Zariadenie na výrobu tepla

Číslo patentu: 288039

Dátum: 31.12.2012

Autor: Niederland Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie, ktoré využíva alternatívne zdroje energie, obsahuje prevodný stupeň, najmenej dve platne (1), ktoré sa vzájomne dotýkajú a z ktorých aspoň jedna je pohyblivá. Na dotykových plochách sú platne (1) vybavené trecími doskami (2A, 2B) a v platniach (1) sú umiestnené výmenníky tepla (10). Pohyblivá platňa (1) je spojená s ojnicou (3) prevodového stupňa.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPuBLníA O , (l l) Cislo dokumentu PATENT VY SPIS 2 8 3 9(19) SK Číslo prihlášky 6-2009 Dátum podania prihlášky 28. l. 2009 (13) Druh dokumentu B 6 Císlo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Int. Cl. (201301) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 28 F 9/00 Dátum zverejnenia prihlášky 9. s. 2010 F 28 D 19/00 Vestník UPV SR č. 8/2010 F 24 J 3/00PRĺEMYĚELNEHO Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoruČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na výrobu tepla(57) Anotácia Zariadenie, ktoré využíva altematlvne zdroje energie, ob-J sahuje prevodný stupeň, najmenej dve platne (l), ktoré sa vzájomne dotýkajú a z ktorých aspoň jedna je pohyblivé. Na dotykových plochách sú platne (l) vybavené trecimi doskami (ZA, ZB) av platniach (l) sú umiestnene výmenníky tepla (10). Pohyblivá platňa (l) je spojená s ojnicou (3) prevodového stupňa.Vynález sa týka zariadenia na výrobu tepla, ktoré využíva altematívne zdroje energie, napr. vodu, vietor,tak, že premieňa ich kinetickú energiu na energiu tepelnú.Pri výrobe tepla sa doteraz bežne využíva spaľovanie fosílnych materiálov, ako je drevo, uhlie, plyn, nafta, olej a tuk, alebo premena elektrickej energie na tepelnú, prípadne Sekundárna výroba tepla pri premene atómovej energie. Tento stav neumožňuje dostatočné využitie dostupných altematívnych zdrojov energie.V patentovom dokumente GB 758693 je opísaný spôsob ohrievania média trením. Prúdiace médium, ktorým môže byť plyn alebo tekutina, sa zahreje trením hydraulickým brzdovým rotorom poháňaným počiatočnou hybnou silou, napr. vnútomým spaľovacím motorom a umiestnením v kryte, ktorý má vnútrajšok a vonkajšok na zahriatíe média. Rotor taktiež ťahá médium do vnútrajška a odvádza ho do bodu spotreby. Médium opúšťajúce brzdu môže byť ďalej ohriate prechodom cez plášte 7, 10 okolo motora ajeho odvodového potrubia. Ak je médium plynné, výfukové plyny môžu byť nakoniec vohnané doň, aby ho ohriali. Médium môže prúdiť v otvorenom alebo uzavretom okruhu. Motorový hríadeľ môže byť spojený s prevodovkou alebo kladkou, aby poháňa nosič nesúci trecí ohrievač alebo aby poháňal generátor, pumpu alebo iný stroj. Medzi hriadeľom, rotorom a iným zariadením poháňaným hriadeľom sa nachádzajú spojky.Taktiež je známe riešenie opísané v nemeckom patentovom spise DE 34 l 0997, ktoré opisuje generátor tepla - zariadenie premieňajúce mechanickú rotačnú energiu na energiu tepelnú. Mechanická energia sa premení najskôr na elektrickú energiu pomocou magnetického rotora a následne sa premení v tom istom stroji na tepelnú energiu.Patentový dokument FR 2920526 opisuje domáce zariadenie na výrobu teplej vody. Hlavná kostra zariadenia zahŕňa ústredný valec pokrytý ochranným materiálom, ktorý je odolný proti teplu. Valec má šíkmú základňu umiestnenú na guľôčkovom ložisku a je zaistený vnútri polovalcov spojených s kostrou príchytkami. Príchytky sú umiestnené po dĺžke a sú spojené zaisťovacími štítkamí. Valec má vonkajšiu stenu pokrytú rúrou v tvare cievky, ktorá rekuperuje teplo vyrobené trením valca o polovalce, keď stredová os je poháňaná vonkajším mechanickým energetickým zariadením.Patentový spis DE 38 l 7638 opisuje ohrievanie tekutín energiou trenia. Materiál, ktorý zle vedie teplo, rotuje okolo stacionámej kovovej trubice, čo vedie k ohrievaniu tekutiny.Nevýhodou týchto riešení je skutočnosť, že výmennik tepla sa nachádza len v jednej časti, dôsledkom čoho je nižšia účinnosť predmetných zariadení.Ďalšou nevýhodou uvedených riešení je skutočnosť, že využívajú energiu rotačného pohybu. Výroba rotačných súčiastok je nákladnejšia ako súčiastok na zariadenie s posuvným pohybom, pretože pri ich zhotovovaní vzniká väčší odpad. Výroba doteraz známych zariadení na výrobu tepelnej energie trením je ekonomicky náročná.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na výrobu tepla, ktoré využíva alternatívne zdroje energie a ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje prevodový stupeň, v ktorom na os zdroja energie je umiestnený zotrvačník najmenej s jedným otvorom určujúcim dĺžku trenia a s ojnicou upevnenou v niektorom z otvorov. Zariadenie ďalej obsahuje dve alebo viac platní, z ktorých sa susediace platne navzájom dotýkajú a z ktorých aspoň jednaje pohyblivá. Na dotykových plochách sú platne vybavené trecími doskami a V platniach sú umiestnene výmenníky tepla. Pohyblivá platňa je spojená s ojnicou.Zariadenie môže využívať ako zdroj energie napr. vodu alebo vietor a premieňa kinetickú energiu napr. vody alebo vetra na energiu tepelnú tým, že dve alebo viac platni sa trú o seba horizontálnym priamočiarym vratným pohybom.Z hľadiska výrobného je výhodné, ak výmennik tepla je zhotovený priamo v platni a táto časť dosky je prekryté trecou doskou.Je výhodné, ak trecie dosky sú zhotovené z materiálu, ktorý dobre odoláva treniu a zároveň dobre odvádza teplo. Dosiahne sa tým dlhšia životnosť zariadenia a jeho vyššia účinnosť.Proces trenia uvádza do pohybu energia získaná napr. z vody alebo vetra. Napr. pri použití vodného kolesového motora alebo turbíny, ktorá privádzanou vodou alebo vetrom roztočí hriadeľ, na ktoromje umiestnená spojka. Tento rotačný pohyb sa prenesie cez prevodovku na zotrvačník s excentrickou ojnicou, ktorá je pripevnená na jednu platňu zariadenia. V zotrvačníku sa výhodne nachádzajú otvory, ktoré majú rozličnú vzdialenosť od osi zdroja energie. Ojnica môže byť upevnená v ktoromkoľvek z otvorov, pričom pomocouupevnenia ojnice do jednotlivých otvorov sa nastavuje dĺžka posuvu pohyblivej platne. Ojnica uvádza platňu zariadenia do pohybu. Platňa sa potom trie po druhej pevnej platni horizontálnym priamočiarym vratným pohybom. V platniach sa nachádzajú výmenníky tepla s otvormi na prívod a odvod vo výmenníku prúdiaceho média, ktoré je výhodne voda.Trecie dosky, medzi ktorými vzniká teplo, sú výhodne z materiálov, ktoré dobre odolávajú treniu a zároveň dobre odvádzajú teplo. Teplo vzniknuté medzi trecími doskami odoberá vo výmenníku sa nachádzajúce médium. Reguláciu teploty zabezpečuje temostat.Méditun cirkulujúce vo výmennikoch je taká plymtá alebo kvapalná látka, ktorá dobre odvádza teplo a dobre ho udržuje. Príkladom takéhoto média je voda.Nedostatok tvorby tepla je možné zabezpečiť zvyšovaním otáčok zotrvačnika, čím sa znásobí kmitanie vrchnej platne po spodnej, alebo zvyšovaním prítlaku vrchnej platne, alebo správnou voľbou materiálov použitých na styčných plochách platní, ktoré sú oteruvzdomé a zároveň výbome odvádzajú teplo.Výhodou predloženého vynálezu je vyššia účinnosť zariadenia na výrobu tepla podľa tohto technického riešenia. Ďalšou výhodou je, že na výrobu tepla sa využíva obnoviteľný energetický zdroj nespôsobujúci emisie škodlivín do ovzdušia. Rovnako výhodou tohto vynálezu je jednoduchosť konštrukcie zariadenia a tým ekonomická výhodnosť a tiež prípadná mobilnosť zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie vysvetlený pomocou výkresov, kde na obr. č. l je vyobrazené zariadenie na výrobu tepla s dvomi platňami z bočného pohľadu, na obr. č. 2 je vyobrazenć zariadenie na výrobu tepla zvrchu, na obr. č. 3 je vyobrazený rez platňou.Bolo zhotovené zariadenie na výrobu tepla podľa obr. l až 3 na ohrev vody podľa tohto vynálezu. Obsahuje prevodový stupeň, v ktorom na os zdroja energie Q je umiestnený zotrvačník g s otvormi 5 určujúcimi dĺžku trenia a s ojnicou à upevnenou v niektorom z otvorov á. Ďalej pozostáva z dvoch platní L 5, lg, z ktorých vrchná platňa lA je pohyblivá. Na dotykových plochách sú platne l, vybavené trecími doskami E, 2 B a v platniach 1 sú umiestnené výmenníky tepla m, a táto pohyblivá platňa 14 je spojená s ojnicou 3.Výmenníky tepla l 0 sú zhotovené priamo v platniach m, l§ a táto časť platne 1 je prekrytá trecou doskou g. Vo výmenníku Q, ll§ prúdi voda, ktorá prichádza cez vstup Z studenej vody a odchádza cez výstup § horúcej vody.V zotrvačníku i sa nachádzajú tri otvory á, z ktorých každý má rozličnú vzdialenosť od osi zdroja energie Q. Ojnica âje pripevnená v druhom z otvorov j.Priemyselná využiteľnosť zariadenia na výrobu tepla podľa tohto vynálezu je zrejmá. Toto zariadenie umožňuje využiť obnoviteľný zdroj energie (napr. vodu alebo vietor) na výrobu tepla, ktoré je určené na vykurovanie alebo ohrev vody.l. Zariadenie na výrobu tepla, ktoré využíva altematívne zdroje energie, obsahuje prevodový stupeň, v ktorom na os (6) zdroja energie je umiestnený zotrvačník (4) s otvormi (5) určujúcimi dĺžku trenia a s ojnicou(3) upevnenou v niektorom z otvorov (5), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ďalej obsahuje najmenej dve platne (l), ktoré sa vzájomne dotýkajú a z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, pričom na dotykových plochách sú platne (l) vybavené trecími doskami (ZA, 2 B) a v platniach (l) sú umiestnene výmenníky tepla2. Zariadenie na výrobu tepla podľa nárokov l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,dosky (2) sú zhotovené z materiálu, ktorý dobre odoláva treniu a zároveň dobre odvádza teplo.

MPK / Značky

MPK: F24J 3/08, F28D 19/04, F28F 9/26

Značky: zariadenie, tepla, výrobu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-288039-zariadenie-na-vyrobu-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu tepla</a>

Podobne patenty