Použitie ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Predložený vynález sa týka použitia ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca u pacienta, u ktorého kongestívne zlyhanie srdca predtým neexistovalo, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulárnej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemickej choroby srdca, mŕtvice alebo periférneho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje normálny alebo znížený krvný tlak.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 25. 8. 2000 Číslo prioritnej prihlášky 9903028-0 Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 8. 1999 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 10. 9. 2002 Vestník UPV SR č. 09/2002Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 00/0834 lČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 00 l/ 15673Číslo podania európskej patentovej prihláškyÚRAD i PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYPredložený vynález sa týka použitia ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca u pacienta, u ktorého kongestivne zlyhanie srdca predtým neexistovalo, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulárnej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej íschemickej choroby srdca, mŕtvice alebo perifćmeho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje nonnálny ale bo znížený krvný tlak.Použitie ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdcaPredložený vynález sa týka použitia ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestivneho zlyhania srdca u pacienta, u ktorého kongestívne zlyhanie srdca predtým neexistovalo, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulárnej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemickej choroby srdca, mŕtvice alebo perifémeho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje normálny alebo znížený krvný tlak.Zlúčeniny, ktoré zasahujú do renín-angiotenzínového systému (RAS), sú V odbore dobre známe a používajú sa na liečenie kardiovaskulámych ochorení, najmä arteriálnej hypertenzie a zlyhania srdca. V princípe je možné RAS ovplyvňovať inhíbíciou enzýmov, ktoré syntetizujú angiotenzíny, alebo blokovaním zodpovedajúcich miest na receptoroch alebo efektoroch. Dnes sú dostupné inhibítory angiotenzin konvertujúceho enzýmu (ACE) a antagonisty receptora pre angiotenzín II typu 1 (AT II).ACE inhibítory sú zlúčeniny, ktoré inhibujú konverziu angiotenzínu I na aktívny angiotenzín II, ako aj rozpad aktívneho vazodilatátora bradikynínu. Obidva tieto mechanizmy vedú k vazodilatácii. Tieto zlúčeniny sú opísané napríklad v EP 158927, EP 317878, US 4 743 450 a US 4 857 520.Ramipril (zverejnený v EP-A-079022) je dlho pôsobiaci ACE inhibítor. Jeho účinným metabolitom je voľný ramipralát s dvomi karboxylovými skupinami, ktorý sa získa pri podávaní ramiprilu in vivo. Je známe,že u pacientov s hypertenziou spôsobuje podávanie ramiprilu zníženie perifémeho aneriálneho odporu, a tým zníženie krvného tlaku bez kompenzačného zvýšenia srdcovej frekvencie. V súčasnosti sa ramipril používa na liečenie hypertenzie a kongestívneho zlyhania srdca. Ďalej sa ukázalo, že ramipril znižuje úmrtnosť pacientov s klinickými známkami kongestívneho zlyhania srdca po prežití akútneho infarktu myokardu. Predpokladá sa, že ramipril má ďalšie výhody oproti mnohým iným ACE inhibítorom vďaka jeho zreteľnej inhibícii ACE v tkanivách, vedúce k protektívnym účinkom orgánov, napr. srdca, obličiek a krvných ciev.Zlúčeniny, ktoré ovplyvňujú RAS, zahŕňajúce ACE inhibítory a AT II antagonisty, sa v súčasnosti používąjú na liečenie rôznych kardiovaskulámych ochorení, najmä u pacientov s vysokým krvným tlakom. Použitie uvedených zlúčenín na prevenciu kardiovaskulámych ochorení je oveľa menej obvyklé a použitie uvedených zlúčenin na prevenciu mŕtvice, diabetu a/alebo kongestívneho zlyhania srdca je doteraz neznáme.Predložený vynález sa týka použitia ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca u pacienta, u ktorého kongestívne zlyhanie srdca predtým neexistovalo, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulámej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemickej choroby srdca, mŕtvice alebo perifémeho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje normálny alebo znížený krvný tlak.Prekvapujúco sa zistilo, že na prevenciu kardiovaskulámych a metabolických ochorení, ako je kongestívne zlyhanie srdca (CHF - congestive heart failure), je možné použiť ramipril, ktorý ovplyvňuje syntézu angiotenzínu II. Neočakávanosť predloženého vynálezu spočíva najmä v tom, že z preventívneho účinku inhibítorov RAS značne proñtujú zvlášť pacienti s v podstate udržovanou funkciou srdca a/alebo normálnym alebo nízkym krvným tlakom. Predložený vynález opisuje nový spôsob ako predchádzať kongestívnemu zlyhaniu srdca pomocou podávania ramiprilu, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulámej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemickcj choroby srdca, mŕtvice alebo perifémeho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje normálny alebo znížený krvný tlak.Pacienti s normálnym alebo nízkym krvným tlakom sú známi ako pacienti normotenzívni. Medzi príklady smemíc, ktoré deñnujú hodnoty krvného tlaku pre rôzne skupiny pacientov, zahŕňajúce rôzny vek, patria smemice vydané WHO a JNC (USA). Pre potreby tohto vynálezu je možné vhodné definície nonnálneho alebo nízkeho krvného tlaku nájsť V JNC VI, ktorá je týmto zahrnutá zmienkou.Termín diabetes, používaný V predloženom vynáleze, zahŕňa ako diabetes I typu, tiež známy ako inzulíndependentný diabetes mellitus (IDDM), tak aj diabetes II typu, tiež známy ako non-inzulín-dependentný diabetes mellitus (NIDDM).V predloženom vynáleze ramipril zahŕňa ľubovoľnú zlúčeninu, ktorá samotná alebo pri podávaní ovplyvňuje syntézu angiotenzínu II.Predložený vynález zahŕňa zmes izomćrov ako aj jednotlivé stereoizoméry. Predložený vynález ďalej zahŕňa geometrické izoméry, rotačné izoméry, enantioméry, racemáty a diastereoméry.Ak je použiteľné, je možné ramipril použiť v neutrálnej forme, napríklad ako karboxylovú kyselinu, alebovo forme soli, výhodne vo forme farmaceuticky prijateľnej soli, ako sú sodné, draselné, amónne, vápenaté a horečnaté soli danej zlúčeniny. Ak sú použiteľné, je možné zlúčeniny použiť vo forme hydrolyzovateľného esteru.Podľa predloženého vynálezu môže ramipril vykazovať dlhý čas trvania účinku, stredný čas trvania účinku alebo krátky čas trvania účinku.Ramipril alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli zahmujúce účinné metabolity je možné použiť na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca.informácie o ramiprile a ramiprilate je možné získať napr. z Merck Index., 12. ed., 1996, str. 1394 až 1395.Na klinické použitie je ramipril vkomponovaný do farmaceutického prostriedku na orálne, intravenózne,subkutánne, tracheálne, bronchiálne, intranazálne, pulmonárne, transdermálne, bukálne, rektálne, parenterálne podávanie alebo niektorý iný spôsob podávania. Tento farmaceutický prostriedok môže tento inhibítor obsahovať v zmesi s farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, riedídlom a/alebo nosičom.V priebehu prípravy farmaceutického prostriedku podľa predloženého vynálezu je možné účinnú zložku zmiešať s pevnými, práškovými zložkami, ako sú laktóza, sacharóza, sorbitol, manitol, škrob, amylopektín,deriváty celulózy, želatlna a/alebo inou vhodnou zložkou, ako aj s desintegračnými činidlami a lubrikačnými činidlami, ako sú stearát horečnatý, stearát vápenatý, nátriumstearylfumarát a polyetylénglykolové vosky. Zmes je možné potom spracovať do podoby granúl alebo stlačiť do podoby tabliet.Účinnú zložku je možné predtým, ako sa zmieša do určitej podoby prostriedku, predmiešať s ďalšou neúčinnou zložkou.Mäkké želatínové kapsulyje možné pripraviť ako kapsuly obsahujúce zmes účinnej látky podľa vynálezu,rastlinného oleja, tuku, alebo inej vhodnej pomocnej látky pre mäkké želatlnové kapsuly. Tvrdé želatínové kapsuly môžu obsahovať granuly z účinných látok. Tvrdé želatínové kapsuly môžu tiež obsahovať účinné látky v zmesi s pevnými práškovými zložkami, ako sú laktóza, sacharóza, sorbitol, manitol, zemiakový škrob, kukuričný škrob, amylopektín, deriváty celulózy alebo želatina.Dávkovacie jednotky na rektálne podávanie je možné pripraviť(i) vo forme čapíkov obsahujúcich účinnú látku zmiešanú s neutrálnym tukovým základom(ii) vo forme želatínovej rektálnej kapsuly obsahujúcej účinnú látku v zmesi s rastlinným olejom, parafínovým olejom alebo inou vhodnou pomocnou látkou pre želatínové rektálne kapsuly(iii) vo forme už pripravenej mikroklyzmy alebo(iv) vo forme suchej mikroklyzmy, ktorá sa pomocou vhodného rozpúšťadla pripraví na podanie až pred použitím.Tekuté prostriedky je možné pripraviť vo forme sirupov alebo suspenzii, napriklad roztokov alebo suspenzií obsahujúcich účinné látky a zvyšok, ktorý napriklad zahŕňa cukor alebo cukrové alkoholy a zmesi etanolu, vody, glycerolu, propylénglykolu a polyetylénglykolu. Ak je to žiaduce, môžu tieto tekuté prostriedky obsahovať farbivá, ochucovacie činidlá, konzervačné prostriedky, sacharín a karboxymetylcelulózu alebo iné zahusťovadlá. Tekuté prostriedky je možné pripraviť tiež vo forme suchého prášku, ktorý sa pomocou vhodného rozpúšťadla pripraví na podanie až pred použitím.Roztoky na parenterálne podávanie je možné pripraviť ako roztoky prípravkov podľa vynálezu vo farmaceuticky prijateľnom rozpúšťadle. Tieto roztoky môžu tiež obsahovať stabilizačné činidlá, konzervačné prostriedky a/alebo pufrovacie zložky. Roztoky na parenterálne podávanie je možné pripraviť tiež ako suché prípravky, ktoré sa pred podaním pripravia pomocou vhodného rozpúšťadla na podanie.Celkové množstvo účinnej látky sa vhodne pohybuje asi v rozsahu od 0,1 (hmotn./hmotn.) do 95Farmaceutické prostriedky môžu obsahovať asi 0,1 mg až 1000 mg účinnej látky, výhodne l mg až 100 mg účinnej látky.Dávka účinnej látky na podávanie závisí od konkrétnej indikácie, veku, hmotnosti a pohlavia pacienta a môže ju stanoviť ošetrujúci lekár. Dávkovanie sa bude vhodne pohybovať asi V romahu od 0,01 mg/kg do 20 mg/kg,výhodne od 0,1 mg/kg do 10 mg/kg.Obvyklá denná dávka účinných látok sa pohybuje v širokom rozsahu a závisí od rozličných faktorov, ako sú konkrétne indikácia, spôsob podávania, vek, hmotnosť a pohlavie pacienta, a môže ju stanoviť ošetmjúci lekár. Všeobecne sa môžu dávky, a najmä orálne a parenterálne dávky, pohybovať asi v rozsahu od 0,1 do 100 mg účinnej látky na deň, výhodne od 1 do 50 mg účinnej látky na deň.Nasledujúci priklad uskutočnenia vynálezu slúži na ilustráciu predloženého vynálezu, avšak nijako neobmedzuje rozsah predloženého vynálezu.Uskutočnila sa rozsiahla klinická štúdia na preukázanie účinku ACE inhibítora ramiprilu vzhľadom na placebo na zníženie kardiovaskulárnych príhod.Štúdia sa uskutočňovala V 267 centrách v 19 krajinách počas 6 rokov a zahŕňala 9541 účastníkov, u ktorých bolo vysoké riziko kardiovaskulámych príhod kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemíckej choroby srdca, mŕtvice, perifémych arteriálnych porúch, alebo jednotlivcov s diabetom.Systolický krvný tlak pri prijatí pacientov predstavoval priememe 138 mm ortuťového stĺpca, a preto boli títo pacienti na začiatku štúdie normotenzívni. Po jednom mesiaci liečby, bud pomocou ramiprilu, alebo placeba, došlo k zníženiu systolického krvného tlaku o 5,48 mm ortuťového stĺpca, prípadne 1,59 mm ortuťového stlpca.V rámci štúdie sa posudzovali infarkt myokardu (M 1), mŕtvica a kardiovaskuláme (CV) úmrtie (úmrtnosť).Počet pacientov, u ktorých sa vyskytlo kongestívneho zlyhania srdca, sa V skupine užívajúcej ramipril značne znížil, a to o 21 , čo je vzhľadom na to, že pacienti na začiatku štúdie nevykazovali žiadne známky alebo príznaky kongestívneho zlyhania srdca, neočakávané.Prehľad skratiek ACE angiotenzín konvertujúci enzýmAT II receptor pre angiotenzín II typu 1CHF kongestívneho zlyhania srdcaJN C Spoločná národná komisia (Joint National Committee) MI infarkt rnyokarduNIDMM non-inzulín-dependentný diabetes mellitus WHO Svetová zdravotnícka organizácia.1. Použitie ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca u pacienta, u ktorého kongestívne zlyhanie srdca predtým neexistovalo, pričom u pacienta je vysoké riziko kardiovaskulárnej príhody kvôli anamnéze predchádzajúcej ischemickej choroby srdca, mŕtvice alebo perifémeho arteriálneho ochorenia a pričom pacient vykazuje normálny alebo znížený krvný tlak.

MPK / Značky

MPK: A61P 9/04, A61K 31/403

Značky: výrobu, liečivá, zlyhania, kongestívneho, ramiprilu, prevenciu, srdca, použitie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-288239-pouzitie-ramiprilu-na-vyrobu-lieciva-na-prevenciu-kongestivneho-zlyhania-srdca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie ramiprilu na výrobu liečiva na prevenciu kongestívneho zlyhania srdca</a>

Podobne patenty