Forma na stavebné obklady

Číslo patentu: U 1292

Dátum: 04.12.1996

Autor: Ježík František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 3) Druh dokumentu U Dátum podania 03.06.96 v (5 l) 1 m. C 16 Cislo prioritncąi prihlášky I B 29 C 33/40 Datum pľloľlĺyí ,/ B L 31.10 Kraiiina priority ÚRAD Dzilum oznámenia o zápise vo Vestníku 04.12.96 PRIEMYSELNÉHO VLASTNiCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Forma na stavebné obkladyForma na stavebné obklady Technické riešenieTechnické riešenie sa týka formy na stavebné obklady,určenej najmä na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov S imitáciou prírodných materiálov, napr. pieskovca, bridliceNa obklady exteriérov a interiérov budov sa V stavebníctve používajú rôzne materiály a techniky. Z estetickej stránky sú na to najvhodnejšie prírodné materiály ako je prírodný pieskovec alebo bridlica. Avšak z dôvodov cenovej nedostupnosti a z dôvodov ochrany životného prostredia sa stále častejšie vyrábajú imitácieNa výrobu betónových obkladových prvkov sa bežne používajú formy liatinové, laminátové príp. lukoprénové. Špecifické vlastnosti týchto foriem sú závislé na fyzikálnych vlastnostiach použitých materiálov. Tak u liatinových (železných) foriem je napriek ich veľkej životnosti nevýhodou ich veľká hmotnosť a pomerne zložitá technológia výroby, odrážajúca sa vo vysokých výrobných nákladoch. Ďalšie dva typy foriem sú výrobne menej náročné, sú ľahšie a preto vhodnejšie na mnipu 1 áciu, avšak ich životnosť je nižšia a nezodpovedá vynaloženým nákladom na ich výrobu. Spoločnou nevýhodou uvádzaných foriem je v konečnom dôsledku výrobok, ktorý sice spĺňa požiadavky ako obkladový materiál, po estetickej stránke však nie ako nerozoznateľná imitácia prírodného kameňa. Obkladové prvky získané 2 liatinovej formy postrádajú variabilnosť reliéfu a spoločne s formami z laminátu neumožňujú vytvoriť na výrobkoch vhodnú ostrost lomových a štiepnych hrán, charakteristickú pre obkladové prvky z prírodných materiálov. Lukoprénovou formou sa sice dá dosiahnuť ostrost lomových a štiepnych hrán, ale jej životnost je minimálnaa teda vzhľadom na výrobné náklady ekonomicky neefektívna.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje forma na stavebné obklady, určená najmä na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov S imitáciou. prírodných materiálov, podľa tohoto technického riešenia. ktorého podstata spočíva V tom, že forma je vytvorená z gumy a vnútorná časť jej dna je negatívom reliéfu vonkajšej plochy finálneho obkladového prvku.Forma na stavebné obklady podľa tohoto technického riešenia je ľahká, jej životnosť ju predurčuje na výrobu menších sérií obkladových prvkov, čím sa dosiahne široká variabilnost reliéfu. Umožňuje presné a výrazné kopírovanie lomových a štiepnych hrán odtlaćkom matrice do gumového materiálu, čo sa prejavuje na finálnom výrobku dokonalým vzhľadom lomového a štiepaného kameňa. Pružnosť formy umožňuje veľkú plastickú deformáciu, čo je výhodné pri postupe vyberania hotových obkladových prvkov z foriem a značne ho uľahčuje. Znehodnotené formy nevytvárajú ekologický balast, pretože materiál je možné využiť ako druhotnú surovinuForma na stavebné obklady je vytvorená obtláčaním matrice do gumového polotovaru v lisovacom zariadeni. Dno dutiny hotovej formy je negatívom reliéfu vonkajšej plochy finálneho obladového prvku. Vzhľadom na variabilnost reliéfu matric nie je predpoklad vyhotovenia dvoch rovnakých sérií vyrobených obkladových prvkov. Preto obklad vytvorený 2 obkladových prvkov vyrobených vo formách podľa tohoto technického riešenia vytvára dokonalý dojem obkladuz prírodného lámaného alebo štiepaného materiálu.Forma na stavebné obklady je určená predovšetkým na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov so širokou variabilitou reliéfu. Je vhodná na výrobu betónových obkladových prvkov typu pieskovec, bridlica alebo remienkový obklad, ktoré sú vhodné akofinálne výrobky najmä pre obklady exteriérov a interiérov budov.Forma na stavebné obklady, určená najmä na ručnú výrobu atypických obkladových prvkov S imitáciou prírodných materiálov,napr. pieskovca. bridlice a pod., v y z n a Č u j ú c a s a 1 ý m, že je vyhotovená 2 gumy a vnútorná časť jej dna jenegatívom reliéfu vonkajšej plochy finálneho výrobku.

MPK / Značky

MPK: B29C 33/40

Značky: forma, obklady, stavebné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-u1292-forma-na-stavebne-obklady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Forma na stavebné obklady</a>

Podobne patenty