Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii

Číslo patentu: U 4901

Dátum: 06.12.2007

Autor: Kontra Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 4. s. 2006 (13) Druh dokumentur U(24) Dátum nadobudnutia učinkov úžitkového vzoru 22. 10. 2007 (Sl) Im CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 0913 29/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD j PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA úžitkového VZOTU 6. 12. 2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKY VCSÍnlk UPV SR 12/2007(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. 10. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTMapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fóliiDoteraj ší stav technikyMapy V základnom členení rozdeľujeme naTematické mapy V ďalšom členení sú svojou povahou aKaždá takáto tematická mapa predstavuje samostatný kartograñcký výrobok.- každého kartograñckého výrobku -je topografický podklad z topograñckej (základnej) mapy, vyjadrujúci existujúce hmotné a viditeľné prvky krajinnej reality (cesty, železnice, budovy, vodstvo, nerovnosti terénu a pod.).Tematickú nadstavbu v tematických mapách - v tematických kartograñckých výrobkoch -predstavujú prvky obsahu mapy zvolené podľa druhu tematickej mapy, ktoré V skutočnosti existujú, ale ktoré v krajinnej realite sú na prvý pohľad neviditeľné alebo, ktoré existujú v nehmotnej podobe, napríklad- linky a ich čísla miestnej hromadnej dopravy V mestách,- kategória a číslo cestnej komunikácie,V súčasnosti najbežnejšou formou výslednej podoby mapy - kartograñckého výrobku ~ je jej vytlačená forma na papier. Pri tlačenej forme tematickej mapy - tematického kanograñckého výrobku - sa tematická časť obsahu mapy vyjadruje tlačou na jeden a ten istý papier spolu s topograñckým obsahom, s použitím farebného rozlíšenia tematického obsahu.Výsledná vizuálna podoba tematickej mapy - tematickěho kartograñckého výrobku - sa vyhotovuje v podobe- poskladaného hárku bez rozrezania (mapa sa dá spätne rozložiť), napr. automapa, mapa- atlasového typu, kde vytlačený hárok sa rozrezáva a znášajú sajednotlive listy (strany) do knižnej podoby s výsledným opracovaním bud v špirálovej väzbe alebo v tvrdej väzbe alebo v mäkkej väzbe.Všeobecne je možné vyjadriť, že atlas je mapa zhotovená v knižnej podobe.Vyjadrenie tematického obsahu v kartografickom výrobku atlasového typu v špirálovej, tvrdej alebo mäkkej väzbe, kde topografický obsah mapy je vytlačený na samostatnom liste na papieri a tematický obsah mapy (nadstavba) alebo časť tematického obsahu mapy (časť nadstavby)je vytlačený na samostatnom liste na priehľadnej fólii a vkladá sa do atlasu pred alebo za list s vytlačeným topografickým obsahom. Výhodou uvedeného technického riešenia oproti doterajšiemu stavuje- možnost výraznejšieho vyjadrovania tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu mapy,ktorá pri sútlači na ten istý papier zakrýva prvky topograñckého obsahu,- možnost rozšíreného a úplného vyjadrenia tematického obsahu mapy (nadstavby) alebo časti tematického obsahu mapy (časti nadstavby) napr. liniek miestnej hromadnej dopravy s ich číslami v mapách miest pri súbchu viacerých liniek na tej istej ulici alebo, ktoré končia na tom istom koncovom mieste bez toho, aby sa stratila prehľadnosť, čitateľnosť a orientačná schopnost mapy.Nové technické riešenie je znázornené na priloženej schéme úžitkového vzoru - obr. č. l, č. 2 a č. 3 - kde je vytlačená forma topograñckého obsahu mapy na papieri 1 a tematický obsah 2 - cykloturistická tematika je vytlačená jednostranné na priehľadnej fólii 4, ktorý je vložený pred alebo za list 2 s formou topografického obsahu 1. Výsledkom tohto technického riešenia je ucelený vizuálny vnem základného topograñckého obsahu a tematického obsahu 5.Nové technické riešenieje možne použiť- na vyjadrenie tematického obsahu - liniek miestnej hromadnej dopravy - v atlase mesta alebo veľkomestá,- na vyjadrenie tematického obsahu - liniek integrovanej dopravy - v atlase mesta a okolia, na vyjadrenie turistických trás v turistickom atlase ľubovoľného typu,- na vyjadrenie cykloturistických trás v cykloturistickom atlase ľubovoľného typu,- na vyjadrenie ľubovoľného tematického obsahu mapy v kartografickom výrobku atlasového typu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrazku č. l je základný topografický obsah vytlačený na papieri.Na obrázku č. 2 je tematický obsah (v našom prípade cykloturistická tematika vyjadrená cykloturistickou trasou vytlačené jednostranne na priehľadnú fóliu v rovnakom meradle v akom je vyjadrený základný topograñcký obsah.Na obrázku č. 3 je výsledný vizuálny efekt, ktorý vznikne prekrytím obrazu č. l obrazom č. 2.Vydavateľská činnost, kartograñcká tvorba a polygrafické spracovanie kartograñckých diel je hlavným predmetom podnikania prihlasovateľa.Prihlasovatel použije nové technické riešenie v rámci svojich vydavateľských aktivít.Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že topogratický obsah (l) mapy jc vytlačený nasamostatnom papierovom liste (2) a tematický obsah (3) mapy alebo časť tematického obsahu (3) mapy je vytlačená jednostranne na samostatnom liste (4), na priehľadnej fólii,ktorá je vložená do atlasu pred alebo za list (2) atlasu vytlačeným topograñckým obsahom (l) na papieri.Schématické znázornenie užitkového vzoru

MPK / Značky

MPK: G09B 29/00

Značky: nadstavbou, atlasového, priehľadnej, obsahu, tematického, fólií

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u4901-mapa-atlasoveho-typu-s-nadstavbou-tematickeho-obsahu-na-priehladnej-folii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mapa atlasového typu s nadstavbou tematického obsahu na priehľadnej fólii</a>

Podobne patenty