Gumoasfaltová cementová zmes

Číslo patentu: U 1692

Dátum: 10.12.1997

Autor: Jakubík Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

i (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(31) Cislo prioritncj prihlášky 7 i E 04131/62,(3) Datum p 11()11 l)-. C 08 L 95/00,(33) Krajina prioritv C 048 28/042 C 08 L 33/08 ÚRAD V (45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.97 PRÍEMYSELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Gumoasfnltová cementová zmesPredmetom úžitkového vzoru je gumoasfaltová cementom nastaviteľná zmes určená pre stavebníctvo, kde akrtlátový gumoasfalt a porlit prípadne granulovaný polystyrén dodávajú zmesi okrem nízkej objemovej hmotnosti aj tepelne-izolačné vlastnosti a vodoncpriepustnosť.Doposiaľ sa v stavebníctve pri budovaní horných dek tvoriacich plochú strechu využíval ako materiál výlučne betónová zmes, prípadne pre zlepšenie tepelno-izolačných vlastnosti sa pridával pri miešaní perlit prípadne granulovaný polystyrén. Betônovú zmes však po čase vytvrdzovania bolo nutné neustále polieveť, aby rýchlym schnutím betónová vrstva nepraskala. Ha vytvrdnutú plochu však bolo nutné naniesť izolačnú hmotu či už 2 lepenky.asfaltu prípadne v kombinácii s plechom, pričom asfaltová izolačná hmota sa musela nanášať za horúca. Aj napriek tomu dochádzalo už pri menšom poškodení izolácie k zatekaniu striech.Používaníe doposiaľ známych druhov zmesí a izolácii zvyšovali nákladovosť a pracnosť.pričom nezaručovali dokonalú kvalitu.Uvádzané nedostatky sú v podstate odstránené gumoasfaltovou cementovou zmesou podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je. že obsahuje 30 až 50 objemových dielov akrľlátového gumoasfaltu, 4 až 10 objemových dielov cementu, 8 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitové ho alebo granulovaného polystyrénového plnidla na 100 objemových dielov zmesi.2 Zmes uvádzaných komponentov sa pripraví v miešacom zariadeni napríklad v betónovej miešačke pri bežnej teplote 5 až 40 C. Po rozmiešani sa nanáša v požadovanej vrstve totožne ako pôrobetôn. Hanesená zmes je po 2 dňoch vytvrdnutá. Charakteristické a ojedinelé vlastnosti zmesi dodáva akrY 1 áto vý gumoasfalt a perlit vyznačujúc sa nízkou objemovou hmotnosťou / 500 až 600 kg/m 3 / ako aj dobrými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Po pridaní cementu a vody sa táto ľahko spracovateľná hmota za 24 hodín stane pochôdznou, je nenasiakavá a vykazuje dobrú priľnavosť pri natavovaní asfaltových pásov, aj bez penetračného náteru. Po vytvrdnuti je zmes objemovo stála,nehorľavá a po dvojhásobnom nátere gumoasfaltom je úplne nepriepustná. Dá sa rezať, vykazuje primeranú pevnosť v tlakui ohybe. Je predpoklad, že pre dobré hydro aj tepelno-izolačné vlastnosti môže mať široké využitie ako podkladové betôny pod dlažbu alebo PVC, pričom dlažba sa dá pokladať ihned do zavlhlej zmesi. ADo miešacieho zariadenia postupne pridávame akrrlátový gumoasfalt napriklad SA 12, perlit, vodu a cement 250 pripadne 400 a spolu miešame cca 15 minút. Na pripravenú plochu rozmiešanú zmes nanášame rovnako ako betónovú zmes. Zmes pri bežnej teplote vplyvom odparovania vody začne tvrdnúť a po 24 hodinách je pochôdzna a po 2 dňoch dokonale vytvrdnutá.Gumoasfaltpvú cementová zmes podľa úžitkového vzoru je určená pre stavebníctvo pri úprave plochých striech ale aj ako podklad pod dlažbu alebo PVC.Gumoasfaltová cementová zmes určaná pre stavebníctvo,v y 2 n a č u j ú c a s a t ý m. že obsahuje 30 až 50 0 bjemových dielov akrľlétového gumoasfaltu, 4 až 10 objemových dielov ccmcntu, 3 až 12 objemových dielov vody a 20 až 40 objemových dielov perlitového alebo granulovaného polystyrénového plnicłla na 100 objemových dielov zmesi.

MPK / Značky

MPK: C04B 28/04, C08L 33/08, E04B 1/62, C08L 95/00

Značky: cementová, gumoasfaltová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u1692-gumoasfaltova-cementova-zmes.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Gumoasfaltová cementová zmes</a>

Podobne patenty