Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov

Číslo patentu: 288241

Dátum: 18.12.2014

Autori: Vince Tibor, Kováč Dobroslav, Molnár Ján, Kováčová Irena

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1), ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zberníc. Tento zabezpečuje komunikáciu s blokmi vstupných svoriek (33), (34) až (Y). Komunikácia s blokom vstupnej svorky (33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbernicu (9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu z prvej adresovej zbernice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30) zadanou prostredníctvom prvého konektora (16). V prípade zhodnosti generuje na svojom výstupe (20) signál, ktorým spriechodní prvý register (22) dát, čím umožní prenos aktuálnych dát z prvej dátovej zbernice (11) cez svoj výstup (23), druhú zbernicu (24) až do bloku prvého dekodéra 1 z X (26). Na jeho výstupe bude iba jediný aktívny signál zodpovedajúci číslu uzla elektrického obvodu, ku ktorému má byť prvá svorka vstupu (30) zapájaného elektrického prvku pripojená. Samotná fyzická realizácia elektrického prepojenia je zabezpečená prostredníctvom prvého bloku relé (32).

Text

Pozerať všetko

m) SK PATENTOVÝ SPIS 28 82 4 1(22) Dátum podania prihlášky 16. 2. 2009(32) Dátum podania prioritnej prihláškyorganizácia priority GUIR 31/00(40) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 9. 2010 G 06 F 11/00 Vestník UPV SR č. 9/2010(47) Dátum sprístupnenia ÚRAD patentu verejnosti 18. 12. 2014 PRIEMYSELNEHO (62) Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA v prípade vylůčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY (67) Člslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodovZapojenie je realizované blokom riadiaceho systému (1),ktorý posiela dáta do bloku rozdeľovača (5) zbemic. Tento zabezpečuje komunikáciu sblokmi vstupných svoriek(33) sa začína vyslaním adresy prvej svorky vstupu (30) zapájaného elektrického prvku na prvú adresovú zbemícu(9). Prvý adresový dekodér (19) porovná adresu zprvej adresovej zbemice (9) s adresou prvej svorky vstupu (30) zadanou prostredníctvom prvého konektora (16). V pripade zhodnosti generuje na svojom výstupe (20) signál, ktorým spriechodní prvý register (22) dát, člm umožní prenos aktuálnych dát z prvej dátovej zber-nice (l l) cez svoj výstup (23), dmhú zbemícu (24) až do bloku prveho dekodéra l z X (26). Na jeho výstupe bude iba jediný aktívny signál zodpovedajúci číslu uzla elektrického obvodu,ku ktorému má. byť prvá svorka vstupu (30) zapájanćho elektrického prvku pripojená. Samotná fyzická realizácia elektrického prepojenia je zabezpečená prostredníctvom prvého bloku relé (32).Vynález sa týka zapojenia pracoviska umožňujúceho automatizované a variabilné zapáj anie defmovanej množiny elektrických prvkov a zariadení do rôznych, používateľom zvolených, topologických konfigurácii elektrických obvodov.Doterajšie spôsoby realizácie rôznych topologických zapojení elektrických obvodov sú výlučne založené na manuálnom prepojovani jednotlivých elektrotechnických prvkov alebo zariadeni. Vo výnimočných pripadoch je automatizácia zapojenia realizovaná vo forme pripojenie alebo odpojenie napájacích zdrojov alebo iných významných komponentov, pričom však automatizované a variabilná zmena topológie elektrického obvodu nie je možná. V pripade využitia integrovaných obvodov vo funkcii analógových multiplexorov dochádza len k prepnutiu signálu, a nie k zmene topológie elektrického obvodu, pričom parametre prepínaného signálu sú veľmi limitované parametrami použitého integrovaného obvodu. Ide o nevýkonové elektronické obvody.Uvedené nevýhody a obmedzenia odstraňuje zapojenie na automatizované a variabilné zapáj anie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že výstup bloku riadiaceho systému je prostredníctvom zbernice prepojený so vstupom bloku rozdeľovača zberníc. Prvý výstup z bloku rozdeľovača zbemíc je prvou adresovou zbemícou prepojený s prvým vstupom prvého bloku adresového dekodéra. Druhý výstup z bloku rozdeľovača zbemíc je riadiacou zbemícou prepojený s druhým vstupom prvého bloku adresového dekodéra a s prvým vstupom prvého bloku registra dát. Tretí výstup z bloku rozdeľovača zbemíc je prvou dátovou zbemícou prepojený s druhým vstupom prvého bloku registra dát. Na tretí vstup prvého adresového dekodéra sa prostredníctvom prvého konektora a druhej adresovej zbernice pripája číselná hodnota adresy prvej svorky vstupu zapojovaného elektrického prvku. Výstup z prvého bloku adresového dekodéra je prepojený s tretím vstupom prvého bloku registra dát. Výstup prvého bloku registra dát je druhou dátovou zbemícou prepojený so vstupom prvého bloku dekodéra l z X. Výstup z prvého bloku dekodéra 1 z X je prostredníctvom tretej dátovej zbernice prepojený s prvým vstupom prvého bloku relé. Na druhý vstup prvého bloku relé je pripojená prvá svorka vstupu zapojovaného elektrického prvku. Uvedené vzájomné prepojenie prvého bloku adresového dekodéra, prvého bloku registra dát, prvého bloku dekodéra 1 z X a prvého bloku relé vytvára prvý blok vstupnej svorky, ktorého výstupy sú totožné s výstupmi prvého bloku relé. Celkové zapojenie môže obsahovať ľubovoľný počet paralelne zapojených blokov vstupných svoriek, ktorých počet závisí od počtu svoriek všetkých elektrotechnických komponentov obsiahnutých v množine zariadení, ktoré by sme chceli do elektrického obvodu zapojiť (v opisovanom pripade Y).Výhodou zapojenia je, že blok riadiaceho systému umožňuje prostredníctvom bloku rozdeľovača zbemíc adresne vyslať na blok dekodéra l z X a ďalej na blok relé dátovú informáciu o tom, ku ktorému z uzlov elektrického zapojenia má byť daná svorka vstupu zapojovaného elektrického prvku pripojená. Zmenou dát vyslaných z bloku riadiaceho systému je tak možné automaticky meniť uzol elektrického obvodu, ku ktorému je daná svorka vstupu zapojovaného elektrického prvku pripojená. Vďaka použitia bloku relé je možné meniť topológiu ľubovoľných elektrických obvodov bez ohľadu na ich elektrické parametre. Limitujúcim prvkom zapojenia je počet uzlov používateľom konñgurovaného elektrického obvodu, ktorý je limitovaný počtom výstupov dekodéra 1 z X, ako aj počtom výstupov bloku relé. Konečný musí byť aj počet svoriek všetkých elektrotechnických komponentov obsiahnutých v množine zariadení, ktoré by sme chceli do elektrického obvodu zapojiť (v opisovanom pripade Y).Prehľad obrázkov na výkresochNa prípojenom výkrese je na obrázku nakreslené blokové zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov.Výstup g bloku l riadiaceho systému je prostredníctvom zbemice 3 prepojený so vstupom i bloku rozdeľovača j zbemíc, ktorého prvý výstup Q je prvou adresovou zbernicou 2 prepojený s prvým vstupom 12 prvého bloku adresového dekodéra 19. Druhý výstup 1 z bloku rozdeľovača j zbemíc je prostredníctvom riadiacej zbernice 10 prepoj ený s druhým vstupom 13 prvého bloku adresového dekodéra Q a s prvým vstupom g prvého bloku registra Ľ dát. Tretí výstup § z bloku rozdeľovača 5 zbemíc je pomocou prvej dátovej zbernice prepojený s druhým vstupom Q prvého bloku registra dát. Na tretí vstup 18 prvého adresového dekodéra Q sa prostredníctvom prvého konektora 16 a druhej adresovej zbemice u pripája číselná hodnota adresy prvej svorky vstupu 30 zapojovaného elektrického prvku. Výstup Ä) z prvého bloku adresového dekodéra 19 je prepojený s tretím vstupom 21 prvého bloku registra Ľ dát ktorého výstup 23 je druhou dátovou zbemicou a prepojený so vstupom 25 prvého bloku dekodéra l z X ě. Jeho výstup Ľ je prostredníctvom tretej dátovej zbemice Ä prepojený s prvým vstupom Q prvého bloku relé Q. Na jeho druhý vstup g je pripojená prvá svorka vstupu Q zapojovaného elektrického prvku. Uvedené vzájomné prepojenie prvého bloku adresového dekodéra Q, prvého bloku registra Ľ dát, prvého bloku dekodéra l z X gg a prvého bloku relé g vytvára prvý blok vstupnej svorky x, ktorého výstupy x až X sú totožné s výstupmi g až X prvého bloku relé 32. Celkové zapojenie na automatizované a variabilné zapáj anie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov môže obsahovať ľubovoľný počet paralelne zapojených blokov vstupných svoriek Ľ, x až X, ktorých počet X závisí od počtu svoriek všetkých elektrotechnických komponentov obsiahnutých v množine zariadení, ktoré by sa plánovali do elektrického obvodu zapojiť.Zapojenie podľa vynálezu sa dá použiť všade tam, kde sa vyžaduje automatizovaný a variabilný systém zapojovania elektrotechnických zariadení do elektrických obvodov. Typickým príldadom môžu byť napríklad automatizované testovacie pracoviská pre rôzne druhy elektrotechnických výrobkov, výučbové laboratóriá alebo aj časti výrobných liniek so zameraním na elektrotechniku a s častou zmenou výrobného procesu alebo typu produkcie (napr. automatizované testovanie kvality vyrobených dosiek plošných spojov, elektrotechnických modulov a pod), teda všade tam, kde manuálne zapojovanie elektrických obvodov znižuje produktivítu práce alebo ohrozuje život a zdravie pracovníkov.Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadeni do elektrických obvodov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že výstup (2) bloku riadiaceho systému (l) je prostredníctvom zbemice (3) prepojený so vstupom (4) bloku rozdeľovača (5) zbemíc, ktorého prvý výstup (6) je prvou adresovou zbemicou (9) prepojený s prvým vstupom (12) prvého bloku adresového dekodéra (19), pričom druhý výstup (7) z bloku rozdeľovača (5) zbemíc je riadiacou zbernicou (10) prepojený s druhým vstupom (13) prvého bloku adresového dekodéra (19) a s prvým vstupom (14) prvého bloku registra (22) dát, pričom tretí výstup (8) z bloku rozdeľovača (5) zbemíc, je pomocou prvej dátovej zbemice (1 l) prepojený s druhým vstupom (15) prvého bloku registra (22) dát, pričom na tretí vstup (18) prvého adresového dekodéra (19) sa prostredníctvom prvého konektora (16) a druhej adresovej zbemice (17) pripája číselná hodnota adresy prvej svorky vstupu (30) zapojovaného elektrického prvku, pričom zároveň výstup (20) z prvého bloku adresového dekodéra (19) je prepojený s tretím vstupom (21) prvého bloku registra (2) dát, ktorého výstup (23) je prostredníctvom druhej dátovej zbemice (24) prepojený so vstupom (25) prvého bloku dekodéra 1 z X (26), ktorého výstup (27) je prostredníctvom tretej dátovej zbemice (28) prepojený s prvým vstupom (29) prvého bloku relé (32), na druhý vstup (31) ktorého je pripojená prvá svorka vstupu (30) zapojovaného elektrického prvku, pričom uvedené vzájomné prepojenie prvého bloku adresového dekodéra (19), prvého bloku registra(22) dát, prvého bloku dekodéra 1 z X (26) a prvého bloku relé (32) vytvára prvý blok vstupnej svorky (33),ktorého výstupy (35) až (X) sú totožné s výstupmi (35) až (X) prvého bloku relé (32), pričom celkové zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov môže obsahovať ľubovoľný počet paralelne zapojených blokov vstupných svoriek (33), (34) až (Y), ktorých počet Y závisí od počtu svoriek všetkých elektrotechnických komponentov obsiahnutých v množine zariadení,ktoré by sa plánovali do elektrického obvodu zapojiť.

MPK / Značky

MPK: G01R 31/00, G06F 11/22, G01R 31/28

Značky: zapájanie, zapojenie, prvkov, variabilné, obvodov, automatizované, elektrických, zariadení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-288241-zapojenie-na-automatizovane-a-variabilne-zapajanie-elektrickych-prvkov-a-zariadeni-do-elektrickych-obvodov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie na automatizované a variabilné zapájanie elektrických prvkov a zariadení do elektrických obvodov</a>

Podobne patenty