Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov

Číslo patentu: 288324

Dátum: 09.12.2015

Autori: Zajac Jozef, Panda Anton, Jurko Jozef, Novák-marcinčin Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Je opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútorných ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (1), na ktorej sú osadené pevné dotyky (2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meraného vnútorného ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (1) zaisťovaná obidvoma pevnými dotykmi (2) a meracími dotykmi (3) a (4). Merané hodnoty odčítavame na analógových číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych meradlách, ktoré sú prevodovým mechanizmom spriahnuté s meracími dotykmi (3) a (4).

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 100-2012 Dátum podania prihlášky 20. 12. 2012 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014ÚRAD patentu verejnosti 9. 12. 2015 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkovJe opísaný spôsob merania geometrických parametrov vnútorných ložiskových krúžkov pomocou dielenského meradla. Meradlo tvorí základová doska (l), na ktorej sú osadené pevné dotyky (2) a meracie dotyky (3) a (4). Poloha meraného vnútorného ložiskového krúžku (5) je na základovej doske (l) zaisťovaná obidvoma pevnými dotykmi (2) a meracími dotykmi (3) a (4). Merané hodnoty odčítavarne na analógových číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych meradlách, ktoré sú prevodovým mechanizmom spriahnuté s meracími dotykmi (3) a (4).Funkčný stav ložiska je podmienený správnym uložením každej ložiskovej súčasti V pracovnej pozícii. Rozmerový obvod ložiska závisí na jeho geometrických parametroch. Pri správnom nastavení výrobných zariadení a dodržaní technologického postupu sú predpísané odchýlky geometrického tvaru a polohy jednotlivých prvkov ložiska výrobne zabezpečené. Ale rôzne mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti brúsnych nástrojov môžu spôsobiť nerovnomerné opotrebenie a spôsobujú v priebehu výrobného procesu prekročenie dovolených hodnôt tolerancií geometrického tvaru funkčných plôch ložiskových súčastí na montáž. Celým systémom meracích operácií sa tieto geometrické parametre nastavujú počas výroby, kontrolujú a potvrdzujú.Technické riešenie merania otvoru a valcovitosti - kužeľovitosti, valcových plôch vnútorných krúžkov ložísk spočíva v návrhu dielenského meradla na meranie vnútornej valcovej plochy.Záverečná kontrolná operácia merania otvoru a kužeľovitosti valcovej plochy vnútorného ložiskového krúžku sa vykonáva na meracom prípravku pomocou excentricky uloženého meradla v presne definovanej polohe. Operátor vkladá kontrolovaný vnútorný ložiskový krúžok do meracieho prípravku s orientáciou na veľké čelo krúžku. Zisťuje sa nastavený rozsah dovolenej tolerancie otvoru meranej súčasti. Následne je táto meraná súčasť otočená na druhú meraciu základňu, ktorou je malé čelo vnútorného ložiskového krúžku a zisťuje sa opätovne hodnota tolerovaného rozmeru. Takouto manipuláciou nie je zaistená meracia poloha, a tým aj objektívne meranie. Tiež manipuláciou a ustavovaním krúžku do druhej meracej polohy na malé čelo sa znižuje produktivita práce o polovicu a rastú hlavné a vedľajšie časy.Navrhnuté technické riešenie merania geometrickej polohy tvaru valcovej plochy vnútorného ložiskového krúžku a otvoru spočíva v zmene systému merania otvoru a kužeľovitosti vnútornej valcovej plochy a v konštrukčnom riešení dielenského meradla. Hlavnými časťami navrhnutého zariadenia sú Základová doska, pevné dotyky a primárny a sekundárny merací dotyk s prevodovým mechanizmom na číselníkové odchýlkomery. Meracie dotyky zabezpečujú presné odmeriavanie otvoru vnútorného ložiskového krúžku v dvoch meracích bodoch v dvoch hladinách. Podstata riešenia je založená na zlúčení meracích bodov do jednej operácie merania, v ktorej je umožnené objektívne vyhodnotenie nameraných hodnôt otvoru vnútornej valcovej plochy ložiskového krúžku s priamym vyjadrením kužeľovitosti tejto valcovej plochy. Riešenie je vhodné pre celý sortiment výroby ložísk. Združuje a zjednodušuje meracie operácie vo výrobnom procese valivých ložísk. Produktivita práce sa pri nastavovaní technológie výroby a kontroly pre tento parameter dvojnásobne zvysi.Prehľad obrázkov na výkresochV prílohe na obrázku 1 je znázornená principiálna schéma dielenského meradla na vyhodnocovanie otvoru a kužeľovitosti valcovej plochy vnútorného ložiskového krúžku.Spôsob merania pomocou dielenského meradla je znázornený na obrázku 1. Na obrázku je znázornená Základová doska l, na ktorej sú umiestnené pevné dotyky z, primárny merací dotyk i, Sekundárny merací dotyk í a vnútorný ložiskový krúžkok Q. Merané hodnoty snímajú meracie dotyky â a í na aktuálne vyhodnotenie tvaru a polohy meraného otvoru vnútorného ložiskového krúžku.Postup merania je nasledovný1. Ložiskový krúžok j vložíme do meracej polohy na základovú dosku i s orientáciou veľkého čela na základovú dosku l tak, že otvor pritláčame na pevné dotyky z a pritom súčasne odtláčame meracie dotyky ě a A od meraného otvoru cez prevodový mechanizmus, aby bolo možné nastaviť vnútorný krúžok do meracej polohy2. Uvoľníme meracie dotyky i a í3. Rukou krátko rotujeme vnútorným krúžkom4. Po krátkej rotácii krúžku, a tým zabezpečenej stabilizácii meracích dotykov â a í odčítame nameranéhodnoty na číselníkových odchýlkomeroch alebo digitálnych meradlách podľa dr 11 hu použitých meracích dotykov a vyhodnocovacích zariadení.Namerané hodnoty sú jednoznačné a exaktné, čím je vylúčený vplyv ľudského faktora pri meraní otvoru vnútomého krúžku.Spôsob merania je vhodný na meranie tvarových plôch vnútorných ložiskových krúžkov rôznych typov ložísk s napojením na prevodníky a digitálne vyhodnocovanie. Jednoznačne nahradzuje parciálne dvojnásobné merania parametrov kontrolných operácií pri výrobe ložísk a dvojnásobne zvyšuje produktivitu tejto meracej operácie.l. Spôsob merania geometrickej polohy tvaru otvoru vnútorných ložiskových krúžkov, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na základovú dosku ako meraciu základňu sa položí veľkým čelom dole vnútorný ložiskový krúžok a V meracom priestore tvorenom základovou doskou sa pevnými dotykmi a meracími dotykmi odmerajú rozmerové parametre vnútorného ložiskového knižku pomocou dvoch na sebe nezávislých dotykových meradiel V dvoch rôznych meracích rovinách pri jednom nastavení krúžku.

MPK / Značky

MPK: G01B 5/08

Značky: ložiskových, válcovitosti, krúžkov, spôsob, otvorov, vnútorných, merania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-288324-sposob-merania-valcovitosti-otvorov-vnutornych-loziskovych-kruzkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob merania valcovitosti otvorov vnútorných ložiskových krúžkov</a>

Podobne patenty