Vakcínový prostriedok obsahujúci antigény proti malárii

Číslo patentu: 282438

Dátum: 31.12.2001

Autor: Cohen Joseph

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vakcínový prostriedok, užitočný pri prevencii alebo liečení malárie, zahŕňa viaceré pri malárii vytvorené antigény v kombinácii s adjuvans, ktoré je výhodným stimulátorom TH1 bunkovej odpovede.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 115-99 Dátum podania prihlášky 31. 7. 1997Dátum nadobudnutia účinkov patentu 5. 2. 2002 Vestník UPV SR č. 2/2002Číslo priorítncj prihlášky 96163514 Dátum podania prioritnej prihlášky 2. 8. 1996Krajina alebo regionálna organizácia priority GBDátum zverejnenia prihlášky 13. 3. 2000 Vestník UPV SR č. 03/2000Dátum sprístupnenía patentu verejnosti 31. 12. 2001Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 97/04326Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 98/05355SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A., Rixensart, BE(54) Názov Vakcínový prostriedok obsahujúci antigěny proti mnlñriiVakcínový prostriedok, užitočný pri prevencii alebo liečení maláríe, zahŕňa viaceré pri malárii vytvorené antigćny v kombinácii s adjuvans, ktoré je výhodnýmstimulátorom TH bunkovej odpovede.Tento vynález sa týka vakcínového prostriedku a jeho použitia v medicíne, najmä pri prevencii maláriových infekcií.Malária je jedným z najväčších svetových zdravotných problémov s 2 až 4 miliónmi ľudí, zomierajúcich na túto chorobu každý rok. ledna z naj akútnejšíeh foriem tejto choroby je spôsobená protozoálnym parazitom Plasmodium falciparum, ktorý je zodpovedný za väčšinu úmrtí, ktoré sa dajú pripísať malárii.Zivotný cyklus P. jàlciparum je zložitý, vyžadujúci dvoch hostiteľov, človeka a moskyta na dokončenie cyklu. Infekcia človeka sa iniciuje naočkovaním sporozoitmi v slinách iníikovaného moskyta. Sporozoiry migrujú do pečene a tam infrkujú hepatocyty, kde dozrejú cez exoerytrocytové vnútrobunkové štádium do merozoítovćho štádia, v ktorom inñkujú červené krvné bunky (RBC), aby sa iniciovala cyklická replikácía v nepohlavnom krvnom štádiu. Tento cyklus sa uzavrie dozretím viacerých merozoitov v RBC do pohlavnćho štádia gamétocytov, ktoré prijme ako potravu moskyt, kde sa vyvíjajú cez rad štúdii v strednom čreve, aby vytvorili sporozoity, ktoré migrujú k slinnej žľaZE.Sporozoitové štádium P. falcifarum sa identifrkovalo ako potenciálny ciel maláriovej vakcíny. Hlavný povrchový proteín sporozoitu je známy ako cirkumsporozoitový proteín (CS proteín). Tento proteín z kmeňa 7 G 8 sa klonoval, exprimoval a sekvenoval (Dame a kol., Science 225,593, 1984). Protein z kmeňa 7 G 8 sa vyznačuje tým, že má centrálnu imunodominantnú opakovaciu oblasť, obsahujúcu tetrapeptíd Asn-Val-Asn-Pro, opakovaný 37-krát, ale s roztrúsenýmí štyrmi minoritnými opakovanými sekvenciami Asn-Val-Asp-Pro. V iných kmeňoch sa počet hlavných a minorimých opakovaných sekvencií mení, ako aj ich relatívna poloha. Táto centrálna časť je na okrajoch zakončená N a C terminálnou časťou, skladajúcou sa z neopakujúcích sa arninokyselinových sekvencií, označovaných ako neopakujúca sa časť CS proteínu.Ukázalo sa, že ožiarené sporozoity môžu poskytnúť významnú ochranu proti experimentálnej ľudskej maláríi(Am. J. Trop. Med. Hyg. 24, 297 až 402, 1975). Ale výrobné problémy spôsobujú, že použitie ožíarených sporoznitov je nepraktické z hľadiska výroby vakcíny.Niekoľko skupín navrhlo podjednotkové vakcíny na základe cirkumsporozoitového proteínu. Niekoľko z týchto vakcín prešlo klinickým testovaním jednou je syntetický peptid, druhou je rekombinantný proteín (Ballou a kol.,Lancet, i 1277, 1987 a Herrington a kol., Nature 328, 257,1987)Tieto vakcíny boli úspešné pri stimulovaní antisporozoálnej odpovede. Napriek tomu sila odpovede bola neuspokojivé, pričom niektoré vakcíny nevyvolalí odpoved vôbec. Ďalej, neprítomnosť zvýšenia hladín protilátok pri následných injekciách a výsledky testov proliferacie lymfocytov in vitro viedli k predpokladu, že T-bunky väčšiny týchto dobrovoľníkov nerozpoznali imunodominanmú opakovanú sekvencíu. Napriek tomu pri jednej vakcíne v každej štúdii sa nevyvinula parazitémia.Medzinárodná patentová prihláška č. W 0 93/10152(Smithkline Beecham Bíologicals) opisuje a nárokuje si hybridný proteín, obsahujúci v podstate celú C-terrninálnu časť CS proteínu, štyri alebo viaceré tandemové, opakujúcesa sekvencie imunodominantnej oblasti a povrchový antigén (HBsAg) z vírusu hepatitídy B. Hybridný výhodne zahŕňa sekvenciu, ktorá obsahuje najmenej 160 aminokyselín,ktorá je v podstate homologická s C-terminálnou časťou CS proteínu. CS protein môže byť zbavený posledných 12 aminokyselín z C-konca.Najmä sa tam opisuje proteín, ktorý zahrnuje časť CS proteínu P. falcązzarum, v podstate zodpovedajúcu aminokyselinám 210 až 398 P. falciparum 7 G 8, fúzovanú v rámci cez lineárnu spojku k N-koncu HBsAg. Spojka môže zahŕňať časť preS 2 z HBsAg.Konkrétnym uskutočnením, opisaným vo W 0 93/ 10152, je hybridný proteín, označený ako RTS. Tento hybrid pozostáva z- metionínového zvyšku, kódovanćho nukleotidmi 1059 až 1061, získaného zo Saccharomyces cerevisiae TDH 3 génovej sekvencie (nukleotidy 1 až 1058 v tomto čítacom rámci tvoria TDHS promótor samotný) (Musti A.M. a kol.,Gene 25, 133 až 143, 1983).- troch aminokyselín, Met Ala Pro, získaných z nukleotidovej sekvencie (1062 až 1070), vytvorenej klonovacím postupom, použitým na konštrukciu hybridného gćnu- reťazca 189 aminokyselín, kódovaného nukleotidmi 1071 až 1637, reprezentujúceho aminokyseliny 210 až 398 cirkumsporozoálneho proteínu (CSP) Plasmodium falctparum kmeňa 7 G 8 (Dame a kol., pozri)- aminokyseliny (Arg), kódovanej nukleotidmi 1638 až 1640, vytvorenej klonovacou procedúrou použitou na konštrukciu hybridného génu- štyroch aminokyselín, Pro Val Thr Asn, kódovaných nuldeotidmi 1641 až 1652 a reprezentujúcich štyri karboxy koncové zvyšky proteínu (9) preS 2 vírusu hepatitídy B- reťazca 226 aminokyselín, kódovaného nukleotidmi 1653 až 2330 a špeciñkujúceho S proteín vírusu hepatitídy B (adw serotyp)W 0 93/ 10152 ďalej opisuje expresíu hybridného proteínu v prijímajúcom kvasinkovom kmeni, ktorý už nesie vo svojom genóme niekoľko integrovaných kópií kazety S expresie hepatitídy B. Výsledný kmeň syntetizuje dva polypeptidy, S a RTS (alebo iný hybridný proteín podľa tohto vynalezu), ktoré sa spontánne spoja do zmiešaných (napríklad RTS, S) lipoproteínových častíc. Tieto častice výhodne prezentujú CSP sekvencie hybridu na svojom povrchu.Cieľom tohto vynálezu je dodať imunitu proti zamoreniam P. falciparum a/alebo P. vivax imunizáciou prostriedkom, zahŕňajúcim viaceré antigćny v kombinácii s adjuvans, ktoré je výhodným stimulátorom TH 1 bunkovej odpovede.V súlade s tým tento vynález poskytuje vakcínový prostriedok na použitie pri prevencii alebo liečení malárie,zahŕňajúci viaceré, pri malárii vytvorené antigény v kombinácii s adjuvans, ktoré je výhodným stimulátorom TH 1 bunkovej odpovede.Výhodne najmenej jedným z týchto antigénov je hybridný proteín, ako bol definovaný, ako je RTS, výhodnejšie vo forme zmiešaných častíc, ako už boli deñnovanć, ako je RTS, S.Z ďalšieho aspektu tento vynález poskytuje vakcínový prostriedok na použitie pri prevencii alebo liečení malarie,zahmujúcu viaceré pri malárii vytvorené antigény, pričom najmenej jedným z antígćnov je hybridný proteín, ako boldefinovaný, ako je RTS, výhodnejšie vo forme zmiešaných častíc, ako boli definované, ako je RTS, S.Množstvo antigénu, prítomného v každej dávke vakcíny, sa zvolí ako množstvo, ktoré vyvolá imunoprotektívnu odpoved bez významných nepriaznivých vedľajších účinkov typických vakcín. Toto nuiožstvo sa bude meniť v závislosti od toho, ake špecifické imunogény sa použijú. Vo všeobecnosti sa očakáva, že každá dávka bude obsahovať celkove l až 1000 g proteínu, výhodne 1 až 200 g, najvýhodnejšie 10 až 100 g. Optimálne množstvo pre konkrétnu vakcínu sa dá určiť štandardnými štúdiami, vrátane pozorovania imunitnej odpovede subjektov. Po prvej vakcinácii subjekty výhodne dostanú posilňovaciu dávku asi o 4 týždne, po ktorej nasledujú opakované posilňovacie dávky každých šesť mesiaeov tak dlho, kým existuje riziko infekcie.Ďalší aspekt tohto vynálezu spočíva v spôsobe liečenia pacienta, náchylného na plazmódíové infekcie, podaním účinného množstva vakcíny, ako sme už opísali.Adjuvans, ktoré sú schopné stimulovať TH bunkovú odpoveď, sú opísané v medzinárodných patentových prihláškach č. W 0 94/00153 a W 0 95/ 17209.Zvlášť výhodne adjuvans zahŕňa QS 2 l, Hplc čistenú netoxickú frakciu, získanú z kôry Quillaja Saponaria Molina, a 3 de-O-acylovaný monofosforylový lipid A (3 D-MPL), voliteľne spolu s nejakým olejom vo vodnej emulzu.3 De-O-acylovaný monofosforylový lipid A je známy z GB 2220211 (Ribi). Chemický je to zmes 3 de-O-acylovaného monofosforylového lípidu A so 4, 5 alebo 6 acylovanýmí reťazcami a vyrába ho Ribi Immunoehem Montana. Výhodná forma 3 de-O-acylovaného monofosforylového Iipidu A je opísaná v medzinárodnej patentovej prihláške č. 92/116556.QS 2 l je Hplc čistená netoxická frakcia saponinu z kôry juhoamerického stromu Quillaja Saponaria Molína a metóda jej prípravy je opísaná (ako QA 21) v US patente č. 5 057 540.Výhodná emulzia olej vo vode obsahuje metabolizovateľný olej, ako sú skvalén, alfa tokoferol a tween 80. Navyše môže olej vo vodnej emulzii obsahovať span 85 a/alebo Iecitín.Pomer QS 2 l 3 D-MPL bude typicky poriadku l 10 ažlt) l výhodne 5 až 5 l ačastovpodstate 1 l. Výhodný rozsah na optimálnu synergiu je 2,5 l až l 1 3 D-MPL QS 2 l. Na podanie ľuďom budú QS 2 l a 3 D-MPL typicky prítomné vo vakcíne v rozsahu l g až 200 g, ako je l až 100 g, výhodne 10 g až 50 g na dávku. Typicky bude olej vo vode obsahovať od 2 do 10 skvalénu, od 2 do 10 alfa tokoferolu a od 0,3 do 3 tween 80. Pomer skvalén alfa tokoferol sa výhodne rovná alebo je menší než l, keďže toto poskytuje stabilnejšiu emulziu. Span 85 môže byť tiež prítomný na úrovni l . V niektorých prípadoch môže byť výhodné, keď vakcíny podľa tohto vynalezu budú ďalej obsahovať stabilizátor.Príprava vakcíny je vo všeobecnosti opísaná v New Trends and Developments in Vaccines, editor Voller a kol.,University Park Press, Baltimore, Maryland, USA, 1978. Uzavretie do lipozómov opísal napriklad Fullerton, US patent 4 235 877. Konjugáciu proteínov na makromolekuly opísali napríklad Líkhite, US patent 4 372 945, a Armor a kol., US patent 4 474 757.Pri malárii vytvorené antigény, užitočné v tomto vynáleze, možno vybrať z nasledujúcehol. Hybridný proteín, ako bol definovaný, ako je RTS,výhodnejšie vo forme zmiešaných častíc, ako boli definované, ako je RTS, S.2. TRAP klonovaného izolátu z P. falczparum z Thajska, mámeho ako T/9/96, a proteíny, ktoré majú najmenej 80 homológie k nemu, a imunogénne deriváty, vrátane ich fragmentov (opísanć v medzinárodných patentových prihláškach č. W 0 90/01496 a W 0 91/11516 (3 i Exploitation Limited) a vo W 0 92111868 (US Navy.3. l 6 kD proteín, oplsaný v medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 91/ 18922, a proteíny s najmenej 80 Vo-nou homológíou k nemu, a imunogénne deriváty vrátane ich tragmentov.4. Vrcholový membránový antigén-l (AlVIA-l) z P. falctparum alebo P. viva. a pmtelny s najmenej 80 -nou homológiou k nemu, a imunogénne deriváty vrátane ich fragmentov.5. Cirkumsporozoálny proteín (csp) z P. jžzlciparum alebo P. vívax a proteíny s najmenej 80 Vo-nou homológiou k nemu, a imunogénne deriváty vrátane ich ñ-agmentov.6. MSP-l z P. jhlcipamm alebo P. viva (US patent č. 4 837 016) a proteíny s najmenej 80 Vo-nou homológiou k nemu, a imunogénne deriváty vrátane ich ñagmentov.7. Iné proteíny exoerytrocytového štádia a imunogénne deriváty vrátane ich fragmentov.8. Voliteľne proteíny krvného štádia a imunogćnne deriváty vrátane ich ñagmentov.Výraz imunogénne deriváty zahmuje akúkoľvek molekulu, ako je odrezaný alebo iný derivát proteínu, ktorý si zachová schopnosť vyvolať imunitnú odpoveď na tento proteín po vnútomom podaní človeku. Takéto iné deriváty sa dajú pripraviť adíciou, vypustením, substitúciou alebo preusporiadaním aminokyselín alebo ich chemickou modiíikáciou.Imunogérme ñagmenty proteínu, ktoré môžu byť užitočné pri príprave podjednotkových vakcín, sa môžu pripraviť expresiou príslušných génových ůagmentov alebo peptidovou syntézou, napríklad s použitím Menifieldovej syntćzy (The Peptides, zv. 2, Academic Press, NY, str. 3).lmunogénnym derivátom môže byť hybrid, to jest fúzny polypeptid, obsahujúci ďalšie sekvencie, ktoré môžu niesť jeden alebo viaceré epitopy pre iné plazmódiové imunogény alebo iné neplazmódiovć imunogény. Alternatívne môže imunogénny derivát podľa tohto vynálezu sfúzovať na nosný polypeptid, ako je povrchový alebo jadrový antigén hepatitídy B, alebo na iný nosič, ktorý má imunostimulačné vlastnosti, ako je to v prípade adjuvans, alebo ktorý ináč zosílňuje imunitnú odpoved na proteín alebo jeho derivát, alebo ktorý je užitočný pri expresii, čistení alebo formulovanl proteínu alebo jeho derivátu.Proteíny alebo ich imunogénne deriváty, ktoré sú užitočné podľa tohto vynálezu, môžu chemicky konjugovať na makromolekulu s použitím bežného spojovacieho činidla,ako je glutaraldehyd (Geerlings a kol., J. Immunol. Methods 106, 239 až 244, 1988).Nasledujúci príklad ilustruje tento vynálezKonštrukcia a expresia rekombinanmého TRAP Tento sa pripravil, ako je opísanć vo W 0 90/01496.Konštrukcia a expresia RTS, S. Tento sa pripravil, akoje opísanć vo W 0 93/ 10152.Adjuvantácia Pripravili sa dve adjuvantné formulácie, z ktorých každá obsahovala nasledujúcu zložku emulzie oleja vo vode.SB 26 5 skvalćnu, 5 tokoferolu, 0,4 tween 80 veľkosť častíc hola 500 nm. SB 62 5 skvalénu, 5 tokofero 1 u, 2,0 tween 80 veľkosť častíc bola 180 nm.Príprava emulzie SB 62 (Z-násobný koneentrát)Tween 80 sa rozpustí vo fosfátom pufrovanom fyziologiekom roztoku (PBS), aby vznikol 2 -ný roztok v PBS. Aby vzniklo 100 ml dvojnásobne koncentrovanej emulzie,5 g DL alfa tokoferolu a 5 m 1 skvalénu sa víria, aby sa dokonale zmiešali. Pridá sa 90 ml roztoku PBS/Tween a starostlivo sa premiešajú. Výsledná emulzia sa potom nechá prejsť injekčnou striekačkou a nakoniec sa mikrofluidizuje s použitím mikrofluidizačnćho prístroja M 1 l 0 S. Výsledná kvapôčky oleja majú veľkosť približne 180 nm.Príprava emulzie SB 26Táto emulzie. sa pripravila analogickým spôsobom s použitím 0,4 tween 80.Ďalšie emulzie, ako je uvedené v tabuľke, sa pripravili analogickým spôsobom.Ku každým 100 ml emulzie sa pridali dva antigćny (10 mg každého antigćnu, ekvivalcntných 50 g na dávku) a miešalí. Toto sa skombinovalo so 100 g/m 1 JD-MPL a 100 g/ml QS 21, aby vznikla konečná formulácia. Pufer sa nastavil podľa obsahu soli a pH.Referenčný príklad Rôzne formulácie RTS, SRTS, S je opísanú v medzinárodnej patentovej prihláške č. W 0 93/10152 a formulovala sa na vakcináciu balb/c myší. V kazdej skupine bolo 5 zvierat. 7 skupín zvierat dostalo nasledujúce fonnulácíe Skupina 1 RTS, S SB 62 Skupinaz R 18, S QS 21 SD-MPL Skupina 3 RTS, S QS 21 SD-MPL SB 62 Skupina 4 RTS, S 3 D-MPL Al(0 H)3 Skupina 5 RTS, S Al(0 H)3 Skupinaó normálna Skupina 7 negatívna kontrolaZvieratá sa naočkovali a odohrala sa im krv po 15 dňoch po prvej imunizácii a na 7. a 15. deň po druhej imunizácii a testovala sa na anti-HBSAg protilátkový podtyp.Emulzia SB 62, keď sa formulovala s QS 21 a 3 D-MPL, zosilňovala prednostne a synergickým spôsobom IgG 2 a protílátkovú odpoved v porovnaní s SB 62 samotným.Zosilnená IgG 2 a protilátková odpoveď u myší je mierou schopnosti adjuvantného systému stimulovať odpoved TH typu.l. Vakcínový prostriedok, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že obsahuje najmenej dva pri malárii tvorené antigény v kombinácii s adjuvans, ktoré je výhodným stirnulátorom TH 1 bunkovej odpovede, a kde najmenej dva antigény malárie sú vybrané zo skupinya) hybridný proteín, zahŕňajúci celú C-koncovú časť cirkumsporozoítovćho proteínu, štyri alebo viac tandemových opakujúcieh sa sekvencií imunodominantnej oblasti a povrchový antigén (HBsAg) z vírusu hepatitídy Bb) TRAP z klonovanćho izolátu z P. falcíparum z Thajska, známeho ako T/9/96, a proteíny s najmenej 80 Ya-nou homológiou k nemu a imunogénne deriváty vrátane ich funkčných fragmentovc) MSP-l z P. fulciparum alebo P. vivax (US patent č. 4 837 016) a proteíny s najmenej 80 -nou homológiou k nemu a imunogćnne deriváty vrátane ich funkčných fragmentov.2. Vakcínový prostriedok podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m ,žeadjuvansobsahujeMPL.3. Vakcínový prostriedok podľa nároku I alebo 2,vyznačujúei sa tým, že adjuvans obsahuje QS 21.4. Vakcínový prostriedok podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcichnárokomvyznnčuj úci sa tým ,že adjuvans obsahuje ernulziu olej vo vode.5. Použitie vakcínového prostriedku podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 4 na výrobu liečiva na liečenie alebo profylaxiu malárie.

MPK / Značky

MPK: A61K 39/015, A61K 39/002, A61K 39/39, A61K 39/29

Značky: malárii, vakcínový, antigény, prostriedok, obsahujúci, proti

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/4-282438-vakcinovy-prostriedok-obsahujuci-antigeny-proti-malarii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vakcínový prostriedok obsahujúci antigény proti malárii</a>

Podobne patenty