej malty. Nevýhodou doteraz známych riešení je to, že už pri malom mechanickom zaťažení profilu začne škárovacia hmota, prípadne silikón medzi profilom a dlažbou praskať. To má za následok, že do vzniknutých prasklín sa dostáva voda, a v zimnom období začnú dlaždice vymŕzať. Ďalším zásadným problémom pri použití ohýbaných profilov je, že neumožňujú dôkladné ukončenie dlažby. Bežné profily sú zabudované len pod dlažbu,pričom okraj balkóna alebo terasy je vystavený povetemostným vplyvom a možnému mechanickému poškodeniu. Tento stav má za následok zníženie životnosti celého riešenia.Nevýhody doterajších riešení do značnej miery odstraňuje stavebný profil podľa tohto riešenia. Profil podľa navrhovaného riešenia je ľahko použiteľný a v porovnaní s bežnými riešeniami je trvácny a cenovo dostupný. Profil, hlavne jeho koncová časť sa nepoškodí pri použití bežného náradia (napr. opretie rebríka a pod.). Odkvapový profil vytvára estetické. a čisté zakončenie dlažby a zároveň umožňuje dôkladné a plynulé odvedenie vody z povrchu balkóna alebo terasy.Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy pozostáva z kotviaceho ramena, ukončovacieho ramena, odkvapového ramena, odkvapkávacej časti, spätného zubu a spojky profilov. Kotviace rameno je ploché,má hrúbku od 0,6 do 1,5 mm, odkvapové rameno s kotviacim ramenom zviera uhol od 12 l° do l 60 ° a má dĺžku od 20 do 60 mm. V spojnici medzi odkvapovým a kotviacim ramenom je ukončovacie rameno, ktoré zviera 90 ° uhol s kotviacim ramenom a má výšku od 2 do 15 mm, kolmo na rovinu kotviaceho ramena je upevnená odkvapkávacia časť profilu, ktorá má dlžku od 2 do 25 mm a je na voľnom konci zakončená spätným zubom, ktorý slúži na uchytenie spojky profilov, pričom spojka má tvar, ktorý kopíruje spätný zub, odkvapkávaciu časť, odkvapové- rameno a ukončovacie rameno.Spojka sa na profil pripevní tak, že sa zospodu zasunie o spätný zub a v homej časti je pripevnená ohnutím o ukončovacie rameno a to tak, že spojkaje zahnutá klampiarskymi kliešťami.Ukončovacie rameno je možné výhodne odlomiť, pričom hladké odlomenie je umožnené vďaka oslabeniu profilu.Stavebný profilje vytvorený vytláčaním hliníkového materiálu hrúbky od 0,6 mm do 1,5 mm.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l Prierez osadenia stavebného profilu.Obr. 3 Detail ukazujúci oslabenie profilu ukončovacieho ramena v zlome medzi kotviacim a odkvapkávacím ramenom.Stavebný profil na ukončenie balkóna, ktorý pozostáva z kotviaceho ramena 2, ukončovacieho ramena 5,odkvapového ramena 3, odkvapkávacej časti 2, spätného zuba L (obrázok l) a spojky profilov l 4 (obrázok 2). Profilje vyrobený z vytláčaného hliníka hrúbky od 0,6 do l,5 mm.V kotviacom ramene 2 sú vystrihnuté dva rady otvorov, z ktorých technické otvory slúžia na pevné spojenie profilu s konštrukciou balkóna pomocou skrutiek l 0, pričom priemer otvorov je 8 až 10 mm, a systémové otvory majú priemer s veľkosťou 45 dĺžky kotviaceho ramena. Ukončovacie rameno 5 zviera s kotviacim ramenom 2 uhol 90 °, jeho výškaje od 4 do 15 mm.V prípade použitia dlažby s menšou hrúbkou je možné rameno 2 odlomiť. Odlomenie je možné vďaka oslabeniu profilu 4 v zlome medzi kotviacim 2 a odkvapkávacím ramenom 3 (obrázok 3).V prípade odlomenia ukončovacieho ramena sa dodatočne použije ukončovací profil tvaru L s výškou,ktorá sa rovná výške použitej dlažby.Odkvapkávaeie rameno 3 zviera s kotviacim ramenom uhol l 30 ° a jeho dĺžka 70 mm od hrany ukončovacieho ramena i.Odkvapkávacia časť z je kolmá na kotviace rameno 2 ajej dlžka je 20 mm, pričom na spodnej strane je spätný zub l, ktorý slúži na úplné odkvapávanie vody a taktiež na prichytenie spojky balkónového profilu.Profil sa montuje nasledovným spôsobomNa konštrukciu balkóna Q sa nanesie vrstva lepiacej malty §. Do lepiacej malty § sa osadí profil pozdĺž okraja balkóna s tým, že Odkvapové rameno 3 smeruje od čela balkónu tak, aby spätný zub l smeroval dole. Profil sa následne pripevní skrutkami l 0 do vopred pripravených otvorov. Pre napojenie profilov sa používa spojka profilov 14, ktorá slúži na prekrytie medzery dvoma profihni. Medzera medzi profilmi sa pohybuje od 3 do 5 mm. Spojka sa na profil pripevní tak, že sa zospodu zasunie o spätný zub l a v homej časti sa pripevní ohnutím 15 o ukončovacie rameno 5, a to tým, že spojku jednoducho zahneme klampiarskymi kliešťami (obrázok 2). Následne sa spojka prilepí silikónovým tmelom. Na takto upevnený profil sa na kotviacu časť 2 nanesie opäť lepiaca malta g, do ktorej sa umiestní mrazuvzdomá dlažba 1. Priestor medzi dlažbou 1 a ukončovacím ramenom S sa vyplní silikónovým tmelom Q.Opísaný balkónový profil s ukončením ponúka technické riešenie aplikovateľné pri zhotovení nových a pri renováciach starších balkónov a terás.l. Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že pozostáva z kotviaceho ramena (9), ukončovacieho ramena (5), odkvapového ramena (3), odkvapkávacej častí (2), spätného zuba (1) a spojky profilov (14), pričom kotviace rameno je ploché, má hrúbku od 0,6 do 1,5 mm, odkvapové rameno s kotviacim ramenom zviera uhol od 121 ° do l 60 ° a má dĺžku od 20 do 60 mm, v spojnici medzi odkvapovým a kotviacim ramenom je ukončovacie rameno, ktoré zviera 90 ° uhol s kotviacim ramenom a má výšku od 2 do 15 mm, kolmo na rovinu kotviaceho ramena je upevnená odkvapkávacia časť profilu, ktorá má dĺžku od 2 do 25 mm a je na voľnom konci zakončená spätným zubom (l), ktorý slúži na uchytenie spojky profilov (14), pričom spojka má tvar, ktorý kopíruje spätný zub, odkvapkávaciu časť, odkvapové rameno a ukončovacie rameno.2. Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že spojka (14) sa na profil pripevní tak, že sa zospodu zasuníe o spätný zub (l) a V homej časti je pripevnená ohnutím (15) o ukončovacie rameno (5) a to tak, že spojka (14) je zalmutá klampiarskymi kliešťami.3. Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že ukončovacie rameno (5) je možné výhodne odlomiť, pričom hladké odlomenie je umožnené vďaka oslabeniu profilu (4).4. Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy podľa nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že profilje vytvorený vytláčaním hliníkového materiálu hrúbky od 0,6 mm do 1,5 mm.

MPK / Značky

MPK: E04F 13/06

Značky: stavebný, profil, ukončenie, balkóna, terasy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u6606-stavebny-profil-na-ukoncenie-balkona-alebo-terasy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebný profil na ukončenie balkóna alebo terasy</a>

Podobne patenty