Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 11. 2010 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 21. 10. 2011 (5 l) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky G 01 R 23/00(33) Krajina alebo regionálna HOZM 1/00 organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 6. 2011, V k ÚPV SR . 6/2011 PRIEMYSIELNEHO em ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 5. 12. 2011 Vestník UPV SR č. 12/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzom verejnosti 21. 10. 2011(52) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia 141-2010(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadeníZariadenie na meranie avyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických vnapätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení pozostáva z analógového bloku (10) merania a bloku (60) určenia skutočnej polohy, kde analógový blok (10) merania je spojený s A/D prevodnikom (20) a cez pwý (21) výstup digitálneho signálu s blokom (30) výpočtu Fourierovej transformácie a cez druhý (22) výstup s blokom (40) výpočtu pásmových priepustí, pričom blok (60) určenia skutočnej polohy je spojený sblokom (50) výberu relevantných hodnôt a cez prvý (51) výstup s blokom (40) výpočtu pásmových priepustí a cez druhý (52) výstup referenčných hodnôt s blokom (70) porovnania skutočných hodnôt a cez výstup (7 l) signálu porovnania s blokom (80) vyššej logiky aštatistického overovania, vybaveného výstupom (81). Zariadenie, kde všetky funkčné bloky a väzby ostávajú v platnosti, ale sú konštrukčne zoskupované arozdeľované vo viacerých možných kombináciách, kde analógový blok (10) merania a A/D prevodník (20) sú zlúčené do jedného bloku merania, filtrácie a A/D prevodníka a ostatné ostávajú vpôvodnom stave a /alebo sú zlúčené rôzne iné bloky, pričom blok (50) výberu relevantných hodnôt je rozdelený na samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počíta ných Fourierovou transformáciou a samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných pomocou pásmových priepustí na základe skutočnej polohy.Technické riešenie sa týka zariadenia na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení, kde nové zariadenie umožňuje merať obsah vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení trvalé počas prevádzky, súčasne namerané hodnoty porovnávať s referenčnými hodnotami, platnými na rôznych územiach a výsledky porovnávania s referenčnýmj hodnotami poskytnúť na ďalšie spracovanie vyšším riadiacim systémom.V súčasnosti sa vo väčšine prípadov rieši meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení špeciálnymi meracímí prístrojmi, v laboratómych podmienkach alebo V prevádzke s tým, že vyhodnocovanie výsledkov meraní t. j. porovnanie nameraných výsledkov s referenčnými hodnotami, platnými na rôznych územiach vykonáva obsluhujúci personál.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska odstránené a eliminované technickým riešením podľa úžitkového vzoru a to zariadením na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických V napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení, ktoré pozostáva z analógového bloku merania a bloku určenia skutočnej polohy, kde analógový blok merania je spojený s A/D prevodníkom a cez jeho prvý výstup digitálneho signálu s blokom výpočtu Fourierovej transformácie a cez jeho druhý výstup s blokom výpočtu pásmových priepustí, pričom blok určenia skutočnej polohy je spojený s blokom výberu relevantných hodnôt a cez jeho prvý výstup s blokom výpočtu pásmových priepustí, a cez jeho druhý výstup referenčných hodnôt s blokom porovnania skutočných hodnôt a cez jeho výstup signálu porovnania s blokom vyššej logiky a štatistického overovania, opatreného výstupom.Zariadenie, kde všetky funkčné bloky a väzby ostávajú v platnosti ale sú konštrukčne zoskupované a rozdeľované vo viacerých možných kombináciách, kde analógový blok merania a A/D prevodník môžu byť zlúčené do jedného bloku merania, filtrácie a A/D prevodníka a ostatné ostávajú v pôvodnom stave, a/alebo budú zlučované rôzne iné bloky, pričom blok výberu relevantných hodnôt môže byť rozdelený na samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných Fouríerovou transformáciou a samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných pomocou pásmových priepustí na základe skutočnej polohy.Výhodou riešenia podľa úžitkového vzoru je skutočnosť, že meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických na rôznych územiach je možné robiť autornatizovane, bez zásahu obsluhy.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese na obr. l je schematicky znázomené zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení podľa obr. lpozostáva z analógového bloku 10 merania a filtrácie spojeného cez výstup Q skutočnej hodnoty nameraného napätia resp. prúdu s A/D prevodníkom E. A/D prevodník 2 O je cez výstup 21 digitálneho signálu spojený s blokom QQ výpočtu Fourierovej transformácie a cez výstup Ľ digitálneho signálu nameraného napätia s blokom Q výpočtu pásmových priepustí. Blok 30 výpočtu Fourierovej transformácie a blok iQ výpočtu pásmových priepustí sú cez výstupy 31, 1 L vypočítaných hodnôt spojené s blokom E porovnania skutočných hodnôt. Blok Q určenia skutočnej polohy pomocou súradníc GPS je cez výstup Ql spojený s blokom x výberu relevantných referenčných hodnôt opatreného jednak výstuprni a relevantných hodnôt a výstupom Q referenčných hodnôt a vstupom 53 iných parametrov vplývajúcich na výber relevantných a referenčných hodnôt. Blok ľ výberu relevantných referenčných hodnôt je cez výstup 51 spojený s blokom AQ výpočtu pásmových príepustí a cez výstup 52 s blokom m porovnania skutočných hodnôt. Blok Q porovnania skutočných hodnôt je cez výstup 1 L spojený s blokom Q vyššej logiky a štatistického overovania opatreného výstupom 81.Pomocou analógového bloku lQ merania a filtrácie skutočného napätia resp. prúdu sú merané skutočné neharrnonické priebehy napätí resp. prúdov, ktorých obsah vyšších harmonických má byť stanovený. Filtráciou nameraných priebehov sa odstránia poruchové špice, ktoré skutočné priebehy nameraných veličín by mohli skresľovať. Nameraný a vyñltrovaný signál meraných veličín je prostrednictvom výstupu l 1 skutočnej hodnoty nameraného napätia resp. prúdu privedený do A/D prevodnika Z 0, ktorý namerané veličiny pretransformuje do zodpovedajúcich digitálnych signálov. Výstupom 2 l sú digitálne signály privedene do bloku výpočtu Fourierovej transformácie 30 a výstupom Ľ do bloku výpočtu pásmových priepustí E. D 0 bloku výpočtu pásmových priepustí to je zároveň privedený výstup g relevantných hodnôt pásmových priepustí podľa skutočnej polohy a iných parametrov, ktorý stanovuje, aké sú relevantné hodnoty pásmových priepustí na jednotlivých územiach. Signály výstupu 51 sú generované v bloku 50 výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných Fourierovou transformáciou a pomocou pásmových priepustí podľa skutočnej polohy na jednotlivých územiach určených blokom g) určenia skutočnej polohy pomocou súradníc GPS a iných parametrov. Výstup 31 vypočitaných hodnôt vyšších harmonických pomocou Fourierovej transformácie a výstup 1 L vypočitaných hodnôt vyšších harmonických pomocou pásmových priepustí sú privedené do bloku m, v ktorom sú porovnávané skutočné hodnoty vyšších harmonických s referenčnými hodnotami. Výstup 71 signálu porovnania skutočných hodnôt vyšších harmonických s referenčnými hodnotami je privedený do bloku ä vyššej logiky a štatistického overovania ktorý je opatrený výstupom Q.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru sa týka širokej škály použitia V oblasti výkonovej elektrotechniky, kde sa požaduje meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach resp. prúdoch elektrických zariadení, bez účasti obsluhujúceho personálu a na rôznych územiach kde platia rôzne referenčné resp. povolené hodnoty vyšších harmonických.l. Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických V napätiach resp. prúdoch elektrických zariadeni, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z analógového bloku (10) merania a bloku (60) určenia skutočnej polohy, kde analógový blok (10) merania je spojený s A/D prevodníkom (20) a cez jeho prvý (21) výstup digitálneho signálu s blokom (30) výpočtu Fourierovej transformácie a cez jeho druhý (22) výstup s blokom (40) výpočtu pásmových priepustí, pričom blok (60) určenia skutočnej polohy je spojený s blokom (50) výberu relevantných hodnôt a cez jeho prvý (51) výstup s blokom (40) výpočtu pásmových priepustí a cez jeho druhý (52) výstup referenčných hodnôt s blokom (70) porovnania skutočných hodnôt a cez jeho výstup (71) signálu porovnania s blokom (80) vyššej logiky a štatistického overovania,opatreného výstupom (81).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že všetky funkčné bloky a väzby ostávajú v platnosti ale sú konštrukčne zoskupované a rozdeľované vo viacerých možných kombináciách, kde analógový blok (10) merania a A/D prevodník (20) sú zlúčené do jedného bloku merania, filtrácie a A/D prevodníka a ostatné ostávajú v pôvodnom stave, a/alebo sú zlúčené rôzne iné bloky, pričom blok (50) výberu relevantných hodnôt je rozdelený na samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných Fourierovou transformáciou a samostatný blok výberu relevantných referenčných hodnôt vyšších harmonických počítaných pomocou pásmových priepustí na základe skutočnej polohy.

MPK / Značky

MPK: H02M 1/12, G01R 23/20, G01R 23/16

Značky: meranie, vyhodnocovanie, harmonických, zariadenie, zariadení, napätiach, obsahu, prúdoch, resp, vyšších, elektrických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u5952-zariadenie-na-meranie-a-vyhodnocovanie-obsahu-vyssich-harmonickych-v-napatiach-resp-prudoch-elektrickych-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na meranie a vyhodnocovanie obsahu vyšších harmonických v napätiach, resp. prúdoch elektrických zariadení</a>

Podobne patenty