Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze

Číslo patentu: 287544

Dátum: 27.12.2010

Autori: Kříž František, Sloupenský Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom (1), najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja, najmä na výrobu zložkovej priadze, sa vyznačuje tým, že dutina (11) dutého hriadeľa (1) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 8. 11. 2002 (13) Druh dokumentu B 6(24) Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 1. 2011 (51) Int- C 1. 0011.01) Vestník UPV SR č. 1/2011(31) Číslo prioritnej prihlášky PV 2001-4410 F 16 C 19/00(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 10. 12. 2001 DOIH 4/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ ÚRAD (40) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2003 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 7/2003 VLASTNICTVA (47) Dátum sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY patentu verejnosti 27. 12. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo ôvodnej prihlášky úžitkového vzoru P v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Rieter CZ s.r.o., Ústí nad Orlicí, CZ(54) Názov Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacíeho stroja na výrobu zložkovej priadze(57) Anotácia Vysokootáčkové ložisko s dutým hríadeľom (l), najmä na uloženie spriadacleho rotora rotorového dopriadacieho stro- 4 2 ô 52ja, najmä na výrobu zložkovej priadze, sa vyznačuje tým,že dutina (l 1) dutého hriadeľa (l) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (l), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (l).Vynález sa týka vysokootáčkového ložiska s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacíeho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze.Je známe vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacíeho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze, obsahujúce puzdro a dutý hriadeľ. Puzdro aj dutý hriadeľ sú vybavené zodpovedajúcimi obežnýmí dráhami pre dva rady valivých elementov, guľôčok, vedených klietkami. Dutina dutého hriadeľa má v pomere ku vonkaj šiemu priemeru hriadeľa malý priemer.Nevýhodou tohto usporiadania je, že pri rotorovom dopriadacom stroji na výrobu zložkovej priadze(priadze s kontinuálnou zložkou), napr. pri výrobe pružnej priadze, keď V dutine dutého hriadeľa je situovaná pevná prívodná rúrka kontinuálnej zložky priadze do spriadacíeho rotora, má prívodná rúrka len malý vnútomý priemer, čo spôsobuje nedostatočné prúdenie vzduchu prívodnou rúrkou a tým problémy so zavádzanim a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze do spriadacíeho rotora. Ďalej, vnútorná pevná rúrka má pri známych usporiadaniach nedostatočnú tuhosť, takže pri zapriadaní aj prevádzke spríadacej jednotky môže dôjsť ku kontaktu pevnej rúrky s rotujúcim vnútomým povrchom dutého hriadeľa, čoho následkom môže byť požiar, prípadne havária spriadacej jednotky.Cieľom vynálezu je odstrániť alebo aspoň minimalizovať nevýhody doterajšieho stavu techniky.Cieľ vynálezu sa dosiahne vysokootáčkovým ložiskom s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacíeho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze, ktorého podstata spočíva v tom, že dutina dutého hriadeľa má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa, a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa.Týmto usporiadaním sa pri rotorovom dopriadacom stroji na výrobu zložkovej priadze dosiahne možnosť významne zväčšiť vnútorný priemer prívodnej rúrky, čím sa zlepší prúdenie vzduchu prívodnou rúrkou a tým sa dosiahne odstránenie alebo aspoň zníženie problémov so zavádzaním a dopravovaním kontinuálnej zložky priadze prívodnou rúrkou do spriadacíeho rotora. Ďalej sa týmto usporiadaním dosiahne možnost významne zväčšiť pozdĺžnu tuhosť pevnej privádzacej rúrky, ktorá je tak menej náchylná na ohyb a vibrácie spôsobené procesom pradenia zložkovej priadze a tým zabraňuje kontaktu vonkajšieho povrchu rúrky s vnútorným povrchom dutého rotujúceho hriadeľa a tým vzniku požiaru alebo havárie spriadacej jednotky.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je schematicky znázomený na výkrese, ktorý ukazuje pozdĺžny rez vysokootáčkovýrn ložiskom s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacíeho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze.Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacíeho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze, obsahuje dutý hríadeľ l opatrený dvojicou obežných dráh m. Dutý hríadeľ l prechádza dutinou x puzdra g, ktoré je vybavené dvojicou obežných dráh g zodpovedajúcich obežnýrn dráham 1 Q na dutom hriadeli l. V obežných dráhach lQ, 3 l sú usporiadané valivé elementy g, napr. guľôčky, z vhodného materiálu alebo z vhodnej kombinácie materiálov, napr. valivé elementy g len z ocele alebo v každom rade valivých elementov g jeden valivý element g z keramiky a ostatné z ocele atď. Valive elementy g sú vedené klietkarrii A a vnútomý priestor ložiska je uzavretý na oboch koncoch puzdra ą vhodným tesnenírn á. Ložisko môže byť vybavené vhodným domazávacím systémom, napr. ako je znázomené na výkrese otvorom Ľ V puzdre g do dutiny 30 puzdra ž. Otvor Q v puzdre g je v znázornenom príklade uskutočnenia uzavierateľný upchávkou Q. Domazávací systém môže byť aj iný, ako je znázomene na výkrese.Dutina dutého hriadeľa l má priemer väčší ako 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa 1 a zároveň má priemer menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa l.Pri použití vysokootáčkového ložiska v rotorovom dopriadacom stroji na výrobu zložkovej priadze, ktorý obsahuje aspoň jeden rad vedľa seba usporíadaných pracovných miest, zktorých každé obsahuje okrem iných uzlov aj jednu spriadaciu jednotku so spriadacím rotorom uloženým, napr. nalísovaním alebo iným vhodným spôsobom, na jednom konci dutého hriadeľa vysokootáčkového ložiska, slúži spravidla druhý koniec dutého hriadeľa l ako remenica na pohon spriadacieho rotora remeňom. Dutínou l 1 dutého hriadeľa 1 prechádza prívodná rúrka na privádzanie kontinuálnej zložky priadze do spriadacieho rotora. Vďaka väčšej dutina dutého hriadeľa l môže mať prívodná trubička väčší priemer a väčšiu tuhosť, aký mohla mať podľa doterajšieho stavu techniky.Vysokootáčkové ložisko podľa vynálezu je možné využiť v rôznych oblastiach techniky, najmä pri rotorových dopriadacích strojoch na výrobu zložkovej priadze, napr. pružnej priadze atď. PATENTOVÉ NÁROKY1. Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dutina (11) dutého hriade ľa (l) má priemer väčší, ako je 0,525 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (l), a menší ako 0,75 vonkajšieho priemeru dutého hriadeľa (1).

MPK / Značky

MPK: F16C 19/02, D01H 4/12

Značky: dopriadacieho, rotorového, ložisko, spriadacieho, dutým, priadze, rotora, najmä, hriadeľom, uloženie, zložkovej, vysokootáčkové, výrobu, stroja

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-287544-vysokootackove-lozisko-s-dutym-hriadelom-najma-na-ulozenie-spriadacieho-rotora-rotoroveho-dopriadacieho-stroja-na-vyrobu-zlozkovej-priadze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vysokootáčkové ložisko s dutým hriadeľom, najmä na uloženie spriadacieho rotora rotorového dopriadacieho stroja na výrobu zložkovej priadze</a>

Podobne patenty