Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa

Číslo patentu: 288243

Dátum: 29.12.2014

Autori: Hrůza Radek, Honzátko Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pohyblivý kontakt (1) elektrického prístroja, najmä ističa, je zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti (2) a ramenového kontaktu (3), pričom elektrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-profilu, pozdĺžne a symetricky usporiadaného na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1). Ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (1) je s ňou spojený priečnym bodovým zvarom (8) spolu s koncom elektrovodného lanka (9) ktorejkoľvek zo spúští (4, 5) elektrického prístroja alebo je s ňou spojený nitovaním, lepením alebo zalisovaním podľa voľby, či je ramenový kontakt (3) tvorený do U-profilu ohnutým elektrovodným plecom, výliskom z elektrovodivého kovu alebo odliatkom a pod.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 131-2005 Dátum podania prihlášky 15. 12. 2005 Číslo prioritnej prihlášky PV 2005-515 Dátum podania prioritnej prihlášky 15. 8. 2005 Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ Dátum zverejnenia prihlášky 2. 8. 2007 Vestník UPV SR č. 8/2007 Dátum spristupneniaPRĺEMYSELNEHO Číslo pôvodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentove prihlášky(54) Názov Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä istíčaPohyblivý kontakt (l) elektrického prístroja, najmä ističa,je zložený zo vzájomne spojenej nosnej častí (2) a ramenového kontaktu (3), pričom eleklrovodný ramenový kontakt (3) pozostáva aspoň z jedného priečneho U-proñlu,pozd žne a symctricky usporiadanćho na konci nosnej časti (2) pohyblívého kontaktu (l). Rmnenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblívého kontaktu (l) je s ňou spojený priečnym bodovým zvarom (8) spolu s koncom elektrovodného lanka (9) ktorejkoľvek zo spúští (4, 5) elektrického prístroja alebo je s ňou spojený nitovaním, lepením alebo zalisovanim podľa voľby, či je ramenový kontakt (3) tvorený do U-proñlu ohnutým elektrovodným plecom, výliskom z elektrovodivého kovu alebo odliatkom a pod.Vynález sa týka pohyblivého kontaktu elektrického prístroja, najmä istíča.Pohyblivé kontakty elektrických prístrojov, najmä pre ističe, sú vytvorené niekoľkými známymi technologickými postupmi Celý kontakt je vystrihnutý z pásu vrátane kontaktného dotyku a ďalej už nie je tvarovaný alebo je vystrihnutý z pásu a v mieste prevodu elektrického prúdu je prípadne upravený zhutnením (pechovaním) do zväčšeného prierezu, prípadne rôzne ohýbaný a pod. Iná metóda spočíva v tom, že celý kontakt je vystrihnutý z oceľového pásu a miesto prevodu elektrického prúdu je vybavené kontaktným dotykom so zvýšenou elektrovodivosťou, spravidla zo zliatiny striebra. Do značnej miery sa zavádzajú pohyblivé kontakty, rovnako zostavené z dvojitého materiálu, totiž z nosnej časti pohyblivého kontaktu, vystrihnutej z oceľového pásu, a k nej z boku pripojeného prierezom plného ramenového kontaktu so zvýšenou elektrovodivosťou, spravidla z medi a ich zliatin, prípadne postriebrených a pod.Ramenový kontakt s plným prierezom má ale relatívne vysokú hmotnosť, čo nepriaznivo ovplyvňuje rýchlosť odpojovania pohyblivého kontaktu od pevného kontaktu elektrického prístroja. Tiež jeho nesynnetrické pripojenie zboku ku koncu oceľovej nosnej časti pohyblivého kontaktu vnáša do otáčavého systému uloženia celého pohyblivého kontaktu klopené momenty, ktoré pohyblivý kontakt v miestach jeho otočného uloženia rôzne prieči, priečne naklápa, pričom je potom s ohľadom na túto okolnosť nutné riešiť tvar kontaktného dotyku na ramenovom kontakte, aby dostatočne v čo najväčšej miere dosadol na pevný kontakt elektrického prístroja. Vzhľadom k priečnej nestabilite takto usporiadaného pohyblivého kontaktu sa dosahuje v podstate len jeho jednobodový kontaktný styk s pevným kontaktom elektrického prístroja a teda k tomu len primerane menší, ďalej prakticky nezvyšovateľný prenášaný elektrický výkon.Cieľom vynálezu je odstránenie uvedených nevýhod známych pohyblivých kontaktov, dosiahnuť ich odľahčenie a náležitú pevnosť pri súčasnom znížení materiálových nákladov a zväčšenia kontaktného styku a odvodu tepla medzi pohyblivými kontaktmi a pevnými kontaktmi, pričom uvedený cieľ je možné dosiahnuť riešením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pohyblivý kontakt zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti a ramenového kontaktu je vybavený elektrovodným ramenovým kontaktom aspoň s jedným priečnym U-profilom, pozdĺžne a symetricky usporiadaným na konci nosnej časti pohyblivého kontaktu.Usporiadanie pohyblivého kontaktu zjednocuje výrobné operácie, hlavne tým, že ramenový kontakt v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti pohyblivého kontaktu sa naraz spojí, napríklad jedným, avšak postačujúcim priečnym bodovým zvarom, spolu s koncom elektrovodného lanka, ako ďalšia časť prúdovodnej dráhy v elektrickom prístroji. Spojenie ramenového kontaktu v časti jeho nasadenia na koniec nosnej časti pohyblivého kontaktu môže byť realizované ďalej spájkovaním, nitovaným, zalisovaním, lepením a pod.Ramenový kontakt pohyblivého kontaktu je podľa vynálezu jednoducho modiflkovateľný výrobné, bud vytvorením do U-profilu ohnutým elektrovodným plechom s odolnosťou proti korózii, napríklad z medi, alebo ako výlisok, prípadne ako odliatok z elektrovodivého kovu a pod.Prehľad obrázkov na výkresochĎalšie výhody a účinky predloženého vynálezu sú ďalej zrejmé z pripojených výkresov, kde znázorňuje obrázok l zjednodušený pohľad na pohyblivý kontakt v prostredí schematicky znázomenej tepelnej a elektromagnetickej spúšte elektrického prístroja, obrázok 2 detailný pohľad na pohyblivý kontakt s nosnou časťou a k nej pripojeným ramenovým kontaktom s U-proñlom, obrázok 3 pôdorysné znázomeníe pohyblivého kontaktu s nosnou časťou a k nej pripojeným ramenovým kontaktom a koncom elektrovodného lanka s pomocou priečneho bodového zvaru.Pohyblivý kontakt l elektrického prístroja, najmä neznázomeného ističa, je vytvorený zo vzájomne spojenej nosnej časti g a ramenového kontaktu s, pričom ramenový kontakt g, prednostné ako elektrovodný, jetvorený najmenej jedným U-profilom a je pozdĺžne a symetricky usporiadaný na konci nosnej časti g pohyblivého kontaktu l. Pohyblivý kontakt l, ako je naznačené na obrázku l, je usporiadaný v prostredí tepelnej spúšte 4 a elektromagnetickej spúšte g elektrického prístroja, pričom z toho je pre funkciu elektrického pristroja najdôležitejší kontaktný styk pohyblivého kontaktu l s pevným kontaktom Q na elektromagnetickej spúšti g, kde prebieha prenos elektrického výkonu.Nosná časť g pohyblivého kontaktu g je podľa príkladu uskutočnenia tvorená napriklad výstrižkom z oceľového plechu, je teda pevná a ľahká. Ramenový kontakt g je tiež v dôsledku svojho tvarového riešenia do najmenej jedného U-proñlu príslušné odľahčený. Vzájomné spojená sústava nosnej časti g a ramenového kontaktu g je symetricky usporiadaná podľa hlavnej stredovej roviny celého pohyblivého kontaktu l.základňa 1 U-profilu na voľnom konci ramenového kontaktu g (obrázok 2) tvori kontaktný styk s pevným kontaktom g elektrického prístroja. Podľa toho, ako je táto základňa Z upravená, napríklad zaoblením,zhutnená napechovaním do určitého tvaru alebo vybavená prípadným elektrovodivým kontaktom zo striebra a pod., vytvára pre príslušné prúdové zaťaženie určitý kontaktný styk s pevným kontaktom Q, voliteľným od základného jednobodového styku, cez priamkový styk až po kontaktný styk plošný. Pozdlžna symetria sústavy z nosnej časti g pohyblivého kontaktu lak nej pripojeného ramenového kontaktu g zabezpečuje, že nedochádza k žiadnemu nežiaducemu vybočovaniu čí nakláňaniu pohyblivého kontaktu l V miestach jeho otočného uloženia, čím sa požadované parametre kontaktného styku dajú spoľahlivo vopred nastaviť a v prevádzke elektrického prístroja naďalej udržať bez zmien.Bočnice U-profilu ramenového kontaktu g vytvárajú určitý pozdĺžny spevňujúci efekt a súčasne ako rebrá, zväčšujúci celkový povrch ramenového kontaktu g, zabezpečujú odvod tepla vyžarovaním, takže je možné ramenový kontakt g podrobiť vyššiemu prúdovému zaťaženiu, ako je možné dosiahnuť u známych ramenových kontaktov s plnými prierezmi.Ramenový kontakt g je v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti g pohyblivého kontaktu 1 s ním spojený napriklad priečnym bodovým zvarom g spolu s koncom elektrovodného lanka g, ktorejkoľvek zo spúští i, g elektrického prístroja (obrázok 3). Ramenový kontakt g môže byť na konci nosnej časti g pohyblivého kontaktu 1 prípadne nalisovaný, prinitovaný, prilepený a pod.Ramenový kontakt g je vytvorený do najmenej jedného U-proñlu ohnutým elektrovodným, proti korózii odolným plechom, obvykle medeným. V modifikovaných riešeniach je ramenový kontakt g u U-profilu tvorený výliskom, prípadne odliatkom z elektrovodivého kovu a pod.Pohyblivý kontakt podľa vynálezu je v rôznych modiñkáciách využiteľný v elektrických prístrojoch na vysoké elektrické výkony, ako v priemyselných ističoch, odpínačoch a pod., kde V dôsledku svojej subtílnej konštrukcie, avšak s vysokou účinnosťou odvodu tepla z kontaktných dotykov, pri prispeni prinajmenšom priamkového kontaktného styku s pevnými kontaktmi elektrického prístroja, umožňuje ich ďalšiu miniaturizáciu aj pri zväčšených prenášaných elektrických výkonoch a pod.1. Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa, zložený zo vzájomne spojenej nosnej časti a ramenového kontaktu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vybavený elektrovodným ramenovým kontaktom (3) s aspoň jedným priečnym U-proñlom, pozdĺžne a symetricky usporiadaným na konci nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (l).2. Pohyblivý kontakt podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (l) je s ním spojený priečnym bodovým zvarom (8) spolu s koncom elektrovodného lanka (9) ktorejkoľvek zo spúšti (4, 5) elektrického prístroja.3. Pohyblivý kontakt podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ramenový kontakt (3) v časti svojho nasadenia na koniec nosnej časti (2) pohyblivého kontaktu (l) je s ním spojený nitovaním, lepením alebo zalisovanim.4. Pohyblivý kontakt podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ramenový kontakt (3) je tvorený do U-profilu ohnutým elektrovodným plechom.5. Pohyblivý kontakt podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ramenový kontakt (3) je tvorený výliskom z elektrovodivého kovu.6. Pohyblivý kontakt podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že ramenový kontakt (3) je tvorený odliatkom.

MPK / Značky

MPK: H01H 73/04

Značky: pohyblivý, najmä, elektrického, kontakt, prístroja, ističa

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-288243-pohyblivy-kontakt-elektrickeho-pristroja-najma-istica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý kontakt elektrického prístroja, najmä ističa</a>

Podobne patenty